ox | no | vox | Sox

Nox angličtina

NOx

Význam Nox význam

Co v angličtině znamená Nox?

Nox

(= Night) Roman goddess of night; daughter of Erebus; counterpart of Greek Nyx
Doporučujeme...Online kurzAJ - Slovíčka pro automobilový průmysl A2+Podívat se onlinejazyky.cz »

Překlad Nox překlad

Jak z angličtiny přeložit Nox?

Nox angličtina » čeština

NOx

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Nox?

Nox angličtina » angličtina

Night nitrogen oxides
Doporučujeme...Česko-anglický mluvníkRozvažte si jazykKoupit booktook.cz »

Příklady Nox příklady

Jak se v angličtině používá Nox?

Citáty z filmových titulků

The Nox.
Noxové.
They do not know the Nox.
Oni neznají Noxy.
The Nox?
Noxové?
Ohper is one of the oldest of the Nox.
Ohper je jedním z nejstarších Noxů.
Okay, will try and learn everything we can about the Nox,.it's part of why we came here right?
Ok, zjistěte co nejvíc věcí o Noxech..to je to, proč jsem sem přišli, ano?
Somehow I don't thing we'd make very good Nox.
Nějak si myslím, že se to Noxům nelíbí.
I really wish that we could be friends with the Nox.
Opravdu si přeji, abychom byli s Noxy přátelé.
It is not the Fenri that have the ability to hide,.it is the Nox.
Není to Fenri, kdo má schopnost neviditelnosti.jsou to Noxové.
The Nox hide it from us.
Noxové je ukrývají.
The Nox woman.
Ta žena.
Where'd the Nox go with Lya?
Kam šli Noxové s Lyaou?
No. You should go some place where it's safe, go where the other Nox are.
Ne, měl by si jít někam, kde budeš v bezpečí jdi tam, kde jsou ostatní Noxové.
Just a little something the Nox told me one time.
To je jen málo z toho co mi Noxové řekli.
They were called the Nox.
Nazývali se Noxové.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Gas emits less than half the CO2 per kWh produced, and it emits much lower amounts of other pollutants like NOx, SO2, black carbon, CO, mercury, and particulates.
Plyn uvolňuje méně než polovinu CO2 na vyprodukovanou kilowatthodinu a emituje daleko menší množství jiných znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku, SO2, černý uhlík, CO, rtuť nebo pevné částice.
Doporučujeme...English Vocabulary in UseKoupit booktook.cz »

NOx čeština

Překlad Nox anglicky

Jak se anglicky řekne Nox?

NOx čeština » angličtina

nitrogen oxides Nox