arctic bear angličtina

Význam arctic bear význam

Co v angličtině znamená arctic bear?

arctic bear

(obsolete) A polar bear.

Arctic bear

A polar bear. Any bear that lives in the Arctic.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arctic bear příklady

Jak se v angličtině používá arctic bear?

Jednoduché věty

What?! You ate my chocolate bear?!
Cože?! Tys mi snědl čokoládového medvěda?!
I hope your efforts will bear fruit.
Doufám, že vaše úsilí přinese ovoce.
A bear can climb a tree.
Medvěd se dokáže vyšplhat na strom.
A bear can climb a tree.
Medvěd umí vylézt na strom.
I cannot bear it any longer.
Už to nevydržím.
Have you ever set a trap for a bear?
Nalíčil jsi někdy past na medvěda?
The little girl hugged her teddy bear.
Malé děvčátko objalo svého plyšového medvídka.
The bear is black.
Medvěd je černý.
I cannot bear such weight.
Takovou váhu neunesu.
I told Tom that if he hurt Mary, he would bear the consequences.
Řekl jsem Tomovi, že jestli Mary ublíží, ponese si následky.

Příklady arctic bear anglicky v příkladech

Jak přeložit arctic bear do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tam nahoře ve skalách Rimrocku, na cestě k Bear Paw Butte.
Up bear paw butte way.
Bear Paw Butte?
Bear paw butte?
Nech si těch otázek o Bear Paw Butte a těch bláznivých vyjížděk.
Go away from me with your doubts and your- Your bear paw butte and your crazy long rides. Leave off vexing me.
Existuje jeden zničený ranč na Bear Paw Butte.
There's an old ruined ranch up by bear paw butte. Meet me there.
Russi, jdi vyzvednout matku Callumovou a přivez ji do Bear Paw Butte.
Russ, go fetch ma callum and bring her to bear paw butte.
Proč mu neprodáme pozemek u Bear Creek?
Why don't we sell him the Bear Creek range?
Nevadilo by mi zkusit jet o něco takového jako Creek Bear.
I wouldn't mind trying to ride anything you've got for that Bear Creek range.
Toto není Bear Creek.
This isn't Bear Creek.
Do South Forku a Bear Creeku.
South Fork. Bear Creek.
Ty ukradené koně drží v jednom kaňonu asi 45 mil východně odsud a asi jednou za měsíc je ženou k Bear Creeku kde je předají konfederačním agentům.
The captured horses are kept in a canyon 45 miles east of here and about once a month, they run them to Bear Creek where they turn them over to the Confederate agents.
Pojedeme do jižní části Bear Creeku dostat zpět Vaše stádo.
We're going to the south fork of Bear Creek and get your herd back.
Bear dolů tak těžké, jak můžete.
Bear down as hard as you can.
Tento program pro vás by připraven vašimi přáteli z pojišťovny Golden Bear Insurance Company.
This program is presented to you by your friends at the Golden Bear Insurance Company.
Jmenuju se Smokey Bear a jedu za tebou! Vlastně ti šlapu přímo na prdel.
My handle's Smokey Bear, and I'm tail-grabbin'your ass right now.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Křehkost amerických bank byla známá už dlouho - přinejmenším od bankrotu Bear Stearns v březnu téhož roku.
The fragility of America's banks had been known for a long time - at least since the bankruptcy of Bear Stearns the previous March.
Není tedy překvapivé, že největší zkrachovalé finanční společnosti - Bear Stearns, Fannie Mae a Freddie Mac, AIG a Lehman Brothers - vykazovaly nejvyšší objem těchto transakcí, který 30krát až 40krát převyšoval jejich kapitál.
No surprise, then, that the large financial firms that failed - Bear Stearns, Fannie Mae and Freddie Mac, AIG, and Lehman Brothers - had the highest leverage, in the range of 30 or 40 times their capital.
Ve Velké Británii se obětí této moderní bankovní strategie stala Northern Rock, stejně jako Bear Stearns ve Spojených státech.
Northern Rock in the United Kingdom has been a victim of this modern banking strategy, as has Bear Stearns in the United States.
Převzetí Bear Stearns a Washington Mutual bankou JPMorgan, převzetí Countrywide a Merrill Lynch bankou Bank of America a převzetí Wachovia bankou Wells Fargo tento problém jen podtrhují.
JPMorgan's takeover of Bear Stearns and WaMu; Bank of America's takeover of Countrywide and Merrill Lynch; and Wells Fargo's takeover of Wachovia underscore the problem.
Seznam příkladů je dlouhý, ale zahrnuje subvence firemních velkostatků, cla na ochranu ocelářského průmyslu a nejčerstvěji astronomické částky na záchranu Bear Stearns, Fannie Mae a Freddie Mac.
The list of examples is long, but it includes subsidies to large corporate farms, tariffs to protect the steel industry, and, most recently, the mega-bail-outs of Bear Stearns, Fannie Mae, and Freddie Mac.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »