Příklady třista let příklady

Jak se v angličtině používá třista let?

Jednoduché věty

Let's try something.
Zkusme něco!
Let me know if there is anything I can do.
Dejte mi vědět, mohu-li cokoli udělat.
Let me know if I need to make any changes.
Dejte mi vědět, bude-li zapotřebí, abych cokoliv změnil.
Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.
Bohatství přichází k těm, co se činní, nikoliv k těm, co jen dávají činům volný průchod.
Let us go home.
Pojďme domů.
Let sleeping dogs lie.
Co tě nepálí, nehas.
Let's try again.
Zkusme to znovu.
Let's get off the bus.
Pojď vystoupit z autobusu.
Please let me make it up to you.
Dovol prosím, abych ti to vynahradil.
I'll let you know when we come to the station.
Dám ti vědět, až dorazíme na nádraží.
Well, let's have lunch.
Nuže, pojďme se naobědvat.
Let's get down to business.
Přejděme k věci.
Let the tea draw for ten minutes.
Nech čaj luhovat po dobu deseti minut.
Gasoline became so expensive that we had to let our car go.
Benzín tak podražil, že jsme se museli vzdát svého auta.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Let me use the bathroom.
Potřebuju na záchod.
Bathroom.. Let me use the bathroom!
Dovolte mi použít váš záchod!
Let me use the bathroom.
Pusťte mě na záchod!
I won't let your hands touch water.
Nikdy nedovolím, aby sis máčela ruce.
Let's go, mother.
Pojďme, mami.
Let's go. I can't give you my heart, but I can give you food.
Pojďte dál, nemůžu opětovat vaše city, ale můžu vám nabídnout jídlo.
Let's go.
Pojďme dovnitř.
We'll be in trouble if the lady comes out. Hurry, let's leave.
Budeme mít problémy, jestli vás tu uvidí.
Let go of her hand.
Pusť ji.
You can't let go?
Pusť její ruku!
Let go of her hand.
Pusť její ruku!
I told you to let go.
Řekl jsem, abys pustil její ruku.
Fine. Let's end it today.
Fajn, vyřešme to po dobrém.
Can you both let go of my wrists?
Můžete mě pustit?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Let us hope it is a full and fair examination based on the report's findings and recommendations.
Doufejme, že půjde o úplné a poctivé posouzení, které se bude opírat o zjištění a doporučení zprávy.
Let's be clear: we do need to tackle climate change.
Řekněme si to jasně: bojovat proti globálnímu oteplování potřebujeme.
Instead, let's fund the basic research that will make green energy too cheap and easy to resist.
Raději financujme základní výzkum, který zelenou energii zlevní a zjednoduší tak, že bude neodolatelná.
For ideological hawks, compromises are treason: how can you jeopardize the historical patrimony of the Jewish people, let alone God's promise to Abraham?
Podle ideologických jestřábů jsou kompromisy velezradou: jak si můžete zahrávat s historickým dědictvím izraelského lidu, natož s Božím slibem Abrahamovi?
Let's hope that when the last whistle blows at the final in Berlin on July 9, we Germans retain as much of this positive spirit as possible.
Doufejme, že až při finálovém utkání v Berlíně 9. července naposledy zazní píšťalka, my Němci si uchováme co nejvíc z této pozitivní nálady.
Let's start with the United States.
Začněme tedy Spojenými státy.
Why doesn't Israel let us go study?
Proč nás Izrael nenechá odjet za studiem?
Let us help make the Arab Spring a true season of hope for all.
Zasaďme se o to, ať je arabské jaro skutečným zdrojem naděje pro všechny.
Let our common agenda begin.
Nechť započne naše společná agenda.
Let's begin with why the euro needs to fall.
Začněme tím, proč euro potřebuje klesat.
Let's turn back the clock a dozen years.
Vraťme se o dvanáct let zpátky.
Let us continue to support these life-saving programs, which uphold the dignity and well-being of all people on the planet.
Pokračujme v podpoře těchto životně důležitých programů, které podporují důstojnost a blaho všech lidí na planetě.
CAMBRIDGE - When the next full-scale global financial crisis hits, let it not be said that the International Monetary Fund never took a stab at forestalling it.
CAMBRIDGE - Až udeří příští rozsáhlá celosvětová finanční krize, nechť nikdo neříká, že se Mezinárodní měnový fond nikdy nepokusil jí předejít.
It would be better to improve financial-market regulation directly and let national tax systems handle banks' income like that of any other industry.
Bylo by lepší zdokonalit regulaci finančního trhu přímo a ponechat na národních daňových soustavách, aby se zisky bank naložily stejně jako u ostatních branží.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady třista let anglicky v příkladech

Jak přeložit třista let do angličtiny?

Jednoduché věty

Obecně řečeno, ženy žijí skoro o deset let déle,než muži.
Generally speaking, women live longer than men by almost ten years.
Líza už je osm let mrtvá.
Liz has been dead for eight years.
Vybudování tohoto chrámu zabralo čtyřicet šest let.
It has taken forty-six years to build this temple.
Je ti deset let?
Are you ten years old?
Jen několik lidí se dožije devadesáti let.
Few people live to be ninety years old.
Jsme dobří přátelé už deset let.
We have been good friends for ten years.
Můj otec je deset let po smrti.
My father has been dead for ten years.
Mému otci bude v květnu čtyřicet pět let.
My father will be forty-five in May.
Jsem s ním ve sdružení deset let.
I have been associated with him for ten years.
Je mi 18 let.
I am eighteen years old.
Hustá mlha zpozdila náš let.
A thick fog delayed our flight.
Musí mu být přes šedesát let.
He must be over sixty.
Už deset let se zabývá studiem biologie.
He has been engaged in the study of biology for nearly ten years.
Jejímu nejmladšímu dítěti je pět let.
Her youngest child is five years old.

Citáty z filmových titulků

Dej mi pět let.
Just wait five years!
Chci, abyste mi pomohli pochopit, proč západní civilizace ovládá svět posledních 500 let.
I want you to help me understand what made Western civilization dominate the world for the Iast 500 years.
Největší a nejrychlejší průmyslová revoluce v dějinách, stlačená do pouhých 30 let.
The biggest and fastest industrial revolution ever, compressed into just 30 years.
Je to téměř, jako by se hodiny vrátili zpět o 600 let, kdy naposledy Čína vedla svět.
It's almost as if the clock is being wound back 600 years, to the last time China led the world.
Naproti tomu zakladatel dynastie Ming 21 let stavěl zeď, více než 20 mil dlouhou kolem hlavního města Nanjing.
By contrast, it took the founder of the Ming dynasty 21 years to build a wall more than 20 miles long around his capital city, Nanjing.
Anglická průměrná délka života byla ubohých 37 let.
English life expectancy at birth was a miserable 37 years.
Henry V sám se stal králem ve věku 26 let, a zemřel na úplavici v 35 letech - mimochodem, připomínka, že většina historie byla vytvořena mladými lidmi.
Henry V himself became King at the age of 26, and was dead from dysentery by 35 - a reminder, by the way, that most history is made by young people.
Zajat v bitvě ve věku 11 let, byl vykastrován a přidělen jako sluha muži, který se chopil císařského trůnu jako Yongle.
Captured in battle at the age of 1 1, he was castrated and assigned as a servant to the man who would seize the Imperial throne as Yongle.
Během pouhých několika let, se Čína uzavřela sama do sebe.
Within just a few years, China turned in on itself.
V roce 1498, více než 80 let po čínském průzkumníkovi Čeng Cheovi přistál v Malindi u Keňského pobřeží Vasco da Gama.
In 1 498, more than 80 years after the Chinese explorer Zheng He had landed at Malindi on the Kenyan coast, Vasco da Gama turned up.
To znamená, že starosta, šerifové, městská rada, svobodní občané, řemeslníci a radní jsou všichni více než 800 let staří, to z nich dělá v tomto světě nejstarší autonomní komerční instituce.
That means that the lord mayor, the sheriffs, the city council, the freemen, the Iiverymen and the aldermen are all more than 800 years old, making this the world's oldest autonomous commercial institution.
Tento dramatický přechod od Konfuciánské rovnováhy k anarchii trval něco více než deset let.
This dramatic transition from Confucian equipoise to anarchy had taken little more than a decade.
A slyšel jsem jen stupidní sračky, co se stalo na druhém konci světa před tisíci let.
Three hours we've been listening to him talk about stupid shit that happened on the other side of the Earth thousands of years ago!
Když mi bylo 9 let, Moje rodina jela na výlet, do Orlanda na Floridě.
When I was nine years old, my family took a trip.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980's.
Dnes, o 70 let později, už velká část konsensu roku 1945 neexistuje.
Today, 70 years later, much of the 1945 consensus no longer survives.
Krize namísto toho vzešla z amerického debaklu podřadných hypoték, který globální ekonomiku rychle stáhl do nejhlubší recese od 30. let 20. století.
Instead, the crisis stemmed from the US sub-prime debacle, which quickly dragged the global economy into its deepest recession since the 1930's.
Od dob, kdy se na konci 40. let prvně objevil po boku dr. Chaima Weizmanna během boje za židovskou státnost a suverenitu, nebylo mnoho těch, kdo by dokázali vyjádřit sionistické a později izraelské zájmy s porovnatelnou výmluvností a přesvědčením.
Since he first appeared at the side of Dr. Chaim Weizmann in the late 1940's during the struggle for Jewish statehood and sovereignty, few people could articulate the Zionist and later the Israeli case with comparable eloquence and conviction.
HONGKONG - Nedávná cesta do Berlína ve mně vyvolala vzpomínky na dřívější návštěvu v létě 1967, kdy jsem jako chudý student žasl nad Zdí, která měla ještě další dvě desítky let rozdělovat a pustošit celou společnost.
HONG KONG - A recent trip to Berlin brought back memories of an earlier visit in the summer of 1967, when I was a poor student who marveled at the Wall that would divide and devastate an entire society for another two decades.
V polovině sedmdesátých let plánovalo mnoho signatářů smlouvy o nešíření dovoz a vývoj komplexů pro obohacování a znovuzpracování.
In the mid-1970's, many parties to the NPT planned to import and develop enrichment and reprocessing facilities.
WAGENINGEN, NIZOZEMSKO - Společná zemědělská politika (SZP), spatřila světlo světa v roce 1957, takže jí je dnes už přes 50 let a Evropská komise předkládá návrh, který označuje za zdravotní prohlídku svého potomka ve středních letech.
WAGENINGEN, NETHERLANDS - Born in 1957, the Common Agricultural Policy (CAP) is now more than 50 years old, and the European Commission is proposing what it calls a health check for its middle-aged child.
Ostatně během posledních 20 let pomoc pro zemědělské programy ve skutečnosti snížili a tento trend obracejí až teď.
Indeed, during the past 20 years, they actually cut aid for agriculture programs, and only now are reversing course.
Přední ropné společnosti, mimo jiné Shell, ExxonMobil a Chevron, už desítky let těží ropu v deltě Nigeru, ekologicky křehkém prostředí sladkovodních bažinných lesů, mangrovníků, nížinných deštných pralesů a pobřežních bariérových ostrovů.
For decades, major oil companies, including Shell, ExxonMobil, and Chevron, have been producing oil in the Niger Delta, an ecologically fragile environment of freshwater swamp forests, mangroves, lowland rainforests, and coastal barrier islands.
Globální firmy podnikající v deltě desítky let způsobují úniky ropy a hoření zemního plynu, bez ohledu na přirozené prostředí a místní komunity, zbídačené a otrávené jejich činností.
The global companies operating in the delta have spilled oil and flared natural gas for decades, without regard for the natural environment and the communities impoverished and poisoned by their actions.
Jeden odhad vyčíslil úhrnný únik za posledních 50 let na přibližně 10 milionů barelů - dvojnásobek úniku po havárii BP.
One estimate puts the cumulative spills over the past 50 years at approximately 10 million barrels - twice the size of the BP spill.
Za desítky let úplatků od mezinárodních společností, plundrujících přírodní bohatství delty, nigerijští představitelé pohádkově zbohatli.
Nigerian officials have become fabulously wealthy, owing to decades of payoffs by international companies that have plundered the delta's natural wealth.
Stejně jako v případě Enronu bude i v tomto případě trvat několik let, než na povrch vyplave všechna závažnost Bushova podvodu.
It will be years before the full magnitude of President Bush's deception is apparent.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »