ide | wise | wire | wipe
1. STUPEŇ wide 2. STUPEŇ wider 3. STUPEŇ widest
A1

wide angličtina

široký

Význam wide význam

Co v angličtině znamená wide?
Definice v jednoduché angličtině

wide

A wide thing is long from one side to the other side. This box is 3 units long and 2 units wide, but only 1 unit high.

wide

široký (= broad) having great (or a certain) extent from one side to the other wide roads a wide necktie wide margins three feet wide a river two miles broad broad shoulders a broad river (= across-the-board, all-embracing, blanket, broad, panoptic) broad in scope or content across-the-board pay increases an all-embracing definition blanket sanctions against human-rights violators an invention with broad applications a panoptic study of Soviet nationality — T.G.Winner granted him wide powers with or by a broad space stand with legs wide apart ran wide around left end (= wide-eyed) (used of eyes) fully open or extended stared with wide eyes to the fullest extent possible open your eyes wide with the throttle wide open (= broad, spacious) very large in expanse or scope a broad lawn the wide plains a spacious view spacious skies (= astray) far from the intended target the arrow went wide of the mark a bullet went astray and killed a bystander (= widely) to or over a great extent or range; far wandered wide through many lands he traveled widely great in degree won by a wide margin (= wide of the mark) not on target the kick was wide the arrow was wide of the mark a claim that was wide of the truth (= full) having ample fabric the current taste for wide trousers a full skirt
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad wide překlad

Jak z angličtiny přeložit wide?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako wide?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady wide příklady

Jak se v angličtině používá wide?

Jednoduché věty

My living room has wide windows.
V mém obývacím pokoji jsou velká okna.
Although there are wide variations in unemployment levels in different industries and in different parts of the country, every region is now being affected by the slow-down in the economy.
Navzdory velkým rozdílům v úrovni nezaměstnanosti v různých odvětvích a v rozdílných částech země, každý kraj je nyní zasažen ekonomickým poklesem.
Tom's wide-eyed optimism is beginning to grate on my nerves.
Tomův naivní optimismus mi začíná jít na nervy.
Tom left, leaving the door wide open.
Tom odešel a nechal dveře dokořán.
In this store, we have a wide variety of books.
V tomto obchodě máme široký výběr knih.
This road is not wide enough.
Tato silnice není dost široká.
The surface of this road is less than four meters wide.
Povrch této vozovky je široký necelé čtyři metry.

Citáty z filmových titulků

Between 1 405 and 1 424, admiral Zheng He's fleet ranged far and wide.
Mezi lety 1405 a 1424, se flotila admirála Čeng Chea pohybovala široko daleko.
China's failure to exploit its advantages left the path of overseas expansion wide open for the West.
Neschopnost Číny využít své objevy nechala otevřenou cestu zámořské expanze pro Západ.
Even if I get emptied of everything, I can't just watch with my two eyes wide open!
I když přijdu o všechno, tak na tohle se nemůžu dívat!
Lord Choi has his eyes wide open!
Lord Choi má oči všude!
Cameron Rash was the best person in the whole wide world.
Cameron Rash byl ten nejlepší člověk na celém širém světě.
God, his eyes are still wide open.
Bože, pořád má doširoka otevřené oči.
Your two wide players block from the wings, while your back player zooms through.
Dva širocí hráči blokují křídla zatímco se hráč zezadu dostane skrz.
And in a foreign land - in Prague - a Cossack walks along a street, sweeping it with his wide trousers.
A v Praze, v emigraci, kozák zametá ulici kalhotami.
The doors of Paris open onto the unknown at any speed, far and wide, across France.
Brány Paříže se otvírají neznámému každou rychlostí, všude, po celé Francii.
You threw too wide a loop.
Nahazujete moc zeširoka.
Well, you can make this table a little. A little less wide.
Kdybyste dokázala, aby tenhle stůl nebyl tak. hrozně široký.
I like rooms that have such wide, tall windows.
Mám ráda pokoje s velkými okny.
Well, let's tear it wide open.
Jistě. Dobrá, tak nastražte uši.
It covers a fairly wide range.
Má to celkem široký rozptyl.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Communism, still wrapped in the laurel leaf of anti-fascism, had a wide intellectual and emotional appeal, not only in the so-called Third World, but also in Western Europe.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
A logical corollary of the criteria set forth by Kenen and Obstfeld, and even of Mundell's labor-mobility criterion, is that currency unions cannot survive without political legitimacy, most likely involving region-wide popular elections.
Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
And a real choice requires Europe-wide election campaigns by all parties.
A skutečná volba vyžaduje celoevropské předvolební kampaně všech stran.
Instead, I believe that the most important way to reawaken voters' interest in European elections will be to open up the election of the Commission's President to them, and create a genuinely Europe-wide political debate during the next election campaign.
Jsem ovšem přesvědčen, že nejdůležitějším způsobem jak znovu probudit zájem voličů o evropské volby je otevřít jim volbu předsedy Komise a vytvořit během příští předvolební kampaně ryze celoevropskou politickou debatu.
And, as we have seen in many countries' efforts to ameliorate the crisis, the non-cooperative protectionist response is much more likely to be adopted - despite wide recognition that it is highly destructive - when aggregate demand is in short supply.
A jak už jsme u snah mnoha zemí krizi zmírnit zaznamenali, jakmile zavládne nedostatek agregátní poptávky, zavádění nekooperativních, protekcionistických opatření je mnohem pravděpodobnější - přestože se všeobecně uznávají za mimořádně destruktivní.
Wouldn't life be easier if a common market, currency, foreign policy, army, and a few other things were run on a Europe-wide basis, with the rest left to more meaningful local units?
Nebylo by jednodussí, kdyby společný trh, měna, zahraniční politika, armáda a řada dalsích věcí byly řízeny celoevropsky a o zbytek se postaraly mnohem smysluplnějsí lokální jednotky?
The world-wide dilemma over exchange rate management is that when market pressure is not high necessary changes no longer seem so urgent.
Na celém světě se v té či oné situaci řeší neustálé dilema, zda se podobné změny na poli devizového kurzu oplatí v situaci, kdy neexistují dostatečně silné tržní tlaky.
In addition, a full banking union, starting with eurozone-wide deposit insurance, should be initiated, and moves toward greater political integration must be considered, even as Greece leaves the eurozone.
Dále je potřeba iniciovat vznik úplné bankovní unie, která začne pojištěním depozit napříč eurozónou, a zvážit kroky k silnější politické integraci, i když Řecko odejde z eurozóny.
But Saudi Arabia continues to be deeply wary of any sort of change, and thus remains a huge and seemingly immovable obstacle to region-wide reform.
Saúdská Arábie však i nadále přistupuje k jakékoliv změně se značnou ostražitostí, a zůstává tak obrovskou a zdánlivě neodstranitelnou překážkou reforem v celoregionálním měřítku.
It reflects the impact of fundamental (and historic) economic and financial re-alignments, insufficient policy responses, and system-wide rigidities that frustrate structural change.
Odráží dopady zásadních (a historicky významných) přesunů ekonomických a finančních pozic, nedostatečných politických reakcí a rigidit napříč soustavami, jež maří strukturální změny.
Indeed, while inequality's harmful effects are wide-reaching, and impose huge costs on our economies and societies, they are largely avoidable.
Ačkoliv jsou totiž škodlivé účinky nerovnosti dalekosáhlé a zatěžují naše ekonomiky a společnosti obrovskými náklady, do značné míry se jim lze vyhnout.
While a post-election, lame-duck session of Congress will address the fiscal cliff, the deep differences between Republicans and Democrats on taxes and spending remain wide and difficult to bridge.
Fiskálním srázem se sice bude zabývat povolební zasedání končícího Kongresu, avšak rozdíly mezi republikány a demokraty v otázce daní a výdajů zůstávají hluboké a těžko se překonávají.
The EU's members have structures to provide this, and with their support and input we are building structures at a Europe-wide level, to bring this information to EU policymakers.
Členové EU k tomu mají potřebné struktury a s jejich podporou a vkladem budujeme struktury na celoevropské úrovni, abychom tyto informace dostali k vrcholným politikům EU.
When it came to Austria, however, there was a feeling that since this was not a military, but a purely political and moral situation, Brussels - and the Continent-wide political clout signified by it - would be able to prove efficient.
Když však přišla řada na Rakousko, měl Brusel - a celé politické pásmo, které je Bruselem představováno - najednou pocit, že vzhledem k tomu, že nejde o vojenskou, nýbrž čistě politickou a morální situaci, mohl by předvést, že také umí být učinný.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »