pic | EPC | eric | pie
C2

epic angličtina

epos, epický

Význam epic význam

Co v angličtině znamená epic?

epic

epos (= epic poem) a long narrative poem telling of a hero's deeds (= heroic) very imposing or impressive; surpassing the ordinary (especially in size or scale) an epic voyage of heroic proportions heroic sculpture constituting or having to do with or suggestive of a literary epic epic tradition
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad epic překlad

Jak z angličtiny přeložit epic?

epic angličtina » čeština

epos epický heroický epická báseň Homérovský

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako epic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady epic příklady

Jak se v angličtině používá epic?

Citáty z filmových titulků

It was epic.
Bylo to epické.
Definitely epic, yeah.
Jo, rozhodně to bylo epické.
You want an epic about misery. you want to show hungry people sleeping in doorways.
Chceš příběh o utrpení, chceš ukazovat hladovějící lidi spící v průchodech.
This isn't a blasted literary epic.
To není zatracený literární epos.
It is a theme for an epic, Divinity.
Téma na epos, božstvo.
To burn a city in order to create an epic.
Spálit město kvůli eposu?
That is my epic.
To je můj epos.
There are thousands of papers stretching back over hundreds of years. affecting Belle Reve. as piece by piece, our improvident grandfathers. exchanged the land for their epic debauches. to put it mildly.
Jsou tu tisíce papíru sahajících stovky let nazpět týkajících se Belle Reve, jak naši lehkomyslní předkové po kouscích vyměnili půdu za své divoké hýření, mírně řečeno.
Then he looked around for something more ambitious - something that would really shake the cinema world, an epic to dwarf all epics.
On se ale začal poohlížet po něčem ambicióznějším. Po něčem, co by otřáslo světem filmověho plátna, eposem, který by překonal všechny eposy.
Another surprising thing was that Korda, for various reasons, had no intention of directing the epic himself.
Dalším překvapením je to, že Korda, ať už k tomu měl jakýkoli důvod, neměl sebemenší zájem tohle epickě dílo režírovat.
On February 15th 1937, von Sternberg walked onto the set and began to shoot the epic that he called his biggest, most lavish picture.
Dne 15. 2. 1937 vstoupil von Sternberg na scěnu a začal natáčet epos, který měl být Kordovým největším a nejokázalejším filmem.
This, indeed, was an epic in the making.
Tehdy se skutečně točil epos.
It's from some Bette Davis picture some goddamn Warner Brothers epic.
Je to s Bette Davis, takový mizerný biják od Warner Bros.
Nobody's asking you to remember every Warner Brothers epic.
Nikdo po tobě nechce, aby sis pamatoval všechny.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Indeed, the pundits have a point: if the current economic near-stagnation in Siberia persists, the world will witness a second, epic edition of Finlandization, this time in the east.
Tady znalci skutečně mají kus pravdy: přetrvá-li na Sibiři současný stav blízký ekonomické stagnaci, svět bude svědkem druhého, obřího projevu finlandizace, tentokrát na východě.
If today's epic US borrowing does end in tears, and if world leaders fail to help the IMF get the job done, history will not treat them kindly.
Jestliže dnešní dramatické zadlužování USA přece jen skončí v slzách a světoví předáci nepomohou MMF splnit jeho úkol, dějiny na ně nebudou pohlížet laskavě.
Morsi's subsequent victory in the presidential election therefore set up an epic battle over the future of the parliament and the constitution, as Morsi attempted to protect the democratically elected parliament while the military fought to dissolve it.
Následné Mursího vítězství v prezidentských volbách tudíž vyvolalo velkolepou bitvu o budoucnost parlamentu a ústavy, jelikož Mursí se snažil demokraticky zvolený parlament ochránit, zatímco armáda usilovala o jeho rozpuštění.
Instead, it is becoming apparent that, after a period of epic profits and growth, the financial industry now needs to undergo a period of consolidation and pruning.
Místo toho vychází najevo, že po období impozantních zisků a růstu potřebuje finanční sektor projít obdobím konsolidace a oddělování zrna od plev.
And the Russian economy today is in big trouble, though this might be described as a lucky punch, with the real damage being done by an epic collapse in global oil prices.
A ruská ekonomika je dnes ve vážných potížích, i když by se to možná dalo označit za šťastnou trefu, neboť hlavní škody na ní napáchal obrovský propad globálních cen ropy.
The search for a new grand strategy, or at the very least a new organizing principle, is confounded by the revolutionary times in which we live--an unprecedented era of several simultaneous revolutions, all of which are epic and historic.
Hledání nové velké strategie či alespoň jednotícího principu uvádějí ve zmatek revoluční časy, v nichž žijeme - ocitáme se v nevídané epose několika souběžných revolucí, z nichž vsechny jsou velkolepé a dějinné.
Instead, as the credit crunch and housing price decline continue, an epic mortgage bailout appears increasingly likely, possibly costing US taxpayers a trillion dollars or more.
Namísto toho se při pokračující úvěrové tísni a poklesu cen domů jeví čím dál pravděpodobněji velkolepá hypoteční výpomoc státu, která by americké daňové poplatníky mohla vyjít na bilion dolarů či víc.
And Greece's profligacy was epic.
A řecká rozmařilost byla nesmírná.
CAMBRIDGE - It is time for the world's major central banks to acknowledge that a sudden burst of moderate inflation would be extremely helpful in unwinding today's epic debt morass.
CAMBRIDGE - Je načase, aby hlavní světové centrální banky uznaly, že náhlé vzplanutí mírné inflace by bylo při překonávání dnešního dluhového marastu epických rozměrů mimořádně užitečné.
Is this the end of the road for Dubai's epic growth?
Je to konec fenomenálního růstu Dubaje?
Today, it is little more than a fashion accoutrement that inspires a big-budget Hollywood epic.
Dnes nejde o nic víc než módní rekvizity, které inspirují velkorozpočtový hollywoodský trhák.
Perhaps if Soderbergh's two-part Che epic succeeds at the box office, his financial backers will want to film a more truthful sequel.
Možná že když Soderberghův dvoudílný guevarovský velkofilm komerčně uspěje, budou jeho finanční podporovatelé chtít natočit pravdivější pokračování.
It was only natural that where chemistry fell short, physics--and its premier laboratory--showed the way forward, a way grasped by Watson and Crick in the epic breakthrough that we celebrate this month.
Bylo zcela přirozené, že tam, kde chemie neuspěla, fyzika - a její přední laboratoř - našla cestu vpřed, cestu, kterou vytyčili Watson a Crick svým impozantním průlomovým úspěchem, který si připomínáme tento měsíc.
An epic, financial-crisis-driven recession, such as the one we are still experiencing, is not a one-year event.
Obrovská recese tažená finanční krizí, jako je ta, kterou stále prožíváme, není záležitostí jednoho roku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...