Arctic wolf angličtina

vlk arktický

Význam Arctic wolf význam

Co v angličtině znamená Arctic wolf?

Arctic wolf

(= white wolf) wolf of Arctic North America having white fur and a black-tipped tail
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Arctic wolf překlad

Jak z angličtiny přeložit Arctic wolf?

Arctic wolf angličtina » čeština

vlk arktický

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Arctic wolf?

Arctic wolf angličtina » angličtina

white wolf Canis lupus tundrarum North American arctic wolf
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Arctic wolf příklady

Jak se v angličtině používá Arctic wolf?

Jednoduché věty

One day she met a wolf in the woods.
Jednoho dne potkala v lese vlka.
I'm hungry like the wolf.
Mám hlad jako vlk.
What's the difference between a dog and a wolf?
Jaký je rozdíl mezi vlkem a psem?
He came across a wolf.
Narazil na vlka.
I am perhaps a bit of a lone wolf.
Asi jsem tak trochu vlk samotář.
Tom was attacked by a wolf.
Tom byl napaden vlkem.
Tom was attacked by a wolf.
Toma napadl vlk.
I saw a wolf, a fox and a rabbit.
Viděl jsem vlka, lišku a králíka.
He's a wolf in sheep's clothing.
Je to vlk v rouše beránčím.
Tom saw a wolf.
Tom viděl vlka.

Příklady Arctic wolf anglicky v příkladech

Jak přeložit Arctic wolf do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zatracená hora ten Wolf Creek Pass.
Bitch of a mountain. Wolf Creek Pass.
Ano, to mi říkal i Wolf.
Yes, that's what Wolf said.
Stěhuje se sem velká firma. Staví továrny a chce z Wolf City udělat město.
A big outfit's moving in building factories to make a real city of Wolf City.
Vítejte ve Wolf City, slečno Ballou.
Nice to see you back in Wolf City Miss Ballou.
Wolf City odrovnáme!
We'll wipe out Wolf City!
On vlastní Rozvojovou, ta vlastní Wolf City a neotravujou nás.
He owns Wolf City Development, which owns Wolf City which lets us alone.
Žene se sem půlka Wolf City.
Half of Wolf City's on the way up here.
Půlku Wolf City jste obrala o živobytí.
You took the bread out of half the mouths of Wolf City.
Wolf. Od jeho smrti, Nevím, co mám dělat.
Wolf. since his death, I don't know what to do any more.
Wolf?
Wolf?
Ernesto Wolf.
OK. Ernesto Wolf.
Nevíte, kde bydlí doktor Wolf?
Do you know Dr Wolf's address?
Promiňte, je tu doktor Wolf?
Excuse me. Is Dr Wolf here?
Promiňte prosím, jste doktor Wolf?
Excuse me, are you Dr Wolf?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Uznání si získal také přední ekonomický publicista Martin Wolf, když ve svém domovském listu Financial Times tvrdošíjně a správně varoval, že americký burzovní trh se zase vrátí na normální historickou úroveň.
Leading economic columnist Martin Wolf of the Financial Times distinguished himself again by warning, stubbornly and correctly, that the US stock market would eventually reverse to more normal historical levels.
Řada přemýšlivých pozorovatelů - jako Robert Rubin ze Citigroup, Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times - vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím, jak finanční trhy pohlížejí na riziko.
A number of thoughtful observers - like Citigroup's Robert Rubin, Harvard's Larry Summers, and The Financial Times's Martin Wolf - have expressed puzzlement in recent months about financial markets' perceptions of risk.
A tak bych podobně jako Paul Krugman, Martin Wolf a další rozšířil fiskální schodky, místo abych se je snažil snižovat.
So, like Paul Krugman, Martin Wolf, and others, I would expand fiscal deficits, not try to shrink them.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »