Z-сфера ruština

Význam Z-сфера význam

Co v ruštině znamená Z-сфера?

Z-сфера

инструмент 3D-моделирования, использующий комбинацию сфер, как заготовку 3D-модели Z-сферы – это уникальный инструмент ZBrush, не имеющий аналогов ни в одной из программ 3D-моделирования. Подобно арматуре для «цифровой глины», назначением Z-сфер является создание скелета для будущей модели.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Z-сфера příklady

Jak se v ruštině používá Z-сфера?

Citáty z filmových titulků

Сфера обслуживания - 47 и 23.
Klesly o 11 centů.
Это вполне прибыльная сфера в наши дни.
To je dnes výnosné povolání.
Но это уже не моя сфера.
To byste musela za odborníkem.
Машины? Ваша милость, Сфера это не машина.
Pokud se podíváte na tuto kouli.
Эта машина, эта Сфера, содержит много инопланетян.
Pohyb.
Сфера сломана и у нас нет кредиток.
Jak přežijeme?
Конечно, это совершенно не моя сфера деятельности.
Není to zrovna můj obor.
У вас есть компьютерная сфера, содержащая информацию о логистике и состоянии боевого флота Далеков.
Máte počítačovou oblast obsahující logistiku a stav dalecké bitevní flotily.
Сфера гравитации?
Gravitační bublina?
Определенно сфера гравитации.
Určitě je to gravitační bublina.
Светящаяся сфера королевы, дурак.
Zářící koule královny.
Видишь, идеальная сфера.
Vidíš? Je to dokonalá koule.
Сфера - это одним словом, в общем, пещера с кристаллами, которые блестят как звезды.
Na stěnách jsou zrcadla a říká se tomu optický klam.
Пусть у нас есть полая сфера плутония, тогда мы сожмем ее взрывом снаружи! - Имплозия.
Michaele, vezmeme dutou kouli plutonia a zmáčkneme ji explozí, která jde dovnitř, tedy implozí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Транснациональная кибер-сфера ставит новые вопросы о смысле национальной безопасности.
Nadnárodní kybernetická sféra klade nové otázky o smyslu národní bezpečnosti.
В нижней части шахматной доски находится сфера межграничных сделок, которые происходят вне правительственного контроля.
Spodní šachovnice je hájemstvím přeshraničních transakcí, které probíhají mimo kontrolu vlád.
В основании шахматной доски находится сфера транснациональных отношений, которые выходят за рамки правительственного контроля.
Spodní šachovnici představuje sféra transnacionálních vztahů, které překračují hranice mimo kontrolu vlád.
На практике, сфера влияния государства часто выходила за пределы этой концепции (как, скажем, в случае с введением Бисмарком пенсий по возрасту в Германии в 1889 году).
Skutečný vliv státu tuto koncepci mnohdy přesahoval (třeba v případě zavedení starobních důchodů v Německu v roce 1889 Bismarckem).
Сфера применения нового механизма контроля.
Působnost nového dohledového mechanismu.
Замечательно, что новый европейский демос и государственная сфера восстанавливаются после экономического кризиса.
Je pozoruhodné, jak z hospodářské krize povstává nový evropský démos a jeho veřejná sféra.
Естественно, здоровье человека - это сфера, в которой частная информация может действительно быть очень частной.
Lidské zdraví je přitom očividně oblastí, v níž mohou být privátní informace opravdu velmi privátní.
По своему опыту, граждане знают о том, что демократия не ограничивается только одним всеобщим избирательным правом, но для настоящей демократии требуется также общественная сфера, которая в равной степени открыта для всех.
Občané ze zkušenosti vědí, že demokracii netvoří jen samotné všeobecné hlasovací právo, ale že také vyžaduje veřejnou sféru, která je rovným dílem otevřená všem.
По этой причине сфера потребления - главный двигатель экономического роста - находится в застое с 2000 года, в то время как уровень безработицы вырос почти везде, создавая неустойчивость, которая затрагивает даже тех, у кого все еще есть работа.
Z tohoto důvodu spotřeba - tento hlavní motor hospodářského růstu - od roku 2000 stagnuje, zatímco míra nezaměstnanosti téměř všude vzrostla, což vytvořilo nestabilitu dopadající i na ty, kdo pracovní místo ještě stále mají.
Необычно становиться свидетелями настолько радикального столкновения мнений между денежно-кредитной политиками, что на него обратило внимание широкая политическая сфера и средства массовой информации.
Je neobvyklé být svědkem střetu názorů mezi tvůrci měnové politiky, který je tak radikální a vyhrocený, že si získal širší politickou a mediální pozornost.
Обучение - критичная для мира в Ираке сфера, где НАТО может поделиться и опытом, и знаниями.
Výcvik je pro stabilitu Iráku klíčovou oblastí a NATO se zde může podělit o cenné zkušenosti a znalosti.
Однако многие требующие реформ сферы, например сфера найма, требуют изменений в соглашениях частного сектора, а не в правительственных постановлениях.
Řada oblastí, v nichž by se měla provést reforma, jako například praxe při najímání zaměstnanců, však vyžaduje nikoliv vládní regulace, nýbrž změnu konvencí v soukromém sektoru.
Естественная среда следственной системы - это сфера, в которой научная неприкосновенность постоянно находится под угрозой, потому что исследование связано с политическими или финансовыми интересами.
Přirozeným kontextem vyšetřovacího systému jsou obory, kde je vědecká poctivost neustále ohrožována, neboť výzkumníci jsou zapleteni s politickými či finančními zájmovými skupinami.
И хотя военные инновации были впечатляющими, эта сфера все еще остается крайне трудоемкой.
Inovace ve vojenství jsou sice ohromné, ale stále jde o oblast velmi náročnou na pracovní síly.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...