Anglická slova podle úrovní: B2 – středně pokročilý

Na úrovni B2 student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko, umí vysvětlit výhody a nevýhody různých možností. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

A

abbreviation zkratka
abolish zrušit odstranit anulovat
abortion potrat interrupce
abstract abstraktní výtah abstrahovat přehled
accessible přístupný dostupný dosažitelný
accommodate přizpůsobit urovnat ubytovat akomodovat
accomplish splnit vykonat uskutečnit provést
accomplishment výkon čin vykonání
accordance konkordance ve shodě shoda
accordingly tedy podle toho proto podle dohody
accountant účetní
accounting účetnictví
accuracy přesnost preciznost
accurately přesně
acre pole akr
actively aktivně
actress herečka
acute akutní
adjacent přilehlý sousedící sousední
administer vést spravovat vykonávat podat
administrator správce administrátor
admire obdivovat velmi rád rád obdivovat se
adoption adopce přijetí
advocate advokát
aerial anténa vzdušný
aesthetic estetický
affection láska záliba náklonnost
alien cizinec mimozemšťan cizí
allegation obvinění
alleged údajný domnělý
allocate rozdělit přidělit umístit alokovat
alteration změna úprava výměna
alternatively alternativně
aluminium hliník
ambitious ctižádostivý náročný
amendment pozměňovací návrh oprava dodatek změna
analyst analytik laborant
ancestor předek praotec
angel anděl
ankle kotník
anniversary výročí
anonymous anonymní
appendix slepé střevo apendix příloha dodatek
applicant žadatel uchazeč
arrow šíp
arse prdel zadek
artificial umělý
artistic umělecký
assemble sestavit montovat
assert tvrdit
assurance ujištění jistota záruka zajištění
atom atom
attachment příloha náklonnost
automatic automatický
autonomy autonomie územní samospráva samospráva
availability dostupnost dosažitelnost použitelnost
await čekat očekávat
awkward neobratný nešikovný nemotorný

B

bacteria bakterie
bacterium bakterie baktérie
ballot tajně hlasovat tajná volba hlasování hlasovací lístek
banking bankovnictví peněžnictví
bargain výhodný nákup vyjednávání vyjednávat výhodný obchod
barn stodola
basement sklep suterén sklepení
bastard bastard levoboček panchart nemanželské dítě
bat
beam trám nosník
beast zvíře bestie
bee včela
beg prosit žádat žebrat
behalf prospěch podpora
belongings majetek
bias zaujatost sklon předpojatost náklonnost
blend smísit smíchat vmíchat míchat
blimey hrome! hrome
bloke chlap muž chlapík
bold odvážný smělý tučný nebojácný
bollocks bordel zničit
bonus bonus příplatek prémie provize
booklet brožura
boost zvýšit zesílit stupňovat pozvednout
bow luk
brass mosaz žesťový mosazný bronz
breach trhlina přestoupení průlom protržení
break down porouchat se zlomit zhroutit se zbořit
breakdown rozpad porucha úpadek zhroucení
breed rasa plemeno
broadly široce obyčejně
bubble bublina klokotat bublinka
bucket vědro kbelík nádoba
bug Západní Bug Brouk
bulk objem množství velký objem velký
bull býk
bureaucracy byrokracie
bush keř
businessman obchodník podnikatel
businesswoman obchodnice podnikatelka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

C

cabbage zelí
calculation výpočet
candle svíčka svíce
canvas plátno plachtovina plachta
capitalism kapitalismus
carer opatrovník
carrier dopravce transportér nosič nositel
cartoon karikatura kreslený vtip kreslený film
carve vyřezávat vyřezat vyrýt krájet
casual příležitostný přirozený nezaviněný nenucený
casualty oběť
cater obstarávat potraviny
catering zásobování obstarávání potravin
cathedral katedrála
caution opatrnost obezřetnost
cave jeskyně
celebrity hvězda celebrita významná osobnost proslulost
cellar sklep
cemetery hřbitov
certainty jistota
chaos zmatek chaos
chap chlap mládenec pukat chlápek
chapel kaple
charm šarm půvab učarovat okouzlit
chop štípat useknout tnout seknutí
chronic chronický
circulation obíhání kolování koloběh oběh
civilian civilní civilista civil
clash konflikt střet srážka kolize
classification klasifikace třídění
classify klasifikovat třídit roztřídit přiřadit
clay jíl hlína
cliff útes
clip sponka svěrka spona
closed uzavřený zavřený
closing uzavření uzavírací
closure uzávěr
cloth látka sukno plátno žínka
clue vodítko klíč stopa
cluster shluk svazek
coastal pobřežní přímořský
cognitive kognitivní poznávací
coincide splývat shodovat se krýt se
collaboration spolupráce
collar límec obojek
collective kolektivní kolektiv společný sdílený
collector výběrčí sběratel inkasista
colony kolonie
coloured barevný barvitý
combined kombinovaný
comedy komedie
comic komiks komik žertovní směšný
coming přicházející nastávající nadcházející příští
commence zahájit začít započít
commerce obchod
commissioner komisař zmocněnec
commodity zboží výrobek tovar produkt
comparable srovnatelný porovnatelný
comparative komparativ srovnávací
competence kompetence způsobilost schopnost kvalifikace
competitor soutěžící soupeř konkurent závodník
completion dokončení dohotovení kompletace dovršení
complexity složitost spletitost komplikovanost obtížnost
comply vyhovět splňovat splnit dostát
composer skladatel
compound sloučenina složený složenina
compromise kompromis kompromitovat
compulsory povinný obligatorní nucený nedobrovolný
conceal zakrýt zakrývat ukrýt skrýt
concede přiznat připustit
conceive počít vymyslet představit si otěhotnět
conception koncepce představa početí pojetí
concession koncese ústupek úleva sleva
concrete beton konkrétní
condemn odsoudit určit k demolici
confess zpovídat se přiznat se vyzpovídat přiznávat
congratulate gratulovat blahopřát
conscience svědomí
consensus souhlas shoda konsensus konsenzus
considerably značně významně podstatně
consistently stále trvale shodně konzistentně
constitution ústava
container kontejner
contemplate uvažovat přemýšlet hloubat zamýšlet
continued pokračující obnovený pokračoval
contractor dodavatel zhotovitel kontrahent
contradiction kontradikce rozpor
contrary opačný opak na rozdíl kontrární
conversion převádění převedení překlad přestup
convinced přesvědčil přesvědčený přesvědčen
cooking vaření
cooperate spolupracovat
coordinate souřadnice koordinovat
cord šňůra provaz lano
correctly správně
correspondence korespondence dopisování shoda písemný styk
corresponding odpovídající korespondenční dopisující souhlasný
corruption korupce
costly drahý nákladný
costume kostým kroj
counsel rada radit právní zástupce
counselling poradenství
counterpart protějšek
courage odvaha statečnost
courageous odvážný statečný
crawl lézt plazit se
creep lézt plížit se bobtnat vloudit se
critical kritický rozhodující
criticise kritizovat
crystal krystal křišťál
cucumber okurka
curly kudrnatý kadeřavý kučeravý vlnitý
curry karí kari koření kari hřebelcovat
custard pudink krém
custody vazba vyšetřovací vazba opatrování
cute roztomilý
cyclist cyklista
cylinder válec

D

dam hráz přehrada
damp vlhký tlumit oslabit zvlhčit
dancer tanečník tanečnice
dawn úsvit svítání
deadly smrtící smrtelný
decent slušný
decorate zdobit ozdobit
decoration výzdoba
decrease snížit úbytek pokles
dedicate věnovat zasvětit dedikovat
deer jelen
defect vada porucha závada nedostatek
defendant obžalovaný
defensive obranný defenziva
delegate delegát delegovat
delicate jemný choulostivý křehký něžný
delight radost potěšení rozkoš
delighted potěšen nadšen potěšený
density hustota
depict vykreslit zobrazit vylíčit vykreslovat
descend klesnout klesat sestoupit sestupovat
desirable žádoucí vhodný kýžený
desktop plocha desktop psací stůl pracovní plocha
desperately zoufale naléhavě intenzivně
destination cíl místo určení cíl cesty
determined rozhodnutý odhodlaný rozhodný předurčený
developer vývojář
devise vymyslit navrhnout vynalézt vymyslet
diagnosis diagnóza
diagram diagram schéma
dialogue dialog
diamond diamant
dilemma dilema
diminish zmenšit snížit
dining stolování
diploma diplom
diplomatic diplomatický
directive směrnice
directory adresář seznam
disability handicap invalidita slabost nezpůsobilost
disadvantage nevýhoda neprospěch
disappointed zklamaný zklamal rozčarovaný
disappointment zklamání
discharge vystřelit vypálit vyprázdnit vylodění
disclose prozradit odkrýt odhalit
discount sleva skonto
discourse rozhovor rozprava rozmluva rozmlouvat
dismissal propuštění
disposal zneškodnění zlikvidování odvoz dispozice
dispose zničit zneškodnit disponovat vyhodit
dissolve rozpustit zrušit roztavit rozpouštět
distinctive význačný typický rozlišující osobitý
disturbance rušení rozruch
diverse rozmanitý různý rozdílný různorodý
diversity rozmanitost různorodost rozličnost pestrost
divine božský
dock dok šťovík přístaviště překladiště
doctrine doktrína
dolphin delfín
domain doména
donation dar
dose dávka
dot tečka
download stáhnout stahování stahovat
drain vyprázdnit odvodnit odkapat vyčerpat
dramatically dramaticky
drawer zásuvka
dreadful strašný hrozný děsný
drift unášet přesun proud hnát
drinking pití
drown utopit
drum buben
drunk opilý
duck kachna
dump skládka vyklopit uložit
duration trvání
dustbin popelnice
dynamic dynamický
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

E

earthquake zemětřesení
eating jídelní jídlo jezení
echo ozvěna echo ohlas
economist ekonom ekonomka
edit editovat redigovat upravit
effectiveness účinnost efektivnost efektivita
eg
elbow loket
electrician elektrikář elektrotechnik
electronics elektronika
elegant elegantní
elephant slon
elite elita
embrace objímat objetí obejmout sevření
emission emise
emit vyzařovat vysílat emitovat
encouraging povzbuzující povzbudivý
ending konec koncovka zakončení ukončení
endless nekonečný
endorse podporovat schválit schvalovat podepsat
enforce vynutit vynucovat
enforcement vynucení vymáhání
engagement zasnoubení
enjoyable příjemný radostný
enjoyment radost potěšení
enthusiastic nadšený
entity entita
entrepreneur podnikatel
envisage předvídat čelit předpokládat pojímat
envy závist závidět
equality rovnost rovnocennost stejnost
equip vybavit vystrojit
equity spravedlnost vlastní kapitál akciové společnosti vlastní jmění akciové společnosti rovnost
erect vztyčit vybudovat postavit ztopořit se
essence esence základ podstata výtažek
established zavedený založený pevně stanovený ustavený
estimated odhadován odhadovaný
et vesmířan ufon mimozemšťan
ethnic etnický
eve Eva
everyday všední každodenní
evidently zřejmě zjevně
evil špatný zlo zlý
exceptional výjimečný zvláštní neobyčejný mimořádný
excess nadbytek přebytek nadmíra
exclusive výhradní výlučný výhradní právo vylučující
excuse prominout záminka omluva výmluva
execute popravit zpracovat vyřídit udělat
execution provedení poprava exekuce výkon
exhibit ukázat projevit exponát dát najevo
exit východ odjet odejít
expedition expedice výprava
expenditure náklady výdaj
experienced zkušený
expertise odborná způsobilost odborná znalost odbornost znalecký posudek
explicit výslovný explicitní
exploration zkoumání průzkum výzkum
explosive výbušný výbušnina
extended rozšířený prodloužený rozsáhlý rozlehlý

F

facilitate usnadnit ulehčit usnadňovat
fag teplouš cigareta
fascinating fascinující
favourable příznivý
federation federace
feedback zpětná vazba
fiddle housle
fierce divoký krutý zuřivý nelítostný
fighter bojovník stíhačka
fighting bojování boj
filter filtr
fingernail nehet
fisherman rybář
fist pěst
fitness vhodnost způsobilost schopnost
fittings armatura tvarovky doplňky
fiver pět liber
flag vlajka prapor
flame plamen
flash blesk
fleet loďstvo flotila
flexibility pružnost flexibilita
fluid tekutina kapalina tekutý
fold vrása zabalit složit přeložení
fool hlupák blázen
forehead čelo
formerly dříve
formulate formulovat
forthcoming nastávající nejbližší nadcházející blížící se
fortunately naštěstí
forum fórum
founder zakladatel zhroutit se propadnout se
fox Lištička
fraction zlomek frakce
fragment úlomek zlomek fragment
fraud podvod podvodník
frequent častý četný obvyklý
frost mráz
frozen zmrzlý zamrzlý zmrazený mražený
frustration frustrace zklamání
fry smažit
frying pan pánev
fulfil vyplnit splnit naplnit vykonat
functional funkční
furthermore dále ještě nadto mimoto dále
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

G

galaxy galaxie
garlic česnek
gear ozubené kolo výzbroj výstroj
geographical geografický
geography zeměpis geografie
ghost strašidlo duch přízrak zjevení
giant obr
give away prozradit udělovat rozdávat rozdat
given daný určený stanovený dán
glory nádhera sláva
goodness dobrota laskavost
grace milost půvab elegance zdobit
graph graf
grasp pochopit chápat uchopit uchopení
grave hrob
gravity přitažlivost gravitace zemská tíže gravitační síla
greet pozdravit pozdravovat přivítat
grief smutek žal
grip rukojeť držadlo sevření upnout
gross veletucet celkový tlustý sprostý
guilt vina
gym posilovna tělocvična

H

handful hrst
handsome hezký pěkný pohledný
handy šikovný praktický užitečný
happiness štěstí radost
harbour přístav
hardware hardware
harm škoda poškození škodit újma
harsh hrubý štiplavý surový příkrý
hassle potíž hádka těžkost spor
hazard riziko nebezpečí
heading záhlaví nadpis titulek titul
headline nadpis titulek
headphones sluchátka
heal vyléčit léčit hojit
hedge živý plot překážka zeď křoví
helicopter vrtulník helikoptéra
herb bylina
heritage dědictví dědičnost
hesitate váhat zdráhat se
hidden skrytý zakrytý utajený
hierarchy hierarchie
hint náznak narážka nápověda pokynout
holding držba vlastnictví
homeless bez domova
hooray hurá
hopefully optimisticky nadějně doufejme
horn roh
horrible strašný příšerný hrozný děsný
hostage rukojmí
hostile nepřátelský
hug obejmout objímat objetí
humanity lidstvo
hungry hladový
hunt lov hon
hypothesis hypotéza předpoklad domněnka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

I

identical totožný identický stejný
identification identifikace
ideological ideologický ideový
illusion iluze klam
illustration ilustrace obraz zobrazení vyobrazení
imitate napodobovat napodobit imitovat
immense ohromný obrovský nesmírný enormní
implementation implementace uskutečnění zavedení realizační
impressed vtlačený vtisknutý ohromený dojatý
imprisonment uvěznění odnětí svobody
incidence výskyt incidence dopad
incredible neuvěřitelný
incur způsobit si vystavit se vydávat se utrpět
indicator ukazatel indikátor
indirect nepřímý
indoors uvnitř
induce vyvolat způsobit
influential vlivný
info informace
inhabitant obyvatel
inherit dědit zdědit
initiate zasvěcenec iniciovat znalec zasvětit
initiative iniciativa podnikavost
insert zasunout vsunout vsouvat vsadit
inspection inspekce prohlídka
inspector inspektor dozorce
inspiration inspirace
installation instalace zavedení instalování
instantly okamžitě ihned hned
instinct instinkt pud
institutional ústavní základní instituční institucionální
instruct učit vyučovat instruovat informovat
instructor učitel instruktor cvičitel
integrate integrovat začlenit včlenit
integrated integrovaný ucelený celistvý
integrity integrita celistvost
intelligent inteligentní vzdělaný rozumný
intensity síla intenzita
intensive usilovný intenzívní intenzivní
intent cíl úmysl záměr rozhodnutý
interact interagovat ovlivňovat se
interfere rušit interferovat zasahovat vměšovat se
interior interiér vnitřní vnitro vnitřek
intervene zasáhnout zasahovat zakročit intervenovat
intimate důvěrný naznačit intimní dát na srozuměnou
invariably vždy vždycky
invasion invaze vpád
investigator vyšetřovatel detektiv
invisible neviditelný
irritate dráždit provokovat popudit pobouřit
isolate odloučit oddělit ojedinělý izolovat
isolation izolace separace osamocení odloučení

J

jar sklenice nádoba zavařovací sklenice džbán
jaw čelist sanice
jazz jazz
jeans džíny
jewellery šperky klenoty klenotnictví
jumper skokan svetr propojka
junction křižovatka
justification ospravedlnění odůvodnění
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

K

kit stavebnice souprava nářadí
knickers kalhotky
knit plést

L

ladder žebřík
lager ležák
lamb jehně jehněčí beránek
lamp lampa
landing přistání výsadek vylodění přistávací
lap přesah překrývání pleskání lapování
laser laser
laughter smích
leaflet leták prospekt
leap skákat skok skočit přeskočit
legend legenda báje
legislative legislativní zákonodárný
legitimate legitimní rozumný
lemonade limonáda
lens čočka
lessen zmenšit snížit
liberty svoboda
lifestyle životní styl
lifetime existence doba existence celý život životnost
lighting osvětlení
lightly lehce
limb končetina člen úd
listing záznam výčet výpis soupis
literally doslova doslovně
lively živý čilý temperamentní plný života
liver játra
locally lokálně místně
log kmen kláda kulatina žurnál
lonely osamělý sám
loop smyčka cyklus
loyalty loajalita věrnost oddanost
lump žmolek kus kostka boule
lung plíce
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

M

magic magie magický kouzlo kouzelný
magnetic magnetický
magnificent skvělý nádherný grandiózní velkolepý
manipulate manipulovat zacházet s zacházet
manual manuál příručka návod
marmalade marmeláda
mate přítel
mathematics matematika
mature zralý dozrát dospělý
meantime zatím mezitím
mechanic mechanik
mechanical mechanický
medication lék léčení léčba
medieval středověký
mentally psychicky
merit hodnota zásluha cena
mess nepořádek zmatek jídlo binec
metropolitan metropolitní velkoměstský
midnight půlnoc
mild mírný slabý lehký jemný
mineral minerál minerální
minibus minibus mikrobus
minimal minimální
minimise minimalizovat
miracle zázrak div
mislead svést mýlit klamat pomýlit
missing pohřešovaný nezvěstný nepřítomný chybějící
mixed smíšený
moderate moderovat ztlumit umírněný umírněnec
modification úprava změna modifikace
modify změnit upravit přizpůsobit
module modul
molecule molekula
monopoly monopol
monster příšera zrůda nestvůra potvora
monthly měsíčně měsíční
motivate motivovat
motivation motivace
motive motiv pohnutka
muck hnůj hnojit zablátit
mud
mushroom houba
mysterious záhadný tajemný tajuplný

N

nail hřebík nehet
naked nahý holý
namely totiž jmenovitě
nanny chůva
narrative vyprávění vyprávěcí vypravování výpravný
nasty špatný sprostý ošklivý nepříjemný
neat čistý úhledný upravený pěkný
necessity nutnost potřeba nezbytnost
needle jehla
neglect zanedbat zanedbání zanedbávat
nest hnízdo
neutral neutrální neutrál
nick ukrást přezdívka dopadnout škrábat
nightmare noční můra
nip špetka uštípnout štípanec čudlík
norm norma
notable význačný vynikající pozoruhodný
nursery jesle školka mateřská školka
nut ořech matka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

O

oak dub
obedient poslušný
oblige nutit donutit přinutit
obstacle překážka
odds šance
officially oficiálně
omelette omeleta
omit vynechat
onwards vpřed dopředu směrem na
operational operační provozní funkční
optimistic optimistický
oral ústní orální
orbit oběžná dráha obíhat dráha
orchestra orchestr
organism organismus
organizer organizátor pořadatel
orientation orientace
originate vyvolat vytvořit vzniknout způsobit
outfit oděv
outlook výhled vyhlídka
overlook přehlédnout nedbat
owl sova
oxygen kyslík

P

pad blok vycpávka vycpávat poduška
panic panikařit panika fofr
parade přehlídka průvod
parallel rovnoběžný rovnoběžka
parish farnost
part-time na částečný úvazek
partial částečný neúplný
passing prchavý pomíjivý míjení chvilkový
patch záplata
patent patent
pavement chodník
peaceful mírumilovný klidný mírový
pear hruška
peasant sedlák rolník zemědělec venkovan
peel loupat
pensioner důchodce
performer účinkující výkonný umělec
persist vytrvávat vytrvat setrvávat setrvat
petition petice žádost
physically fyzicky
pint pinta
piss močit moč chcanky čurat
planned plánovaný plánoval
playing hraní hrající hrací
plead obhajovat hájit žádat vymlouvat se
plug zástrčka zátka zásuvka zacpat
pm pm odp.
pond rybník
pope papež
popularity oblíbenost popularita obliba
pork vepřové
portfolio zásoba cenných papírů sestava aktiv v držbě portfolio
portray vylíčit vykreslit portrétovat
possession majetek vlastnictví
poster plakát
practically téměř skoro prakticky
prawn kreveta
precede předcházet
precious drahý vzácný drahocenný
predecessor předchůdce předek
prediction předpověď prognóza
pregnancy těhotenství
prejudice předsudek zaujatost
preliminary přípravný předběžný úvodní vstupní
premises předpoklady areál dům s pozemkem budova
premium pojistné odměna náhrada prémie
prescription předpis recept
prevention prevence předcházení
prey kořist
primitive primitivní
probability pravděpodobnost
processor procesor
productive produktivní výrobní
productivity produktivita
profound hluboký
progressive pokrokový vzrůstající
prominent prominentní nápadný vynikající
promising slibný
prompt pobídnout prompt připomínka promptní
proposition návrh výrok nabídka poučka
prosecution žaloba obžaloba trestní řízení soudní stíhání
prosecutor prokurátor žalobce
protective ochranný chránící bezpečnostní
provider dodavatel poskytovatel
provoke provokovat vyvolat dráždit vyprovokovat
pulse puls
pursuit honba stíhat činnost zaměstnání
puzzle hádanka záhada hlavolam
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Q

questionnaire dotazník
quid libra-money libra 100 pencí
quiz kvíz vyptávat se klást otázky

R

radiation záření
rally manifestace sraz shromáždění
random náhodný
rape znásilnění znásilnit
rat krysa potkan
realistic realistický
rear zadek zadnice
reassure uklidnit
rebel vzbouřenec rebel povstalec rebelovat
receiver sluchátko přijímač
recipient příjemce adresát recipient
recommended doporučený
recorder zobcová flétna zapisovatel magnetofon
recruit rekrut branec verbovat rekrutovat
recruitment nábor odvádění verbování rekrutování
refine čistit rafinovat pročistit zušlechťovat
refresh občerstvit osvěžit
refusal odmítnutí
regardless bez ohledu na přesto neopatrný nemající ohled
regularity pravidelnost
regulate seřídit regulovat řídit usměrňovat
regulator regulátor
regulatory regulační
reign vládnout kralovat vládnutí vláda
rejection odmítnutí zavržení zamítnutí
reliable spolehlivý
reluctant neochotný zdráhavý odporující
remainder zbytek
remarkably nápadně zajímavě pozoruhodně
remedy lék opravný prostředek opatření náprava
reminder upomínka připomínka památka
render poskytnout udělit
repeatedly opakovaně
reporting zpravodajství hlášení
reproduce reprodukovat
rescue zachránit
reside bydlet
residence sídlo pobyt bydliště rezidence
residential obytný místní domácí domovní
respectively v tomto pořadí v pořadí samostatně
respondent žalovaný respondent
restoration obnovení
resume pokračovat závěr zrekapitulovat znovu zahájit
retail maloobchod detail obchod v malém maloobchodní
revelation odhalení zjevení objev
revolutionary revoluční revolucionář
rhythm rytmus
rider jezdec žokej
ridiculous směšný
rigid tuhý ztuhlý strnulý rigidní
riot rvačka povyk nepokoj vzpoura
rip roztrhnout vytrhnout trhlina roztrhat
ripe zralý
ritual rituál obřad
robber lupič loupežník
robbery loupež
rocket raketa
romance románské román romance
ruin zničit zřícenina zruinovat ruina
ruling vládnoucí nařízení rozsudek rozhodnutí
rumour šeptanda zvěst věhlas pověst
runner běžec pašerák
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

S

sacred svatý
sadly smutně
safely bezpečně
saint světec svatý
sanction sankce
saw
saying rčení přísloví
scan skenovat prohledávat prohlížet
scatter rozptýlit sypat roztrousit rozprášit
script scénář skript písmo
seal pečeť tuleň
seemingly zdánlivě domněle
seminar seminář
sensitivity citlivost senzitivita přecitlivělost choulostivost
separately odděleně zvlášť samostatně
separation separace oddělení rozluka rozloučení
server server
severely vážně těžce hrozně
sexy vzrušivý svůdný smyslný rajcovní
shared společný
shareholder akcionář
shed bouda ronit prolévat kůlna
sheer čistý čirý úplný strmý
sherry šery
shield štít
shit hovno srát
shore břeh pobřeží
shortage nedostatek schodek
silk hedvábí
simultaneously zároveň současně souběžně
sin hřích hřešit
skull lebka
slap facka pohlavek plesknout
slippery kluzký
smash smeč zničení smečovat rána
smelly páchnoucí smradlavý
snore chrápat chrápání
socialism socialismus socializmus
socialist socialista socialistický
socially sociálně družně
sociology sociologie
sod drn blbec sodomita
solely pouze výhradně jenom jedině
sorrow smutek žal
southeast jihovýchodní
southwest jihozápad jihozápadní
specially zvlášť výhradně speciálně
specification specifikace přesné stanovení specifikační přesný popis
specified specifikovaný
spectacular senzační velkolepý působivý pompézní
spectrum spektrum
speculation spekulace domněnka
spending útrata výdaje utrácení výdaj
sphere koule sféra
sponge houba
sponsor sponzor sponzorovat
spouse manžel manželka choť
squad družstvo četa skupina voj
stability stabilita stálost pevnost
stance postoj
stand for znamenat zastupovat nahrazovat
standing stojící stav postavení
statistical statistický
statute předpis nařízení zákon ustanovení
steadily vytrvale ustavičně stále stabilně
stem stonek pramenit pocházet kmen
stimulate podnítit povzbudit dráždit
stimulus podnět popud
straightforward upřímný přímočarý otevřeně nepokrytě
strand vlákno provazec pramen
strictly striktně přísně
striker útočník stávkující
structural strukturální stavební
submission podřízenost poddanost pokora podřízení
submit předložit postoupit podřídit se podvolit se
subsidy dotace subvence podpora
substantially podstatně značně
subtle zákeřný subtilní pronikavý něžný
suburb předměstí
subway metro podzemní dráha
successive postupný následující následný jdoucí za sebou
successor nástupce následovník následník
sue žalovat podat žalobu
sufficiently dost dosti dostatečně
suite apartmá souprava
summary souhrn shrnutí výtah přehled
superb znamenitý vynikající skvělý jedinečný
supervision dohled kontrola dozor
supplement doplněk dodatek
surgeon chirurg
surplus přebytek nadbytek kapitálová rezerva
surrounding prostředí obklopující obklopení
surroundings okolí
suspension suspenze
sweat pot
symbolic symbolický
systematic systematický

T

tactic taktický taktika
tag značka štítek etiketa visačka
tailored šitý na míru přizpůsobený
taxpayer daňový poplatník poplatník
technological technologický
teenage mladistvý dospívající
temple chrám spánek
tempt svádět pokoušet
tenant nájemník nájemce pachtýř
tender něžný tendr nabídka měkký
tenner desetilibrovka desetidolarovka
tense čas napnout napnutý napjatý
terminal terminál termínový mezní konečný
terrific hrozný velkolepý strašný fantastický
testify vypovídat svědčit dosvědčit
testimony svědectví
theft krádež
thereafter potom
thesis disertace diplomová práce tvrzení teze
thigh stehno
thoroughly důkladně úplně zcela
tide příliv a odliv slapy příliv odliv
tighten utáhnout utěsnit utáhnutí upnout
tightly těsně ztuha pevně napjatě
tile dlaždice kachle kachlík kachel
toss hození hodit vyhodit přehazovat
tournament turnaj
trader obchodník
trading živnostenský obchodování obchodní
traditionally tradičně
tragic tragický
trainer trenér instruktor
transaction transakce
transformation transformace přeměna
transmission vysílání převodovka převod přenášení
transmit vysílat přenést převést
trap past léčka
tray tácek tác mísa miska
treasure poklad
tribe rod kmen plemeno klan
tribunal tribunál
tribute počest poklona pocta hold
trigger spoušť spouštěč
triumph vítězství triumf triumfovat
tropical tropický
trunk kufr kmen
tuck vsunout nacpat
tummy bříško břicho
tumour nádor
turnover obrat
twist kroutit zkroutit zkroucení stočit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

U

uncertain nejistý neurčitý
uncertainty nejistota neurčitost
uncomfortable nepohodlný
uncover odkrýt odhalit objevit
underline podtrhnout zdůraznit
undermine podrýt podkopat podemlít
unemployment nezaměstnanost
unexpected nečekaný neočekávaný
unfair nespravedlivý nesportovní
unfold rozvinout rozložit odhalovat vyložit
unhealthy nezdravý
unite spojit spojit se spojovat
unnecessary zbytečný nepotřebný nadbytečný
upload upload nahrání do sítě
upright vzpřímený svislý čestný poctivý
upside perspektivní budoucí výhoda
utilise využít upotřebit
utility užitečnost užitek

V

vague nejasný vágní nepřesný
valid platný validní
vanish zmizet vymizet mizet
venue místo místo činu dějiště
verbal slovní
verse verš
versus proti
vertical svislý vertikální
virtual virtuální skutečný myšlený
vitamin vitamín vitamin
voting hlasování hlasovací
vs proti
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

W

wagon vůz vagon povoz nákladní vůz
waist pás pas
wallet peněženka
wee čurat nepatrný močit malý
weird zvláštní divný podivný výstřední
whale velryba
whereby čímž jímž pomocí něhož kterým
wherever kdekoliv kdekoli kamkoli všude
whilst zatímco mezitím když while
whoops výská ups pokřiky
widen rozšířit
widespread rozšířený
widow vdova
wildlife volná příroda divočina divoké rostliny divoká zvířata
willingness snaha ochota dobrá vůle
withdrawal ústup stažení skončení odvolání
wolf vlk
wrist zápěstí

Y

yell řvát ječet křičet
yield výnos úroda poskytnout výtěžek
youngster mládenec mladík výrostek dítě
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Z

zebra zebra