B2

Arctic angličtina

Arktida, arktický

Význam Arctic význam

Co v angličtině znamená Arctic?

arctic

galoše a waterproof overshoe that protects shoes from water or snow ledový, krahová (= frigid, gelid, glacial, icy, polar) extremely cold an arctic climate a frigid day gelid waters of the North Atlantic glacial winds icy hands polar weather

Arctic

the regions to the north of the Arctic Circle centered on the North Pole of or relating to the Arctic the Arctic summer
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Arctic překlad

Jak z angličtiny přeložit Arctic?

arctic angličtina » čeština

ledový arktický

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Arctic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Arctic příklady

Jak se v angličtině používá Arctic?

Citáty z filmových titulků

I been dreamin' about this for six months up in that cold Arctic can. - Yeah?
Snil jsem o tom po šest měsíců nahoře v tom studeným Arktickým vězení.
I fly the Arctic Weather Patrol flights out of Mackenzie Bay.
Dobře. Lítám pro arktickou meteorologickou hlídku.
I think you should send us the biggest transport plane you have. and take this thing up to the Arctic or somewhere where it'll never thaw out.
Pošlete nám sem ten největší vrtulník co máte a vemte tu věc někam na Arktidu nebo někam, kde to nikdy neroztaje.
They're flying it to the Arctic.
Poletí to na Arktidu.
Yeah, as long as the Arctic stays cold.
Na tak dlouho, jak dlouho bude na Arktidě led.
Been a mild winter up in the Arctic.
Bývaly na severu mírnější zimy.
Intelligence sources traced the site of the top-secret Russian project to the perpetually fog-shrouded wasteland below the Arctic peaks of the Zhokhov Islands..below the Arctic peaks of the Zhokhov Islands.
Tento přísně tajný projekt byl dle zpravodajských služeb ukrytý v mlhavé pustině pod arktickými štíty Zarkovských ostrovů.
Intelligence sources traced the site of the top-secret Russian project to the perpetually fog-shrouded wasteland below the Arctic peaks of the Zhokhov Islands..below the Arctic peaks of the Zhokhov Islands.
Tento přísně tajný projekt byl dle zpravodajských služeb ukrytý v mlhavé pustině pod arktickými štíty Zarkovských ostrovů.
Based in America, the Airborne Alert Force is deployed from the Persian Gulf to the Arctic Ocean.
Tato síla je nasazena od Perského zálivu až po Severní ledový oceán.
But it's the Arctic Ocean they'll go down in, General.
Ale oni spadnou do Arktického oceánu, generále.
You know, the Arctic.
Kvůli Arktiku.
We've been halfway round the Arctic Circle!
My jsme byli na půl cesty kolem polárního kruhu.
All I got was a telegram saying he was joining the Peace Corps and going to the Arctic Circle.
Dostala jsem telegram tvrdící, že se dal k Mírovým sborům a míří na Polární kruh.
Quite an arctic storm blowing out there.
Řádí tam arktická bouře. Hmm!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Some companies even seem to celebrate the melting of the polar ice cap, because it will reduce the cost of extracting the oil that lies beneath the Arctic Ocean.
Dokonce se zdá, že některé firmy tání ledovců v oblasti severního pólu vítají, protože se tím sníží náklady na těžbu ropy pod Severním ledovým oceánem.
The melting of arctic ice is one example.
Jedním příkladem je tání arktického letu.
They found the arctic ice impenetrable, and soon gave up their quest.
Zjistili, že arktický ledovec je nepřekonatelný a brzy od svého úsilí ustoupili.
But ice-free arctic waters are more than a symptom of global warming.
Arktické vody bez ledu ale nejsou pouhým symptomem globálního oteplování.
Last September, Arctic sea ice covered the smallest area ever recorded.
Loni v září zaujímal arktický ledový příkrov nejnižší rozlohu, jaká kdy byla naměřena.
With less Arctic ice to reflect sunlight, the oceans will absorb more warmth.
Když sluneční záření odráží méně arktického ledu, oceány absorbují víc tepla.
Lagi-lagi kita diingatkan atas hal ini melalui rumusan laporan Komite Artik dalam Dewan Minyak Bumi Nasional (National Petroleum Council's Arctic Committee), yang dipimpin oleh CEO ExxonMobil, Rex Tillerson.
Znovu nám to připomíná zpráva Arktické komise National Petroleum Council (NPC), které předsedá CEO ExxonMobil Rex Tillerson.
The global oil industry is having a field day - fracking, drilling, exploring in the Arctic, gasifying coal, and building new liquefied natural gas (LNG) facilities.
Globální ropný průmysl zažívá hody - frakuje, vrtá, provádí průzkum v Arktidě, zplyňuje uhlí a buduje nové kapacity pro zkapalněný zemní plyn.
Indeed, throughout the cold 1500-1800's, malaria was a major disease in Europe, the US, and far into the Arctic Circle.
V průběhu chladných let 1500-1800 byla malárie vážnou chorobou v Evropě i v USA a zasahovala daleko za polární kruh.
And the gas deals do not make up for Russia's lost access to the Western technology that it needs to develop frontier Arctic fields and become an energy superpower, not just China's gas station.
A ani plynárenské dohody s Čínou nevyváží ztracený přístup k západním technologiím, které Rusko potřebuje k tomu, aby mohlo rozvinout hraniční arktická těžební pole a stát se energetickou supervelmocí, nikoliv jen čerpací stanicí Číny.
For instance, as the Arctic ice cap melts, less sunlight is reflected.
Jak například taje polární ledový příkrov, odráží se méně světla.
The Arctic region, in particular, has been warming at twice the rate of the rest of the globe.
Obzvlášť arktická oblast se otepluje dvakrát rychleji než zbytek planety.
But Antarctica had one great advantage, as compared to the Arctic, which is now in peril: there were only penguins in Antarctica, not voters, especially voters of different nationalities.
Oproti Arktidě, které dnes hrozí nebezpečí, však měla Antarktida jednu obrovskou výhodu: žili tam pouze tučňáci, nikoliv voliči, tím méně pak voliči různých národností.
However, new reports show a thinning of the ozone layer over the Arctic, and last year's Antarctic ozone hole was as large and deep as ever.
Nové zprávy nicméně naznačují ztenčování ozonové vrstvy nad Arktidou a ozonová díra nad Antarktidou byla v loňském roce stejně velká a hluboká jako kdykoliv předtím.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...