'ave it angličtina

Význam 'ave it význam

Co v angličtině znamená 'ave it?

'ave it

(UK) an exclamation of joy
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady 'ave it příklady

Jak se v angličtině používá 'ave it?

Jednoduché věty

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dneska je 18. června a je Muiriel narozeniny!
Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Dnes je 18. června a Muiriel má narozeniny!
Is it a recent picture?
Je to nedávný snímek?
I can't tell her now. It's not that simple anymore.
Nemůžu jí to teď říct. Už to není tak jednoduché.
I didn't know where it came from.
Nevěděl jsem, kde se to vzalo.
I hate it when there are a lot of people.
Nenávidím, když je plno lidí.
If you see a mistake, then please correct it.
Uvidíš-li chybu, tak ji oprav, prosím.
I couldn't have done it without you. Thank you.
Bez tebe bych to udělat nemohl. Děkuji.
It is already eleven.
Už je jedenáct hodin.
It's too expensive!
Je to příliš drahé!
It's cold.
Je zima.
It's cold.
Je chladno.
She doesn't want to talk about it.
Nechce o tom mluvit.
It is good to have ideals. don't you think?
Je dobré mít nápady.nemyslíš?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
Wouldn't you know it?
A co se nestalo?
So it can happen anywhere.
Takže se to může stát všude.
Some have argued instead that gold's long upward march has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Wouldn't it be paradoxical, then, if financial alchemy could make an ingot of gold worth dramatically more?
Nebylo by tedy paradoxní, kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku?
So, yes, there are solid fundamentals that arguably support today's higher gold price, although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
It is therefore dangerous to extrapolate from short-term trends.
Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
Indeed, on the surface it seems to be its perfect antithesis: the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
For many of his supporters, it was President Ronald Reagan who, with his deliberate escalation of the arms race, pushed the Soviet economy to the brink, thereby fully demonstrating the superiority of liberal societies and free markets.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
This did not happen, because neither the Western Allies nor the Soviet Union supported it.
Nakonec k nim nedošlo, protože je nepodpořili západní spojenci ani Sovětský svaz.
It was part of the 1945 consensus.
Tvořil součást konsensu roku 1945.
Citizens, it was thought, had to become more self-reliant; government welfare programs were making everyone soft and dependent.
Panovalo přesvědčení, že občané se musí víc spoléhat sami na sebe a že vládní sociální programy je činí měkkými a závislými.
In 1989, it looked as if the dark legacy of World War II, the enslavement of Eastern Europe, was finally over.
V roce 1989 se zdálo, že temný odkaz druhé světové války, totiž zotročení východní Evropy, je konečně u konce.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady 'ave it anglicky v příkladech

Jak přeložit 'ave it do angličtiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

J. Allaire sám pro sebe vytvořil zeštíhlovací aplikaci Lose It! pro iPhone, zhubnul z 88 na 77 kilogramů a ještě přitom získal zhruba 4,5 milionu uživatelů.
For example, J.J. Allaire founded the weight-loss Lose It! iPhone app for himself and has gone from 195 to 170 pounds (88 to 77 kilos) and gained some 4.5 million users in the process.
To bude vyžadovat nejen dostatečné finance, ale i lidské a IT kapacity k propojování migrantů se sponzory.
This will require not only sufficient funding, but also the human and IT capacity to match migrants and sponsors.
Zrcadlo, jímž jsou USA, ukazuje, že zisk z využití hospodářských změn umožňovaných IT revolucí je velice vysoký.
The mirror that is the US shows that the returns from taking advantage of the economic changes made possible by the IT revolution are very high.
Nová ekonomika, opírající se o pokrok v oblasti informačních technologií (IT), je reálná: dává novou podobu globálnímu průmyslu a službám, čehož nejjasnějším důkazem je nárůst produktivity USA během několika posledních let.
The New Economy, built on advances in information technology (IT), is real, and is reshaping global industry and services, increases in US productivity in recent years being the clearest demonstration.
Zasloužené nadšení pro reálnou ekonomiku se proměnilo v nezaslouženou horlivost pro burzovní ceny tzv. IT firem.
The deserved enthusiasm for the real economy translated into an undeserved enthusiasm for the stock market prices of IT-based enterprises.
Konečně je tu Rezz.it, zaměřená na větší, plánované transakce - opět však jde o transakce, které by se nemusely uskutečnit, protože lidé ochotní prodat by nikdy nenašli dychtivé kupce.
Finally, there is Rezz.it, focused on larger, planned transactions - but, again, transactions that might not have happened because willing sellers would never have found eager buyers.
Když zapomene, Rezz.it mu to připomene, aniž byste to museli dělat vy.
If he forgets, Rezz.it will remind him so that you don't have to.
A když budete chtít, aby vám zaplatil, Rezz.it vám pomůže poplatek vybrat, aniž byste se cítili jako držgrešle.
And if you want him to pay, Rezz.it will help you to collect without feeling like a cheapskate.

Možná hledáte...

ave | it
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »