Příklady 20-Franken-Note příklady

Jak se v angličtině používá 20-Franken-Note?

Jednoduché věty

Tom left a note for Mary.
Tom nechal Mary vzkaz.
I could write Tom a note if it would help.
Mohu napsat Tomovi zprávu, jestli to pomůže.
Tom put the note into his pocket.
Tom si strčil ten lístek do kapsy.
The note was from him.
Ta poznámka byla od něj.
You should write Tom a note.
Měl bys Tomovi napsat zprávu.
When you see Mary give her this note.
Až uvidíš Mary, dej jí tenhle lístek.
Tom redeemed your promissory note.
Tom vykoupil tvůj dluhopis.
Tom read the note Mary left for him.
Tom si přečetl vzkaz, který mu Mary zanechala.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

They note that the Golden Age was in fact an unusual period, if you look at the last two centuries of economic history.
Autoři poznamenávají, že podíváme-li se na poslední dvě staletí ekonomických dějin, byl zlatý věk ve skutečnosti výjimečným obdobím.
Similarly, those who speak of American hegemony after 1945 fail to note that the Soviet Union balanced US military power for more than four decades.
Ti, kdo hovoří o americké hegemonii po roce 1945, také neberou úvahu, že americkou vojenskou sílu více než čtyři desetiletí vyvažoval Sovětský svaz.
America should take note.
Amerika by to měla zaznamenat.
The world should note.
Svět by to neměl nechat bez povšimnutí.
Leaders worldwide should take note.
Vedoucí představitelé z celého světa by si jich měli všimnout.
It is sobering to note that almost half of high-debt episodes since 1800 are associated with low or normal real (inflation-adjusted) interest rates.
K vážnému zamyšlení nutí postřeh, že téměř polovina epizod vysokého dluhu od roku 1800 se váže k nízkým či normálním reálným (inflačně očištěným) úrokovým sazbám.
Annan and Gurría also neglected to note that global Accumulated Cyclone Energy, an index for total hurricane activity, is hovering at the lowest values seen since the 1970's.
Annan a Gurría si také nevšimli, že globální Akumulovaná energie cyklonů, což je ukazatel celkové aktivity hurikánů, se pohybuje kolem nejnižších hodnot od 70. let.
We can therefore note that in Islamic societies like Tunisia, Turkey, Indonesia, and Malaysia, economic growth and cultural change has proceeded rapidly in the past generation.
Proto sledujeme, že v islámských zemích jako Tunisko, Turecko, Indonésie a Malajsie postupoval ekonomický růst a společenské změny během poslední generace rychlým tempem.
The Supreme Court took note of the ADB's findings and started proceedings against Ashraf and other senior officials, including several from the finance ministry.
Nejvyšší soud vzal nálezy ADB na vědomí a zahájil řízení proti Ašrafovi a dalším vysoce postaveným činitelům včetně několika úředníků ministerstva financí.
Now, more than four years after the terrorist attacks of September 2001, Bush appears to have finally woken up to the reality of America's increasing dependence; with soaring oil prices, it was hard for him not to note the consequences.
Nyní, více než čtyři roky po teroristických útocích ze září 2001, se zdá, že se Bush konečně probudil do reality prohlubující se americké závislosti; vzhledem ke strmému růstu cen ropy si jen těžko mohl nevšimnout důsledků.
Upheavals in the Arab world suggest that no regime in the Middle East is entrenched; Iran's leaders would have to be blind not to have taken note.
Otřesy v arabském světě naznačují, že žádný režim na Středním východě není pevně usazený; íránští vůdci by museli být slepí, aby si toho nevšimli.
The Japanese media took note.
Japonským sdělovacím prostředkům to neuniklo.
It is important to note, however, that these costs pale in comparison with the far greater costs of reducing CO2 emissions without CCS.
Zde je však důležité poznamenat, že tyto náklady jsou neporovnatelně nižší než náklady na snížení emisí CO2 bez CCS.
While it is important to note that this figure is only an estimate, it represents a preliminary but credible indicator of climate finance, based on information provided by developed countries.
Ačkoliv je důležité mít na paměti, že tento údaj je jen odhad, představuje přece jen předběžný, leč věrohodný indikátor klimatického financování, založený na informacích předložených vyspělými zeměmi.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »