Archimedean spiral angličtina

Význam Archimedean spiral význam

Co v angličtině znamená Archimedean spiral?

Archimedean spiral

a spiral that increases in distance from the point of origin at a constant rate
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Archimedean spiral?

Archimedean spiral angličtina » angličtina

Archimedes’ spiral Archimedean screw

Příklady Archimedean spiral příklady

Jak se v angličtině používá Archimedean spiral?

Citáty z filmových titulků

Oh, I'm sorry to interrupt your downward spiral, - you self-loathing, self-pitying.
Ty lítostivej.
Avenel found himself in a terrible spiral of compromise and masonic favors, from which he terribly tried to escape. Avenel found himself in a terrible spiral of compromise and masonic favors, from which he terribly tried to escape.
Avenel se ocitl v hrozné spirále zednářských kompromisů a úsluh, z kterých se zoufale snažil uniknout.
Avenel found himself in a terrible spiral of compromise and masonic favors, from which he terribly tried to escape. Avenel found himself in a terrible spiral of compromise and masonic favors, from which he terribly tried to escape.
Avenel se ocitl v hrozné spirále zednářských kompromisů a úsluh, z kterých se zoufale snažil uniknout.
Just like a fingerprint, the spiral marks on the surface.
Zářezy na střelách jsou stejné jako otisky prstů.
Then one afternoon when her daughter was out shopping. you were alone with the old lady, she fell down the spiral backstairs. and broke her neck.
Pak jednoho odpoledne, když její dcera šla ven na nákup. jsi zůstala sama se starou paní a ta spadla dolů ze schodiště. a zlomila si vaz.
The spiral nebula in Andromeda.
Jan: Spirální mlhovina v souhvězdí Andromedy.
Navigator, plot us a spiral course away from the cube.
Navigace, nastavit spirálový kurz směrem od krychle.
Forcing us to spiral down to maintain distance.
Nutí nás klesat ve spirále.
To find them, we'd have to travel in a spiral.
Abychom našli čtyři mistry, musíme jít po spirále.
The wave tends to wind tight such spiral molecules as dilithium.
Vlny zmenšují takové spirální molekuly, jako dilitium.
Probably making a spiral descent.
Pravděpodobně spirálový sestup.
There's two ways they can search. from the body outwards, in a spiral, or they can divide the room up into squares.
Jsou dva způsoby, jak můžou pátrat.
Lay in spiral evasive course for Kukulkan's ship.
Udržujte spirálový úhybný kurz vzhledem ke Kukulkanově lodi.
We might have gone right through the time spiral!
Mohli bychom spadnout do časové spirály.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Europe will join America in a downturn, reinforcing America's decline and setting in motion a global downward spiral.
Evropa začne zpomalovat spolu s Amerikou, což americký pokles ještě zvýrazní a uvede do chodu globální sestupnou spirálu.
Now we finally have a chance to break out of the downward spiral of economic decline.
Nyní máme konečně šanci vymanit se z prudkého a nekončícího ekonomického poklesu.
This militarized approach is leading the world into a downward spiral of violence and conflict.
Tento militarizovaný přístup vede svět do zničující spirály násilí a střetů.
But, while gradual adjustment is essential, faster and deeper cuts are largely self-defeating: big reductions in private credit and government spending will cause a sharper slowdown - and thus a vicious downward spiral.
Avšak třebaže postupná korekce je nezbytná, rychlejší a hlubší škrty jsou kontraproduktivní: výrazné úbytky soukromých úvěrů a vládních výdajů zapříčiní ostřejší zpomalení - a tedy pád ve spirále.
To be sure, there has been the normal inflation associated with large increases in import prices that always follow large devaluations, but rather than setting off a spiral of price increases, inflation rates appear to be dampening.
Jistě, přišla normální inflace, spojená se zvýšením importních cen, které vždycky přicházejí po významnějších devalvacích, ale zdá se, že nespouští spirálu zvyšování cen a že její míra slábne.
The reason is clear: by taking time to set the stage for liberalization, governments hoped to limit the initial spike in price inflation, thereby avoiding a wage-price spiral and curbing capital flight.
Důvod je zřejmý: vlády doufaly, že pokud nebudou spěchat a připraví si pro liberalizaci půdu, omezí prvotní výkyv v inflaci cen směrem vzhůru, čímž se vyhnou mzdové a cenové spirále a omezí odliv kapitálu.
Under the existing regime, the country had been on a rapid downward spiral of the kind that has now become familiar in Greece and elsewhere in Europe.
Za tehdejšího režimu se země nacházela na rychlé sestupné spirále podobného typu, jaký dnes dobře znají v Řecku i jinde v Evropě.
ROME - The Basel Accords - meant to protect depositors and the public in general from bad banking practices - exacerbated the downward economic spiral triggered by the financial crisis of 2008.
ŘÍM - Basilejské dohody, zaměřené na ochranu vkladatelů a veřejnosti obecněji před škodlivými praktikami bank, zesílily ekonomický propad ve spirále, vyvolaný finanční krizí roku 2008.
Moreover, those women who do reach higher-ranking positions are susceptible to a visibility-vulnerability spiral, owing to their minority status.
Ženy, které přece jen dosáhnou na vyšší pozice, jsou navíc vzhledem ke svému menšinovému postavení náchylné spadnout do začarovaného kruhu viditelnosti a zranitelnosti.
Those countries whose deficits have soared as a result of the global recession should not be forced into a death spiral - as Argentina was a decade ago.
Země, jejichž deficity v důsledku globální recese prudce vzrostly, by se neměly zatlačovat do zhoubné spirály - tak jako před deseti lety Argentina.
Because of this downward spiral in economic activity, banks are now flush with liquidity, which is supporting a rally in the domestic bond market, as the slump in domestic demand drags down demand for bank credit (see the chart below).
Vzhledem k této spirálově sestupné hospodářské aktivitě jsou teď banky přecpané penězi na hotovosti, a to napomáhá zotavení domácího trhu s dluhopisy, protože pokles domácí poptávky snižuje poptávku po bankovních úvěrech (viz tabulku).
If the central bank cannot lower interest rates further to stimulate the economy, what will stop a potential downward spiral of prices?
Jestliže centrální banka už nemůže dál snížit úrokové sazby, aby povzbudila ekonomiku, co potenciální sestupnou cenovou spirálu zastaví?
Short of this, the West will most likely end up as an accomplice to Egypt's continuing downward spiral into violence and economic collapse.
Nebude-li jej Západ ctít, se vší pravděpodobností ponese spoluvinu za pokračující spirálovitý propad Egypta do násilí a hospodářského rozvratu.
Stop-and-go aid has left Haiti in an unmitigated downward spiral.
Na Haiti vedlo několikanásobné přerušení pomoci k ničím nebrzděné sestupné spirále.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »