maximalizace čeština

Překlad maximalizace spanělsky

Jak se spanělsky řekne maximalizace?

maximalizace čeština » spanělština

maximización

Příklady maximalizace spanělsky v příkladech

Jak přeložit maximalizace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
Estamos ejecutando un plan de desplegamiento. que reducirá el tiempo de respuesta. e incrementará la coordinación entre las patrullas. en un sistema descentralizado.
Měli jsme tak malý výcvik o problému maximalizace výkonnosti vlastně jsme zjistili, že aby se některé B-29 dostaly zpátky místo vykládání paliva, ho museli natankovat.
Teníamos tan poco entrenamiento en maximizar eficiencia que algunos B-29s, para regresar en vez de dejar combustible, necesitaban cargar.
A to by měl být cíl naší obchodní politiky, ne maximalizace obchodu a zbavování se všech překážek obchodu.
Y ese debería ser el objetivo de nuestra política comercial, no maximizar el comercio o eliminar cualquier impedimento.
Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Su principal interés era maximizar los beneficios de sus actividades terroristas.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Maximización de la densidad, carbón activado.
Za účelem maximalizace energie přesýpacích hodin s nimi půjde sem.
Para maximizar Las energías del reloj de arena, Tomará aquí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Maximalizace dopadu omezených prostředků na životy nejchudších lidí světa vyžaduje obtížná rozhodnutí.
Maximizar el impacto de recursos escasos en la vida de las personas más pobres del mundo exige tomar decisiones difíciles.
V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.
En este caso, la maximización de las ganancias conduce a la maximización del bienestar social.
Maximalizace ekonomického, společenského a kulturního styku mezi bohatými a chudými zůstává nejlepším způsobem, jak napomoci výměně znalostí, a zároveň poslední dobrou nadějí na rapidní celosvětový rozvoj.
La de aumentar al máximo el contacto económico, social y cultural entre los ricos y los pobres sigue siendo la mejor forma de contribuir a la corriente de conocimientos y la última y mayor esperanza con vistas a un rápido desarrollo mundial.
V mezidobí byly všechny hospodářské regulace v zemi přezkoumány v zájmu maximalizace konkurence a došlo k vytvoření celostátního proreformního konsensu.
En el ínterin, toda la regulación económica del país fue examinada desde el punto de vista de la maximización de la competencia, y se forjó un consenso nacional proreforma.
V Jižní Koreji, Japonsku i jinde budou rozvoj a maximalizace potenciálu žen vyžadovat rozsáhlé reformy školství a trhu práce a také strukturální změny, zejména v sektoru služeb.
En Corea del Sur, Japón y otras partes, desarrollar y maximizar el potencial de las mujeres exigirá una educación integral y reformas del mercado laboral, así como un cambio estructural, especialmente en el sector de servicios de la economía.
Nekriticky jsme přijali myšlenku, že maximalizace ekonomického růstu je nejlepším lékem na problémy společnosti.
De manera acrítica aceptamos la idea de que maximizar el crecimiento económico es la mejor medicina para los problemas de la sociedad.
Jakmile ale akceptujeme premisu, že racionální je usilovat o maximalizaci vlastního užitku - definovaného spotřebou, přičemž způsobem její maximalizace jsou peníze - logika ekonomů vítězí.
Sin embargo, tan pronto como se acepta la premisa de que la racionalidad consiste en tratar de maximizar la utilidad propia (definida en términos de consumo, y tomando el dinero como medio de maximizarlo), la lógica del economista se vuelve irrefutable.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
La obtención del máximo beneficio no garantiza una distribución razonable de la renta ni un planeta seguro.
Nástroje a metody této disciplíny nejsou adekvátní, máme-li se systematicky zabývat nátlakem jako způsobem získávání a maximalizace bohatství.
Las herramientas y métodos de la disciplina no son adecuados para abordar sistemáticamente la coerción como modo de adquirir y aumentar la riqueza.

Možná hledáte...