imogolite italština

palygorskit, imogolit, illity

Překlad imogolite překlad

Jak z italštiny přeložit imogolite?

imogolite italština » čeština

palygorskit imogolit illity haloyzit alofan

Možná hledáte...