'twixt-brain angličtina

Význam 'twixt-brain význam

Co v angličtině znamená 'twixt-brain?

'twixt-brain

(anatomy, dated) The thalamencephalon.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Příklady 'twixt-brain příklady

Jak se v angličtině používá 'twixt-brain?

Jednoduché věty

My brain is full.
Mám zaplněný mozek.
The structure of the brain is complicated.
Struktura mozku je složitá.
Although most of us think of the brain as a single structure, it is actually divided into two hemispheres.
Přestože si většina z nás představuje mozek jako celek, ve skutečnosti je rozdělen na dvě hemisféry.
Obviously I can translate that, since I strongly believe that everything is translatable, even what is untranslatable; and what the brain cannot translate - maybe the heart can.
Samozřejmě to přeložit můžu, neboť pevně věřím, že všechno, i nepřeložitelné, se dá přeložit; a co nedokáže přeložit mozek - to snad přeloží srdce.
Knowledge of foreign languages stimulates brain activity.
Znalost cizích jazyků podněcuje mozkovou činnost.
Tom racked his brain to come up with an answer to Mary's question.
Tom si lámal hlavu nad odpovědí na otázku Mary.
Tom racked his brain to come up with an answer to Mary's question.
Tom usilovně přemýšlel nad tím, jak zodpovědět otázku Mary.
The brain has two hemispheres.
Mozek má dvě hemisféry.

Citáty z filmových titulků

Imagine that your brain is made of tiny boxes Then find the box that's gay and CRUSH IT!
Představte si, že se tvůj mozek skládá z malých krabic. a jedna z krabic je teplá, najdi ji a znič!
It's brain surgery.
Operace mozku.
I'll have her tested for brain death.
Musím ověřit mozkovou smrt.
Female, 26, brain death.
Žena, 26, mozková smrt.
The swelling from the epidural bleed is pressing on his brain stem.
Otok z epidurálního krvácení tlačí na mozkový kmen.
Don't be insane-brain.
Nebuď bláhový.
Well, aside from too much Guinness and a brain tumour? Sure.
Kromě příliš mnoho piva a mozkového nádoru?
It cites heart attack, a result of invasive brain cancer.
Stojí tam infarkt jako důsledek invazivní rakoviny mozku.
After his brain surgery?
Po operaci mozku?
The cancer apparently affected the hippocampus, but the human brain is remarkable.
Rakovina zjevně ovlivnila hipokampus, ale lidský mozek je pozoruhodný.
CLEARS THROAT Coincidentally, around the same time the brain cancer kicked in.
Shodou okolností v tu dobu zaútočila rakovina.
The thalidomide didn't do anything to her brain.
Thalidomid nijak neovlivnil její mozek.
The two types of brain contusions?
Dva typy mozkových pohmožděnin?
All of Los' brain power and energy has been devoted to one task. -the trip to Mars, and in his imagination he often pictures.
Veškerá Losova mozková kapacita a energie je soustředěna na jediný cíl na cestu k Marsu, o kterém sní ve svých představách.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

And other studies show that giving leads to activity in the reward centers of the brain (the areas of the brain that are also stimulated by tasty food and sex).
A z dalších studií vyplývá, že dárcovství vede k vyšší aktivitě v mozkových centrech odměny (jsou to oblasti mozku, které stimuluje také chutné jídlo a sex).
And other studies show that giving leads to activity in the reward centers of the brain (the areas of the brain that are also stimulated by tasty food and sex).
A z dalších studií vyplývá, že dárcovství vede k vyšší aktivitě v mozkových centrech odměny (jsou to oblasti mozku, které stimuluje také chutné jídlo a sex).
Today, Western universities are replete with distinguished Arab scholars in almost every field - the result of a brain drain that itself reflects the Islamic world's centuries of decline.
Západní univerzity jsou dnes plné význačných arabských akademiků téměř ve všech oblastech - což je důsledek odlivu mozků, který sám odráží staletí úpadku islámského světa.
The American Academy of Pediatrics recently warned that TV viewing by young children is dangerous for their brain development, and called on parents to keep children under two away from the TV and similar media.
Americká akademie pediatrů nedávno varovala, že sledování televize malými dětmi je nebezpečné pro jejich mozkový vývoj, a vyzvala rodiče, aby drželi děti do dvou let z dosahu televize a podobných médií.
How does your brain form its most significant memories?
Jak mozek zaznamenává své nejvýraznější vzpomínky?
Although people and rats fear different things, the manner in which the rat and human brain and body respond to danger is similar.
Lidé a krysy se sice bojí zcela odlišných věcí a situací, ale způsob, jímž mozek člověka i krysy reaguje na nebezpečí, je velmi podobný.
Because fear is at the core of many human pathologies, from panic attacks to posttraumatic stress disorder, breakthroughs in understanding the brain's fear system may lead to new ways to treat these disorders.
Vzhledem k tomu, že strach je u lidí prapříčinou mnoha patologických stavů - od projevů panické úzkosti až k posttraumatickým stresům - může průlom v chápání mozkového systému strachu vést k novým způsobům léčby těchto poruch.
It is through studies of the way the brain learns about stimuli, such as the sounds that precede danger, that our systems for learning about fear, and memory as a whole, have been elucidated through rat studies.
Právě studiem toho, jak se mozek krysy učí novým stimulům - například zvukům, jež předcházejí nebezpečí - bylo objasněno, jak funguje náš lidský systém učení se strachu a systém paměti vůbec.
The implication of these findings is that early on (perhaps since dinosaurs ruled the earth, or even before) evolution hit upon a way of wiring the brain to produce responses likely to keep an organism alive in dangerous situations.
Z těchto zjištění lze usuzovat, že kdysi dávno (v době, kdy na zemi vládli dinosauři, a možná ještě dřív) přišla evoluce na to, jak propojit mozek tak, aby produkoval odezvy, které by v nebezpečných situacích organismus udržely při životě.
Once the fear system detects and starts responding to danger, a brain such as the human brain, with its enormous capacity for thinking, reasoning, and musing, begins to assess what is going on and tries to determine what to do.
Jakmile systém strachu rozpozná nebezpečí a začne na něj reagovat, mozek - například lidský mozek se svou obrovskou kapacitou myslet, uvažovat a přemítat - začne hodnotit, co se děje, a pokouší se určit, co dělat dál.
Once the fear system detects and starts responding to danger, a brain such as the human brain, with its enormous capacity for thinking, reasoning, and musing, begins to assess what is going on and tries to determine what to do.
Jakmile systém strachu rozpozná nebezpečí a začne na něj reagovat, mozek - například lidský mozek se svou obrovskou kapacitou myslet, uvažovat a přemítat - začne hodnotit, co se děje, a pokouší se určit, co dělat dál.
But in order to be consciously fearful you have to have a sufficiently complex kind of brain, one aware of its own activities.
K vědomému strachu musí organismus mít dostatečně komplexní mozek, který si uvědomuje vlastní činnost.
While this is undoubtedly true of the human brain, it is not at all clear which (if any) other animals have this capacity.
Mozek s těmito schopnostmi má každopádně člověk, ale už vůbec není jisté, zda touto schopností vládnou i jiné druhy.
So, in evolutionary terms, the fear system of the brain is very old.
Z evoluční stránky je tedy mozkový systém strachu velice starý.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »