Anglická slova podle úrovní: C2 – expert

Na úrovni C2 student snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny, a to i ve složitějších situacích. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

A

abdomen břicho
above all především
above-mentioned výše uvedený dříve zmíněný
abstain zdržovat se abstinovat zdržet
acceleration zrychlení urychlení akcelerace
accentuate zdůrazňovat zdůraznit vyzdvihnout akcentovat
accepted přijatý přijal přijato
accessibility přístupnost usnadnění
accessory doplněk vedlejší spoluviník spoluvinný
accidentally náhodou
acclaimed vychvalovaný velebený
accredit přijmouti
accreditation akreditace
accustomed obvyklý zvyklý navyklý
acknowledgement uznání potvrzení poděkování
acoustic akustický zvukový
acquit zprostit viny zprostit osvobodit
activation aktivace zapnutí
add up sečíst dohromady přibývat dávat smysl
addiction závislost návyk
additionally dodatečně
adhere lnout dodržovat
adore zbožňovat uctívat hluboce uctívat
affordable dostupný dosažitelný cenově dostupný
after all přece jen přece nakonec vždyť
aggregate souhrn soubor agregát úhrnný
algorithm algoritmus
align zarovnat zarovnávat vyrovnat uspořádat
allergy alergie
alleviate zmírnit zlehčit utišit ulevit
allot přidělit udělit rozdělit
allotment příděl zahrádka pozemek podíl
amenity přijemnost výhoda vybavení půvab
amusing zábavný
analytical analytický analyticky
anecdote anekdota
animated animovaný
animation živost čilost animace nadšení
annum období
anomaly anomálie
antenna anténa tykadlo
antiquity antika starověk
any more
apostle apoštol
apprentice učeň
approx zhruba přibližně
apricot meruňka
aquarium akvárium
arabic arabština arabský
archaeological archeologický
archbishop arcibiskup
arguably sporně pochybně
armed forces ozbrojené síly armáda
artefact artefakt
ashtray popelník
asphalt asfalt
atheist ateista
atmospheric atmosférický
attentive pozorný zdvořilý všímavý
aubergine baklažán lilek
audio zvuk audio
austrian Rakušan rakouský
authorisation oprávnění autorizace
authorship autorství
awesome strašně dobrý nahánějící hrůzu hrůzyplný úžasný
awfully strašně hrozně

B

bandit bandita loupežník
baptise pokřtít
baptism křest
basics základy
battalion batalión batalion prapor
be about to chystat se
bearing ložisko
beetle brouk
believe in věřit v doufat v
betrayal zrada
bibliography bibliografie
bilateral oboustranný bilaterální dvoustranný dvojstranný
bingo bingo
bitterness hořkost trpkost
bleeding krvácení
blog blog
boredom nuda
borough čtvrť samosprávné město městský obvod
bra podprsenka
breakthrough průlom
briefing instruktáž briefing
brightness jas záře
bring back připomenout
bring in vynést rozsudek vynést vynášet vnést
broadband širokopásmový
broaden rozšířit rozšiřovat
broccoli brokolice
brutal brutální
build up vytvořit zazdít vystavět vybudovat
bully rváč tyran terorizovat surovec
bum zadek prdel zadnice prdelka
bungalow bungalov
bureaucratic byrokratický
buying nakupování nákup
bypass obchvat vyhnout se obtok objížďka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

C

calm down utišit uklidnit chlácholit
camel velbloud
cancellation zrušení storno odvolání
candidacy kandidatura
cannon dělo
capital letter velké písmeno
capitalistic kapitalistický
cardinal kardinál hlavní základní
catastrophe katastrofa
catch up dohonit dohnat dostihnout dohánět
cd kandela kadmium
celebrated slavný proslulý
celery celer
cellular buněčný porézní komůrkový komůrkovitý
censorship cenzura cenzorství
certification potvrzení certifikace osvědčení certifikát
challenging vyzývavý vyzývající odvážný náročný
charitable dobročinný
cheer up povzbudit obveselit vzmužit rozveselit
chess šachy
childcare péče o dítě
childish dětský dětinský
chronicle kronika
civilisation civilizace
claw dráp poškrábat drápat pařát
clean up uklidit odklidit
cleanliness čistota
climate change klimatické změny
clown klaun šašek paňáca kašpar
cock kohout čurák pták
coconut kokosový ořech
cod treska
collaborative vznikající spoluprací spolupracující spolupracovní
collaborator spolupracovník kolaborant
collide střetnout se střetnout kolidovat srazit
come across potkat narazit na
come back vrátit se vracet se přijít zpět
come on rozběhnout se nastat blížit se pospíšit si
come out vyjít vyvstat vynořit se vyjít najevo
come round změnit změnit se zajít k stavit se
come true vyplnit se splnit se
come up vyrazit přistoupit objevit se přijít
comfortably pohodlně komfortně
commend chválit
committed spáchal spáchaný angažovaný
compatriot krajan
compelling závažný
competitiveness konkurenceschopnost
compilation sbírka kompilace kolekce složení
complement doplněk
complementary komplementární doplňkový
compliment poklona kompliment pocta pochválit
composed klidný vyrovnaný soustředěný složený
comprehend pochopit chápat rozumět
comrade kamarád druh soudruh
con proti podvést ošidit obalamutit
confidentiality důvěrnost důvěrně diskrétnost
configure konfigurovat
confiscation konfiskace zabavení
congratulation gratulování gratulace blahopřání
congratulations gratulace blahopřání blahopřeji
connected spojený souvislý zapojený připojený
conquest dobytí zábor
consciously vědomě
console utěšit konzola ovládací panel konzolový
consultancy poradenství
contamination kontaminace znečištění
contradict protiřečit popírat odporovat odmlouvat
convene svolat
cordial upřímný srdečný likér
cork korek zátka
correspondingly souhlasně příslušně
cosy útulný pohodlný
counteract mařit klást odpor jednat proti sabotovat
courgette cuketa
coursework celoroční práce
craftsman řemeslník
crap hovno srát
creativity tvořivost kreativita
creator tvůrce
criminality kriminalita
critically kriticky
crooked křivý zahnutý pokřivený ohnutý
crow Vrána Havran
crumb drobek
cue tágo podnět úloha role
culinary kulináøský kulinářství kulinářský kuchyňský
culminate kulminovat vrcholit
culprit viník pachatel
cultivation pěstování obdělávání kultivace
cunning chytrý rafinovaný mazaný úskočnost
cut off uříznout odříznout zastavit vyřadit
cycling cyklistika
cynical cynický

D

daft pitomý hloupý blbý padlý na hlavu
dealings jednání záležitosti
deceive klamat oklamat podvést
dedicated věnovaný vyhrazený oddaný nadšený
dedication zasvěcení dedikace věnování věrnost
deduction dedukce odvození vývod sleva
deepen prohlubovat prohloubit
defender obránce
definitive konečný definitivní rozhodující
deity božstvo bůh božství
deliberation uvažování úvaha uvážení rozvážnost
demo demoverze demo
denominate pojmenovat označit
deployment nasazení rozvinutí rozmístění rozestavění
deserving zásluha zasluhující zasluhování zasloužilý
designation ustanovení označení název jmenování
destine definitivně určit
detach odpojit oddělit utrhnout odvelet
detachment objektivita nestrannost odloučení
detest nenávidět hnusit
deviation odchylka úchylka deviace
diagnostic diagnostický
dialect nářečí dialekt
dice kostka kostky
dictator diktátor
dictatorship diktatura
didactic didaktický poučný
dignified důstojný
dignity důstojnost
diligently pilně pracovitě horlivě
diocese diecéze
diplomacy diplomacie
disadvantaged znevýhodněný
disappearance zmizení
disassemble rozmontovat rozebrat rozložit
disciple žák učedník stoupenec
disconnect oddělit rozpojit odpojit
discretion soudnost úsudek vlastní úsudek rozvaha
disgusting odporný nechutný hnusný
dispense vyjmout vydávat
disregard přehlížet přehlížení podceňování nedbání
disseminate rozšiřovat rozsévat rozhlašovat
dissertation disertace rozprava dizertace diplomová práce
dissolution rozpuštění rozpouštění
distrust nedůvěra nedůvěřovat
ditch příkop
do up spravit zavázat zapnout upravit
do without obejít se bez
doctorate doktorát
dodge uhnout vyhnout úskok vytáčka
domicile bydliště
donkey osel
dove holub
drastic drastický
dynasty dynastie
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

E

earthly pozemský světský smrtelný pozemsky
eat out vyžrat vyhlodat jíst venku
ecological ekologický ekologicky
ecologist ekolog
ecology Ekologie
empower zmocnit zplnomocnit
end up ukončit skončit
energetic energický energetický aktivní rázný
enhancement zlepšení vylepšení vystupňování zvýšení
enrich obohatit obohacovat
enthusiast nadšenec
entirety celistvost
entrepreneurship podnikavost podnikání podnikatelství iniciativa
entrust svěřovat svěřit
epic epos epický
epoch období
erotic erotický milostný
err mýlit se chybovat
escort doprovod eskortovat eskorta doprovodit
esteem úcta vážit si vážnost považovat
eternally věčně
eternity věčnost
ethic etika etický
ex bývalý
exaggeration přehánění nadsázka
excavation výkop vykopávky vykopávka vyhloubení
excellence výtečnost výbornost
exceptionally výjimečně
exclamation mark vykřičník
excursion výlet exkurze zájezd cesta
excuse me promiňte s dovolením
expressly zvláštně výslovně
expulsion vypuzení vyhnání vyloučení
extraction těžba získávání těžení původ
eyelid víčko oční víčko

F

facilitation ulehčení usnadnění
fairy tale pohádka
fall apart rozpadnout se
fall asleep usnout usínat
fall out vypadnout
fall over svalit se překotit se
farewell sbohem
fart prdět prd
fascism fašismus
fascist fašistický fašista
father-in-law tchán
fellowship svaz společenství spolek asociace
festive slavnostní
fill up naplnit
filthy špinavý obscénní nečistý sprostý
find out zjistit
finish off zabít dokončit dorazit
finish up dojíst
finnish finština finský
fire engine hasičská stříkačka
fit in zapadat namáčknout nacpat
fluctuation kolísání fluktuace
folder složka adresář šanon pořadač
font písmo font
footage záznam stopáž délka měřená ve stopách
forefront popředí
foresee předvídat
forestall zabránit předejít
forgiveness odpuštění
fortress pevnost
foul faul špinavý zkažený nečistý
fragrance vůně
frank Franta
frosty mrazivý
frustrating frustrující
fulfilment vyplnění splnění
fungus houba
furnace pec
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

G

gateway brána vjezd průchod
gem drahokam klenot
generic všeobecně použitelný všeobecný rodový obecně použitelný
genetically geneticky
genocide genocida
get on nastoupit vycházet nastupovat nasednout
get over zotavit se vzpamatovat se uzdravit se přiletět
get up to dosáhnout na
gigantic obrovský
ginger zázvor
git mizera lotr
give birth rodit porodit
gladly rád ochotně
glaze glazura leštit lesk glazurovat
global warming globální oteplování
go ahead pokračovat
go over prozkoumat přejít projít prohledat
go through projít procházet projet prodělat
goddess bohyně
goodnight dobrou noc
governance vládnutí správa
graceful elegantní půvabný uhlazený spanilý
grandparents prarodiče
granny babička
grapefruit grapefruit grep
graveyard hřbitov
gravy omáčka šťáva z masa
grove lesík háj
gulf záliv

H

habitual obvyklý
hack sekat sek výjimečný čin krumpáč
hairdresser kadeřník kadeřnice
hairy chlupatý vlasatý
hand out rozdělit rozdávat dávat
hand over předat odevzdat odevzdávat
hard-working vytrvalý přičinlivý pilný neúnavný
hare Zajíc
hasten spěchat pospíchat
have sex souložit
have to muset
hazardous riskantní nebezpečný hazardní
healing léčení léčivý
hear from slyšet o dostat zprávy od
hear of slyšet o doslechnout se o
heated zapálený do něčeho zahřátý
heater topné těleso topný článek otopné těleso ohřívač
heavenly nebeský skvělý nebesky báječně
help out vypomáhat
henceforth nadále
hesitation váhání rozpaky otálení
homosexuality homosexualita
honorary čestný neplacený
hoof kopyto
hopeless beznadějný zoufalý
hospitable pohostinný vlídný
hot chocolate horká čokoláda
how many kolik
how much kolik
hugely ohromně nesmírně
humanitarian humanitární
hunter lovec myslivec
hurriedly uspěchaně spěšně
hygiene hygiena
hypocrisy pokrytectví přetvářka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

I

icon ikona
idol modla idol
if only kéž jen kdyby
ignorant neznalý nevzdělaný nevychovaný neinformovaný
imaging zobrazování zobrazovací snímání
imbalance nerovnováha špatná koordinace pasivní bilance nevyváženost
immortal nesmrtelný
impede překážet bránit
imperialism imperialismus
impossibility nemožnost
in addition navíc dodatečně
in detail podrobně detailně
in total dohromady
inaugurate zahájit zasvětit uvést inaugurovat
inauguration inaugurace zahájení slavnostní zahájení slavnostní otevření
incidentally náhodou náhodně mimochodem
inclination touha sklon inklinace
inclusive zahrnutý zahrnující včetně
inconvenience potíž obtíž nesnáz nepříjemnost
inconvenient nevyhovující nevhodný nepraktický nepohodlný
indifference lhostejnost
indifferent lhostejný průměrný obstojný netečný
individuality individualita identita
induction indukce
informative poučný informativní
informed informovaný
injustice nespravedlnost nespravedlivost
innumerable nesčetný nespočetný
inscription nápis
insertion vkládání zasunutí vsuvka vsunutí
insignificant nevýznamný nepatrný nedůležitý bezvýznamný
inspiring inspirující
interest rate úroková sazba úroková míra
interlocutor mluvčí
internally vnitřně interně
internationally světově mezinárodně internacionálně
interpreter tlumočník interpret
interrogation výslech
intersection křižovatka průnik průsečík
introductory úvodní uvozovací přípravný předběžný
intuition intuice
invoice faktura
iranian Íránka Íránec
iraq Irák
ironic ironický
irregular nepravidelný protiprávní
irritation podráždění podrážděnost dráždění dráždidlo

J

jealousy žárlivost
jelly sulc želé rosol huspenina
jogging jogging běhání
jointly společně
jolly veselý zábavný srdečný rozjařený
journalistic novinářský žurnalistický
justifiable ospravedlnitelný omluvitelný
justified ospravedlněný oprávněný
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

K

kangaroo klokan
keep on zůstávat zaměstnávat dále setrvat v
keep up zachovat
kidnap unést
kidnapping únos
kilo kilo
kiosk stánek
knob tlačítko vyboulit suk kulatá klika dveří

L

landmark pamětihodnost památka mezník
lantern lucerna svítilna
laptop přenosný počítač notebook laptop
last night včera večer
lasting trvalý
lastly nakonec
laugh at vysmívat se smát se
lawful zákonný legální
leave out vynechat opomíjet opomenout nezapočítat
leek pórek
legality zákonnost legálnost
legislator zákonodárce
legitimacy zákonnost platnost legitimita zákonitost
lengthen prodloužit prodlužovat
let down zklamat oklamat nechat na holičkách
let off odpálit
lettuce hlávkový salát salát
lever páka páčit
levy poplatek daň odvod
liar lhář
licensing udělení licence povolující oprávnění licenční
liquidate likvidovat
liquidation likvidace zrušení
literal doslovný literál
logically logicky
loneliness osamělost tesklivost samota osamocenost
long-lasting dlouhotrvající
longing touha
loo záchod toaleta
look into prozkoumat vyšetřovat vyšetřit prošetřovat
look round rozhlédnout se ohlédnout ohlédl
look up vyhledat
luckily naštěstí
luminous světélkující svítivý zařící svítící
lust smyslnost chtíč chlípnost
luxurious luxusní přepychový smyslný pohodlný
lyric lyrický lyrická báseň
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

M

madness šílenství zuřivost bláznovství ztřeštěnost
mafia mafie
magical magický kouzelný
mail box schránka na dopisy
make love souložit
make up vymyslet nahradit
make up for dohánět
man-made umělý
managerial manažerský řídící
manoeuvre manévr
mapping mapující mapování
margarine margarín
maritime námořní
marker záložka značkovač značka značkovací látka
marking značení známkování značka označování
masculine mužský mužný
mask maskovat maska
massacre masakr krveprolití
mast stěžeň stožár
masterpiece veledílo mistrovský kus mistrovské dílo
maternal mateřský
maximal maximální
mayonnaise majonéza
meaningless bezvýznamný nesmyslný
mediator zprostředkovatel prostředník
membrane membrána blána
memorial památník památka
mentality mentalita smýšlení
mentor trenér mravokárce instruktor učitel
mess around marnit čas
mess up zašpinit
messenger posel poslíček
messy neuspořádaný špinavý zaneřáděný nepořádný
metallic kovový
metropolis metropole
milestone milník mezník
militant militantní bojovný bojovnost
millennium tisíciletí
mince rozkrájet nasekat nakrájet mleté maso
ministerial ministerský
minutes minuty protokol
misfortune neštěstí smůla
misty mlhavý zamlžený nejasný mlhavo
misunderstanding nedorozumění nepochopení
mobilise mobilizovat
mock zesměšňovat vysmívat se posmívat se klamný
modernisation modernizace
moist vlhký mokrý
mortal smrtelný smrtelník smrtelně nebezpečný
mother-in-law tchyně
moustache knír
move out odstěhovat
multitude dav velké množství spousta
mystic mystik mystický

N

nag vyčítat rýt rejpal otravovat
naive naivní prostý prostoduchý
narrate vyprávět
naughty nezbedný hanbatý hambatý darebný
navigate řídit navigovat
navigation navigace navádění navigační
negatively negativně záporně
networking síťování
new year Nový rok
nibble okusovat ohlodávat hryzat
non-existent neexistující
not bad ujde to
notification upozornění oznámení vyrozumění uvědomění
nought nula
novelty novost novinka
novice nováček začátečník novicka
now and then občas chvílemi
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

O

obligatory závazný povinný
observance dodržování
obsession posedlost
occupational zaměstnanecký pracovní
olive oil olivový olej
on the whole celkem obyčejně
on top nahoře
oneself sám sebe se sobě
onset začátek počátek
openness otevřenost upřímnost
oppression útlak útisk utlačování tíseň
optics optika
optimal optimální nejvýhodnější
orderly řádný uspořádaný upravený ukázněně
ordinance vyhláška rozhodnutí
orphan sirotek
outburst výbuch vzplanutí vypuknutí propuknutí
outing vycházka výlet
overtake předjet předběhnout předstihnout předhonit
overthrow svržení svrhnout

P

packaging balení obal výrobku obal
packed zabalený
pact smlouva dohoda
painter malíř
paperback brožura brožovaný brožovaná kniha
paradigm vzor paradigma
paradox paradox
pass on předat postoupit
pathetic žalostný patetický dojemný úpěnlivý
pathology patologie
pathway cestička cesta stezka pěšina
patiently trpělivě
patio nádvoří terasa
patriotic vlastenecký patriotický
pedagogical pedagogický
pending zahájený očekávaný nevyřízený nevyřešený
penguin tučňák
peninsula poloostrov
perfection dokonalost zdokonalování perfektnost perfekce
periodically periodicky pravidelně
perpetrator pachatel
persecute pronásledovat perzekuovat otravovat
persecution perzekuce potírání pronásledování
pessimistic pesimistický
petroleum ropa nafta
pharmaceutical farmaceutický
phrasal verb frázové sloveso
pick up zvednout
picturesque pitoreskní malebný
pinch štípnout špetka
pineapple ananas
pious zbožný
pirate pirát
pitiful žalostný soucitný
plum švestka slíva
poetic básnický poetický
point out upozornit
pointer ukazatel
ponder uvažovat přemýšlet
portal portál vchod
post box poštovní schránka poštovní schranka
postal poštovní
prat zadek hlupák zadnice prdel
precondition předpoklad
prefecture prefektura
preferably raději nejraději radši
premiere premiéra
premise předpoklad premisa
preparedness připravenost
prerequisite předpoklad náležitost
prestigious prestižní renomovaný
preventive preventivní
preview náhled
pricing stanovení cen ocenění cenový cena
private life soukromí
privatisation privatizace
procurement zásobování zprostředkování zaopatření dodání
progression vývoj progrese postup
prohibition Prohibice
promotional propagační reklamní
promptly okamžitě pohotově ihned
prophet prorok
prosper vzkvétat prosperovat
prostitute prostitutka nevěstka
protagonist protagonista
proven prokázaný osvědčený
provided za předpokladu poskytovaný poskytnutý poskytl
proximity sousedství blízkost
psychic psychický duševní
publicise propagovat
puppy štěně
purposeful účelný odhodlaný cílevědomý rozhodný
put away šetřit spořit sklidit odstavit
put down snížit zaznamenat zarazit zapsat si
put off odradit odložit odkládat
put on obout zveličovat předstírat oblékat
put up with snést snášet nechat si líbit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Q

qualitative kvalitativní
quarterly čtvrtletník čtvrtletní
questioning tázání skeptický

R

radiate zářit vyzařovat
radiator radiátor zářič topné těleso
radically radikálně
radius poloměr
raspberry malina
readiness připravenost
real estate nemovitost nemovitosti
received přijatý přijal
reciprocal vzájemný reciproční
recreate obnovit
rectangle obdélník
rector rektor
rediscover znovuobjevit
redo předělat
refreshment občerstvení osvěžení
refurbish renovovat
refurbishment renovace rekonstrukce modernizace
reliability spolehlivost bezporuchovost
remit pravomoc poukázat
renewable obnovitelný
renovate renovovat
renovation renovace obnova oprava
renowned slavný proslulý renomovaný
residual zbytkový pozůstalý
respected vážený
restructuring restrukturování
revoke odvolat zrušit
revolt vzpoura povstání revolta
rewarding vděčný užitečný prospěšný
riddle hádanka záhada rébus prosévat
rigorous přísný
rite obřad
robust silný robustní
rule out vyloučit
rupture zlomení roztržka přetržení trhlina
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

S

safeguard ochrana záruka zajistit zabezpečit
sailing plachtění plavba
sandal sandál
sanitary hygienický zdravotnický sanitární sanitní
saviour zachránce spasitel
scenery scenérie krajina příroda kulisy
scientifically vědecky
scold spílat nadávat
scout zvěd skaut průzkumník špeh
scrub drhnout křoviny drhnutí
sculpture sochařství socha sousoší
seating sedlo rozsazení
second-hand použitý
sect sekta
seeker hledač
seizure konfiskace záchvat zabavení uchvácení
self-government samospráva autonomie
sell out vyprodat rozprodat
selling prodávání prodávající prodej
sender odesílatel odesilatel
sensational senzační
sensor senzor snímač čidlo
sequential sekvenční následný
serenity klid vyrovnanost
seriousness vážnost
sermon kázání
setback překážka
setup sestava nastavení uspořádání systém
sharing sdílení podílnictví dělení
shark žralok
sheath pochva kondom pochva na nůž
shipping zaslání přeprava nakládání loďstvo
shipyard loděnice
shooting střelba střílení lov
short-term krátkodobý
show off vytahovat se zvýraznit zdůraznit chlubit se
showcase vystavit vitrína ukázka toho nejlepšího předvést
shuffle zamíchat promíchat míchat šourat se
shut up drž hubu
side-effect vedlejší účinek
signing podepsání gestikulace
simplification zjednodušení
simplify zjednodušit
simulation simulace
simultaneous současný souběžný
sincerity upřímnost srdečnost
singing zpěv zpívání
singular jednotné číslo singulární
sister-in-law švagrová
skinny vyzáblý vychrtlý hubený
slander pomluva pomlouvat urážka pomluvit
slaughter krveprolití masakrovat masakr vyvraždit
slavery otroctví
slipper bačkora pantofel trepka
snooker kulečník
so-so tak tak
sober střízlivý vystřízlivět
sociable společenský přátelský pospolitý
solemn vážný slavnostní
solitary osamělý samotářský
solitude samota osamělost izolovanost osamění
son-in-law zeť
sow sít svině zasít
soya sója
spacious prostorný rozměrný rozlehlý
sparrow vrabec
speak out mluvit otevřeně
speaking mluvení mluvící
specialisation specializace
specialised specializovaný
specificity specifičnost specifika
speck smítko částice skvrnka
speedy rychlý
sperm semeno sperma spermie chám
spirits lihovina alkohol lihoviny destilát
sponsorship sponzorství
spontaneously spontánně samovolně
sporting sportovní
sporty sportovní
sprain vyvrtnout si vyvrtnutí vyvrtnout vyvrknutí
stand out vyčnívat
starvation vyhladovění smrt hladem hladovění hladomor
starving hladovějící
stately vznešený
stepchild nevlastní dítě nevlastní syn
stepdaughter nevlastní dcera
stepfather otčím nevlastní otec
stepmother macecha nevlastní matka
stepson nevlastní syn
stew sádka dusit
stigma stigma blizna
stipulate ujednat sjednat
stock exchange burza burza cenných papírů
stock market burza trh cenných papírů akciový trh
stormy rozbouřený bouřlivý
straddle roztáhnout nohy roznožit rozkročení obkročení
stronghold pevnost tvrz
structured strukturovaný členěný
stubborn tvrdohlavý neústupný paličatý
stupidity hloupost
subdue potlačit zdolat potírat podrobit
subordinate podřízený podřídit poddaný
subscribe upisovat podepsat upsat se subskribovat
subscriber předplatitel abonent upisovatel
subscription předplatné
subsistence obživa živobytí jsoucnost bytí
substitution záměna substituce nahrazování výměna
sufferer poškozený chudák
suffice stačit postačovat
summons předvolání obsílka
sunglasses sluneční brýle brýle
superficial povrchní
superfluous zbytečný nadbytečný
superiority nadřazenost
supernatural nadpřirozený
surcharge příplatek přirážka doplatek
surpass překonat
surveillance pozorování dozor dohled střežení
susceptible náchylný umožňující připouštějící citlivý
sustainability udržitelnost
sustainable udržitelný
sweatshirt tričko mikina
sweaty zpocený propocený
swede tuřín
sweetcorn sladká kukuřice
sweetheart miláček milenec milenka drahoušek
sweetness sladkost
symbolise symbolizovat
synthetic umělý syntetický
systematically systematicky

T

tab tabulátor tabelovat poutko karta
table tennis stolní tenis
taboo tabu
tact takt
tactical taktický
take after vyvést se po
take away odnášet odvést odnést odebrat
take care postarat se dát si pozor
take on přijmout nabírat
take out vyřadit vyjmout odstranit vytáhnout
take over převzít koupiti
take part účastnit se účastnit zúčastnit
take up začít přibrat začít s
talented nadaný talentovaný geniální
tangible hmotný
tasteless bez chuti nevkusný
tasty chutný
teddy medvídek
tell off vynadat
temporal časový světský
tenderness něžnost něha záliba zalíbení
termination závěr konec zakončení ukončování
terminology terminologie názvosloví
terrace terasa balkon
terrestrial zemský suchozemský pozemský terestrický
testament závěť poslední vůle testament
testimonial vysvědčení osvědčení certifikát dobrozdání
thankful vděčný
theatrical divadelní
thematic tematický
thence odtud tudíž
theologian teolog
theological teologický
theoretically teoreticky
therapeutic terapeutický léčebný
thermal tepelný teplotní
thickness tloušťka
think of pomyslit si pomyslet si pomyslet na
thinker myslitel
threatening hrozivý vyhrožování
throw away odhodit zahodit promarnit
timely včasný příhodně příhodný aktuální
tint odstín nádech zabarvit kolorovat
tiredness únava vyčerpanost utahanost unavenost
tits sýkorky prsa
torment utrpení trápit mučit
totalitarian totalitní totalista
touching dojemný
tracksuit tepláky
trafficking nelegální obchodování kšeftování
trailer přívěs upoutávka
traitor zrádce
trajectory trajektorie dráha
tramp tramp trajda toulat se děvka
tranquil klidný tichý pokojný poklidný
transcribe přepsat
transparency průhlednost
trauma trauma
treatise pojednání
trendy módní hypermoderní
tribune vůdce tribuna tribun ochoz
tributary přítok
trifle maličkost
trip up zakopnout udělat chybu
troll třpytka trol skřítek šotek
trolley tramvaj vozík
troublesome nepříjemný neposlušný
truce příměří
tub vana škopek vědro káď
turn over uvažovat převrátit se převrátit překlopit
tutorial výuka cvičení
twelfth dvanáctý dvanáctina
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

U

ukrainian ukrajinština ukrajinský Ukrajinec
unanimous jednohlasný
unanimously jednomyslně jednotně
unavoidable nevyhnutelný
unchanged nezměněný neměnný
underestimate podceňovat podcenit
underlie základ být základem
underway v činnosti v pohybu
undoubted nepochybný
unequivocal jednoznačný jasný
unequivocally jednoznačně
uneven nerovný nevyrovnaný
unexpectedly nečekaně neočekávaně
unfaithful nevěrný
unfaithfulness nevěrnost nevěra
unification sjednocení unifikace
unified sjednocený
uninteresting nezajímavý nezajímavé
unitary jednotný
unjust nespravedlivý
unlimited neomezený neohraničený
unlock odemknout
unlucky nešťastný
unmarried svobodný neženatý
unnecessarily zbytečně nadbytečně
unrest nepokoj neklid
unsuitable nevhodný
unsure nejistý
unthinkable nemyslitelný
unveil odhalit prozradit
upbringing výchova
uphill nahoru do kopce
uprising povstání
uranium uran
usable použitelný upotřebitelný
usefulness užitečnost
utensil nádobí potřeby pro domácnost
utilisation využití užívání užití utilizace
utmost největší mezní maximální extrémní
utopia utopie

V

vacancy volné místo volný pokoj volno vakance
vain ješitný marný zbytečný planý
validate potvrdit ověřit validovat uznat platným
validation validace stvrzení ratifikace potvrzení
variant varianta
vat nádrž káď
veil závoj rouška zahalit
veranda veranda
verification ověření verifikace přezkoušení prověření
vet veterinář prohlédnout
veto veto
vice versa naopak
vice-president viceprezident místopředseda
vicinity sousedství blízkost blízké okolí okolí
victorious vítězný
vile odporný sprostý hanebný
villa vila
violin housle
visibility viditelnost
visualise představit si
visually vizuálně
vodka vodka
void neplatný prázdný prázdnota anulovat
voluntarily dobrovolně
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

W

wager sázka
wallpaper tapeta
wanted hledaný chtěl hledat
warmly vřele teple hřejivě
wash up vyplavit
washroom toaleta záchod umývárna prádelna
wasp vosa
watch out pozor dávat si pozor
watermelon vodní meloun meloun
weakly slabě
web page webová stránka
webpage www stránka webová stránka
wed vdát oženit provdat
whereabouts kdepak kampak
whim vrtoch
whine kňučení kňourat kňučet ječet
wicked zlý zpustlý zlomyslný sprostý
widower vdovec
willingly rád ochotně
withstand snášet odporovat odolat vydržet
womb děloha lůno
wonderfully skvěle nádherně
woodland les
wording znění stylizace formulace
work out vyřešit vypracovat dopadnout cvičit
worldly světácký světský
worn out utahaný opotřebený obnošený
worsen zhoršit se zhoršit horšit
wreck vrak zničit
wrestle zápasit zápolit potýkat se bojovat
wrinkle vráska

Y

yoga jóga
youthful mladistvý
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Z

zeal horlivost zápal úsilí nadšení