Ahmed | ahead | amah | hmat

Ahmad angličtina

Význam Ahmad význam

Co v angličtině znamená Ahmad?

Ahmad

A en given name. } of Arabic origin.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ahmad příklady

Jak se v angličtině používá Ahmad?

Citáty z filmových titulků

Ahmad.
Ahmad.
Ahmad!
Ahmad!
Ahmad, you'll beg no more.
Ahmade, zůstaneš tu s námi?
Ahmad the king.
Král Ahmad!.
Ahmad the king!
Ahmad král!
Ahmad the king.
Král Ahmad!
Not while Ahmad is king.
Ne však, je-li Ahmad králem.
Ahmad.
Ahmad.
I am Ahmad the king.
Já jsem Ahmad král.
Ahmad the king is dead.
Ahmad král je mrtev.
But, Ahmad, all my life I dreamt of going in a great ship across the world.
Ale Ahmade, celý život jsem snil o tom, plout ve velkém lodi po celém světě.
Ahmad, you must go. The master has returned.
Ahmade, musíte jít, pán se vrátil.
No. It was Ahmad.
Ne, bylo to Ahmad.
Ahmad will see.
Ahmad uvidí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

He then filed criminal charges of his own, against Ahmad Taufik, who wrote the article, Teuku Iskandar Ali, who edited it, and me.
Winata pak podal vlastní trestní oznámení na Ahmada Taufika, který zmíněný článek napsal, Teuku Iskandara Aliho, který ho editoval, a na mě.
More recently, with the death last December of the Emir, Sheikh Jabir al-Ahmad, parliamentary approval was exercised a key role in resolving succession debates among factions of the royal family.
V nedávné době, po úmrtí emíra šejka Džábira al-Ahmada loni v prosinci, sehrálo parlamentní schvalování klíčovou úlohu při řešení debat o nástupnictví mezi frakcemi královské rodiny.
Lt. Gen. Ahmad Shuja Pasha, the head of the ISI, canceled his planned visit to London, where he was to discuss intelligence matters, while the civilian leadership seemed to dither.
Šéf ISI, generálporučík Ahmad Šudža Paša, zrušil plánovanou návštěvu Londýna, kde měl diskutovat o zpravodajských otázkách, zatímco civilní vedení jako by nevědělo kudy kam.
Salim Ahmad Hamdan served as Osama bin Laden's personal driver.
Sálim Ahmad Hamdan pracoval jako osobní řidič Usámy bin Ládina.
The shifting age and geographic location of the Fatah membership was the reason for the failure of some of Fatah's historic leaders, such as Ahmad Qureia and Intisar Wazir, the widow of the late Abu Jihad.
Příčinou neúspěchu některých historických vůdců Fatahu, například Ahmada Kuráji a Intisár Vazírové, vdovy po zesnulém Abú Džihádovi, byl věkový a geografický posun členské základny hnutí.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

ahmad čeština

Příklady Ahmad anglicky v příkladech

Jak přeložit Ahmad do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ahmad.
Ahmad.
Ahmad!
Ahmad!
Král Ahmad!.
Ahmad the king.
Ahmad král!
Ahmad the king!
Král Ahmad!
Ahmad the king.
Ne však, je-li Ahmad králem.
Not while Ahmad is king.
Ahmad.
Ahmad.
Já jsem Ahmad král.
I am Ahmad the king.
Ahmad král je mrtev.
Ahmad the king is dead.
Ne, bylo to Ahmad.
No. It was Ahmad.
Ahmad uvidí.
Ahmad will see.
Říkám Ti: Ahmad už na Tebe zapomněl.
I tell you, Ahmad has forgotten.
To je Ahmad!
It's Ahmad!
Kde je můj přítel Ahmad?
Tell me. Where is my friend Ahmad?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nový palestinský premiér Ahmad Kurája má před sebou skličující úkoly.
The new Palestinian Prime Minister, Ahmed Qurei, faces daunting challenges.
Šéf ISI, generálporučík Ahmad Šudža Paša, zrušil plánovanou návštěvu Londýna, kde měl diskutovat o zpravodajských otázkách, zatímco civilní vedení jako by nevědělo kudy kam.
Lt. Gen. Ahmad Shuja Pasha, the head of the ISI, canceled his planned visit to London, where he was to discuss intelligence matters, while the civilian leadership seemed to dither.
Sálim Ahmad Hamdan pracoval jako osobní řidič Usámy bin Ládina.
Salim Ahmad Hamdan served as Osama bin Laden's personal driver.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...