B1

architect angličtina

architekt

Význam architect význam

Co v angličtině znamená architect?
Definice v jednoduché angličtině

architect

An architect is a person who designs and plans buildings. We had an architect design our new house.

architect

someone who creates plans to be used in making something (such as buildings)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Překlad architect překlad

Jak z angličtiny přeložit architect?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architect?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architect příklady

Jak se v angličtině používá architect?

Jednoduché věty

Tom was an architect.
Tom byl architekt.

Citáty z filmových titulků

The exterior design and the Florentine buildings were designed and directed by Royal Architect Franz Jaffe.
Venkovní architektura a florentské stavby: Franz Jaffe, královský dvorní architekt.
Sotis, architect of the King.
Sotis, králův stavitel.
Ramphis, the architect's son, is smitten and plunges into the water.
Z náhlého vnuknutí skočí Ramphis do vody.
Say, I may be an architect yet.
Přece jen ze mě bude architekt.
So this guy Poelzig is a great architect?
Tak tedy tento chlapík, Poelzig, je skvělý architekt.
You're right, who was an architect?
Král: No ne, opravdu hezké. Kdo vám to zařizoval?
I've never met a painter or an architect who did not congratulate me upon my taste.
Nikdy jsem nepotkala malíře nebo architekta, který by neblahořečil mému vkusu.
No, my husband's an architect.
Můj manžel je architekt.
The Lord must have been the architect.
Architektem musel být sám Pán.
If there's one thing an architect thinks of it's details.
Architekti si potrpí na detaily.
I should say not. I'm the architect.
Já jsem architekt.
As the wife of John Sloan, the eminent architect should behave?
Jak by se na ženu významného architekta Johna Sloana slušelo?
It struck me after I telephoned you, rather cheek on my part asking a busy architect like yourself to spend the weekend with a set of complete strangers.
Po našem telefonátu mě napadlo, zda-li to nebyla velká smělost. žádat, tak věhlasného architekta, jako jste vy. aby strávil víkend ve společnosti úplně neznámých lidí.
Or an architect.
Nebo pro architekta.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Riding on the plan's success, its architect, Fernando Henrique Cardoso, a former economy minister, was twice elected President (in 1994 and 1998), underscoring voter concern about price stability.
Na vlně úspěchu byl tvůrce plánu, bývalý ministr hospodářství Fernando Henrique Cardoso, dvakrát zvolen prezidentem (v letech 1994 a 1998), což dalo jasně najevo obavu voličů o cenovou stabilitu.
Obviously, the Chinese were politically tone-deaf in choosing an architect whose name carried such dark historical connotations.
Je zřejmé, že Číňané absolutně postrádali politický cit, když si vybrali architekta, jehož jméno je spojeno s tak temnými historickými konotacemi.
In Berlin, there is much concern about the possible desecration of the Holocaust Memorial, although its author, the American architect Peter Eisenmann, takes a relaxed view of what is said and done about his creation.
V Berlíně zase panuje značný rozruch ohledně možného znesvěcení památníku obětem holocaustu, ačkoliv jeho autor, americký architekt Peter Eisenmann, zastává uvolněnější přístup k tomu, co se v souvislosti s jeho dílem řekne či udělá.
Mahmoud Abbas, Arafat's longtime deputy and the architect of the Oslo accords, quickly secured the backing of Fatah, the PLO's core body.
Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
In Poland, this is called the politics of Balcerowicz, after the architect of our reforms of the early 1990s, Leszek Balcerowicz.
V Polsku se mu říká podle architekta oněch reforem z počátku devadesátých let: Balczerowiczova politika.
When Wolfowitz's name was first mentioned as a candidate to lead the world's premier development bank, the idea that the architect of America's failure in Iraq would be so rewarded was met by incredulity.
Když v souvislosti s hledáním kandidáta do čela hlavní rozvojové banky světa poprvé padlo Wolfowitzovo jméno, představa, že hlavní architekt amerického selhání v Iráku má být takto odměněn, se setkala s nevěřícností.
The combative pacifist Gregory Yavlinsky of Yabloko and Sergei Stepashin, the former prime minister and architect of the Chechen War, now stand uneasily atop a joint party list for the December Duma elections.
Bojovný pacifista Gregorij Javlinskij z hnutí Jabloko přešlapuje nejistě na špičce společné kandidátky pro prosincové volby do Dumy vedle Sergeje Štěpašina, bývalého premiéra a strůjce války v Čečensku.
As the main architect of globalization, which awakened awareness worldwide of the need for global public goods, the US must, even in its weariness, summon its creative resources.
Jako hlavní architekt globalizace, která po celém světě probudila vědomí potřeby globálních veřejných statků, musí USA navzdory vyčerpanosti aktivovat všechny své tvůrčí zdroje.
Wolfowitz's pre-Bank claim to fame was his role as an architect of the Iraq war, arguably one of the greatest strategic debacles since Napoleon's invasion of Russia.
Wolfowitzova proslulost se před nástupem do SB opírala o jeho úlohu strůjce irácké války, zřetelně jednoho z největších strategických debaklů od Napoleonova vpádu do Ruska.
Because Rumsfeld is the primary architect of the upcoming defense review, it is very unlikely to recommend an increase in the size of the force.
A protože je Rumsfeld hlavním architektem chystaného obranného hodnocení, je velmi nepravděpodobné, že by toto hodnocení doporučilo zvýšit velikost ozbrojených sil.
Instead, his claim to fame was his role as architect of America's failed war in Iraq.
Jeho proslulost pramenila spíše z jeho role architekta neúspěšné americké války v Iráku.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »