architrave block angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architrave block?

architrave block angličtina » angličtina

skirting block plinth block base block
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architrave block příklady

Jak se v angličtině používá architrave block?

Citáty z filmových titulků

This frozen block of sand has all of the grains of sand locked together.
Tento zmrzlý blok písku má všechny zrnka písku uzamčená dohromady.
Block off the red-light district!
Pomstu!
It seems she has writer's block.
Možná má tvůrčí blokádu.
Could be my last Halloween at home, so I thought I'd take my little sister around the block one more time.
Může to být můj poslední Halloweeen doma, takže vezmu mojí sestřičku a objedu to s ní kolem bloku.
Your two wide players block from the wings, while your back player zooms through.
Dva širocí hráči blokují křídla zatímco se hráč zezadu dostane skrz.
It's around the corner, half a block up.
Je to za rohem, půl bloku daleko.
Don't block!
Nepřekážejte!
They're just walking around the block to cool themselves off.
Jen se jdou projít kolem bloku, trochu se zchladit.
Block off the street and smoke him out.
Uzavřete ulici a nezapomeň na dýmovnice.
Of course, you've got a very small block of it.
Samozřejmě, máš velmi malý balík akcií.
For 15 minutes, I walk you around the block so you..
Celých 15 minut tě vedu krok za krokem kolem bloku, abyses..
Listen, I'd recognize her a block away.
Říkám, že jsem jí zahlédl blok zpátky.
I was so scared that first day, I walked around the block four times before I had the courage to even come and apply for this job.
Ten první den jsem se tak bála, že jsem čtyřikrát obešla blok, než jsem sebrala odvahu a šla na ten konkurs.
He's dragged me into every gin mill on the block.
Odtáhl mě do každého baru v bloku.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In many cases, lifesaving medicines can be cheaply mass-produced, but are sold at prices that block access to those who need them.
V mnoha případech je masová výroba život zachraňujících léků levná, ale prodávají se za ceny, které je činí nedostupnými pro ty, kdo je potřebují.
But I don't want to block their way.
Nechci jim ale bránit v cestě.
Romney supports gradually increasing retirement ages, a premium-support model for Medicare, and shifting Medicaid (health insurance for the poor) to the states via block grants.
Romney podporuje postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, model prémiové podpory pro program Medicare a přesun programu Medicaid (zdravotní pojištění pro chudé) na státy prostřednictvím blokových grantů.
But, while the shutdown of the United States government, initiated by radical congressional Republicans seeking to block implementation of President Barack Obama's health-care legislation, is over - at least for now - three enduring lessons have emerged.
Omezení chodu americké státní správy, které ve snaze zablokovat prosazení zdravotnické legislativy prezidenta Baracka Obamy iniciovali radikální republikáni v Kongresu, tím sice skončilo - alespoň prozatím -, avšak zároveň vyvstala tři trvalá ponaučení.
Knowing the importance to poor families of remittance to Georgia, we are also concerned at reports of measures to block bank transfers.
U vědomí důležitosti peněžních úhrad do Gruzie pro chudé rodiny nás znepokojují rovněž zprávy o opatřeních na zablokování bankovních převodů.
Despite the ICC's seeming powerlessness, many governments' leaders are engaged in strenuous efforts to block the indictment.
Navzdory zdánlivé bezzubosti ICC vynakládají předsedové vlád a prezidenti mnoha zemí značné úsilí, aby obžalobu zablokovali.
It may be, as President Mubarak's critics argue, that the faltering progress of democratization reflects the attempt to block all potential challengers to Gamal.
Platí snad, jak tvrdí kritici prezidenta Mubáraka, že váhavý pokrok demokratizace je odrazem snahy odstavit všechny Gamálovy potenciální vyzyvatele.
But the US political system is set up to make it much harder to accomplish something than to block it.
Americký politický systém je však nastavený tak, že je mnohem těžší něčeho dosáhnout než něco blokovat.
For example, a United States Senate committee recently sought to block the planned liberalization of foreign takeover rules for airlines, while Europe has enacted more restrictive takeover laws.
Výbor Senátu Spojených států například nedávno usiloval o zablokování plánované liberalizace pravidel pro zahraniční převzetí aerolinií, zatímco Evropa už restriktivnější zákony ve věci obchodních převzetí zavedla.
The first problem arises when specific factors, real or perceived, block some options from the adjustment menu.
První problém nastává ve chvíli, kdy specifické faktory - skutečné či domnělé - brání některým možnostem z reformní nabídky.
Instead, Putin has allowed Gazprom's management to block proposals from his own government on the long overdue unbundling of the company.
Místo toho Putin umožnil vedení Gazpromu zablokovat návrhy své vlastní vlády na dlouho opožděné rozdělení společnosti.
Moreover, Putin himself is in the business of sterilizing Russia's democratic processes by handpicking his successor and having his courts and electoral commissions block his opponents from political participation, often tarring them as traitors.
Putin samotný se navíc momentálně snaží sterilizovat demokratické procesy v Rusku tím, že vybírá svého nástupce a nechává své soudy a volební komise blokovat protivníkům účast na politickém procesu, přičemž jim v mnoha případech dává nálepku zrádců.
Block thinking fuses a varied reality into one indissoluble unity, and in two ways.
Blokové myšlení slučuje rozličné skutečnosti do nedělitelné jednoty, a to dvěma způsoby.
Block thinking is an age-old phenomenon, and we all do it to some degree.
Blokové myšlení je prastarý fenomén a do jisté míry jej používáme všichni.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...