B1

nervous angličtina

nervózní, nervní

Význam nervous význam

Co v angličtině znamená nervous?
Definice v jednoduché angličtině

nervous

If you are nervous, you are tense and worried about something. I am nervous about my examinations. Related to the nerves. Nervous system.

nervous

easily agitated a nervous addict a nervous thoroughbred úzkostný, nervózní (= anxious, unquiet) causing or fraught with or showing anxiety spent an anxious night waiting for the test results cast anxious glances behind her those nervous moments before takeoff an unquiet mind nervový (= neural) of or relating to the nervous system nervous disease neural disorder (= aflutter) excited in anticipation (= skittish) unpredictably excitable (especially of horses)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad nervous překlad

Jak z angličtiny přeložit nervous?

nervous angličtina » čeština

nervózní nervní úzkostlivý nervový

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako nervous?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady nervous příklady

Jak se v angličtině používá nervous?

Jednoduché věty

They're nervous.
Jsou nervózní.
The boys were as nervous as the girls.
Chlapci byli stejně nervózní jako dívky.
Calm down! Don't get nervous!
Uklidni se! Nebuď nervózní!
If you'd stop telling me not to be nervous, I probably wouldn't be so nervous.
Kdybys mi pořád neříkala, abych nebyl nervózní, asi bych tak nervózní nebyl.
If you'd stop telling me not to be nervous, I probably wouldn't be so nervous.
Kdybys mi pořád neříkala, abych nebyl nervózní, asi bych tak nervózní nebyl.
Tom is obviously very nervous.
Tom je zřejmě velice nervózní.
What you're doing makes me nervous.
To, co děláš, mě znervózňuje.
We're very nervous about that.
Jsme ohledně toho velmi nervózní.
I don't feel nervous.
Necítím se být nervózní.
We're still nervous.
Stále jsme nervózní.
I wasn't very nervous.
Nebyl jsem moc nervózní.
Tom and Mary told me they thought John was nervous.
Tom a Mary mi řekli, že si myslí, že John je nervózní.
Tom gets nervous around Mary.
Tom v blízkosti Mary znervózní.
The adults made me nervous.
Dospělí mě znervóznili.

Citáty z filmových titulků

Hey. I'm so nervous, aren't you?
Hej, jsem tak nervózní, co ty?
You know, I still haven't heard anything about Mark, and I'm starting to get a little nervous.
Stále se mi neozval Mark a já začínám být trochu nervózní.
He was pretty nervous.
Byl hodně nervózní.
I-I thought that being pregnant would be this magical thing, but mostly I'm so nervous of doing something wrong, of hurting the baby somehow.
Myslela jsem si, že těhotenství je kouzelná věc, ale většinu času jsem nervózní z toho, že něco pokazím, nebo že nějak ublížím dítěti.
I know, are we excited for her or nervous?
Já vím. Jsme za ni šťastné nebo nervózní?
The witch's insanity can be explained as a nervous exhaustion that I will try to exemplify here.
Nepříčetnost, jež čarodějnice postihovala, se dá vysvětlit nervovým vyčerpáním, jež se zde pokusím předložit v hraných obrazech.
I ask my viewer to understand that in the following I let the same actress portray many different patients of related nervous disorders.
Žádám diváka, aby si uvědomil že v nich nechávám stejnou herečku zpodobňovat mnoho rozdílných povah pacientů, již všichni trpí nervovou poruchou podobného druhu.
I have personally known a very nervous young woman who often walked in her sleep.
Znal jsem osobně jednu velmi neklidnou mladou ženu, jež se často ve spánku procházela.
These possessions - these somnambulistic, dazed conditions - are consistent with the nervous diseases we call hysteria.
Tato posedlost - tento náměsíčný stav uhranutí se dobře kryjí s nervovou poruchou, obecně zvanou hysterie.
I'm so nervous. I mean, half a year.
Myslím půl roku.
I'm still nervous.
Ach, pořád jsem nervózní.
Don't be nervous, Professor!
Jenom klid, profesore!
Don't get nervous.
Jen se nerozrušujte, profesore!
Tony got nervous.
Znervózněl.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Should America be nervous?
Mělo by to Ameriku znervózňovat?
LONDON: A hundred years ago, the humorous English magazine Punch carried a cartoon which depicted a young and nervous curate eating breakfast with his bishop.
LONDÝN: Před sto lety se v anglickém humoristickém časopise Punch objevil kreslený vtip, na němž mladý a nervózní kaplan snídá u biskupa.
Fortunately, a wary press corps, powerful governments, and nervous competitors watch its every move, hoping the company to fight its many temptations.
Každý jeho krok naštěstí sledují ostražité týmy reportérů, mocné vlády a nervózní konkurenti, a doufají, že se společnost ubrání svým četným pokušením.
Television is attractive to the architecture of the human nervous system: our brains are built to absorb information and follow rapid changes in the sensory field.
Televize je pro stavbu lidské nervové soustavy přitažlivá: lidský mozek je konstruován tak, aby vstřebával informace a sledoval prudké změny ve smyslovém poli.
Host regulators are increasingly nervous about banks that operate in their jurisdictions through branches of their corporate parent, without local capital or a local board of directors.
Hostitelští regulátoři jsou zase stále nervóznější z bank, které operují v jejich jurisdikci prostřednictvím poboček mateřské společnosti, a to bez místního kapitálu a místního představenstva.
But so long as the anti-trust case remained a threat, IBM was nervous, and began to back away from its business model.
Dokud však tento antimonopolní spor zůstával hrozbou, chovala se firma IBM nervózně a začala se od svého podnikatelského modelu odklánět.
During the course of the 1920's, some of the official holders of pounds grew nervous about Britain's weak foreign trade performance, which suggested that, like today's dollar, the currency was over-valued and would inevitably decline.
V průběhu dvacátých let však někteří oficiální držitelé libry začali být nervózní kvůli chabé výkonnosti britského zahraničního obchodu, která nasvědčovala tomu, že tato měna je podobně jako dnešní dolar nadhodnocena a její hodnota zákonitě poklesne.
Many Europeans, not just Italians, are nervous and unsure of where the continent is going.
Mnozí Evropané, nejen Italové, jsou nervózní a nejistí ohledně toho, kam kontinent míří.
Rating agencies and shareholders are nervous when they hear that a stricter regulatory environment is not necessarily a disadvantage.
Ratingové agentury a akcionáři znervózní, kdykoli slyší, že přísnější regulatorní prostředí nemusí být nutně nevýhodou.
The Dayton agreement represented not so much the defeat of their plans as the international legitimation of their division of Bosnia, with Bosnian Muslim enclaves left in a nervous see-saw with Tudjman's vicious Hercegovinian minions.
Daytonská dohoda znamenala ani ne tolik porážku jejich plánů, jako spíš mezinárodní uznání jejich způsobu rozdělení Bosny s enklávami bosenských muslimů uprostřed neklidného moře nevyzpytatelných hercegovských Tudjmanových přisluhovačů.
And no matter that there is no prohibition on the purchase of government bonds on the secondary market: the Rubicon has been crossed, and the Germans are nervous.
A nezáleží na tom, že neexistuje žádný zákaz nákupu vládních obligací na sekundárním trhu: Rubikon byl překročen a Němci jsou nervózní.
Big investors, particularly Asian countries' reserve funds, are increasingly nervous.
Narůstá nervozita velkých investorů, zejména rezervních fondů asijských zemí.
But the nervous systems of fish are sufficiently similar to those of birds and mammals to suggest that they do.
Nervová soustava ryb se ovšem natolik podobá nervové soustavě ptáků a savců, že to svědčí o opaku.
Hospitals were flooded with patients showing symptoms of damage to the central nervous system.
Nemocnice byly přeplněny lidmi, kteří vykazovali symptomy poškození centrální nervové soustavy.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »