Anglická slova podle úrovní: A1 – úplný začátečník

Na úrovni A1 student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

A

a za nějaký neurčitý člen jeden
ability schopnost způsobilost dovednost
able schopný zdatný nadaný dovedný
about okolo přibližně asi o
above nad výše nahoře výše uvedený
accept přijmout přijmouti přijímat
access přístup
accident nehoda neštěstí
achieve dosáhnout dosahovat dokázat dokončit
across přes
act čin zákon skutek jednat
action akce čin žaloba
active činný čilý aktivní pohyblivý
activity činnost aktivita
actual skutečný současný nynější dosavadní
actually ve skutečnosti skutečně opravdu vlastně
add dodat přidat sčítat přidávat
additional dodatečný přídavný doplňkový dodatkový
administration správa
admit přijmouti
adult dospělý
advantage výhoda prospěch
affair záležitost věc
affect předstírat postihnout ovlivnit zasáhnout
afraid polekaný bázlivý vylekaný v obavách
after po
afternoon odpoledne
again opět zase znovu znova
against proti
age
agency agentura orgán kancelář úřad
agent agent
ago před předtím
agree souhlasit shodovat dohodnout vyhovovat
agreement souhlas dohoda shoda smlouva
ahead vpředu vpřed napřed dopředu
air
all všechno všichni úplně zcela
allow dovolit povolit připustit
almost téměř skoro
alone sám
along podél podle
already již
also také též
although ačkoliv
always vždy vždycky
among mezi
amongst mezi
amount množství
an nějaký neurčitý člen jakýsi
analysis analýza rozbor
and a
animal zvíře živočich
announce oznámit
annual roční každoroční výroční
another druhý další jiný ještě jeden
answer odpovědět odpověď
any nějaký kterýkoliv kterýkoli jakýkoliv
anybody kdokoli někdo kdokoliv každý
anyone kdokoliv někdo kdokoli
anything cokoli něco cokoliv
anyway v každém případě rozhodně stejně přece
anywhere kdekoliv všude kamkoliv kamkoli
apparently zřejmě patrně
appear objevit se
apply použít používat aplikovat žádat
approach přístup příchod postup aproximovat
appropriate vhodný přiměřený odpovídající
area oblast
argue argumentovat hádat se přít se diskutovat
argument hádka argument
arm ruka paže zbraň rameno
army armáda vojsko
around okolo
arrive přijít přijet přijíždět přicházet
art umění
article článek
artist umělec výtvarník
as arzénik
as usual jako vždycky jako obyčejně
ask žádat vyžadovat ptát se
aspect vid vzhled stránka aspekt
associate spolupracovník společník přičlenit asociovat
assume předpokládat domnívat se
at u při v
attack útok útočit
attempt zkusit pokus
attend účastnit se navštěvovat docházet
attention pozor pozornost
attitude postoj poloha stanovisko přístup
audience obecenstvo slyšení publikum posluchačstvo
author autor tvůrce spisovatel
authority autorita
autumn podzim
available k dispozici dostupný přístupný
avoid vyhnout se vyhýbat se vyvarovat se
aware vědomý si vědom si uvědomovat si být si vědom
away pryč daleko vzdálen venku

B

baby nemluvně miminko dítě kojenec
back záda hřbet zadní zpět
background pozadí
bad špatný zlý
badly špatně
bag kabelka taška pytel vak
ball míč koule
band kapela pásmo tlupa stuha
bank banka břeh
bar Bar
base základ báze základna zásada
basic základní zásaditý
basis základ podklad platforma základna
battle boj bitva zápas
be Beryllium Be
be born narodit se
beat bít
beautiful krásný hezký
because protože
become stát se přihodit se
bed postel
before před
begin začít začínat zahájit
beginning počátek začátek
behind zadek za zadnice vzadu
belief víra
believe věřit domnívat se
below pod dole
benefit výhoda prospět prospěch užitek
better lepší
between mezi
beyond přes za
big velký veliký
bill zobák faktura bankovka účtenka
bird pták
bit
black černý
blood Blood
blue modrý modř
board prkno deska šachovnice tabule
boat člun loď
body tělo
book Kniha Bible
both oba
bowl mísa miska
box krabice bedna schránka
boy chlapec kluk hoch
break přestávka pauza rozbít
bright světlý jasný
bring přinést přivést přivézt přivážet
broad široký
brother bratr
budget rozpočet
build stavět vybudovat postavit budovat
building budova stavba
bus autobus
business podnikání obchod firma záležitost
but ale
buy
by prostřednictvím za podle po
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

C

call volat volání zavolat telefonovat
can moci plechovka zadek umět
candidate kandidát uchazeč
car
card lístek karta pohlednice
career kariéra profese povolání
carry nést
case případ bedna pád
catch chytit
category kategorie
cause způsobit vyvolat
cell buňka
centre střed středisko centrum ústředna
century století
certain jistý určitý
certainly určitě jistě
chair židle
chairman předseda
chance náhoda šance příležitost
change změnit změna vyměnit proměnit
character znak
charge výpad náboj útok zatížit
child dítě
choice volba výběr
choose vybrat zvolit vybírat volit
church kostel církev
city město
claim tvrdit nárok tvrzení žádat
class třída
classroom třída učebna
clear jasný
clearly jasně zřetelně zřejmě zjevně
client klient zákazník
close zavřít blízký blízko ukončit
clothes oděv šaty oblečení
club kyj klub obušek palice
coffee káva
cold studený chladný zima nachlazení
collect sbírat
collection sbírka kolekce soubor sběr
college vysoká škola akademie univerzita kolegium
colour barva
come přijít
come from pocházet z pocházet
come in zapojit se vstupte vstoupit vejít
come to přijít k rozumu dojíždět dojít dojet
comment komentář komentovat
commit spáchat dopustit se
committee výbor komise kolegium
common obvyklý běžný společný obyčejný
communication komunikace
community komunita společenství
company firma společnost podnik
compare porovnat srovnávat porovnávat srovnat
competition soutěž konkurence
complete ukončit skončit dokončit splnit
completely zcela úplně naprosto
computer počítač
concept pojem představa koncepce
concern starost záležitost zájem týkat se
concerned zúčastněný znepokojený zaujatý zainteresovaný
condition stav podmínka
conference konference
conflict konflikt
connection spojení souvislost přípojka připojení
consider uvažovat přemýšlet považovat domnívat se
consumer spotřebitel konzument
contact kontakt
contain obsahovat
context kontext souvislost
continue pokračovat
contract smlouva
control řízení kontrola řídit vedení
conversation rozhovor konverzace
cook vařit kuchař
corner roh kout
cost cena náklady
could mohl by mohl uměl
count počítat hrabě počet
country země venkov stát
couple pár
court soud dvůr
cover zakrýt víko obal pokrýt
cow kráva
create vytvořit tvořit
cross kříž
cry plakat
cultural kulturní
culture kultura
cup šálek hrnek pohár
current proud
customer zákazník
cut krájet řezat řez sekat

D

dark tmavý temný tma
data data informace údaje
date datle schůzka rande datum
daughter dcera
day Den
dead mrtvý
deal jednat pojednávat obchodovat obchod
death smrtka Smrť
debate diskuse debata debatovat
decide rozhodovat rozhodnout
decision rozhodnutí
deep hluboký
defence obrana
define definovat
degree stupeň míra
demand poptávka žádat
deny zapřít popřít zapírat upřít
department oddělení odbor ministerstvo resort
depend záviset záležet spoléhat spolehnout se
describe vylíčit popsat popisovat nakreslit
design Design
despite navzdory přes
detail detail podrobnost
determine určit určovat stanovit rozhodnout
develop vyvíjet
development vývoj rozvoj
die
difference rozdíl
different různý odlišný jiný rozdílný
difficult obtížný těžký
dinner večeře oběd
direct vést řídit přímý rovný
direction řízení vedení směr
directly přímo ihned rovnou
discover objevit
discuss projednat prohovořit hovořit diskutovat
discussion diskuse rozhovor diskuze rasprava
disease nemoc choroba
distance vzdálenost
district okres kraj čtvrť oblast
do
doctor lékař
document dokument
dog pes
dollar dolar
door dveře
doubt pochybnost pochybovat pochyba nejistota
down dolů
draw kreslit remíza tah přitahovat
drink pít nápoj pití
drive řídit hnát vést vyjížďka
driver řidič
drop kapka klesat
drug lék droga
during během
duty povinnost clo úkol
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

E

each každý
early časně raný brzký časný
easily snadno
east východ východní
easy snadný lehký
eat jíst
economic ekonomický hospodářský
economy ekonomika hospodářství
edge okraj hrana hranice
education vzdělání vzdělávání výchova výuka
effect účinek výsledek
effective efektivní účinný
effort úsilí práce námaha
egg vejce vajíčko
eight osm
eighteen osmnáct
eighty osmdesát
either buď ten nebo onen také oba
election volba volby volební vyvolení
element prvek živel
eleven jedenáct
else jiný mimoto jindy jinde
emerge objevit se vzejít vynořit se povstat
employ využít zaměstnat používat
employee zaměstnanec zaměstnankyně
encourage povzbudit povzbuzovat udržovat pěstovat
end konec ukončit skončit smrt
energy energie
engine motor
enjoy těšit se vychutnat užívat užít si
enough dost
enter vstoupit vejít
environment životní prostředí prostředí okolí
environmental ekologický týkající se prostředí environmentální
equipment vybavení zařízení výstroj
especially zejména obzvlášť obzvláště především
establish vytvořit vyvolat prokázat
evening večer
event událost
eventually nakonec konečně
ever nikdy vždy vůbec někdy někdy
every každý
everyone všichni každý
everything všechno vše
evidence svědectví evidence důkaz vypovídat
exactly přesně
examine zkoumat vyšetřovat prozkoumat zkoušet
example příklad
executive výkonný vedoucí pracovník exekutiva zodpovědný pracovník
exercise cvičení použití užití používat
exist existovat být
expect očekávat čekat předpokládat myslit
experience zkušenost
explain vysvětlit
express vyjádřit vyslovit říci
extend rozšířit zvětšit
extra navíc extra zvlášť dodatečný
eye

F

face tvář obličej
facility zručnost zařízení podnik možnost
fact fakt
factor faktor činitel dělitel
fail propadnout zklamat selhání selhat
failure neúspěch selhání opominutí chyba
fall podzim padnout padat
familiar známý familiární všední obyčejný
family rodina
famous proslulý slavný věhlasný
far daleko daleký vzdálený
farm farma statek
father otec
feature vlastnost
feel cítit
feeling pocit cit vzrušení pohnutí
few málo několik
field pole
fifteen patnáct
fifty padesát
fight bojovat
figure obrázek znak obraz číslo
fill vyplnit plnit naplňovat naplnit
fill in vyplnit vyplňovat
film film
final poslední finále závěr konečný
finally nakonec konečně
financial finanční
find zjistit najít nalézt nález
fine pokuta
finger prst
finish skončit ukončit končit dokončit
fire oheň požár
firm firma podnik pevný
first první
fish Ryby
fit vyhovovat vhodný záchvat způsobilý
five pět
floor patro podlaha podlaží poschodí
flower květina květ
fly moucha létat letět
follow následovat sledovat
following následující
food potrava jídlo pokrm potravina
foot noha
football fotbal míč kopaná americký fotbal
for pro
force síla nutit
foreign cizí zahraniční
forest les
forget zapomínat zapomenout
fork vidlička
form tvar forma formulář vytvořit
former bývalý dřívější tvůrce předešlý
forty čtyřicet
forward vpřed útočník dopředu odeslat
forwards vpřed kupředu
four čtyři
fourteen čtrnáct
free volný svobodný
freedom svoboda
fresh čerstvý svěží
friend přítel
from od z
front fronta
full plný
function funkce
fund fond rezerva
further další pozdější později podporovat
future budoucí budoucnost příští
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

G

gain získat zisk nabýt
game hra
garden zahrada
gas plyn benzín
general obecný generál všeobecný vojevůdce
generally zpravidla všeobecně obyčejně obvykle
generation generace pokolení
get získat dosáhnout dostat stát se
girl děvče dívka holka
give dát udělit poskytnout
glass sklenice sklo
glasses brýle
go jít chodit
goal cíl gól branka
good dobrý
goodbye sbohem na shledanou
grade známka stupeň třída svah
gram gram
great skvělý veliký velký
green zelený
ground půda země terén základ
group skupina
grow růst pěstovat vyrůstat vyrůst
growth růst
guess tušit odhad domněnka uhádnout
gun

H

hair vlas vlasy
half půl polovina půlka poloviční
hand ruka
hang viset pověsit věšet oběsit
happen přihodit se stát se nastat
happy šťastný
hard tvrdý
have mít
he on
head hlava
health zdraví
hear slyšet poslouchat
heart srdce
heavy těžký
hello ahoj nazdar haló
help pomoc pomáhat pomoct
her její ji
herself sama sebe sama sebou
high vysoký
highly velice vysoce
him ho jeho mu jemu
himself sám sebe sám sebou
his jeho
hit udeřit uhodit hit
hold držet
holiday svátek dovolená
home Základní Domů Domovská stránka
hope naděje doufat
horse kůň
hospital nemocnice
hot horký
hotel hotel
hour hodina
house dům
how jak
however však nicméně jakkoli avšak
huge obrovský ohromný veliký nesmírný
human člověk lidský
hundred sto
husband manžel
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

I

I
idea nápad myšlenka názor
identify identifikovat rozpoznat poznat
if jestliže jestli
ignore nevšímat si ignorovat neznat nevědět
image obraz
imagine představit si snít představovat si představovat
immediately hned okamžitě ihned
impact vliv účinek následek dopad
important důležitý významný vážný
improve zlepšit zdokonalit zlepšovat vylepšit
in
in front of před
include obsahovat zahrnovat
including včetně
income příjem
increase zvýšit růst zvětšit zvýšení
indeed vskutku skutečně opravdu
independent nezávislý samostatný
indicate ukázat ukazovat označovat
individual jedinec člověk osobitý jednotlivý
industrial průmyslový industriální
industry Odvětví
influence vliv
information informace
inside uvnitř vnitřek
insist vyžadovat naléhat trvat
instead namísto místo toho
instead of místo namísto
institution instituce ústav
insurance pojištění
interest zájem úrok
interested zainteresovaný zaujatý
interesting zajímavý
into do
introduce představit uvést představovat
investigation zkoumání vyšetřování průzkum pátrání
investment investice
involve umocnit zainteresovat zahrnovat zahrnout
issue vydat číslo výsledek východ
it informatika
item položka také bod článek
its jeho
itself sám samo sebe samo

J

job práce úkol zaměstnání povolání
join spojit připojit
judge soudce soudit uvažovat
just pouze jenom jen spravedlivý
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

K

keep zachovat udržovat vydržet uschovat
key klíč
kill zabít zničit
kilometre kilometr
kind druh
king světový šlágr
kitchen kuchyně
know vědět znát
knowledge znalost vědomost vědění vědomí

L

labour práce
lack nedostatek postrádat nemít
land země pozemek
large velký veliký
last poslední
laugh smát smát se smích legrace
law zákon
lay umístit položit klást poloha
lead vést olovo
leader vedoucí náčelník vůdce velitel
learn učit se
least nejméně nejmenší
leave nechat odjet odejít
left levý levice
leg noha
legal zákonný legální právní soudní
less méně menší
let nechat dovolit
letter dopis písmeno
level úroveň
lie lež ležet lhát
lie down lehnout lehnout si lehat si
life život
lift výtah zvednout
light světlo
like mít rád stejný líbit se jako
likely pravděpodobný pravděpodobně
limit hranice omezit
line přímka čára fronta řádek
list seznam
listen poslouchat naslouchat
little malý
local místní tamní lokální
long dlouhý
longer déle delší
look spatřit hledět pohled vzhled
look for hledat
lose ztratit
loss ztráta prohra
lot parcela pozemek moc hodně
love Láska
low nízký
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

M

machine stroj
main hlavní podstatný
maintain udržovat zachovat udržet
major major hlavní závažný většinový
majority většina
make způsobit vyvolat vytvořit
man člověk
manage řídit vést
management řízení management správa vedení
manager manažer ředitel správce
many mnoho
march pochod
market trh
marriage manželství svatba
marry vzít se vdát se provdat se oženit se
material materiál materiální hmotný látka
matter záležitost hmota věc
May
may květen
maybe možná snad asi
me
mean znamenat
meaning význam smysl
means přístroj prostředek prostředky nástroj
measure míra
meat maso
media média mediální
medical lékařský
meet potkat sejít se vyhovět uspokojit
meeting shromáždění setkání schůze
member člen penis končetina
memory paměť
mention zmínit zmínka uvádět
message zpráva
method metoda
middle střed střední prostřední
might síla
mile míle
military vojsko armáda vojenský válečný
million milión milion
mind mysl rozum názor mínění
minister ministr
minute minuta
miss slečna postrádat netrefit minout
mobile mobilní pohyblivý
model model
modern moderní
moment okamžik moment
money peníze
monkey opice opičák
month měsíc
morning ráno dopoledne
most nejvíce většina
mother matka
mouth ústa
move pohnout
movement hnutí pohyb
much mnoho hodně moc
murder vražda zavraždit
music hudba
must muset
my můj
myself sebe mně

N

name jméno
nation národ
national národní vlastenecký nacionální celostátní
natural přírodní přirozený
nature příroda
near blízko blízký
nearly téměř skoro málem
necessary nutný nezbytný potřebný
need potřeba potřebovat
net síť
network síť
never nikdy
new nový
news zpráva zprávy zpravodajství noviny
newspaper noviny
next příští další následující
nice hezký pěkný příjemný milý
night noc
nine devět
nineteen devatenáct
ninety devadesát
no
no one nikdo
nobody nikdo nýmand
nor ani
normal normální
north sever
not ne
note nota poznámka poznamenat bankovka
nothing nic
notice oznámení zpozorovat všimnout si spatřit
now teď nyní
nuclear jaderný nukleární atomový
number číslo
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

O

o'clock hodina
object předmět objekt
observe spatřit pozorovat
obtain získat dostat
obviously zřejmě zjevně
occur nastat přihodit se
of z ze vyjádření druhého pádu od
off pryč ze z vypnutý
offer nabídnout nabídka poskytnout návrh
office úřad kancelář funkce
officer důstojník
often často
oil olej ropa
okay dobrý souhlas schválit hodný
old starý
on na
once jednou kdysi jedenkrát
one
only pouze jen jenom jediný
open otevřít
opinion názor stanovisko
opportunity příležitost
option opce možnost výběr volba
or nebo
order řád pořádek nařízení objednávka
organisation organizace
organise organizovat
original původní originální
other jiný druhý
otherwise jinak
our náš
ours náš
ourselves sebe my sami
out venku ven aut
outside venku vnějšek mimo
over přes nad
own vlastní vlastnit mít
owner vlastník majitel

P

page stránka strana
pair pár dvojice
paper papír
parent rodič předek
park park zaparkovat
part část
particular podrobný zvláštní určitý přesný
particularly zejména
party večírek strana mejdan
pass minout
past po minulost minulý
path cesta
patient pacient trpělivý
pattern vzor zobrazení vzorek vyobrazení
pay platit
peace mír klid
people lid lidé
per na za
perfect dokonalý
perform vystupovat provést hrát účinkovat
performance výkon čin představení provedení
perhaps možná snad
period období
person osoba
personal osobní
phone telefon volat telefonovat
phone call telefonní hovor
physical fyzikální fyzický tělesný
pick krumpáč vybrat vybírat sbírat
picture obraz
piece kus kousek část
place místo
plan plán plánovat
plane rovina letadlo letoun
planning plánování plánující
plant rostlina fabrika
play hrát hra
player hráč přehrávač
please prosím
plus plus kladný a
point bod
police Police
policy politika
political politický
politics politika
poor chudý špatný ubohý
popular oblíbený populární
population populace obyvatelstvo
position pozice umístění poloha umístit
positive kladný pozitiv pozitivní
possibility možnost
possible možný pravděpodobný
post sloup pošta poslat pozice
potential potenciální potenciál eventuální možný
pound libra
power síla
powerful mocný silný mohutný
practice zvyk praxe nácvik cvičení
prepare připravit
presence přítomnost vzezření prezence zevnějšek
present dar přítomný představit předvést
president prezident
press tisk
pressure tlak
prevent bránit zabránit zamezit předcházet
previous předchozí předešlý
price cena
principle princip zásada
prison vězení věznice žalář
private soukromý
probably asi pravděpodobně
problem problém
procedure činnost procedura postup proces
process proces
produce vyrábět vytvořit způsobit vyvolat
product výrobek produkt součin
production výroba produkce
professional profesionální odborník profesionál odborný
profit zisk
program program
programme program
project projekt
promise slib slíbit slibovat přislíbit
property vlastnost vlastnictví majetek
protect chránit bránit
protection ochrana
prove dokázat prokázat
provide poskytnout zásobit vybavit opatřit
public veřejný veřejnost
publish vydat publikovat
pull táhnout
pupil žák zornice
purpose cíl záměr účel
push tlačit strkat
put umístit dát položit vyjádřit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Q

quality vlastnost kvalita
quarter čtvrtletí čtvrťák čtvrt rozčtvrtit
question otázka
quick rychlý
quickly rychle honem
quite úplně dost docela zcela

R

race závod rasa
radio Rozhlas
railway železnice trať
raise vyvolat zvýšit způsobit zvednout
range dosah vzdálenost střelnice rozsah
rate sazba rychlost poměr taxa
rather raději dost dosti spíše
rather than raději než
reach dosáhnout dosahovat
reaction reakce odpověď odezva
read číst
reader čtenář
ready hotový připravený
real skutečný reálný pravý
realise uvědomovat si uvědomit si
reality skutečnost realita
realize uskutečnit pochopit realizovat
really skutečně opravdu
reason důvod uvažovat příčina rozum
receive přijmouti dostat obdržet
recent současný nedávný poslední moderní
recently nedávno
recognise uznat poznat uznávat rozpoznat
recognize uznat rozpoznat
red červený
reduce snížit zmenšit
reflect uvažovat přemýšlet zrcadlit odrážet
reform reforma reformovat
refuse odmítnout odpad odmítat zamítnout
region region oblast kraj
regional regionální oblastní krajský krajový
regular pravidelný normální obyčejný
relate stýkat se vztahovat týkat se souviset
relation relace vztah spojení příbuzný
relatively poměrně relativně
release uvolnit vydání zprostit zbavit
religious náboženský
remain zůstat zbýt zůstávat trvat
remember pamatovat pamatovat si zapamatovat si zapamatovat
remove odstraňovat odstranit
replace nahradit vyměnit zaměnit
report oznámit zpráva
represent zobrazit zastupovat zpodobnit znázornit
require žádat vyžadovat požadovat potřebovat
research výzkum zkoumání průzkum
resource zdroj prostředek
respond odpovědět reagovat zareagovat odpovídat
response odpověď odezva reakce
responsibility odpovědnost
responsible odpovědný zodpovědný
rest odpočívat odpočinek oddech přestávka
result výsledek
return vrátit se vrátit vracet vracet se
reveal odhalit vyzradit prozradit
rich bohatý
right pravý právo správný
rise stoupat zvýšení zvýšit se vzestup
risk riziko
river řeka
road silnice cesta
rock skála
role úloha role postavení funkce
roll houska žemle svitek kutálet
room pokoj místnost
round kulatý
rule pravidlo předpis vládnout
run běžet běhat
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

S

safe trezor bezpečný sejf kondom
safety bezpečnost bezpečí
sale Anglie Angli
save zachránit uložit šetřit ušetřit
say říci říct vyjádřit
scale stupnice měřítko šupina míra
scene scéna
school škola
science věda
sea moře
season období sezóna roční období
seat židle posadit sedadlo místo
second druhý sekunda vteřina
section úsek sekce oddíl část
sector výseč sektor
security bezpečnost cenný papír bezpečí
see spatřit vidět
seek hledat usilovat
seem zdát se vypadat připadat mám pocit
sell prodávat prodat
send poslat posílat odeslat vyslat
senior vyšší starší senior nadřízený
sense smysl význam
series sled řada série
serious vážný
serve sloužit servírovat podávat podat
set Sutech
settle urovnat domluvit vyřešit vypořádat
seven sedm
seventeen sedmnáct
seventy sedmdesát
several několik pár
sex pohlaví pohlavní styk sex
sexual sexuální pohlavní
shall musím muset chystám se
shape tvar forma formovat
share akcie sdílet
she
shoot střelit zastřelit výhonek střílet
shop obchod krám nakupovat prodejna
short krátký
should měl by
shoulder rameno
show ukázat
sick nemocný
side strana
sign znamení podepsat značka znak
significant významný důležitý
similar podobný stejný
simple jednoduchý prostý
simply zkrátka prostě jednoduše skromně
since protože poněvadž od té doby
sing zpívat
single svobodný samotný jednotlivý jednoduchý
sister sestra
sit sedět
site místo
situation situace místo
six šest
sixteen šestnáct
sixty šedesát
size velikost míra
skill dovednost schopnost
skin kůže pokožka
slightly mírně trochu poněkud nepatrně
slowly pomalu
small malý
smile usmívat se úsměv usmát se
so tak
social společenský sociální
society společnost
soft měkký
solution řešení roztok
some nějaký
somebody někdo
someone někdo
something něco
sometimes někdy občas
somewhere někde někam
son Kristus Ježíš Kristus Ježíš
soon brzy zanedlouho
sorry promiňte pardon litující litovat
sort druh typ
sound zvuk
source zdroj pramen původ
south jih
space místo prostor mezera vesmír
speak mluvit
special zvláštní speciální
species druh
specific specifický
speed rychlost
spend trávit utrácet spotřebovat vynakládat
sport sport
spring jaro pramen
staff zaměstnanci personál hůl štáb
stage jeviště fáze podlaží období
stand stát stojan stanoviště postavit
stand up vstát vstávat
standard norma standard
stare zírat civět
start začátek počátek začínat začít
state stav stát
statement výrok tvrzení prohlášení zpráva
station stanice nádraží
status stav status postavení
stay zůstat pobýt
steam pára
step krok
stick hůl přilepit
still ještě stále tichý ticho
stock akcie zásoba
stone kámen
stop skončit zastavit ukončit zastávka
store obchod sklad krám prodejna
story příběh poschodí patro
strange zvláštní podivný cizí divný
strategy strategie
street ulice
strength síla
strong silný
structure struktura
student student
study studovat zkoumání zkoumat studovna
stuff materiál hmota věc vycpat
subject předmět subjekt téma podmět
success úspěch zdar
successful úspěšný zdárný zdařilý podařený
such takový
suddenly najednou náhle zčistajasna
suffer trpět utrpět prodělat
sugar cukr
suggest navrhnout navrhovat naznačit dát podnět
summer léto
sun slunce
support podporovat podpora pomoc
suppose předpokládat domnívat se
sure jistý jistě
surface povrch
survey průzkum zkoumání prozkoumat zkoumat
survive přežít
system systém soustava

T

table stůl
take vzít brát
talk hovořit mluvit řeč rozhovor
target cíl
task úkol
tax daň
taxi taxi taxík
tea čaj
teach učit
teacher učitel
team tým
technique technika metody technologie
technology technologie technika
telephone telefon
tell říci oznámit
ten Ten
tend vést směřovat směrovat ošetřovat
term období termín semestr pololetí
test test zkouška
text text
than než
thank děkovat poděkovat
that že to který tamten
the to člen určitý ten ta
their jejich
them jim je nimi nim
themselves sami sebe se oni sami
then potom tehdy pak
theory teorie theorie domněnka předpoklad
there tam
therefore proto tedy
these tito tyto
they oni ony
thing věc
think myslet uvažovat přemýšlet domnívat se
thirteen třináct
thirty třicet
this tento toto tato
those ty těch ti
though ačkoliv nicméně ačkoli
thought myšlenka názor
thousand tisíc
threat hrozba výhrůžka
threaten hrozit ohrožovat vyhrožovat
three tři
through skrz skrze přes
throughout všude úplně všude v veskrze
throw hodit vrhnout vrhat házet
thus tedy tak takto
time čas
title název titul
to ku k ke aby
today dnes
together spolu společně současně pospolu
tomorrow zítra zítřek
tonight dnes večer
too příliš také též
top vršek vrcholek káča špička
total totální součet celkový celek
touch dotknout se dotek
toward směrem k na k ve směru
towards za účelem vůči směrem na směrem k
town město
track sledovat stopa stopovat kolej
trade obchod
tradition tradice
traditional tradiční
train vlak
training školení vzdělávání výcvik cvičení
travel cestování cestovat cesta
treat léčit
treatment zacházení zpracování léčba ošetřování
tree strom
trial test pokus zkouška přelíčení
trouble starost problém potíž závada
truth pravda
try zkusit pokus zkoušet zkouška
turn otočit zahnout točit se obrátit
TV
twelve dvanáct
twenty dvacet
two dva dvě
type typ druh
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

U

under pod
understand rozumět pochopit
understanding porozumění pochopení chápání chápající
unit jednotka
university univerzita
unless pokud ne nepotřebný leč ledaže by
until do než dokud ne dokud
up vzhůru nahoře nahoru
upon na po při o
us
use použití využít užití používat
useful užitečný
usual obvyklý běžný
usually obvykle obyčejně

V

valley údolí dolina
value hodnota cena
variety odrůda druh varieta typ
various různý rozmanitý
vehicle vozidlo
version verze varianta
very velmi velice
victim oběť
video video
view názor
village vesnice ves
visit návštěva navštívit navštěvovat
visitor host návštěvník
voice hlas
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

W

wait čekat počkat
walk procházka chodit jít procházet se
wall stěna zeď
want chtít toužit
war Válka
warm teplý
watch hodinky hlídka hlídat sledovat
water voda
way cesta způsob
we st
wear oděv nosit oblečení opotřebení
week týden
weekend víkend konec týdne
weight hmotnost závažnost váha tíha
well studna dobře no
west západ
western kovbojka
what co jaký
whatever cokoliv
when kdy když
where kde
whether zda zdali jestli
which který
while zatímco chvíle
white bílý
who kdo
whole celek celý
whom kterého komu koho jemuž
whose čí jehož jejíž jejichž
why proč
wide široký
wife manželka žena
wild divoký zuřivý
will vůle závěť
win
wind vítr
window okno
wine víno
winter zima
wipe utřít utírat stírat otřít
wish touha toužit přání
with s se
withdraw odstranit vytáhnout vyjmout stáhnout
within v uvnitř během v průběhu
without bez
woman žena
wonder uvažovat div údiv zázrak
wood les dřevo
word slovo
work práce pracovat
worker dělník
working chod činnost v provozu provozní
world svět
worry starost znepokojovat dělat si starosti
worth cena hodnota
would byste bys bychom bych
write psát
wrong špatný nesprávný

Y

yeah ano jo
year rok
yes ano
yesterday včera
yet ještě přece
you
young mladý
your tvůj váš
yourself sám
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Z

zero nula