Max Adler angličtina

Max Adler

Překlad Max Adler překlad

Jak z angličtiny přeložit Max Adler?

Max Adler angličtina » čeština

Max Adler
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Max Adler příklady

Jak se v angličtině používá Max Adler?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The British Royal Society advocated creating the German Max Planck Society on the ground that solidarity between international scientific communities could contribute to reconciling former enemies.
Britská Královská společnost prosazovala vytvoření německé Společnosti Maxe Plancka s odvoláním na to, že solidarita mezinárodních vědeckých obcí může přispět k usmíření bývalých nepřátel.
At night--husband into the douche, daughter--out, here is Greek Max -- knock, knock, then sex, cake, bucks, kreks, feks, peks.
Nóčju - muž v duš, doč - von, vót zděs Grík Maks - knok, knok, potom seks, zakuski, baks, kreks, feks, peks.
Instead of throwing up our hands in despair, we should adhere to a distinction dear to the great German sociologist Max Weber, for now is a time when the ethics of responsibility must prevail over the ethics of conviction.
Namísto zoufalého rozhazování rukama bychom se měli řídit rozlišením, které učinil slavný německý sociolog Max Weber - protože nyní nastal čas, kdy musí etika zodpovědnosti převážit nad etikou přesvědčení.
Some thinkers, most notably Max Weber, floated the idea that capitalism must be sustained by a value system that could not initially be created from within.
Někteří myslitelé, mezi nimi zejména Max Weber, zastávali myšlenku, že kapitalismus se musí udržovat prostřednictvím hodnotového systému, který nemohl být na počátku vytvořen zevnitř.
A second major advance came a few months later, when Max Perutz discovered a technique to determine the structures of large molecules like myoglobin and hemoglobin.
Další významný pokrok učinil o několik měsíců později Max Perutz, když objevil způsob určení stavby makromolekul, jako je myoglobin a hemoglobin.
Although Max von Laue, Walter Friedrich, and Paul Knipping had discovered the diffraction of X-rays by crystals, it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Max Perutz, a chemistry graduate from Vienna, arrived in Cambridge in 1935 to work as a graduate student with Bernal.
Max Perutz, absolvent chemie z Vídně, přijel do Cambridge v roce 1935, aby pracoval s Bernalem jako postgraduální student.

Max Adler čeština

Překlad Max Adler anglicky

Jak se anglicky řekne Max Adler?

Max Adler čeština » angličtina

Max Adler
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Max Adler anglicky v příkladech

Jak přeložit Max Adler do angličtiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Namísto zoufalého rozhazování rukama bychom se měli řídit rozlišením, které učinil slavný německý sociolog Max Weber - protože nyní nastal čas, kdy musí etika zodpovědnosti převážit nad etikou přesvědčení.
Instead of throwing up our hands in despair, we should adhere to a distinction dear to the great German sociologist Max Weber, for now is a time when the ethics of responsibility must prevail over the ethics of conviction.
Někteří myslitelé, mezi nimi zejména Max Weber, zastávali myšlenku, že kapitalismus se musí udržovat prostřednictvím hodnotového systému, který nemohl být na počátku vytvořen zevnitř.
Some thinkers, most notably Max Weber, floated the idea that capitalism must be sustained by a value system that could not initially be created from within.
Další významný pokrok učinil o několik měsíců později Max Perutz, když objevil způsob určení stavby makromolekul, jako je myoglobin a hemoglobin.
A second major advance came a few months later, when Max Perutz discovered a technique to determine the structures of large molecules like myoglobin and hemoglobin.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Although Max von Laue, Walter Friedrich, and Paul Knipping had discovered the diffraction of X-rays by crystals, it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically.
Max Perutz, absolvent chemie z Vídně, přijel do Cambridge v roce 1935, aby pracoval s Bernalem jako postgraduální student.
Max Perutz, a chemistry graduate from Vienna, arrived in Cambridge in 1935 to work as a graduate student with Bernal.

Možná hledáte...

Max | Adler
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »