Archibald wheel angličtina

Význam Archibald wheel význam

Co v angličtině znamená Archibald wheel?

Archibald wheel

(historical) A metal-hubbed wheel of great strength and elasticity, especially adapted for artillery carriages and motor cars.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Archibald wheel příklady

Jak se v angličtině používá Archibald wheel?

Jednoduché věty

Who's at the wheel?
Kdo řídí?
Who's at the wheel?
Kdo je za volantem?
Seems like I'm the third wheel here. I should go.
Vypadá to, že jsem tu páté kolo u vozu. Měl bych jít.
I feel like a hamster on a wheel.
Připadám si jako křeček v kolečku.
The police said Tom may have fallen asleep at the wheel.
Policie řekla, že Tom možná usnul za volantem.

Citáty z filmových titulků

And it would have taken five if you'd been behind a steering wheel!
A kdybyste seděla za volantem, pět minut!
Get behind that wheel and get some practice in!
Sedněte si za volant a trochu trénujte!
If you weren't behind the wheel you cannot be to blame.
Pokud jste neseděla za volantem, nemůže vás nikdo vinit.
Is this for the Soul Wheel event?
To je pro tu Soul Wheel událost?
Okay, why must we assume that everybody who does Soul Wheel is a whacko?
Oukej, proč předpokládáme, že každý kdo cvičí v Soul Wheel je blázen?
Uh, oh, I, uh, signed you both up for Soul Wheel.
Zapsala jsem vás obě na Soul Wheel.
Soul Wheel?
Soul Wheel?
What's worse is that the host for that Soul Wheel event just cancelled, so now I have to hype up all the fitness freaks.
Co je horší je fakt, že ten, dko měl vést tu akci v Soul Wheel to zrovna odvolal, takže je teď budu povzbuzovat všechny ty blázny do fitness.
A wheel broke from the wagon loaded with wine.
Kolo vozu naloženého vínem prasklo.
Why don't you people get an honest wheel?
Proč se lidi neživí poctivě?
We'll alternate spinning the wheel.
Roztočme kolo štěstí.
What happened to the roulette wheel?
Co se stalo s ruletou?
Take the wheel, man. Steering to port side.
Drž kormidlo, chlape Řízení na levobok.
Get both hands up on that wheel there.
Obě ruce poIožte na volant.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But there is no need to reinvent the wheel, because the solution to the Arab-Israeli conflict is embodied in the main peace plans that are already on the table: the Clinton peace parameters, and the all-Arab peace initiative.
Není však zapotřebí objevovat Ameriku, neboť řešení arabsko-izraelského konfliktu je součástí hlavních mírových plánů, které už jsou na stole: Clintonových parametrů míru a všearabské mírové iniciativy.
My long experience at the wheel of my country convinces me that unprepared actions, uncoordinated campaigns, are superficial and yield only temporary results.
Moje vlastní dlouhodobá zkušenost v čele mé vlasti mě přesvědčuje o tom, že jakékoliv nepřipravené akce a nekoordinované kampaně jsou nakonec jen povrchní, ledabylé a přináší jen dočasné výsledky.
Instead of every closed market having to re-invent the wheel, once is enough to get everyone's economy going.
Místo toho, aby každý uzavřený trh musel sám vynalézat kolo, stačí je vynalézt jednou a roztočí se ekonomiky všech.
As a result, the subsequent spurt of globalization has proceeded with no one steering the wheel - and thus with no means to implement new thinking for a better world.
Proto následná vlna globalizace probíhala, aniž by kdo stál u kormidla - a tedy aniž by tu byly prostředky, jak zavádět nové myšlení pro lepší svět.
Should such a possibility arise, Russia should take part in peacemaking and reconstruction operations in Iraq, rather than trying to put a spoke in Washington's wheel.
Pokud se naskytne příležitost, Rusko by se mělo zúčastnit mírotvorných operací a rekonstrukce Iráku a nesnažit se házet Washingtonu klacky pod nohy.
Kubrick's 900-foot wide wheel rotated in such a fashion as to produce a sense of gravity equal to that felt on the moon, to which many of the station's fictional occupants were bound.
Kubrickovo kolo o šířce 275 metrů se otáčelo tak, aby vytvořilo gravitační efekt odpovídající gravitaci na Měsíci, s nímž bylo mnoho fiktivních obyvatel stanice spjato.
From that day, the wheel of history spun faster.
Od toho dne se kolo dějin točilo mnohem rychleji.
Perhaps the country needs exactly this just now: an atypical Israeli at the steering wheel.
Možná však dnes země potřebuje právě to: atypického Izraelce za kormidlem.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »