MST | ist | MIT | must
C1

mist angličtina

mlha, opar

Význam mist význam

Co v angličtině znamená mist?

mist

a thin fog with condensation near the ground (= mist over) become covered with mist The windshield misted over spray finely or cover with mist (= obscure, cloud) make less visible or unclear The stars are obscured by the clouds the big elm tree obscures our view of the valley
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad mist překlad

Jak z angličtiny přeložit mist?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako mist?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Časování mist časování

Jak se v angličtině časuje mist?

mist · sloveso

Příklady mist příklady

Jak se v angličtině používá mist?

Citáty z filmových titulků

Mist lingered on from the night.
Moře pokryla mlha.
And when the dream came, it seemed the whole room was filled with mist.
A když se mi začal zdát sen, vypadalo to, jako by celý pokoj byl naplněný mlhou.
And then I saw two red eyes staring at me, and a white livid face came down out of the mist.
A potom jsem uviděla dvě červené oči, které se upřeně dívali na mě, a bílý mrtvolný obličej vycházející z té mlhy.
And it looked as if the whole room filled up with mist.
A jakoby se celý pokoj naplnil mlhou.
A red mist spread over the lawn and came towards me like a raging fire.
Po trávě se rozlila rudá mlha. a přivalila se ke mně jako zuřící plameny.
Then the Master parted the mist and revealed before my eyes thousands of rats, their eyes inflamed like his own, but smaller.
Potom tu mlhu rozčísl Pán. a na vlastní oči mi ukázal tisíce krys. s očima zapálenýma jako má on, ale menšíma.
One swims in a mysterious blue haze like the mist on the mountains in Switzerland.
Člověk plave v tajemném modrém oparu, jako v mlhách švýcarských hor.
That mist covers everything.
Ten opar zakrývá všechno.
All right, when we run, run crouched in the mist.
Dobrá, až vyrazíme, utíkejte v podřepu.
I couldn't find it. I ran through the mist and I couldn't find it.
Běžela jsem mlhou a nenašla jsem to.
It seems to be hidden in the mist.
Je to v mlze.
Such a heavy mist.
Tak hustá mlha.
The mist's a nuisance, isn't it?
Ta mlha je nepříjemná, že?
You climbed in that mist to rescue me when I'm probably a better climber than you are.
Lezl jste v té mlze, abyste mě zachránil, přitom jsem lepší lezec než vy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Over the last decade, we have watched as the Stability and Growth Pact (in which EU countries pledge to keep their public debts and deficits low) has dissipated in a mist of permissiveness.
Během minulého desetiletí jsme sledovali, jak se Pakt stability a růstu (v němž se státy EU zavazují k nízkým veřejným dluhům a schodkům) rozplynul v mlze benevolence.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »