Ida | IKEA | dei | eda

idea čeština

Překlad idea rusky

Jak se rusky řekne idea?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady idea rusky v příkladech

Jak přeložit idea do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale jeho idea žije dál, v temných zákoutích duší jeho následovníků.
Ах, но его дух продолжает разгуливать. Да, в темных душах тех, кто идет по его стопам.
To už je fixní idea, jako s tím telefonem.
У вас это действительно идея фикс, как и телефон.
Všiml sis, jakým vývojem prošla idea nekonečna?
Ты обратил внимание, какую эволюцию прошла идея бесконечности?
Pro moderního člověka není idea nekonečna ani dokonalá ani nedokonalá.
А для современного человека идея бесконечности ни совершенна, ни несовершенна.
Ta idea únosu umírajících řeckých bohů, a přinucení je žít jako obyčejní lidé,. to je zvláštní na počítačového experta.
Идея с похищение последних греческих богов в то время, когда они ждут смерти, чтобы унизить их, и заставить жить жизнью, которую ведут современные обыватели,. это немного странно для специалиста по компьютерам.
Ale co je vyřízený, je idea, že tato velká země je oddána svobodě a kvetoucí z každého jednotlivce.
Но чему конец. так это идее, что наша великая страна. оплот свободы и процветания каждого индивидуума в ней.
Její idea.
Ее идея.
Myslím, že všichni víme, že reálně nemůže rodit děti a nemůže mít dělohu, ale to není ničí chyba, ani Římanů. To mu však nemůže upřít právo mít děti. Skvělá idea, Judith.
Согласны ли вы, что он не может иметь детей, не имея матки, в чем не повинен никто, даже римляне, но что он может иметь право иметь детей?
Druhá fáze. fixní idea za všeobecně rozumného stavu.
Второе. навязчивая идея при общем разумном состоянии.
Idea monarchie je dobrá.
Идея монархии хороша.
V Římské literatuře, například,. idea manželské lásky poprvé vítězí ve 3. století, za Diokleciána. v době, kdy je říše silně oslabená.
В Риме, например. идея супружеской любви впервые распространяется в 3-ем веке при Диоклетиане когда Империя сильно ослабевает.
Říkal, že pravda je idea.
Вот это настоящее изобретательство, говорил он.
Každá idea, má čas nestability.
У каждой идеи есть время ошибок.
Ta idea, je pro vás jenom k tomu, abyste mohli vládnout.
Эта идея только для того, чтобы получить власть!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Idea udržitelnosti předpokládá, že přírodní kapitál, jako jsou lesy, divoká zvířena a dalsí přírodní zdroje, nelze nahradit kapitálem vyráběným člověkem.
В соответствии с концепцией устойчивости утверждается, что природный капитал, куда входят леса, дикая природа, а также другие природные источники, не может быть возмещен капиталом, произведенным человеком.
Idea je jednoduchá a silná: všichni lidé si zaslouží šanci a společnost musí každému člověku pomáhat, aby tuto šanci zajistila.
Идея проста и сильна: все люди заслуживают шанса, и общество должно помочь каждому реализовать его.
Tato idea však už jednou ztroskotala během vlády SCAF (únor 2011 až červen 2012), částečně kvůli neschopnosti mobilizovat lidové masy na podporu nějaké sjednocující postavy nebo postav, ale především kvůli egům - ba přímo megalomanii - dotyčných politiků.
Но эта идея уже однажды провалилась, во время правления ВСВС (февраль 2011 г. - июнь 2012 г.), отчасти по причине отсутствия народной поддержки у объединяющих фигур, но, в основном, из-за самомнения (а точнее, мании величия) участвовавших политиков.
Jednoduchá idea někdejšího předsedy Federálního rezervního systému byla převzata a rozmělněna ve stovkách stran právnického jazyka.
Простая по сути своей идея бывшего председателя Федеральной резервной системы заключалась в том, чтобы кооптировать и выхолостить его на огромном количестве страниц невразумительной юридической терминологии.
Idea kvót pro uprchlíky kancléřky Merkelové by se měla použít i na ekonomické migranty.
Меркельская дея квот на беженцев должна применяться и для экономических мигрантов.
Se zrodem nové Evropy přišla idea společné měny - slibná myšlenka vizionářů, kteří viděli možnost ještě užších vztahů a svazků mezi evropskými zeměmi.
Как только новая Европа начала показывать свое лицо, единая валюта стала блестящим творением провидцев, которые разглядели шанс создания еще более прочных связей между европейскими странами.
Na druhé straně je ale třeba říci, že abstraktní etická idea, že všechny lidské bytosti mají právo na stejné ohledy, nemůže být naplňována způsobem, jakým normálně pohlížíme na povinnosti politických vůdců.
Но необходимо отметить, что абстрактная идея этики о том, что все люди заслуживают внимания в равной степени, не может влиять на то, как мы рассматриваем обязанности политического лидера.
Dokud tedy okupovaná území kontrolují izraelští vojáci, idea zmrazení výstavby nezapustí kořeny.
Пока израильские солдаты контролируют оккупированные территории, идея замораживания поселений не обретет под собой основание.
Tato idea dala vzniknout zemi, o níž si mnozí mysleli, že nepřežije, a jejíž 60. narozeniny proto stojí za to oslavit.
Эта идея сплотила страну, которая, как многие считали, не сможет существовать, и чей 60-ый день рождения, в связи с этим, достоин празднования.
Hlavním důvodem je to, že idea evropské integrace je dnes v mnohých zemích mnohem méně populární než v minulosti.
Одной из причин является то, что идея европейской интеграции во многих странах уже не так популярна как в прошлом.
Idea je taková, že se místní lidé naučí podporovat své komunity, místo aby se spoléhali na dary, a tím natrvalo vybřednou z chudoby.
Идея состоит в том, что местные жители научаться поддержанию их общины, и не будут полагаться на подачки, тем самым навсегда вырываясь из нищеты.
Poté idea unie s proměnlivou geometrií bohudík ztratila na naléhavosti, neboť se k moci dostal Tony Blair.
Затем, слава Богу, идея гибкого по форме Союза, казалось, утратила актуальность с приходом к власти Тони Блэра.
Tato idea dodnes přežívá v počínání asijských vývozních supervelmocí (zejména Číny).
Эта идея сегодня присутствует в практике азиатских супер-экспортеров (больше всего в Китае).
Zpočátku se idea lidských práv omezovala na domácí politiku.
Сначала идея прав человека ограничивалась внутренней политикой.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...