míle | mil | ile | milý
A1

mile angličtina

míle

Význam mile význam

Co v angličtině znamená mile?
Definice v jednoduché angličtině

mile

For ships and airplanes a nautical mile is equal to 1.853 km (6080.20 feet). You use miles to talk about a long distance. We're miles from home and we have no food or radio.

mile

míle a unit of length equal to 1,760 yards or 5,280 feet; exactly 1609.344 meters uzel (= nautical mile) a unit of length used in navigation; exactly 1,852 meters; historically based on the distance spanned by one minute of arc in latitude a Swedish unit of length equivalent to 10 km an ancient Roman unit of length equivalent to 1620 yards a large distance he missed by a mile a footrace extending one mile he holds the record in the mile (= sea mile) a former British unit of length once used in navigation; equivalent to 6,000 feet (1828.8 meters) a former British unit of length equivalent to 6,080 feet (1,853.184 meters); 800 feet longer than a statute mile
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad mile překlad

Jak z angličtiny přeložit mile?

mile angličtina » čeština

míle námořní míle

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako mile?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mile příklady

Jak se v angličtině používá mile?

Jednoduché věty

I ran for a mile.
Běžel jsem celou míli.
He stinks a mile off.
Smrdí už na dálku.

Citáty z filmových titulků

A hollow tree stump about a mile from here.
Dutý pahýl stromu asi 2 km odsud.
This whole area is within a radius of approximately three-quarters of a mile. Radius.
Má rádius asi 1 km.
Oh, nigh on 100 mile.
Skoro 100 mil.
I got enough on them to use a mile of rope.
Co na ně máme, vydá na kilák provazu.
And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around.
A já prohledám Carfaxské opatství kámen o kameni, excavated a mile around.
Do you charge for the first mile?
Účtuješ za první kilometr?
Some old family with a tree a mile long.
Z rodiny s dlouhým rodokmenem.
Follow the tramlines close on a mile and then turn right at the church.
Běžte podél tramvajových kolejí asi tak jednu míli a pak u kostela zahněte vpravo.
The policeman's trousers were found a mile away.
Kalhoty toho policisty jsme našli asi míli odsud.
Go to the sheriff's office, a quarter mile down the road.
Běžte si za šerifem, je to půl kilometru.
They must be a mile away by now.
Teď už jsme daleko.
I got load of thousand-pound flour. I got to get over to 40-Mile Creek.
Mám zásilku 500 kil mouky. kterou musím odvézt do 40-Mile Creeku.
These star-spangled heroics of yours will blow it a mile high.
Ta Vaše patriotská nabubřeIost ji roztříští na tisíc kousků.
Half a mile away. At the end of a telescope.
Půl míle odtamtud, na druhém konci dalekohledu.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The second crisis was immediately preceded by the accident at the Three-Mile Island nuclear reactor in Pennsylvania in March 1979, which reinvigorated the anti-nuclear movement.
Druhé krizi bezprostředně předcházela havárie jaderného reaktoru na Three-Mile Islandu v Pensylvánii v březnu 1979, která posílila protijaderné hnutí.
Moreover, China abruptly shortened the length of its border with India by rescinding its recognition of the 1,597-kilometer (992-mile) line separating Indian Kashmir from Chinese-held Kashmir.
Kromě toho Čína náhle zkrátila délku své hranice s Indií tím, že odvolala své uznání 1597 kilometrů dlouhé linie oddělující indický Kašmír od Kašmíru drženého Čínou.
Rather than pulling their units back across the canal to chase the raiding Israelis, the Egyptian commanders believed that their forces could capture all of them by converging toward one another, thus closing the two-mile gap that Sharon had exploited.
Egyptští velitelé měli za to, že není třeba stahovat jednotky zpět přes průplav a stíhat řádící Izraelce, protože když jejich síly postoupí k sobě a uzavřou tak onu dvoumílovou mezeru, jíž Šaron využil, dokážou je pochytat všechny.
By following through on plans to build a 2,000-mile wall across its southern border.
Setrváváním u plánů na vybudování 2000 mil dlouhé zdi podél své jižní hranice.
Under NAFTA, US firms are flocking across the 2,000-mile Mexican border in order to set up operations in Mexico to benefit from lower wage levels, and hence lower production costs.
V rámci dohody NAFTA a díky ní se americké firmy v hejnech ženou přes hranici s Mexikem, aby tam založily své nové provozy, protože chtějí využít levnější pracovní sílu a tím pádem levnějších výrobních nákladů.
All of these states claim the 200-mile exclusive economic zones granted under UNCLOS.
Všechny tyto státy si přitom nárokují dvousetmílovou exkluzivní ekonomickou zónu zaručenou v souladu s UNCLOS.
The US argues that UNCLOS grants foreign ships and planes free access beyond a 12-mile territorial limit, while China claims that military flights cannot cross its 200-mile economic zone without its permission.
USA tvrdí, že UNCLOS zaručuje zahraničním lodím a letadlům volný přístup za územní hranici dvanácti mil, zatímco Čína zastává názor, že vojenské lety nemohou bez jejího svolení narušovat její dvousetmílovou ekonomickou zónu.
The US argues that UNCLOS grants foreign ships and planes free access beyond a 12-mile territorial limit, while China claims that military flights cannot cross its 200-mile economic zone without its permission.
USA tvrdí, že UNCLOS zaručuje zahraničním lodím a letadlům volný přístup za územní hranici dvanácti mil, zatímco Čína zastává názor, že vojenské lety nemohou bez jejího svolení narušovat její dvousetmílovou ekonomickou zónu.
Manhattan's density is approximately 67,000 people per square mile, or more than 800 times that of the US as a whole and roughly 30 times that of Los Angeles.
Manhattan vykazuje hustotu osídlení přibližně 26 000 obyvatel na čtvereční kilometr, což je přes 800krát více než celoamerický průměr a zhruba 30krát více než hustota osídlení v Los Angeles.

mile čeština

Překlad mile anglicky

Jak se anglicky řekne mile?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mile anglicky v příkladech

Jak přeložit mile do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zkuste vypadat mile.
Try and look kind of jolly.
A já prohledám Carfaxské opatství kámen o kameni, excavated a mile around.
And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around.
Mám zásilku 500 kil mouky. kterou musím odvézt do 40-Mile Creeku.
I got load of thousand-pound flour. I got to get over to 40-Mile Creek.
Ale chovali se moc mile.
They were very nice about it, though.
Ta holka vypadá mile.
She seems like a nice kid.
Třeba na mě bude mile vzpomínat, až odejdu.
Maybe she'll think kindly of me after I'm gone.
Dextere Havene, mile jsi mě překvapil. - Díky za poklonu.
Oh, thanks, old chap.
Příšera čeká na dvorku, tváří se mile a přátelsky.
A bluebird used to come here, it brought joy and sincerity.
Podívejte sa na ni trochu mile.
Can you look pleasant at her?
Víte, vypadali jste tak mile, když jste spolu tančili.
You know, you two look very nice dancing together.
Jsem mile překvapen.
What a delightful surprise.
Protože mi říkáte Otto tak mile, jak mi to říkávala Alma?
Because you call me Otto in such a friendly way, like Alma used to call me Otto?
Když s nima mile promluvíš, daj si říct.
Talk to'em nicely and they'll settle.
To je ono, průsmyk Two Mile.
There it is up there, Two Mile Pass.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Druhé krizi bezprostředně předcházela havárie jaderného reaktoru na Three-Mile Islandu v Pensylvánii v březnu 1979, která posílila protijaderné hnutí.
The second crisis was immediately preceded by the accident at the Three-Mile Island nuclear reactor in Pennsylvania in March 1979, which reinvigorated the anti-nuclear movement.
Jindy bývá jinak mile buřičský tón programů jako Simpsonovi komerčně využit k posílení globálních mediálních podniků, například říse Roberta Murdocha.
At other times, the refreshingly anti-authoritarian appeal of such programs as The Simpsons is commercially exploited to strengthen global media empires, such as Rupert Murdoch's.
Mile mě překvapilo a povzbudilo, že zhruba čtyři pětiny z tamních 85 dětí byly plně proočkovány.
I was impressed and encouraged that roughly four-fifths of the 85 children were fully vaccinated.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

Milani | mil | mild | milch | mil. | Mila | Milan | milad | milab | Milano | Milaca | milchy