st | ot | Os | ust

Ost němčina

východ

Význam Ost význam

Co v němčině znamená Ost?

Ost

ohne Artikel: Kurzform für die Haupthimmelsrichtung Osten in der Navigation, Seefahrt Jetzt geht es nach Hause! Kurs Ost! mit Artikel, Meteorologie: Wind aus Osten Seit Abend weht ein kräftiger Ost. Politik, Wirtschaft: Weltteil Ein Konflikt Ost gegen West ist nicht im Sinne der gesamten Menschheit. Geografie: Bestimmungswort zu einem Toponym Sie wohnt jetzt in Ost-London. Geografie: Nachsatz zu einem Ort oder Toponym oder diesem mit Bindestrich nachgestellt Kennst du die Autobahnauffahrt Hanau-Ost? Am Autobahnkreuz Ost ist schon wieder Stau.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ost překlad

Jak z němčiny přeložit Ost?

Ost němčina » čeština

východ

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ost?

Ost němčina » němčina

Osten östlich orientalisch Ostwind
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ost příklady

Jak se v němčině používá Ost?

Citáty z filmových titulků

Weiter so, halte ihren Kurs, Nordost bei Ost.
Drž loď v kurzu na severovýchod.
Ost, West und Nord.
Východ, západ a sever.
Er war 115 Ost-Südost.
Kurz byl 115 východ-jihovýchod.
Gut. Kurs Ost-Südost.
Dobře, takže je to východ-jihovýchod.
Aber wo ist Ost-Südost?
Ale co to znamená, východ-jihovýchod?
Süd auf Ost zum Äquator,...dann Südost, um den Guinea-Strom zu nutzen.
Na jih k rovníku. Potom jihovýchod a použijeme proudu u Guinei.
In ganz Ost-Asien feiern wir diesen Sieg.
Po celé východní Asii oslavujeme toto datum.
Besorg eine Übersicht über jeden Zug, der Vegas verlässt. Ost und West.
Sežeňte seznamy cestujících vlakem z Vegas.
Der Krieg zwischen Ost und West, der jetzt 326 Jahre lang dauert, hat endlich ein Ende gefunden.
Nyní v roce 326 válka mezi Východem a Západem konečně skončila.
Die Dummköpfe in Ost und West haben meine Dienste abgelehnt.
Američané jsou blázni. Nabídl jsem jim služby, odmítly. Stejně jako východ.
Das junge Amerika war nicht nur eine Verbindung zwischen Ost und West.
Mladá Amerika nebyla jen spojení Východu a Západu.
Wie kommst Du nach Ost-London?
Jak jste se ocitla tak daleko na východě?
Erhebe deine Augen und schaue. von dem Platz, auf dem du stehst. nach Nord, Süd. Ost und West. denn das ganze Land, das du siehst. will ich für alle Zeit. dir und deinen Nachkommen schenken.
Rozhlédni se z místa, na kterém jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tuto zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
Erhebe deine Augen. und schaue von dem Platz, auf dem du stehst. nach Nord, Süd, Ost und West. Denn das ganze Land, das du siehst. will ich für alle Zeit dir und deinen Nachkommen schenken.
Rozhlédni se z místa, na kterém jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tuto zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die gute Nachricht für alle Frauen in Ost und West ist, dass Präsident Karsai das Gesetz unter dem Druck der internationalen Kritik - nicht nur aus dem Westen - weniger als eine Woche nach dem Marsch änderte.
Dobrou zprávou pro všechny ženy, na Východě i na Západě, je, že prezident Karzáí pod silnou mezinárodní kritikou - a nejen kritikou ze Západu - necelý týden po průvodu žen zákon změnil.
Für Polen wie auch für andere Länder Ost- und Mitteleuropas, die der NATO bereits beigetreten sind, oder dies demnächst tun werden, war eine Debatte über die Mitgliedschaft in der Allianz nicht wirklich notwendig.
V Polsku a ostatních zemích střední a východní Evropy, které vstoupily nebo se chystají vstoupit do NATO, totiž členství v alianci nevyžadovalo zásadní debatu.
Das Land, das symbolisch zwischen Moderne und Tradition, Säkularismus und Islam sowie Demokratie und Tyrannei liegt, stellt auch tatsächlich eine physische Brücke zwischen Ost und West dar.
Tato země se obrazně řečeno nachází na pomezí modernosti a tradice, sekularismu a islámu i demokracie a tyranie a jako taková navíc představuje skutečný fyzický most mezi Východem a Západem.
Natürlich besteht die Gefahr, dass Putin irgendwann beschließt zum Angriff überzugehen und eine wirklich massive internationale Krise auslöst, die in einer neuen Form des unmittelbaren Krieges zwischen Ost und West mündet.
Samozřejmě existuje nebezpečí, že se Putin v určité fázi rozhodne přejít do útoku a vyvolat skutečně rozsáhlou mezinárodní krizi, případně urychlit nějakou novou formu přímé války mezi Východem a Západem.
Die Macht innerhalb Amerikas hat sich zuerst von der Ost- und Westküste und dann in den Süden verlagert.
Moc ve Spojených státech se přesunula nejprve z východního pobřeží na západní a poté na jih.
Der 4. Juni war der Tag der Abrechnung in Dodge City (Ost).
Čtvrtý červen měl být pro východní verzi Dodge City dnem zúčtování.
Die internationale Gemeinschaft, Ost und West, müssen sich hinter eine von der UNO geführte Initiative stellen, um einen echten Dialog zu beginnen.
Mezinárodní společenství, Východ i Západ, se musí sjednotit za iniciativou za zahájení skutečného dialogu pod vedením OSN.
Die Führung der Hamas hat angedeutet, dass sie einer Errichtung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen von 1967 zustimmen würde, mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem.
Předáci Hamásu koneckonců vyjádřili podporu založení palestinského státu v hranicích z roku 1967, s východním Jeruzalémem jako hlavním městem.
China ist bereits Ost-Asiens Großmacht.
Čína již je východoasijskou velmocí.
Dies trägt zu einer Vergrößerung der Ungleichheiten innerhalb der Region bei, insbesondere zwischen Ost- und Westchina. Die wohlhabendsten Regionen sind jene, die von hohen ausländischen Direktinvestitionen profitiert haben.
To pomáhá prohlubovat regionální nerovnosti, zejména mezi východní a západní Čínou, přičemž nejbohatšími regiony jsou ty, které se těší vysoké koncentraci FDI.
In überraschend vielen postkommunistischen Ländern Ost- und Südosteuropas wurden Mitglieder der alten Nomenklatura gewählt, die sich in neuem Gewand präsentierten.
Jeden z nich představují postkomunistické státy východní a jihovýchodní Evropy - v až překvapivě vysokém počtu z nich si občané zvolili členy staré nomenklatury v novém hávu.
In Ost-Timor etwa erwies sich die UNO als unverzichtbar beim Übergang zur Unabhängigkeit, und sie ist gegenwärtig dabei, Pläne für die Regierungen von Burundi und Sierra Leone zu erstellen.
Například ve Východním Timoru se OSN projevila jako životně důležitá součást přechodu k nezávislosti a dnes vypracovává plány pro vlády v Burundi a Sieře Leone.
Die neuen Demokratien in Ost- und Mitteleuropa und die baltischen Staaten sind begierig auf eine Mitwirkung an der EU.
Nové demokracie východní a střední Evropy a pobaltské země se chtějí podílet na Evropské unii.
Wenn Frankreich in den EU-Beziehungen zu Moskau die Führungsrolle übernehmen will, muss es wesentlich feinfühliger für die Befürchtungen in Ost- und Mitteleuropa gegenüber Russland werden.
Chce-li se Francie ujmout vedení ohledně evropských vztahů s Moskvou, musí si vypěstovat mnohem větší citlivost ke strachu střední a východní Evropy z Ruska.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »