Příklady 2-Mark-Schein příklady

Jak se v angličtině používá 2-Mark-Schein?

Citáty z filmových titulků

Dogs mark their territory like this.
Stejně jako si psi značkují svoje území.
Mark, wake up!
Marku, prober se!
Stay with me, Mark!
Zůstaň se mnou, Marku!
Mark, look!
Marku, podívej!
There is hope, Mark.
Je tady naděje, Marku.
Da Gama died in 1524 of a fever, but that didn't mark the end of Portuguese ambitions.
Da Gama zemřel v roce 1524 na horečku, ale to nebyl konec portugalských ambicí.
Along with Portugal, Spain had been first off the mark, seizing the initiative in the New World.
Spolu s Portugalskem, Španělsko bylo první pohotové, v chopení se iniciativy v Novém světě.
Dr Mark Young is an astrobiologist looking very closely at Yellowstone's hot springs.
Dr. Mark Young astrobiolog zkoumá velmi pečlivě horké prameny v Yellowstonu.
Hi, uh, this is Mark Barrett's phone.
Dobrý den, telefon Marka Barretta.
You know, I still haven't heard anything about Mark, and I'm starting to get a little nervous.
Stále se mi neozval Mark a já začínám být trochu nervózní.
You don't know a Mark Barrett, do you?
Znáte Marka Berretta, že?
Mark Penetti personally gave this to me.
Tu práci mi dal Mark Penetti osobně.
This time it will be Mildred Preston, mark my words.
Dejte na mě, tentokrát to bude Mildred Preston.
One hat bears a mark of a hatter in Louvain, the very city in which Juve is in jail in place of Fantomas.
Kromě toho mají značku kloboučníka v Louvain, města, ve kterém je Juve vězněn místo Fantomase.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
The Deutsche Mark, already widely used in the region, now functions as the de facto common currency.
Německá marka dnes na Balkáně funguje jako de facto společná měna.
The first was the Keynesian high-water mark of confidence in demand management of the 1960s.
Prvním z nich bylo keynesiánské období dosud nejvyšší důvěry v řízení poptávky z let šedesátých.
Closure of the last remaining reactor at Chernobyl, I believe, must mark the beginning of a new phase of cooperation with the European Union and G-7 countries.
Mám za to, že zastavení posledního reaktoru by se mohlo stát začátkem nové fáze spolupráce mezi Evropskou unií a státy G7.
The tyranny of pragmatism seems to mark all of the complex dilemmas of our time.
Zdá se, že všechna složitá dilemata naší doby poznamenává tyranie pragmatismu.
An even bigger question mark hovers over what might be the greatest national security concern of all: the federal budget deficit.
Ještě větší otazník se vznáší nad tématem, které může být vůbec největším národně-bezpečnostním problémem: nad federálním rozpočtovým schodkem.
The institution of Social and Economic Councils at the UN would mark an enormous step in the right direction.
Ustavení sociální a hospodářské rady v rámci OSN by znamenalo obrovský skok správným směrem.
In fact, there is very little Merkel has to do after her election to make her mark on foreign policy; the visible change of style will suffice, at least at first.
Ve skutečnosti nebude muset Merkelová vykonat po svém zvolení mnoho, aby zahraniční politice dala svůj punc; viditelná změna stylu bude stačit, alespoň zpočátku.
All of these changes mark the beginning of the end of the era of the oligarchs, ushered in with the presidential elections of 1996.
Všechny tyto změny označují začátek konce éry oligarchie, jenž byla nastolena prezidentskými volbami roku 1996.
Arafat's death may well mark the beginning of that process, but the transition to a new Palestinian leadership could take years, and there is no assurance that it will be a moderate one.
Arafatova smrt sice může znamenat začátek tohoto procesu, ale přechod na nové palestinské vedení může trvat léta a neexistují žádné záruky, že to bude přechod umírněný.
In May, the world will mark the 60th anniversary of the end of World War II in Europe.
V květnu si svět připomene 60. výročí konce druhé světové války v Evropě.
Will my conviction, and the trials and convictions of other journalists, mark the beginning of the end of Indonesia's hard-won third democracy?
Bude moje odsouzení, jakož i procesy a odsouzení dalších žurnalistů, znamenat začátek konce těžce vydobyté třetí demokracie v Indonésii?
This swing does not simply mark the return of traditional conservative parties and policies - smaller governments, more attention to the interests of capital - to power.
Tento obrat je nejen známkou návratu tradičních konzervativních stran a politik - menší vlády, větší pozornost věnována zájmům kapitálu - k moci.
This financial crisis will probably mark the end of the Cavallo experiment, which was promoted around the world.
Tato finanční krize bude zřejmě znamenat konec Cavallova experimentu, který byl ve světě tolik propagován.

Příklady 2-Mark-Schein anglicky v příkladech

Jak přeložit 2-Mark-Schein do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Dr. Mark Young astrobiolog zkoumá velmi pečlivě horké prameny v Yellowstonu.
Dr Mark Young is an astrobiologist looking very closely at Yellowstone's hot springs.
Stále se mi neozval Mark a já začínám být trochu nervózní.
You know, I still haven't heard anything about Mark, and I'm starting to get a little nervous.
Tu práci mi dal Mark Penetti osobně.
Mark Penetti personally gave this to me.
Můj bratr Mark ho sehnal.
My brother Mark got him.
Mark říkal, že mu mám dovolit nosit negližé.
Mark said he should be allowed. to wear a negligee.
Lincoln, Grant, Lee, Edison a Mark Twain.
Lincoln, Grant, Lee, Edison and Mark Twain.
Výpravu navrhli Mark Lee Kirk a Al Fields.
Mark Lee Kurt designed the sets. Al Fields dressed them.
Mark McPherson, obléhání Babylonu, Long Island.
Mark McPherson- the siege of Babylon, Long Island.
Mark McPherson.
Mark McPherson.
Lauro, tady Mark!
Laura! It's Mark.
To je Mark Williams z amerického syndikátu novinářů.
This is Mark Williams, the American news syndicate.
Měl byste si přečíst tu novou knížku, co teď píše Mark Twain.
You should read the new book Mark Twain's writing now.
Moje jméno je Mark Hellinger.
My name is Mark Hellinger.
Šerif Mark Strett.
Marshal Mark Strett.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Také Mark Carney v rámci svého prvního počinu ve funkci guvernéra Bank of England předem avizoval krátkodobé úrokové sazby.
Likewise, Mark Carney, in his first policy action as Governor of the Bank of England, announced forward guidance for short-term interest rates.
Jak kdysi poznamenal Mark Twain, kočka, která se jednou posadí na rozpálený sporák, se už na rozpálený sporák nikdy neposadí, ale nesedne si ani na studený sporák.
As Mark Twain once observed, a cat that sits on a hot stove will not sit on a hot stove again, but it won't sit on a cold one, either.
Dnes má sen také zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg: chce poskytnout přístup k internetu pěti miliardám lidí, kteří ho dosud nemají.
Today, Facebook founder Mark Zuckerberg has a dream, too: he wants to provide Internet access to the world's five billion people who do not now have it.
Znovusjednocené Německo se vzdalo své milované Deutsche Mark - nejen proto, aby podpořilo evropskou integraci, ale i proto, aby uklidnilo francouzské obavy nad tím, že se Německo chystá nastolit na kontinentu měnovou hegemonii.
Reunited Germany surrendered its beloved currency, the Deutsche Mark, to boost European integration, but also to calm French fears that Germany was poised to establish monetary hegemony over the continent.
A Kanaďan Mark Carney, jenž byl guvernérem centrální banky ve své domovské zemi, se stal v červenci 2013 prvním zahraničním šéfem Bank of England v její téměř 320leté historii.
And, in July 2013, Mark Carney, a Canadian who had served as central-bank governor in his home country, became the first foreigner to lead the Bank of England in its nearly 320-year history.
V tomto příběhu bere Julie hormonální antikoncepci, ale Mark pro všechny případy používá kondom.
In the story, Julie is already on the Pill, but Mark uses a condom, just to be safe.
Haidt se poté zeptal svých subjektů, zda je v pořádku, že Julie a Mark měli sex.
Haidt then asked his subjects whether it was okay for Julie and Mark to have sex.
Guvernér Bank of England Mark Carney se postavil do čela tohoto úsilí a inicioval uvážlivé hodnocení dopadu klimatických změn na britský sektor pojišťovnictví.
Bank of England Governor Mark Carney has taken the lead in initiating a prudential review of the impact of climate change on the United Kingdom's insurance sector.
Současný guvernér Bank of Canada Mark Carney, který se má v červenci ujmout role guvernéra Bank of England (BoE), už o sobě dává vědět v debatách o britské měnové politice.
Mark Carney, the Bank of Canada's current governor, who is set to take over as the governor of the Bank of England (BoE) in July, is already making his presence felt in British monetary-policy debates.
Na hrozbu potenciálního znehodnocení uhlíkových aktiv navíc upozornil guvernér Bank of England Mark Carney.
Furthermore, Bank of England Governor Mark Carney has highlighted the threat represented by potentially stranded carbon assets.
LONDÝN - Až Mervyna Kinga na postu guvernéra Bank of England, britské centrální banky, vystřídá v červenci 2013 Mark Carney, svět bude ochuzen o Kingovy duchaplné veřejné výroky.
LONDON - When Mark Carney replaces Mervyn King as Governor of the Bank of England in July 2013, the world will be deprived of King's witty public utterances.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »