Blutsverwandte němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Blutsverwandte?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Blutsverwandte příklady

Jak se v němčině používá Blutsverwandte?

Citáty z filmových titulků

Du bist nicht einmal eine Blutsverwandte.
Přitom ani nejste z naší krve.
Die Mafia gibt es seit Jahrhunderten und besteht, weil wir Sizilianer sind. Blutsverwandte, gut arrangierte Hochzeiten.
Mafie tady byla po staletí a přežila, protože jsme Siciliáni krví a přísným režimem manželství.
Wir sind Blutsverwandte!
Byli jsme příbuzní 20 let.
Das gilt nur für Blutsverwandte, oder?
Týká se to jen pokrevních příbuzných, ne?
Wird sie keine Blutsverwandte?
A nebude z ní pokrevní příbuzná?
Wir sind nur dem Namen nach verwandt. Wir sind keine Blutsverwandte.
Fei-Hungu, jsme příbuzní jen jménem, ne krví.
Wenn ich nicht handle, ob Blutsverwandte oder nicht.
Jestli musím zasáhnout i proti vlastní krvi.
Aber ich bin die Blutsverwandte.
Ale jenom já budu pokrevní.
Sie lassen mich nicht zu ihm, da ich keine Blutsverwandte bin.
Ani k němu nesmím protože nejsem příbuzná.
Also ist sie keine Blutsverwandte an sich.
No tak to není pokrevní příbuzná.
Es sind Blutsverwandte, aber keine Ehepaare!
Rodiny, ale ne manželské páry.
Vom heutigen Tag an seid ihr beide Blutsverwandte aller Jaffa.
Od tohoto dne budete oba známí jako Pokrevní bratři všem Jaffům!
Ihr Blut. Blutsverwandte erkennen sie.
Poznají krev, krev svých příbuzných.
Sie ist seine Blutsverwandte, du solltest sie kennen lernen.
Ale už dobře znám tebe -- hraješ si na opatrnou, když máš do toho skočit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Und in ihrem Bienenstock lebten besondere Bienen: Blutsverwandte.
A jejich roj se skládá ze zvláštních jedinců: pokrevních příbuzných.
Blutsverwandte sind einander per Definition sehr ähnlich.
Pokrevní příbuzní jsou si z podstaty velice podobní.
In unserer modernen Ausdrucksweise würden wir sagen, dass die Arbeitsbienen ihren Blutsverwandten halfen, weil Blutsverwandte sich genetisch ähnlich sind.
Moderním žargonem bychom řekli, že včely dělnice pomáhají pokrevnímu příbuzenstvu, poněvadž pokrevní příbuzní jsou geneticky spříznění.
Anders ausgedrückt, wenn genügend Blutsverwandte Nutzen aus dem Altruismus ziehen, um die Kosten für den Altruismus aufzuwiegen, dann breitet sich Altruismus aus, ansonsten nicht.
Jinými slovy, prospěje-li altruismus dostatečnému počtu příbuzných, aby to vyvážilo jeho cenu, pak se altruismus šíří, jinak nikoliv.
In der kalten Sprache der natürlichen Auslese ausgedrückt, sind Blutsverwandte in dem Maße Hilfe wert, wie sie genetisch (bluts-) verwandt sind, gewichtet anhand der Größe des Nutzens, den sie erhalten haben.
Formulováno chladným jazykem přírodní selekce, pokrevním příbuzným se vyplatí pomoci v přímé úměře k jejich genetické (pokrevní) blízkosti, vážené velikostí přínosu, který získají.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...