Příklady třídící program příklady

Jak se v angličtině používá třídící program?

Citáty z filmových titulků

With that brings the end of program.
Touto písní se loučíme. Nashledanou.
Four months ago, she signaled to one of our assets that she had a willingness to talk about a secret weapons program.
Před čtyřmi měsíci dala naší spojce vědět, že je ochotná mluvit o tajném zbraňovém programu.
The program li was working on. It's germ weaponry.
Program, na kterém Li pracovala, jsou bakteriologické zbraně.
A germ-warfare program?
Program na bakteriologické zbraně?
Now, the first musical number on the program. will be a piccolo solo which we will skip.
První hudební číslo programu bude sólo na pikolu, které přeskočíme.
Ladies and gentlemen, this program comes to you. through the courtesy of Colet and Company, manufacturers of the most famous perfumes in the world.
Dámy a pánové, program k vám přichází. díky podpoře Colet and Company, výrobci nejslavnějších parfémů na světě.
Name all over the program, gets all the credit.
Jměno po celěm programu, slízne všechnu smetanu.
You better get your nose out of that program, Blackie.
Vystrž nos ztoho programu Blackie.
I had planned a very different program for myself. A very different program.
Naplánoval jsem si zcela odlišný program.
I had planned a very different program for myself. A very different program.
Naplánoval jsem si zcela odlišný program.
What's the next item on the program?
Jaký je další bod programu?
It takes two to make a radio program.
Rádio musí dělat dva.
Have you a radio program coming in right now?
Přijímáš to vysílání i teď?
Jack Benny Program.
Jack Benny Program.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In addition, after visits by the French, British, and German foreign ministers, Iran announced a temporary suspension of its enrichment program.
Po návštěvách ministrů zahraničí Francie, Británie a Německa navíc Írán ohlásil dočasné přerušení svého programu na obohacování uranu.
European foreign ministers have already expressed their concerns about Iran's nuclear program.
Ministři zahraničí evropských států již vyjádřili z íránského jaderného programu obavy.
Afterward, each national program would be monitored, audited, and evaluated.
Poté by se každý národní plán monitoroval, kontroloval a hodnotil.
Last year, the United Nations Environment Program (UNEP) issued a remarkable report on Ogoniland, a major ethnic homeland in the Niger Delta that has been at the epicenter of conflict between local communities and international oil.
Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vydal loni pozoruhodnou zprávu o Ogonilandu, významné etnické domovině v deltě Nigeru, která je epicentrem střetu mezi místními komunitami a mezinárodními ropnými společnostmi.
A targeted support program could increase substantially the efficiency of spending, freeing up resources for education, health, and poverty eradication.
Cílený program podpory by efektivitu výdajů mohl významně zvýšit, čímž by uvolnil prostředky na vzdělávání, zdravotnictví a potírání chudoby.
This three-point program would lay the ground for economic resurgence.
Tento tříbodový program by se mohl stát základnou pro hospodářské oživení regionu.
Hiding behind the originality (in French presidential politics) of her gender, Royal has avoided specifying a detailed program.
Royalová se skrývá za originalitou svého pohlaví (ve francouzské prezidentské politice) a vyhýbá se formulaci jakéhokoliv detailního programu.
Thus, Royal's program is her popularity.
Programem Royalové je tedy její popularita.
A long-recognized principle is that balanced expansion of taxes and spending stimulates the economy; if the program is well designed (taxes at the top, combined with spending on education), the increase in GDP and employment can be significant.
Už dlouho se uznává princip, že ekonomiku stimuluje vyvážená expanze daní a výdajů; je-li program dobře koncipován (zdanění bohatých kombinované s výdaji za vzdělávání), vzestup HDP a zaměstnanosti může být značný.
In return, Ukraine will uphold its end of the deal: in addition to closing Chernobyl, we will introduce Western nuclear safety standards and renew cooperation with the IMF via the Extended Fund Facility program.
Výměnou Ukrajina dodrží svůj díl úmluvy: kromě uzavření Černobylu zavedeme západní standardy jaderné bezpečnosti a obnovíme spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem prostřednictvím programu Extended Fund Facility.
Therefore they signaled the start of a new program, immediately dubbed the Cologne Initiative, to reduce further the debt burden of the so-called Highly Indebted Poor Countries (HIPCs).
Proto vyhlásily začátek nového programu, okamžitě nazvaného Kolínskou iniciativou, na snížení dalšího dluhového zatížení tzv. Vysoce zadlužených chudých zemí (Highly Indebted Poor Countries - HIPCs).
Second, the United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank, rather than the International Monetary Fund, should take the lead in helping these countries.
Za druhé, Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development Program - UNDP) a snad raději Světová banka, než Mezinárodní měnový fond, by se měly ujmout vedoucí role při pomáhání těmto zemím.
With a continued worldwide movement on behalf of global justice and economic development, a much more ambitious program for the world's poorest can still be reached.
Je totiž zřejmé, že při pokračujícím celosvětovém hnutí za globální spravedlnost a hospodářský rozvoj bude možné dosáhnout ještě mnoha dalších ambiciózních programů pro nejchudší země tohoto světa.
It therefore wants to see a credible program for balancing the US budget once the recession ends.
Proto chce vidět důvěryhodný program vyrovnání amerického rozpočtu, jakmile recese skončí.

třídící program čeština

Překlad třídící program anglicky

Jak se anglicky řekne třídící program?

třídící program čeština » angličtina

sorting program sort program
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady třídící program anglicky v příkladech

Jak přeložit třídící program do angličtiny?

Jednoduché věty

Tatoeba je svobodný program.
Tatoeba is free software.
Jednou jsem se objevil v televizi, ale jsem nikdy nevěděl, který program to byl.
I appeared on television once, but I never knew which channel I was on.
Tom instaluje nový program.
Tom is installing new software.
Stárnutí je program.
Aging is a programme.

Citáty z filmových titulků

Kandiduje za růžové, což je prohlášení, ne realistický program.
He's running for the pink vote which is a statement, not a realistic manifesto.
Přidám vás na program jednání, jestli chcete.
I can put you on the agenda, if you'd like.
Podle toho, co víme, tak bratři Pavlovichové nemají žádný politický program.
To the best of our knowledge, the Pavlovich brothers have no political agenda.
Program, na kterém Li pracovala, jsou bakteriologické zbraně.
The program li was working on. It's germ weaponry.
Program na bakteriologické zbraně?
A germ-warfare program?
Lelíček: A tím je program vyčerpán?
And that's all?
Dámy a pánové, program k vám přichází. díky podpoře Colet and Company, výrobci nejslavnějších parfémů na světě.
Ladies and gentlemen, this program comes to you. through the courtesy of Colet and Company, manufacturers of the most famous perfumes in the world.
Program!
MAN: Programs!
Vemte si program!
Get your programs! Programs!
Vemte si program!
Get your programs!
Vemte si program!
MAN: Get your programs!
Otevřete si program.
ANNOUNCER ON PA: Turn to your programs, please.
Máme už program. Jdeme do divadla.
We're going to the theater.
Naplánoval jsem si zcela odlišný program.
I had planned a very different program for myself. A very different program.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vydal loni pozoruhodnou zprávu o Ogonilandu, významné etnické domovině v deltě Nigeru, která je epicentrem střetu mezi místními komunitami a mezinárodními ropnými společnostmi.
Last year, the United Nations Environment Program (UNEP) issued a remarkable report on Ogoniland, a major ethnic homeland in the Niger Delta that has been at the epicenter of conflict between local communities and international oil.
Cílený program podpory by efektivitu výdajů mohl významně zvýšit, čímž by uvolnil prostředky na vzdělávání, zdravotnictví a potírání chudoby.
A targeted support program could increase substantially the efficiency of spending, freeing up resources for education, health, and poverty eradication.
Tento tříbodový program by se mohl stát základnou pro hospodářské oživení regionu.
This three-point program would lay the ground for economic resurgence.
Jako ženy na Západě už víme, co tvoří naše problémy, a známe dopodrobna program jejich řešení.
We know by now what our problems are as women in the West, and we know the blueprint for solving them.
Už dlouho se uznává princip, že ekonomiku stimuluje vyvážená expanze daní a výdajů; je-li program dobře koncipován (zdanění bohatých kombinované s výdaji za vzdělávání), vzestup HDP a zaměstnanosti může být značný.
A long-recognized principle is that balanced expansion of taxes and spending stimulates the economy; if the program is well designed (taxes at the top, combined with spending on education), the increase in GDP and employment can be significant.
Za druhé, Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development Program - UNDP) a snad raději Světová banka, než Mezinárodní měnový fond, by se měly ujmout vedoucí role při pomáhání těmto zemím.
Second, the United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank, rather than the International Monetary Fund, should take the lead in helping these countries.
Za druhé, Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development Program - UNDP) a snad raději Světová banka, než Mezinárodní měnový fond, by se měly ujmout vedoucí role při pomáhání těmto zemím.
Second, the United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank, rather than the International Monetary Fund, should take the lead in helping these countries.
Proto chce vidět důvěryhodný program vyrovnání amerického rozpočtu, jakmile recese skončí.
It therefore wants to see a credible program for balancing the US budget once the recession ends.
Kuvajt dnes umožňuje ženám účast ve volbách, Katar přijal ambiciózní reformní program, Bahrajn projevil obrovskou toleranci vůči masovým demonstracím a Spojené arabské emiráty povolují existenci něčeho takového, jako je svobodný tisk.
Kuwait now allows women to vote, Qatar has embraced an ambitious reform program, Bahrain has shown great tolerance of mass demonstrations, and the U.A.E. is allowing something like a free press.
Romney podporuje postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, model prémiové podpory pro program Medicare a přesun programu Medicaid (zdravotní pojištění pro chudé) na státy prostřednictvím blokových grantů.
Romney supports gradually increasing retirement ages, a premium-support model for Medicare, and shifting Medicaid (health insurance for the poor) to the states via block grants.
Je tedy ironické, že proliferaci může posilovat právě americký program vývoje atomových zbraní, který se jí snaží bránit, tvrdí americká senátorka Dianne Feinsteinová.
Ironic, then, that America's nuclear weapons development program may promote the very proliferation it seeks to prevent, as US Senator Dianne Feinstein explains.
Program pro gastarbeitery nikdy nezíská bez podpory Demokratů, již si zase těžko vydobude, jestliže Bílý dům nepodpoří program pro nedovolené imigranty v USA, který by zahrnoval určitou možnost získání trvalého pobytu a občanství.
He will never get a guest-worker program without Democratic support, which in turn is unlikely unless the White House supports access to a program for unauthorized immigrants already in the US that includes some type of path to residence and citizenship.
Program pro gastarbeitery nikdy nezíská bez podpory Demokratů, již si zase těžko vydobude, jestliže Bílý dům nepodpoří program pro nedovolené imigranty v USA, který by zahrnoval určitou možnost získání trvalého pobytu a občanství.
He will never get a guest-worker program without Democratic support, which in turn is unlikely unless the White House supports access to a program for unauthorized immigrants already in the US that includes some type of path to residence and citizenship.
Následovaly velká hospodářská krize, program New Deal Franklina Roosevelta a další tři desetiletí pokrokové politiky od 30. do 60. let.
Then came the Great Depression, Franklin Roosevelt's New Deal, and another 30 years of progressive politics, from the 1930's to the 1960's.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »