Anglická slova podle úrovní: C1 – pokročilý

Na úrovni C1 student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání slov. Umí jazyk používat pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Hbitě používá různé kompoziční útvary, spojovací výrazy a prostředky koheze. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

A

abnormal abnormální nenormální výjimečný
absurd absurdní nesmyslný směšný
abundance hojnost nadbytek abundance
abundant hojný bohatý
academy akademie
accelerate zrychlovat zrychlit urychlit uspíšit
accord souhlas shoda smlouva dohoda
accountability zodpovědnost
accumulate nahromadit nashromáždit nahromadit se kupit
accusation obvinění
acquaintance známý známá známost obeznámenost
activate aktivovat
activist aktivista
adaptation adaptace přizpůsobení
added přidán
adequately přiměřeně adekvátně
adjective přídavné jméno
admiration obdiv obdivování úžas údiv
adverse stojící v opozici nepříznivý špatný
advisory poradní poradenský
aggression agrese
albeit třebaže i když ačkoliv ačkoli
alert poplach upozornit alarmovat zalarmovat
alike stejný podobný
allegedly údajně prý
allocation alokace příděl přidělení rozdělení
allowance dovolení vyměřená částka udělení tolerance
altar oltář
am jsem v I am dop.
amateur amatér diletant ochotník amatérský
amazed ohromený užaslý ohromil
amend změnit opravit napravit
ample prostorný hojný bohatý úplný
analogy analogie
anchor kotva
annually ročně každoročně
ant mravenec
antique starožitný starodávný antický starožitnost
anymore už ne kdykoliv příště
apologise omlouvá
apparatus zařízení aparát přístroj nářadí
appetite chuť
applaud tleskat
applause potlesk souhlas aplaus
appliance zařízení přístroj strojek aparát
applicable aplikovatelný vhodný upotřebitelný příslušný
applied požádal aplikovaný
appraisal odhad posouzení hodnocení
appreciation vděčnost uznání porozumění ocenění
appropriately přiměřeně přibližně náležitě
arc oblouk
architectural stavitelský architektonický
archive archiv archivovat
arena aréna stadión písek
armchair křeslo
arouse vzbudit vzrušit vzbuzovat vzbudit se
array pole
articulate artikulovat výmluvný vyjádřit artikulovaný
artwork umělecká práce
ascertain zjistit zjišťovat
ash popel jasan
aspiration úsilí touha snaha odsávání
assertion tvrzení uplatnění prosazení
asylum útulek útočiště azyl útoèištì
athletics atletika lehká atletika
attain dosáhnout nabýt docílit
auction aukce dražba
audit audit vyúčtování prověrka ověření účtů
authentic autentický pravý originální
authorise oprávnit autorizovat
autonomous autonomní samostatný samosprávný
axis osa

B

babe nemluvně holka děťátko děvče
backing podpora opora
bacon slanina
bad-tempered špatně naladěn nevrlý mrzutý
badge odznak emblém
balanced vyrovnaný symetrický
balcony balkón balkon
balloon balón balónek
bang rána třesk bouchnutí bouchnout
banker bankéř
banner prapor
bark kůra štěkání štěkot
bash uhodit udeřit praštit rána
bass basa okoun kontrabas basový
batch šarže dávka várka série
beating bití tlučení tlukot tep
beautifully krásně
beep pípnutí pípat
believer věřící
beloved milovaný milenec milý milá
beneficial prospěšný benefiční užitečný
betray zradit oklamat prozradit podvést
biblical biblický
binding závazný vazba zavazující vázání
biography životopis
bitch fena kurva čubka děvka
bizarre zvláštní divný bizarní
blast výbuch výstřel
bleed krvácet
bless požehnat žehnat blahořečit
blessing požehnání souhlas
bloody krvavý
boast vychloubání pýcha pyšnit se pochlubit se
bolt šroub
bombing bombardování pumový
bothered sužovaný otravovaný
bourgeois maloměšťácký buržoazní buržoa
boxing box
bracket závorka
breadth šířka šíře
break out vypuknout uprchnout propuknout
breathing dýchání
bride nevěsta
brigade brigáda
brochure brožura
broker makléř broker
browse spásat pást se brouzdat pročítat
browser webový prohlížeč prohlížecí program prohledávací program
buggy chybový bryčka kočárek
bulb žárovka hlíza cibule cibulka
bulletin bulletin úřední hlášení věstník přehled zpráv
bump boule vyboulení náraz uhodit
bun žemle brioška sladká žemle bochánek
bundle svazek ranec otep balík
bung zátka
burial pohřeb
butterfly motýl
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

C

cafe kavárna
calendar kalendář
carbon dioxide oxid uhličitý
cardigan svetr pletená vesta
cart vůz vozík kára
cauliflower květák
cautious opatrný obezřetný
census sčítání lidu cenzus
cereal obilí obilnina
characterise charakterizovat
charming okouzlující čarovný roztomilý rozkošný
cheer povzbudit nálada potěšit fandit
chef šéfkuchař
cherry třešně třešeň
chimney komín
choir kůr chór pěvecký sbor
chunk kus poleno
circulate kolovat cirkulovat šířit
citizenship občanství
civic občanský
clarify vyjasnit objasnit vysvětlit zjednodušit
clarity jasnost čirost
cleaner uklízeč čistič uklízečka
cleaning čištění uklízení čistění čisticí
clearance zúčtování vyřízení vyčištění vyrovnání
coaching vyučování připravování koučování doučování
cocktail koktejl směsice
coherent koherentní souvislý logický soudržný
coincidence koincidence náhoda shoda
collaborate spolupracovat kolaborovat
collision srážka kolize
colonel plukovník
colourful pestrý barvitý
combat boj konflikt bojovat
commentary komentář
commentator komentátor novinář
communism komunismus
compact kompaktní výlisek pevný
comparatively poměrně
compartment kupé přihrádka oddělení
compatible kompatibilní
compensate nahradit kompenzovat odměnit odškodnit
competent schopný způsobilý vhodný oprávněný
compile přeložit kompilovat sestavit
compliance vyhovění dodržení svolení splnění
complication komplikace
computing počítací výpočet informatika
condemnation odsouzení
conductor průvodčí dirigent
confession zpověď
confidential důvěrný tajný
configuration konfigurace
confirmation potvrzení biřmování
conform vyhovovat přizpůsobit podřídit se podřídit
confrontation konfrontace
congregation kongregace shromáždění
conjunction spojka konjunkce
conquer zdolat dobýt vybojovat
consecutive postupný následující následný nepřetržitý
consistency zásadovost konzistence hutnost hustota
consolidate upevnit sjednotit posílit konsolidovat
conspiracy spiknutí konspirace komplot
constraint omezení zdrženlivost stísněnost sebeovládání
constructive konstruktivní
contempt opovržení pohrdání
continually vytrvale neustále nepřetržitě vždycky
continuation pokračování
continuity spojitost souvislost plynulost nepřetržitost
continuously stále nepřetržitě nepřerušený
contributor přispěvatel spoluúčastník spolupracovník
controller řadič vedoucí dozorce revizor
convenience konvenční komfort zařízení výhoda
convincing přesvědčivý přesvědčující
coordination koordinace
coordinator koordinátor
copyright autorské právo
corps masa lidí druh vojenského útvaru
corpse mrtvola
correction oprava náprava korekce
coup puč
courtesy zdvořilost svolení ohleduplnost úklona
courtyard nádvoří
credibility hodnověrnost důvěryhodnost věrohodnost spolehlivost
credible věrohodný spolehlivý důvěryhodný přesvědčivý
critique kritika recenze
cruelty krutost
cruise plavba křižování plavit se křižovat
cube krychle kostka třetí mocnina
cult kult uctívání sekta
cultivate pěstovat obdělávat obdělat kultivovat
cunt píča kunda
curiosity zvědavost
curiously zvědavě
curse kletba prokletí zatratit zatracení
cushion polštář polštářek
cutting stříhání sekání řezání vystřihování

D

dairy mlékárna mléčný mlékařství
dancing tančení tančící
darts šipky
daylight svítání denní světlo
deadline termín
dean děkan
debut debut
decisive rozhodující rozhodný přesvědčivý
decree nařízení dekret výnos usnesení
deed čin skutek právní listina dokument
deem uvažovat soudit přemýšlet usuzovat
default výchozí nezaplatit dluh nezaplatit nesplnit povinnost
delegation delegace
delete vymazat smazat
deliberate úmyslný záměrný rozvážný promyšlený
delicious chutný lahodný
delightful rozkošný nádherný
democrat demokrat
demolish zničit demolovat bourat zbourat
demonstrator demonstrant demonstrátor
denial odmítnutí zapření zapírání popření
dense hustý
dentist zubař zubní lékař
depart odjet odejít odjíždět
dependence závislost
deploy rozestavit rozmístit rozvinout nasadit
deprive zbavit zabavit odejmout
descendant potomek
designate jmenovat označit ustanovit určit
despair zoufalství beznaděj
detection detekce zjišťování zjištění pátrání
detention vězení vazba trestní vazba po škole
deteriorate zhoršit horšit zkazit zhoršit se
developed vyvolaný vyvinutý rozvinutý vyvinul
developmental vývojový
diabetes cukrovka
diagnose diagnostikovat
diameter průměr
differentiate derivovat rozlišovat diferencovat odlišovat se
digger kopáč bagr archeolog rýpadlo
dip ponořit namočit úklon tlumit
diplomat diplomat
disappointing neuspokojivý
discard odhodit pustit z hlavy zmetek odložit
disclosure prozrazení odhalení
disco diskotéka
discourage zastrašit odradit odrazovat
disguise převlek přestrojení
dispatch zhltnout vyslání odeslání depeše
disposition povaha uspořádání temperament stav
disrupt zničit rozvrátit rozrušit narušit
disruption rozvrat rozruch
distinguished význačný vynikající elegantní slavný
distract zneklidnit rozptýlit odvést
distress úzkost utrpení zabavení krize
distributor distributor rozesilatel rozdělovač
disturbing rušicí
dive pád potopení ponoření skok střemhlav
divert odklonit odchýlit obveselovat
documentation dokumentace
dodgy riskantní prohnaný
donate věnovat
donor dárce sponzor
doubtful pochybný nejistý
dough těsto
dragon drak
drill vrtat vrták výcvik vyvrtat
drip kapka
driving řidičský jízda řízení řídící
duvet peřina přikrývka deka
dwelling obydlí příbytek dům bydliště
dynamics dynamika hybnost
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

E

eagle orel
economical šetrný hospodárný úsporný spořivý
efficiently účinně výkonně
electoral volební
eligible vhodný způsobilý schopný přicházející v úvahu
embark nalodit naložit na loď naložit
embarrassed v rozpacích rozpačitý
embarrassing trapný nepříjemný
embassy velvyslanectví ambasáda vyslanectví
embed zapustit vložit zakotvit
embryo embryo zárodek
emergence emergence vývoj vývin vynoření
emperor císař
enclose obklopit přiložit ohradit
encompass zahrnovat obklopit obsahovat obklíčit
endeavour úsilí námaha usilovat snaha
endure vydržet vytrvat snést snášet
enhanced vylepšený rozšířený
enlarge zvětšit rozšířit rozšiřovat
enormously enormně ohromně nesmírně
entail řezba znamenat mít za následek
entertaining zábavný zábavné
entitlement nárok oprávnění
eternal věčný
ethical etický
exaggerate přehánět zvětšit zvýšit zveličovat
excessive nadměrný nadbytečný výstřední přílišný
exchange rate měnový kurz devizový kurz směnečný kurz
exclusion výluka vyloučení vyhnání exkluze
exclusively výlučně výhradně pouze jenom
exemption vynětí zproštění osvobození exempce
exhaust vyčerpat výfuk spotřebovat vytěžit
exhausted vyčerpaný unavený
exotic exotický cizokrajný
expel vyloučit vykázat vypudit vyhnat
explicitly výslovně
exploitation využití zužitkování vytěžení exploatace
extensively široce rozsáhle extenzivně široko
extract extrakt extrahovat čerpat výtažek
eyebrow obočí

F

fabulous skvělý senzační překvapující skvostný
failed neúspěšný selhal
faithful věrný
fake předstírat falešný falšovat
fantastic fantastický
farming zemědělství hospodaření
fascinate fascinovat okouzlit
fashionable módní moderní elegantní
fatal fatální zhoubný osudný
fatigue únava vyčerpat unavit
feast slavnost hostina hody posvícení
feminine ženský
ferry trajekt přívoz vor prám
financially finančně
financing financování
finished hotový dokončený ukončený skončil
firefighter hasič
fitting kování smontování armatura tvarovka
fixture úchyt příslušenství inventář
flock hejno houf stádo
flourish kvést prosperovat dařit se bujet
flu chřipka
follower stoupenec přívrženec
fond milující příjemný laskavý
foolish hloupý pošetilý
footpath stezka pěšina chodník cestička
forbid zakázat zakazovat
forecast předpověď
forge vykovat zfalšovat kovat výheň
formally formálně
formidable hrozný hrozivý obrovský impozantní
formulation formulace
fort pevnost opevnění
fortunate šťastný
foster vychovávat starat se o chovat hýčkat
fragile křehký
frankly upřímně přímo otevřeně abych řekl pravdu
freely volně
freezer mrazák
freezing zmrazování zamrzání mrznutí mrazení
frightened vystrašený polekaný vyděšený
fringe okraj ofina třepení třásně
frog žába
fuck šukat mrdat šoustat jebat
fucking zasraný posraný
functionality funkčnost
furnish vybavit opatřit zařídit
fusion fúze tavení splynutí
fuss zmatek znepokojovat povyk obskakovat
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

G

gardening zahradničení zahradnictví
garment oděv šat
gathering shromáždění shromažďování setkání sbírání
genius génius
genre žánr
genuinely opravdu
gig závodní veslice
giraffe žirafa
glimpse zahlédnutí zahlédnout spatřit nahlédnutí
globe glóbus zeměkoule planeta
gloomy temný zasmušilý tmavý skličující
glorious skvělý slavný nádherný
goat koza
goose husa
gorgeous senzační nádherný skvělý
gospel evangelium
gossip klevetit klepy povídání povídat
governmental vládní státní
grape hrozen
graphic názorný grafický živý obrazný
graphics grafika
greenhouse skleník
greeting pozdrav uvítání
grid mřížka síť souřadnicová síť rošt
grind mlít umlít rozdrtit drtit
grouping seskupení sdružování
grown-up dospělý
guardian strážce hlídač poručník dozorce
gymnastics gymnastika

H

habitat domov naleziště lokalita
hail krupobití kroupy oslavovat kroupa
halfway v polovině cesty uprostřed poloviční
ham Šunka Chám
handbook příručka
handling manipulace obsluha
happily naštěstí šťastně
harassment znepokojování týrání obtěžování
harmful škodlivý
harmony harmonie soulad
harvest sklízet sklizeň úroda žeň
hatred nenávist
haul vzdálenost táhnout úlovek vléci
header záhlaví hlavička
headmaster ředitel školy ředitel
headteacher ředitel školy
healthcare zdravotní péče
heart attack infarkt myokardu infarkt infarktový
heir dědic
helmet přilba helma
hen slepice
herd stádo
historically historicky
hockey hokej
homosexual homosexuál homosexuální
honestly upřímně čestně poctivě namouduši
honesty poctivost počestnost upřímnost čestnost
honourable čestný úctyhodný počestný ctihodný
horizontal vodorovný horizontální
hormone hormon
hospitality pohostinnost pohostinství pohoštění
hostility nepřátelství
humble skromný pokořit pokorný ponížit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

I

ID
ideally ideálně teoreticky
idiot pitomec hlupák blbec idiot
ie to jest jinak řečeno
ignorance nevědomost neznalost neinformovanost
illuminate ozářit osvětlovat osvětlit osvítit
imaginative vynalézavý nápaditý imaginativní
immune imunní imunitní
importantly důležitě
imprison uvěznit
inability neschopnost
inadequate nedostatečný nepostačující
inappropriate nevhodný nepatřičný nemístný
incapable nezpůsobilý neschopný
inclusion inkluze zahrnutí
independently nezávisle
indirectly nepřímo
individually odděleně individuálně
indoor zimní sálový pokojový krytý
inequality nerovnost
infinite nekonečný
infrastructure infrastruktura
inherent inherentní základní neodmyslitelný vrozený
inheritance dědičnost dědictví
inject vstříknout vstřikovat
injection injekce vstřikování
injured zraněný poraněný
innovative průkopnický novátorský inovační
inquire vyptat se vyšetřovat pátrat informovat se
insistence vyžadování naléhání trvání
inspect prohlédnout kontrolovat prozkoumat prohlížet
instrumental instrumentál sedmý pád nástrojový instrumentální
insufficient nedostatečný nepostačující nedostačující
insurer pojišťovatel
intake vtok sání přívod příjem
integral integrál nedílný integrální
intellect intelekt
intensify zvýšit zintenzivnit zesílit posílit
interactive interaktivní
interface rozhraní
interference interference zasahování zásah vměšování
interim prozatímní předběžný provizorní dočasný
intermediate meziprodukt středně pokročilý prostřední polotovar
invade vtrhnout přepadnout napadnout vpadnout
invaluable neocenitelný
invention vynález vynalezení
ironing žehlení
irony ironie
irrelevant irelevantní bezvýznamný nezávažný nevýznamný

J

jealous žárlivý závistivý
jerk škubnout škubnutí škubnout sebou škubat
jewel klenot šperk drahokam
journalism žurnalistika novinářství žurnalismus
jug džbán
jurisdiction jurisdikce soudní pravomoc
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

K

keeper strážce kustod hlídač držitel
kettle konvice kotel
keyboard klávesnice
kidney ledvina
kindergarten mateřská škola školka
kindly laskavě vlídně přátelsky dobrosrdečně
knackered zbitý neoperativní
kneel klečet pokleknout
knight rytíř jezdec
knot uzel

L

latitude šířka
learner žák student učící se
lecturer přednášející lektor docent
legacy dědictví odkaz
legally legálně
legendary legendární
lengthy zdlouhavý vleklý
lesser menší
liaison vztah spolupráce prostředník
liberate osvobozovat osvobodit
liberation osvobození
lick lízat
lid poklička víko
lighten ulehčit rozjasnit
lightning blesk
likelihood pravděpodobnost
likes má rád má ráda líbí se mu
likewise podobně také obdobně nápodobně
linear lineární
linen plátno plátěný lněný lněná tkanina
listener posluchač
literacy gramotnost
litter nosítka smetí odpadky
livestock dobytek hospodářská zvířata živý inventář skot
locality lokalita
logo slitek logo Logo
loser ztroskotanec poražený zkrachovaná existence posera
lottery loterie
loving milující milování laskavý
loyal loajální věrný oddaný
luxury luxus přepychový přepych luxusní
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

M

MA
mailing poštovní zásilka posílající odesílání poštovních zásilek
mainland pevnina
mainstream hlavní směr
majesty majestátnost majestát vznešenost veličenstvo
making zhotovení výroba vyrábění
mandate mandát zmocnění
mandatory závazný zmocněnec povinný nařízený
manuscript rukopis
marine mořský voják námořní pěchoty námořník námořní
mat rohožka rohož
mathematical matematický
matrix matice
mattress matrace
maturity zralost splatnost
maximise maximalizovat
meadow louka
meaningful smysluplný významný
melody melodie
melon meloun
memorable památný pamětihodný
mercy soucit milost
merge spojit se smísit smíchat promíchat
merger spojení sloučení fúze splynutí
metaphor metafora
methodology metodologie metodika
microphone mikrofon
microwave mikrovlna
mighty mocný mohutný silně silný
migration migrace stěhování
mini Mini
mining těžba hornictví těžení havířství
minus minus
miserable špatný ubohý nešťastný mizerný
misery neštěstí utrpení strádání nouze
mist mlha opar
mistress paní milenka vládkyně mistrová
moan sténat nářek úpět zaúpění
mobility pohyblivost mobilita
molecular molekulární
momentum hybnost spád událostí setrvačnost moment
monarchy monarchie
monastery klášter
monitoring sledování monitorování monitoring monitorovací
monk mnich
morality etika mravnost morálka
morally morální
mould plíseň plesnivět formovat forma
mug hrnek ksicht
multimedia multimédia multimédium multimediální
multiply násobit
municipal městský komunální
murderer vrah

N

nappy plenka
nationalism nacionalismus nacionalismu patriotismus
nationally národně
neighbouring sousední vedlejší přilehlý blízký
nephew synovec
newsletter leták zpravodaj
next door vedle
nicely pěkně hezky
niece neteř
noble šlechtic vznešený ušlechtilý
node uzel
nominate nominovat ustanovit jmenovat
nomination nominace jmenování
noticeable pozoruhodný patrný
notify oznámit uvědomit upozornit ohlásit
notorious proslulý známý notorický
noun podstatné jméno
nucleus jádro
nuisance nepřístojnost obtíž nepříjemnost
nursing ošetřování kojící kojení ošetřovatelství
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

O

obscure zakrýt tmavý temný skrýt
occurrence událost výskyt případ
offender viník pachatel delikvent
offering oběť nabídka emise akcií
offset ofset šlahoun vykompenzovat nahradit
offspring potomek potomstvo
old-fashioned staromódní
olive oliva
ongoing pokračující stále pokračující právě probíhající nepřerušený
openly otevřeně upřímně
opt vybrat si volit
optical optický
optimism optimismus
optional volitelný fakultativní
organiser organizátor
orthodox ortodoxní pravověrný
outbreak výbuch propuknutí vypuknutí
outlet výtok východ otvor zásuvka
outset začátek počátek
overlap překrytí překrývání překrývat se překrývat
overnight přes noc náhlý noční celonoční
oversee dohlížet kontrolovat
overview přehled
overwhelming zdrcující ohromný naprostý drtivý

P

paradise ráj
parameter parametr
partially částečně
passionate vášnivý
passive pasivní trpný
pasta těstoviny
pastry pečivo
pat zaťukání zaťukat poplácání poplácat
paw tlapa packa noha pracka
payable splatný výnosný vyplatitelný
pdf soubor PDF
pea hrách
peach broskev
pearl perla
pedestrian chodec
penetrate proniknout pronikat prolínat prolnout
permanently trvale permanentně
persistent vytrvalý trvalý perzistentní neodbytný
philosopher filozof
philosophical filozofický
photographic fotografický
picnic piknik
pigeon holub
pillar sloup pilíř
pioneer průkopník pionýr
pissed naštvaný - vulgárně
pistol pistole revolver
placement umístění rozmístění
planner plánovač
plaster náplast
plumber instalatér
polish polština polský
pony pony poník miniaturní malý
poorly špatně uboze slabý mizerně
portable přenosný
positively pozitivně
postgraduate postgraduální student postgraduální
postpone odročit odložit odsunout odkládat
pottery keramika hrnčířství porcelán hrnčířské zboží
potty nočník praštěný nočníček
preach kázat hlásat
precision přesnost preciznost
predictable předvidatelný předvídatelný předpověditelný očekávaný
predominantly převážně
preferred preferovaný prioritní přednostní
prescribe předepsat stanovit nařídit
presenter konferenciér
presently nyní v současné době momentálně brzy
preservation udržení uchování zachování
presidency prezidentství
prestige prestiž
presume předpokládat
pretend předstírat
prevail převládat převládnout přemluvit
printed tištěný
printing tiskový tisknutí tiskařství potisk
privacy soukromí
privately privátně neveřejně soukromě
pro profesionální pro klad prostitutka
probe sonda průzkum
problematic problematický
proceeds výtěžek výnos zisk
profitability ziskovost rentabilita
profitable výnosný ziskový lukrativní
programming programování
prohibit zakázat zakazovat
projection promítání promítnutí projekce prognóza
pronoun zájmeno
propaganda propaganda
prose próza
prospective budoucí případný perspektivní možný
prosperity prosperita blahobyt
protocol protokol
prototype prototyp
provincial venkovský provinciální maloměstský
psychiatric psychiatrický
publishing vydávání publikování vydavatelství uveřejnění
pudding pudink nákyp moučník
punk punk
pussy píča kunda micka
pyjamas pyžamo
pyramid pyramida jehlan
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Q

qualified kvalifikovaný
quantitative kvantitativní
query dotaz otázka
quest hledání poklad
question mark otazník
quota kvóta kontingent
quotation citát citace kótace nabídka

R

racism rasismus
racist rasistický rasista
rack skřipec polička stojan česle
rage zuřivost vztek hněv
raised zvýšil zvýšený zvednutý vyvýšený
rating hodnocení ohodnocení zatížitelnost nosnost
ray paprsek
reactor reaktor
realm království říše doména
reasoning usuzování dedukce argumentace argument
rebuild přestavět
reconcile srovnat urovnat smířit se smířit
reconciliation srovnání smíření sladění smír
reconstruction rekonstrukce přestavba
recreation rekreace
recycle recyklovat
recycling recyklace
redeem vykoupit
redundancy nadbytečnost nadbytek
redundant zbytečný nadbytečný
referendum referendum
referral odkázání
refuge útočiště útulek refýž
regain znovu získat
regeneration regenerace
registered registrovaný doporučený
rehabilitation rehabilitace obnova
rehearsal zkouška
rejoice radovat se jásat radovat plesat
relaxation zotavení uvolnění relaxace
renew obnovit
renewal obnovení obnova prolongace prodloužení
rental pronájem nájem půjčovna nájemné
repay vyrovnat splatit oplatit nahradit
repeated opakovaný zopakovaný cyklický
reproduction reprodukce rozmnožování
required požadovaný
respective vlastní příslušný individuální
retailer maloobchodník
retention zachování udržování zadržování vlastnění
retreat ústup ustoupit couvnutí couvnout
retrieve získat zpět získat znovu získat znovu nabýt
revenge pomsta odveta msta odplata
revival oživení
revive oživit vzkřísit
rewind převinout přetočit
rhetoric rétorika řečnictví
rib žebro
ribbon stuha stužka pásek
rightly správně přesně právem pravě
risky riskantní nebezpečný
roam potulovat se bloumat toulka toulat se
robot robot
rod tyč prut rákoska
rotate kroužit točit se točit roztočit
rotten shnilý
roundabout kruhový objezd kolotoč
rug koberec
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

S

sadness smutek
sailor námořník
salesman prodavač obchodník obchodní zástupce obchodní cestující
salesperson prodejce prodavač
saleswoman prodavačka obchodní zástupkyně
salmon losos
salvation spása spasení
sandy písečný
saucepan kastrol pánev
scar jizva
scarf šála šál
scary děsivý strašidelný
scenario scénář
sceptical skeptický pochybovačný
scrap šrot rvačka pranice odpad
screening stínění clonění vysílání třídění
scrutiny zkoumání přezkoumání prozkoumání prohlídka
seasonal sezónní
secretly tajně potají
secular světský
selected vybraný
semester semestr pololetí
sexuality sexualita
shaft šachta dřík tyč penis
shag souložit
sharpen zostřit ostřit naostřit nabrousit
shell skořápka ulita krunýř slupka
shocking šokující skandální otřesný hrozný
shorts šortky trenýrky krátké kalhoty kraťasy
shove strčit vrazit
shrink zmenšit snížit
shrub keř
sibling sourozenec
sickness nemoc
sidewalk chodník
simplicity jednoduchost
sincerely upřímně opravdově ryze
situate umístit situovat
skeleton kostra
sketch náčrt skica náčrtek nákres
skip vynechat přeskočit vynechávat vynechání
slab plát dlaždice deska
slogan heslo slogan
slot štěrbina žlábek škvíra úsek
smack plesknout naplácat mlasknutí mlaskat
soak namáčet namočit impregnovat impregnace
socket zásuvka zdířka zástrčka objímka
sofa gauč pohovka sofa lenoška
solidarity solidarita solidárnost
sour kyselý
sovereign panovník výsostný vládce suverénní
sovereignty svrchovanost suverenita
span časový interval rozteč rozsah rozpětí
spark jiskra
spatial prostorový
specialty specializace specialita
spectacle podívaná atrakce
spectator divák
speculate spekulovat uvažovat přemýšlet
spider pavouk
spinach špenát
spit plivat slina
spontaneous spontánní samovolný
sprinkle postříkat pokropit stříkat
sprout výhonek klíček rašit pupen
squash squash zmáčknout tlačenice rozmačkat
stab bodnout
stack zásobník kupit stoh navrstvit
stain skvrna
staircase schodiště
stairs schodiště schody
stakeholder účastník podílník investor
standpoint stanovisko hledisko
starter předkrm
static statický
statutory zákonný statutární
steer řídit vůl směrovat
steering řízení
stereotype stereotyp
sticker nálepka
stink smrad zápach smrdět
stool stolice stolička
strangely tak nějak jaksi
strap řemen
stride krok kráčet
striking nápadný pozoruhodný úder zvláštní
strive usilovat
stroll procházka procházet se
stumble klopýtat zakopnout
stunning ohromující omračující omračování nádherný
stylish stylový elegantní módní
subjective subjektivní
subsidiary dodatečný přiřazený přidružený podřízená
suffering utrpení utrpění
summarise sumarizovat
supervise kontrolovat dohlížet na mít dozor mít dohled
supervisor vedoucí vrchní dozorce supervizor kontrolor
supportive podpůrný podporující
supposedly údajně prý
suppress zakázat zrušit zamlčet potlačit
surrender odvod odstoupit odstoupení zříci se
survivor pozůstalý
swamp bažina močál
swap vyměnit swap výměnná operace výměna
sweater svetr
syndrome syndrom
synthesis syntéza

T

tablet pilulka tabletka tableta
teapot čajová konvice čajník konvice na čaj
tease škádlit zlobit dráždit
technically technicky
technician technik
telecommunications telekomunikace
telescope dalekohled teleskop
telly televize
temper popouštět nálada temperovat temperament
template šablona
temporarily dočasně
temptation pokušení
terminate skončit ukončit
terrain terén
territorial územní teritoriální
testing testování
textbook učebnice
texture textura
theology teologie
therapist terapeut
thorn trn osten
thorough důkladný svědomitý pečlivý naprostý
thoughtful zamyšlený přemýšlivý pozorný ohleduplný
threshold práh
thrill záchvěv vzrušit vzrušení napnout
thrive vzkvétat prosperovat
throne trůn
tiger tygr
timing načasování
token symbol znak
tolerance tolerance
tolerate tolerovat snášet
toll mýto poplatek mýtné
tomb hrob hrobka
torch pochodeň baterka
torture mučení mučit
tourism turistika cestovní ruch
toxic toxický otravný
trained vycvičený trénovaný trénoval
trainee učeň nováček
transcript kopie přepis opis
transit tranzit přeprava převoz
transplant transplantovat
tread šlapat stopa krok šlápnout
tremble chvět se zachvět se zachvění třes
tricky složitý lstivý záludný podvodný
trivial triviální
trophy trofej
trumpet trumpeta trubka
trustee správce pověřenec opatrovník
tuition výuka vyučování učení školné
tumble překotit se pád povalit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

U

unacceptable nepřijatelný
unbelievable neuvěřitelný
unclear nejasný
unconscious nevědomý bezvědomý v bezvědomí podvědomí
underpin podepřít podezdít podchytit
understandable pochopitelný srozumitelný
undertaking závazek pohřební služby podnikání úkol
underwater podvodní podmořský
underwear spodní prádlo
undress svléknout svlékat
uneasy nesnadný
unfamiliar neznámý cizí
unfortunate nešťastný nešťastník
unify sjednotit spojit
unpleasant nepříjemný
unprecedented neslýchaný bezprecedentní nebývalý
unreasonable nesmyslný nerozumný nepřiměřený bezdůvodný
untie rozvázat odvázat odpoutat
unwanted nechtěný nežádoucí nevítaný
update aktualizovat aktualizace
upgrade zdokonalení upgrade rozšířit zušlechťovat
uphold udržovat prosazovat
urgency naléhavost
urgently urgentně naléhavě
urine moč
usage zvyk využití užívání užití
utterly úplně naprosto zcela absolutně

V

vaccine vakcína
vacuum vysát vyluxovat vakuum luxovat
validity platnost
valuation ohodnocení ocenění
valve ventil chlopeň šoupátko klapka
varied různý rozmanitý rozličný pestrost
vase váza
vegetation vegetace
vein žíla
vendor prodejce obchodník
verify ověřit prošetřit ověřit si
vest vesta tílko tričko nátělník
viable životaschopný uskutečnitelný realizovatelný
vibrant zářivý zvučný vibrující sytý
viewing prohlídka prohlížení
viewpoint výhled stanovisko hledisko pozorovací místo
vinegar ocet
violation porušení přestupek
virgin panna panic
visa vízum vstupní vízum
vivid živý čilý temperamentní svěží
vocal hlasový
vocational týkající se zaměstnání týkající se povolání profesní
voltage napětí
vomit zvracet zvratky zvracení
voucher poukaz kupon bon ručitel
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

W

walker chodec
walking chození chůze
wanker onanista
wardrobe šatník skříň
warehouse sklad skladiště
warrior bojovník válečník
washing propírání umývání praní mytí
wax voskovat vosk navoskovat voskový
weaken oslabit
weave tkát
weed plevel tráva plít
whatsoever vůbec naprosto žádný libovolný
wheelchair invalidní vozík kolečkové křeslo
whichever kterýkoli krerýkoli jakýkoli kterýkoliv
whisky whisky
wholly úplně zcela docela
wildly divoce
winning výhra výherní vítězný získávání
wireless rozhlas bezdrátový rádio
wit důvtip vtip
witch čarodějnice
workforce pracovní síla
workplace Pracovní plocha Pracovní
worldwide světový
worm červ
worrying znepokojující zneklidňující
worthy hodný hoden důstojný
wounded zraněný raněný