Anglická slova podle úrovní: B1 – mírně pokročilý

Na úrovni B1 student rozumí hlavním myšlenkám ve srozumitelné spisovné komunikaci týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

A

abandon opustit vzdát se zanechat
abroad v zahraničí cizina zahraničí zahraniční
absent nepřítomný chybějící roztržitý
absolute absolutní
absorb vstřebat absorbovat
abuse zneužití nadávka znužívání zneužívání
accent přízvuk akcent důraz
acceptable přípustný přijatelný
acceptance přijetí akceptace souhlas přejímka
accommodation ubytování nocleh akomodace
accompany doprovodit doprovázet provázet
accurate přesný precizní
ache bolest bolet bolení
acquisition získání získávání nabytí přírůstek
ad našeho letopočtu
adapt upravit přizpůsobit adaptovat přizpůsobovat
addition sčítání
adequate přiměřený adekvátní postačující dostačující
adjust upravit seřídit přizpůsobit seřizovat
adjustment úprava přizpůsobení
administrative administrační administrativní správní
admission vstupné přístup přiznání přijetí
advance záloha postupovat pokrok dělat pokroky
advanced zdokonalený vyspělý rozvinutý progresivní
adverb příslovce
advert reklama
advertise propagovat inzerovat
advertisement reklama inzerát
advertising reklama inzerce propagace
adviser poradce rádce
advisor poradce rádce
agenda program program schůze program jednání pořad
aggressive agresivní
agricultural zemědělský
airline aerolinka
alarm poplach alarmovat alarm úzkost
alarm clock budík
album album
alcohol Alkohol
alliance aliance svaz společenství spolek
ally spojenec
alongside podél
alphabet abeceda
alter změnit proměnit upravit přeměnit
altogether zcela úplně dohromady
amaze udivit ohromit
amazing ohromující úžasný udivující ohromný
ambassador velvyslanec
ambition touha ctižádost ambice
ambulance sanitka záchranka
amuse bavit pobavit
analyse rozebrat rozebírat analyzovat
analyze zkoumat analyzovat provést
anger vztek hněv zuřivost zlost
angle úhel roh
announcement oznámení zpráva prohlášení
annoy obtěžovat sužovat znepokojovat
annoyed rozzlobený otrávený mrzutý
annoying otravný nepříjemný
anticipate předvídat
anxiety úzkost strach starost neklid
anxious úzkostlivý znepokojený zneklidněný starostlivý
anyhow v každém případě jakkoliv všelijak přesto
apart stranou odloučeně odloučený odděleně
apartment byt
apology omluva
appearance vzhled podoba objevení se zjev
apple jablko
appoint jmenovat zařídit vybavit určit
approximately přibližně zhruba asi
architect architekt
architecture architektura
arise vzniknout vyvstat objevit se nastat
armed ozbrojený vyzbrojený
arrest zatknout zadržet zatčení
arrival přílet příjezd příchod
as for pokud jde o
as if jako by jako kdyby
aside stranou mimo
assault útočit útok znásilnění znásilnit
assign přiřadit určit přidělit
assignment úkol přiřazení
assist pomáhat asistovat pomoci pomoc
assistant pomocník asistent pomocnice náměstek
assumption předpoklad domněnka
assure zaručit zabezpečit uklidnit ujistit
at first zpočátku zprvu nejprve nejdříve
at once okamžitě hned ihned najednou
athlete sportovec atlet
atmosphere atmosféra
attendance docházka účast počet přítomných počet návštěvníků
attraction půvab přitažlivost atrakce kouzlo
attribute vlastnost atribut
aunty tetička teta
automatically automaticky samočinně
avenue alej třída bulvár avenue
awareness vědomí povědomí uvědomování si
awful hrozný strašný děsný

B

bachelor bakalář starý mládenec svobodný mládenec
baggage zavazadla zavazadlo fracek bagáž
bake péci péct
ban zákaz zakázat zakazovat vypovězení
bare nahý holý pouhý
barely sotva
barrel sud
barrier bariéra překážka
basket koš košík
battery baterie akumulátor
bay záliv zátoka
bean fazole
beard vous vousy plnovous brada
beef hovězí hovězí maso
beginner začátečník nováček
behave chovat se jednat
bell zvon zvonek
belt pás pásek opasek
bend ohnout zatáčka ohýbat ohyb
besides nadto mimoto kromě vedle
bet vsadit sázka sázet vsadit se
bid podání podat nabídku nabízet nabídnutá cena
billion miliarda bilión
bin popelnice koš
biological biologický
biology biologie
birthday narozeniny
biscuit sušenka keks suchar
bitter hořký
blade čepel
blank tiskopis prázdný čistý čirý
blanket deka přikrývka
blonde blondýnka světlovlasá plavovláska plavovlasá
blow up vyhodit do povětří vybouchnout přivést k výbuchu nafouknout
boiler kotel bojler
boiling vaření var vření vařící se
bond obligace dluhopis vazba
booking rezervace
boom rozmach konjunktura hospodářský rozmach dunění
boot bota
bored znuděný vrtal unuděný otrávený
boring nudný
bounce odskočit poskakovat odrážet se odrazit se
boundary hranice
boyfriend milenec přítel
brake brzda brzdit
brand značka označit cejchovat cejch
break up ukončit rozpustit rozbít přerušit zápas
breast prs ňadro hruď
brick cihla
briefly krátce stručně
brilliant skvělý zářivý vynikající zářící
bring up vychovat vychovávat předložit
broadcast vysílání vysílat vysílací
broken zlomený rozbitý lomený zlámaný
brush kartáč štětec smetáček smeták
bugger sodomita prevít kašlat na něco hlupák
builder budovatel stavitel
bullet kulka
bunch svazek hrozen trs kytice
burden břemeno břímě zátěž zatížení
burger hamburger
burst výbuch prasknutí prasknout poryv
bury pohřbít zakopat zahrabat pohřbívat
butcher řezník
button knoflík tlačítko
by chance náhodou
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

C

cabin kajuta chata bouda
cable kabel lano telegram
cage klec
calculate počítat vypočítat kalkulovat
campus kampus univerzita
canal kanál průplav
cancel zrušit stornovat odvolat anulovat
canteen kantýna menza jídelna závodní jídelna
cap čepice čepec čapka čepička
capability schopnost způsobilost
capital hlavní město vlastnost vlastnictví nemovitost
captain kapitán
capture chytit zajmout zachytit zaujmout
caravan karavana karavan
carbon uhlík
carpet koberec
carriage vůz kočár vystupování suport
carrot mrkev
carry on pokračovat dovádět být nevychovaný
carry out vykonat uskutečnit realizovat provést
catalogue katalog katalogizovat
cattle skot tur domácí dobytek
cease skončit ukončit
ceiling strop
celebration slavnost oslava mše
ceremony obřad slavnost ceremonie
certificate certifikát
chamber komora ložnice
channel kanál průliv žlab průplav
chart graf schéma diagram
chase hon hnát stíhání pronásledovat
chat klábosit
cheat podvést podvádět oklamat ošidit
check in ubytovat se registrovat se
check out odhlásit se
cheek tvář
cheeky drzý nestoudný
cheerful veselý šťastný radostný
cheerio nazdar ahoj na shledanou
chemist chemik lékárník
chemistry chemie
chew žvýkat
chewing gum žvýkačka
childhood dětství
chin brada
chuck upínat sklíčidlo praštit podložka
circuit obvod obchůzka okruh kruh
cite citovat
clap tleskat tleskání zatleskat třesk
classic klasický
classical klasický
clause klauzule doložka
clerk úředník účetní tajemník písař
click kliknout cvaknout západka klapnout
climate podnebí klima
clinic klinika
clinical klinický
clothing oděv šaty oblečení
coalition koalice sdružení
coin mince
collapse zřícení zhroutit se pád kolaps
comfort útěcha pohodlí utěšit komfort
comma čárka
commander velitel
commonly často běžně obyčejně obvykle
communicate sdělit komunikovat oznámit dorozumívat se
communist komunista komunistický
companion společník průvodce společnice souputník
compensation náhrada kompenzace odškodnění
competitive soutěžní soutěživý konkurenční kompetitivní
complicate komplikovat
complicated komplikovaný složitý zamotaný spletitý
compose sestavit komponovat složit vytvořit
composition skladba složení kompozice sestavení
comprehensive vyčerpávající obsáhlý úplný zevrubný
comprise obsahovat zahrnovat zahrnout
concerning ohledně co se týče ve věci týkající se
concert koncert
confident sebejistý přesvědčený jistý důvěřivý
confine omezit zabránit omezovat
confront čelit srovnat porovnávat konfrontovat
confuse zmást splést poplést pomást
confused zmatený
confusing matoucí
confusion zmatek zmatení
consciousness vědomí povědomí
consent souhlas svolení
consequently následně tudíž tedy proto
conservation zachování uchování konzervace
considerable značně velký značný význačný významný
consist skládat se spočívat sestávat se sestávat
consistent konzistentní zásadový logický hutný
constantly trvale neustále nepřetržitě vždycky
constituency voliči volební obvod
constitute ustavit jmenovat zřídit vytvářet
constitutional ústavní
construct vytvořit stavět budovat způsobit
consul konzul
consult projednat konzultovat radit se poradit se
consultant konzultant poradce
consultation konzultace
consume spotřebovat konzumovat zkonzumovat sníst
consumption spotřeba
contest soutěž zápas závod volební boj
continent kontinent světadíl
continuous spojitý neustálý nepřetržitý kontinuální
controversial kontroverzní sporný
controversy spor polemika kontroverze
convenient pohodlný výhodný vhodný
convention úmluva konvence
conventional obvyklý konvenční obecný
convert přeměnit proměnit změnit
convey vyjádřit sdělit přepravit vozit
conviction přesvědčení usvědčení odsouzení
convince přesvědčit přesvědčovat
cooker sporák vařič
cooperation spolupráce
cope zvládnout zvládat vyrovnat
copper měď
core jádro
corn kukuřice kuří oko
corporation firma společnost podnik
correspond odpovídat
correspondent zpravodaj korespondent dopisovatel souhlasný
corridor chodba
cottage chata chalupa domek chaloupka
cotton bavlna
councillor radní
counter čítač pult přepážka počitač
cousin sestřenice bratranec
coverage pokrytí zpravodajství zaměření rozsah
crack trhlina štěrbina puklina prasklina
craft řemeslo loď plavidlo dovednost
crash narazit kolize zaburácet zaburácení
creative tvořivý vytvářející
creature tvor stvoření kreatura
credit card kreditní karta
cricket cvrček kriket
critic kritik
crop žeň úroda oříznout ořezat
crown koruna
crucial rozhodující kritický zásadní velmi důležitý
crush drtit rozdrtit
crust škraloup strup kůrka kůra
cure léčba lék léčit vyléčit
curious zvědavý zvláštní
currency měna
curtain závěs opona záclona
curve křivka zatáčka
customs clo celnice
cut up říznout rozsekal rozkrájet krájet
cycle cyklus koloběh kolo perioda

D

dare vyzvat troufat si odvážit se dovolit si
darkness tma temnota
database databáze
deaf hluchý
dealer obchodník
deck paluba
declaration prohlášení deklarace vyhlášení
decline odmítnout pokles klesat svah
deeply hluboce intenzivně
defeat porážka porazit
deficit deficit schodek
definite určitý jistý
delay zpoždění
deliberately schválně úmyslně
delivery doručení roznáška podání rozvážka
demanding náročný
demonstration demonstrace
departure odjezd odchod odlet
dependent závislý závisející rodinný příslušník podmíněný
deposit záloha vklad vložit ložisko
depression deprese proláklina
derive odvodit získat odvozovat derivovat
desert poušť
deserve zasloužit zasluhovat zasloužit si být hoden
designer návrhář konstruktér
desperate zoufalý zoufale potřebující beznadějný
destiny osud
destruction zničení ničení destrukce
detect odhalit objevit detekovat zjistit
detective detektiv
determination určení rozhodnutí stanovení rozhodnost
devil ďábel čert
devote zasvětit věnovat obětovat
diary deník
dictate diktovat
differ lišit se rozlišovat rozcházet se neshodovat se
differently jinak
dig kopat
digital digitální číslicový
dimension velikost rozsah rozměr míra
dirt špína nečistota bláto hlušina
dirty špinavý
disabled postižený invalidní zakázaný vyřazený
disagree nesouhlasit
disappoint zklamat
disaster katastrofa neštěstí pohroma
disc disk kruh
discipline disciplína kázeň
discovery objev nález odhalení zjištění
dish pokrm mísa nádoba miska
disk disk ploténka
dislike odpor nemít rád nesouhlasit nerad
dismiss zamítnout propustit vyloučit ze školy rozpustit
disorder nepořádek zmatek porucha
distant vzdálený
distinct zřetelný výrazný různý rozdílný
distinction vyznamenání rozdíl zvláštnost odlišnost
distinguish rozlišit rozeznat zneklidňující vyznamenat
distribute distribuovat rozmístit rozložit rozdělovat
distribution rozdělení distribuce
disturb rušit zneklidnit vyrušovat vyrušit
divorce rozvod rozvést
documentary dokumentární dokumentární film
doll panenka
dominant převládající dominanta dominantní
dominate dominovat vévodit panovat ovládat
dozen tucet dvanáct
draft průvan směnka koncept úkos
drag táhnout vléct vléci vláčet
drama drama činohra divadelní hra
dramatic dramatický divadelní
dull tupý nudný
dumb pitomý němý debilní tupý
dust prach
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

E

each other navzájem všichni ostatní jeden druhého
eager horlivý dychtivý chtivý netrpělivý
earnings výdělek příjem zisk příjmy
earth země
ease pohoda zmírnit usnadnit ulehčit
economics ekonomie ekonomika
edition vydání edice náklad
educate vzdělat vychovávat vzdělávat
educated vzdělaný
efficiency účinnost efektivita výkonnost
efficient účinný efektivní účelný zdatný
elderly postarší
elect vybrat volit zvolit si zvolit
electronic elektronický elektronový
elementary základní elementární
elevator výtah
eliminate zničit zlikvidovat odstranit eliminovat
elsewhere jinde jinam
emotional emoční citový emocionální
emphasise zdůraznit zdůrazňovat
empire říše císařství impérium
enable umožnit zapnout aktivovat
encounter potkat setkání
encouragement povzbuzení
engage zaujmout zjednat zavázat zamluvit
engineering inženýrství technika
enhance zlepšit zvýšit vylepšit povznést
enquiry zkoumání dotaz šetření pátrání
enterprise podnik podnikání firma
entertain bavit obveselit
entertainment zábava
enthusiasm nadšení entuziasmus
entitle zmocnit oprávnit opravňovat
entrance vchod vstup
envelope obálka
episode epizoda
equation rovnice
equivalent rovnocenný ekvivalentní protějšek odpovídající
era období
essay esej pokus
essentially podstatně nezbytně neodmyslitelně esenciálně
establishment zřízení závod založení vrchnost
etc atd
evaluate ohodnotit ocenit hodnotit vyčíslit
evaluation vyhodnocení hodnocení odhad určení ceny
even though i když třebaže přestože
evident zřejmý zjevný evidentní
evolution evoluce
evolve vyvíjet se vyvíjet vyvinout se vyvinout
exceed převýšit přesáhnout překonat překročit
exception výjimka
excited vzrušený nabuzený excitovaný vybuzený
excitement vzrušení rozrušení podráždění rozčilení
exciting vzrušující rozčilující napínavý excitace
exclude vyloučit
expansion zvětšení roztažení rozšíření expanze
expected očekávaný
experimental experimentální pokusný
explode vybuchnout explodovat výseč
exploit využít hrdinský čin zužitkovat zneužívat
explosion výbuch exploze
export vývoz export
expose ukázat odhalit vystavit exponovat
exposure vystavení expozice vystavování osvit
extension rozšíření zvětšení roztažení prodloužení
extensive rozsáhlý značný obsáhlý extenzivní
external externí vnější
extraordinary mimořádný zvláštní vynikající neobyčejný
extreme extrémní krajní

F

fabric tkanina látka
faculty schopnost fakulta způsobilost
fade vymizet vadnout zvadnout zmizet
fame sláva proslulost věhlas pověst
fancy touha
fantasy fantazie představivost představa
fare jízdné strava
fasten připevnit zapínat zapnout
fatty tlusťoch tlouštík tučný tlustý
fax fax faxovat
fed živený nakrmil krmený federální agent
federal federativní federální
fellow spolupracovník společník partner kamarád
fence plot ohrada oplocení
festival svátek slavnost festival svátky
fetch vynést přivést přinést dopravit
fever horečka
fibre vlákno
fiction beletrie fikce
fill out vyplnit ztloustnout zaoblovat se tloustnout
finance financovat finance peněžně podporovat finančně podpořit
firmly pevně silně napevno
fishing rybolov rybářství
fixed upevnil stabilní pevný fixovaný
flavour chuť příchuť okořenit aroma
flee uprchnout utéci utéct
flesh maso dužina
flexible ohebný pružný poddajný flexibilní
float plout zaplavit plovoucí plavení
flood povodeň záplava
flour mouka
folk lid lidé lidi
foreigner cizinec
forever navždy navěky
format formát formátovat
formation utváření formace tvarování
formula vzorec formule
forth ven pryč dále
fortnight čtrnáct dní
fortune štěstí majetek jmění bohatství
found založit zakládat zřídit nalezený
foundation základ nadace založení
framework struktura soustava kostra konstrukce
freeze mrznout zmrznout zmrazit ochladit
frequency frekvence
friendship přátelství
frighten vystrašit zděsit vylekat vyděsit
full name plné jméno jméno a příjmení
full stop tečka
funding fundování financování krytí dotace
funeral pohřeb
furniture nábytek
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

G

gallery galerie
gallon galon
gang gang parta banda
gay veselý homosexuál gay
gaze zírat dívat se zevlovat hledět
gender pohlaví rod
generous štědrý velkodušný šlechetný velkorysý
genetic genetický
gentle jemný vlídný pozvolný něžný
gently pozvolna mírně laskavě jemně
genuine pravý autentický
gesture gesto
get back vrátit se pomstít se dostat zpět
girlfriend přítelkyně
give up vzdát se vzdávat vzdát
global světový globální celosvětový
glove rukavice
glue lepidlo
go on pokračovat trvat jít dál dařit se
good afternoon dobrý den dobré odpoledne
good evening dobrý večer
good morning dobrý den dobré jitro dobré ráno
good-looking pěkný hezký
govern vládnout řídit ovládat
governor guvernér správce místodržitel
grab chytit uchopit popadnout uchvátit
gradual postupný stupňovitý pozvolný ponenáhlý
gradually postupně pozvolna
graduate absolvent
grain obilí zrno zrnko zrnitost
grammar gramatika mluvnice
grand nejvyšší závažný zásadní znamenitý
grateful vděčný
greatly značně velice velmi
guarantee záruka ručit zajistit garantovat
guidance vodítko poučení dozor doprovod
guideline směrnice ryska návod direktiva
guitar kytara
gum dáseň žvýkačka pryskyřice guma
guy chlap chlapík chlápek

H

habit zvyk
hand in odevzdat doručit podat odevzdávat
handbag kabelka
headache bolest hlavy
headquarters velitelství centrála ředitelství ústředí
hearing sluch
heat teplo
heating vytápění topení
heaven nebe
heavily těžce silně hustě
heel pata podpatek
helpful pomocný nápomocný užitečný prospěšný
hero hrdina
hers její
hey hej haló
hi ahoj nazdar
highlight zvýraznit zvýraznění zdůraznit vyzdvihnout
highway dálnice
hip kyčel bok
historian historik dějepisec
historic historický dějinný
hobby koníček
hold up zadržet vydržet podporovat
holder majitel držák držitel držadlo
holy svatý
honest poctivý
honey med
hook hák háček zaháknout
horizon horizont obzor
horror strach hrůza zděšení
host hostitel
humour Humor
hunger hlad
hunting lov
hurry spěchat spěch pospíchat
hut chata chatrč bouda chalupa
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

I

ideal ideální ideál
ideology ideologie
idiom idiom
illness nemoc
illustrate ilustrovat
imaginary imaginární
imagination představivost představa fantazie
immigrant imigrant přistěhovalec
immigration imigrace přistěhovalectví
implement nástroj uskutečnit přístroj realizovat
import dovoz import dovézt
impress zapůsobit vtlačit vytisknout
impressive působivý úchvatný impozantní imponující
in advance předem napřed
in particular zejména
in time včas časem
in turn pro změnu
incentive pobídka podnět
incorporate obsahovat začlenit zahrnovat včleněný
incorrect nesprávný chybný nepřesný nepatřičný
increasing vzrůstající rostoucí stoupající
incredibly neuvěřitelně skvěle
index index
indication indikace
inevitable nevyhnutelný neodvratný
inevitably nevyhnutelně
infant kojenec nemluvně
infect nakazit infikovat
infection infekce nákaza
inflation inflace
informal neformální
ingredient přísada ingredience složka
initially zpočátku nejprve
injure zranit poranit
ink inkoust
innocent nevinný bezelstný
innovation inovace zlepšení
input vstup
inquiry zkoumání šetření vyšetřování průzkum
insect hmyz
insight porozumění pohled pochopení
inspire povzbudit vyvolat podněcovat nadchnout
install nainstalovat instalovat
instance příklad instance žádost výzva
instant okamžik moment
insure pojistit pojišťovat pojistit se
integration integrace
intellectual intelektuální rozumový racionální intelektuál
intelligence inteligence důvtip
intense silný intenzivní
interaction interakce vzájemné působení vzájemná vazba ovlivňování
interpret vyložit tlumočit interpretovat vykládat
interrupt přerušení přerušit
interruption přerušení
interval interval
intervention intervence zákrok
invent vynalézt vymyslit vymyslet stvořit
invest investovat
investor investor
invitation pozvání pozvánka
involvement zapojení spoluodpovědnost obsažení angažovanost
isolated odloučený izolovaný oddělený separovaný

J

jacket bunda kabát sako
jail vězení žalář věznice
jet proud gagát
Jew
joke vtip žert
journal deník časopis
journalist novinář žurnalista
joy radost
judicial soudní
juice džus šťáva
junior mladší
jury porota
justify ospravedlnit ospravedlňovat oprávnit omlouvat
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

K

keen ostrý nadšený vášnivý tvrdý
killer vrah
kindness laskavost vlídnost dobrota
kingdom království
kiss líbat polibek políbit
km km kilometr
knife nůž
known známý

L

label nálepka označit etiketa značka
laboratory laboratoř
lad chlapec hoch mládenec jinoch
landlord statkář domácí pronajímatel bytný
landscape krajina
lane ulička jízdní pruh dráha úzká ulice
lately nedávno v poslední době poslední dobou
laundry prádelna prádlo prací
lawn trávník
layer vrstva
layout rozložení plán rozvržení návrh
lazy líný
leading řízení vůdčí vedoucí vedení
leak únik trhlina štěrbina vyzradit
learning učení
lease pronájem nájemní smlouva nájem smlouva o pronájmu
leather kůže
lecture přednáška
leisure volný čas volno
lemon citron
lend půjčit poskytnout půjčovat
liable povinný odpovědný
limitation omezení
linguistic lingvistický jazykovědný
lion lev
liquid kapalina tekutina
literary literární spisovný
load náklad naložit zátěž zatěžovat
loaf bochník pecen homole povalovat se
locate lokalizovat zaměřit umístit nalézt
lock zámek
lodge vrátnice bydlet uložit lóže
logic logika
logical logický
look forward to těšit se na těšit se
loose volný uvolněný rozvázat
lord pán
lorry kamion nákladní auto nákladní automobil kamión
lost ztracený prohrál ztratil ztracen
loud hlasitý křiklavý hlučný
lounge obývací pokoj hala povalování pohovka
lover milenec milenka
luck štěstí náhoda
luggage zavazadlo zavazadla
lunchtime obědový čas
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

M

machinery stroje mašinérie strojní zařízení strojní vybavení
mail pošta
maintenance údržba
maker výrobce tvůrce zhotovitel
manufacture vyrábět vyrobit výroba manufaktura
manufacturer výrobce
manufacturing výroba zpracovatelský výrobní
margin okraj
marked označený označen zřetelný výrazný
marketing odbyt marketing
marvellous zázračný skvělý nádherný kouzelný
maths matika matematika
maximum maximum
mayor starosta primátor
measurement měření velikost míra rozměr
mechanism mechanismus
medium médium střední
melt tavit tát roztát
membership členství členstvo členský
mend spravit opravit opravovat
menu menu jídelní lístek nabídka
merchant obchodník
mere čirý pouhý bezvýznamný
mill mlýn továrna
mineral water minerální voda minerálka
minimum minimum
mirror zrcadlo
mission úkol mise poslání misie
misunderstand neporozumět nechápat
mixture směs
mode režim způsob móda mód
modest skromný prostý nenáročný slušný
monetary peněžní měnový monetární
monitor monitor
monument památník pomník monument památka
mood nálada
moon měsíc
moreover nadto navíc kromě toho
mortgage hypotéka zástava zastavit nemovitost
motorbike motorka motocykl
motorcycle motocykl motorka
mount kůň hora vztyčit vsednout
mouse myš
movie film
multiple násobný násobek mnohonásobný
musical muzikál hudební
musician hudebník muzikant
mutual vzájemný společný
mystery záhada
myth mýtus

N

nationality občanství národnost státní občanství příslušnost
native domorodec rodák rodný rodilý
nearby blízko blízký poblíž
negotiate vyjednat vyjednávat ujednat sjednat
neighbourhood sousedství okolí čtvrť
nerve odvaha nerv drzost
nervous nervózní nervní
nevertheless nicméně přesto přece jenom avšak
newly nedávno čerstvě znovu právě
noisy hlučný
nonsense nesmysl
notably pozoruhodně významně
notebook sešit notebook zápisník notes
nowhere nikde nikam
numerous početný četný
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

O

objection námitka
objective cíl objektivní objektiv
obligation povinnost závazek obligace dluhopis
observation pozorování připomínka poznámka všímavost
observer pozorovatel
occasional občasný příležitostný
occasionally příležitostně občas časem
occupation povolání zaměstnání okupace profese
ocean oceán
offence přestupek trestný čin porušení zločin
offend urazit urážet ublížit poranit
offensive útok urážlivý ofenzíva útočný
ok v pořádku v pohodě ok dobrý
one another jeden druhého navzájem
onion cibule
opera opera
operator operátor telefonista
opponent protivník soupeř
opposition opozice odpor
organ orgán varhany
organic organický ústrojný
organisational organizační
ounce unce
out of order mimo provoz v nepořádku nefungující
outdoor venkovní nezastřešený konaný venku
outer vnější
outline přehled obrys kontura výtah
output výstup
outstanding vynikající vyjímečný
oven pec trouba
overcome překonat zdolat přemoci porazit
overseas zámořský zaoceánský
ownership vlastnictví

P

pace rychlost krok
packet balíček paket
painful trapný obtížný namáhavý bolestný
painting obraz malířství malba
palace palác
palm dlaň palma
pants kalhoty
paragraph odstavec paragraf
parcel balík balíček
parking parkoviště
parliamentary parlamentní
participant účastník spoluúčastník
participate zúčastnit zúčastnit se účastnit se participovat
participation účast účastnictví
particle částice
passion vášeň nadšení zaujetí zanícení
password heslo
patience trpělivost
pause pauza přestávka zastavit se ustat
peak vrcholek vrchol špičkový špička
peculiar zvláštní podivný specifický
penalty trest pokuta penalta
pension důchod penze
pepper pepř
perceive vnímat spatřit pochopit
perception vnímání pojem vnímavost vjem
permission povolení svolení souhlas
personality osobnost
personally osobně
personnel posádka personál osádka zaměstnanci
perspective perspektiva perspektivní stanovisko pohled
pet mazánek mazlíček laskat hýčkat
petrol station čerpací stanice benzinová pumpa
phenomenon úkaz jev fenomén
philosophy filozofie
photographer fotograf
photography fotografie fotografování
physics fyzika
piano klavír piáno
pie koláč buchta
pillow polštář poduška
pit jáma šachta vypeckovat propast
pitch smůla výška hřiště házeti
pity soucit škoda
pizza pizza
planet planeta
playground hřiště
plural množné číslo plurál
poet básník
poetry poezie básnictví
point of view hledisko úhel pohledu stanovisko perspektiva
poison jed
poisonous jedovatý
police officer policista policejní důstojník policajt strážník
police station policejní stanice
policeman policista strážník
polite zdvořilý slušný kultivovaný
politically politicky
pollution znečištění
pop táta puknutí populární
portion část porce kus díl
portrait portrét
pose znamenat zaujmout postoj představovat pózovat
posh nóbl nastrojit se módní elegantní
post office pošta
postage poštovné
postman listonoš
pot hrnec hrnek
potentially potenciálně
poverty chudoba
powder prach prášek pudr moučka
practitioner praktik
pray modlit se modlit pěkně prosit prosit
prayer modlitba
precise přesný
precisely přesně
predict předvídat předpovědět předpovídat
preference záliba zvýhodnění výběr volba
pregnant těhotná
preposition předložka
presentation prezentace uvedení
preserve zavařenina zachovat udržovat uchovat
presidential prezidentský
presumably pravděpodobně patrně podle všeho
pride hrdost pýcha
priest kněz duchovní
primarily zejména v první řadě primárně
prime minister premiér ministerský předseda
prince princ kníže
princess princezna
principal hlavní
print tisknout vytisknout tisk
printer tiskárna
prior převor přednostní předcházející předchozí
privilege výsada privilegium
probable pravděpodobný
proceed postupovat pokračovat vyvíjet se
proceedings jednání sborník
processing zpracování
producer výrobce producent
profession profese povolání
professor profesor
profile profil
promotion povýšení reklama propagace prosazování
pronunciation výslovnost
proof důkaz
propose navrhnout navrhovat nabídnout
protein bílkovina protein
protest protestovat protest
province provincie
psychological psychologický duševní
psychologist psycholog psycholožka
psychology psychologie
pub hostinec hospoda pivnice výčep
publicity reklama
publicly veřejně
publisher vydavatel nakladatelství nakladatel
pump čerpadlo pumpa
punish potrestat trestat
punishment trest potrestání
purchase kupovat koupit nákup
purely čistě
purse peněženka kabelka
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Q

qualification kvalifikace
qualify ohodnotit vymezit posoudit kvalifikovat
queue fronta
quit ukončit skončit přestat odejít
quote citovat citát

R

rabbit králík
racial rasový
racing závodění závodní dostihy běh o závod
radical radikál radikální základní odmocnina
rainy deštivý
rank hodnost řada šik uspořádat
rapid rychlý
rapidly rychle rapidně
ratio poměr procento míra
rational racionální
raw syrový surový
react reagovat
readily snadno připraveně odhodlaně
reasonably rozumně přiměřeně poměrně celkem
receipt stvrzenka paragon účtenka příjmový doklad
reception přijetí recepce příjem
recipe recept
reckon odhadovat spočítat počítat předpokládat
recognition uznání rozpoznání
recommendation doporučení přímluva
recording nahrávka záznam zaznamenávání zapisování
recovery zotavení rekonvalescence znovunabytí uzdravení
refer poukázat odvolávat se odkázat se na něco
referee rozhodčí
reflection odraz
refrigerator lednička chladnička lednice
refugee uprchlík
register rejstřík registr zaznamenat registrovat
registration registrace přihláška
regret lítost žal smutek litovat
regularly pravidelně
reinforce zpevnit zesílit posílit armovat
related související příbuzný
relax uvolnit relaxovat odpočinout si
relevance závažnost důležitost význam
relieve zprostit zbavit ulevit
remark poznámka zpozorovat poznamenat
remarkable pozoruhodný mimořádný
remote vzdálený odlehlý
removal odstranění přemístění vyjmutí přesunutí
replacement záměna výměna vytlačení vystřídání
reporter zpravodaj reportér referent
representation zastupitelství reprezentace představení znázornění
representative zástupce reprezentant
reputation pověst dobré jméno
resemble podobat se připomínat být podobný
reservation rezervace výhrada zamluvení
reserve zajistit rezervovat rezervní zamluvit
resign rezignovat odstoupit znovu podepsat abdikovat
resignation rezignace odevzdanost odstoupení
resist odolat vzdorovat odporovat odolávat
resistance odpor odolnost
resolve vyřešit rozluštit rozřešit rozlišit
resort středisko resort rekreace lázně
restore obnovit renovovat
restrict omezit
restriction restrikce omezení
retain ponechat si podržet si udržet
retire ustoupit stáhnout se penzionovat odvolat
retirement důchod výslužba penze odchod do důchodu
reverse zaměnit revers převrátit obrácení
revise revize revidovat korigovat zrevidovat
revision revize revidování přepracování oprava
reward odměna odměnit
rid zbavit zbavovat
rival soupeř rival protivník sok
roast péct péci pražit pečeně
rob loupit vyloupit vykrást oloupit
romantic romantický romantik
rope lano provaz
rose růže
roughly nepřesně hrubě zhruba přibližně
routine rutinní rutina běžná praxe pravidelný postup
rub třít mnout vyčistit otřít
rubber guma pryž kondom
rubbish odpad smetí nesmysl jalovina
rude sprostý drzý nezdvořilý nevychovaný
rugby ragby
run out dojít vyběhnout
running tekoucí průběžný proudící probíhající
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

S

sacrifice oběť obětovat
sail plachta
sake původ kvůli něčemu důvod saké
salary plat mzda gáže
salty slaný
satellite družice satelit
satisfaction spokojenost uspokojení satisfakce
satisfactory uspokojivý vyhovující uspokojující
satisfied spokojený uspokojil uspokojili
sauce omáčka
sausage párek klobása vuřt
scandal skandál pomluva
scare postrašit polekat vyděsit leknutí
scared vystrašený
schedule plán program rozvrh časový rozpis
scholar žák učenec školák vědec
scholarship stipendium
scooter skútr koloběžka
scope rozsah volnost teleskop rámec
scratch škrábanec škrábat škrtnutí škrtnout
screw šroub šroubovat šoustat zašroubovat
seafood plody moře
secondary sekundární přídavný pomocný podřadný
secondary school střední škola gymnázium
secondly za druhé
segment segment část úsečka úseč
seize uchvátit chytit zatknout zabavit
seldom zřídka
seller prodávající prodavač prodejce prodavačka
senate senát
sensible rozumný citlivý citelný
sensitive citlivý
set off vydat se zvýraznit zdůraznit vyčlenit
set out vydat se vyjasnit rozmístit rozložit
set up vyvolat způsobit vytvořit
settee gauč
setting nastavení umístění stanovení nasazování
settle down usadit se usídlit se ustálit se
settlement vyrovnání osada úhrada usmíření
shade stín odstín
shallow mělký
shame stud ostuda hanba
sharply ostře
shave holit oholit
shelf šelf police polička
shine třpyt záře svítit lesk
shop assistant prodavačka prodavač
shopping nákup nakupování
shortly krátce stručně brzy
sigh vzdychat vzdychnout vzdech
signature podpis
significance význam
silly hloupý pošetilý pitomý bláhový
similarity podobnost
similarly podobně
sincere upřímný
singer zpěvák zpěvačka
sink umyvadlo potopit ponořit dřez
ski lyže lyžovat
skilled vyučený kvalifikovaný dovedný šikovný
slave slejvština (athabaský jazyk)
sleeve rukáv
slice krajíc plátek část nakrájet
slim štíhlý
slope svah
smart chytrý bystrý
smell cítit vůně čichat zápach
smoking kouření
smooth hladký
snack svačina přesnídávka
snake had
snap zlomit prasknout chňapnout unáhlený
so far dosud zatím až dosud
so that aby takže
so-called takzvaný
soccer fotbal kopaná
solar sluneční
sole jediný podrážka chodidlo sám
solicitor advokát
sometime někdy jednou kdysi
sophisticated rafinovaný propracovaný náročný důmyslný
sore zranění rána bolák bolestivý
soup polévka
spaghetti špagety
spare ušetřit šetřit náhradní nadbytečný
specialise specializovat
specialist odborník specialista
specifically specificky
specify určit zpřesnit stanovit specifikovat
specimen exemplář ukázka vzorek vzor
spelling pravopis hláskování
spice koření
spill rozsypat prozradit vysypat vylít
spin příst točit točení roztočit
spiritual duchovní spirituál duševní
spite zášť zlá vůle zlomyslnost truc
splendid skvělý skvostný ohromný báječný
split rozdělit oddělit
spoil zkazit pokazit kazit kořist
spray sprej rozprašovač postříkat postřik
spy špión špion špehovat vyzvědač
squeeze zmáčknout vmáčknout vymačkat vecpat
stable stáj stabilní
stadium stadión stadion
stake kůl
stall stánek stáj chlév
statistics statistika
statue socha
steady stálý vyrovnaný trvalý stabilní
steak biftek stejk
steep sráz svah strmý příkrý
sticky lepkavý lepivý mazlavý
stiff ztuhlý pevný ztuha tvrdý
stir promíchat míchat zvířit zamíchat
stitch steh stehovat šít brožovat
storage skladování uskladnění uchovávání
storey patro poschodí podlaží
strain napnutí namáhat kmen úsilí
stranger cizinec
strategic strategický
straw sláma
strawberry jahoda
stream potok proud řeka
strengthen posílit upevňovat zpevnit zesílit
strict přísný striktní přesný
strip pruh pás vysvléct svléknout se
stripe pruh
stroke úder mrtvice tah hladit
stuck zaseknutý zaklíněný uvízlý přilepen
subsequent následující posloupný
subsequently následně později poté potom
substance hmota substance látka podstata
substitute náhrada náhradník nahradit zastoupit
successfully úspěšně
succession sukcese posloupnost sled sekvence
suck sát cucat nasávat
suicide sebevražda sebevrah
summertime léto
summit vrcholek summit vrchol špička
sunrise svítání východ slunce
sunset západ slunce soumrak západ
sunshine sluneční záře sluneční světlo sluneční svit slunečno
super výborný špičkový super senzační
superior vyšší vznešenější vrchní silnější
supplier dodavatel
supposed údajný předpokládaný domnělý
supreme nejlepší vrcholný vrchní svrchovaný
surprising překvapivý překvapující
surprisingly nečekaně kupodivu neočekávaně
survival přežití
suspect podezřívat podezřelý podezírat
suspend přerušit
suspicion podezření
suspicious podezíravý podezřívavý podezřelý nedůvěřivý
sustain zachovat vydržet udržet trpět
swallow vlaštovka spolknout polykat
sweep zamést zametat smést mést
swell zvětšit otékat bobtnat zduřet
swimming plavání
swimming pool bazén
swing houpačka houpat houpat se
switch off vypnout
switch on zapnout zapínat
sword meč
symbol symbol
sympathetic účastný soucítící soucitný solidární
sympathy soucit soustrast
symptom příznak symptom

T

tackle řešit zvládnout výzbroj vyřídit si to
tail ocas ohon chvost zadek
take off vzlétnout zout svléknout odložit
tale historka vyprávění příběh povídka
talent talent schopnost nadání
tap kohoutek pípa
taxation zdaňování zdanění
teaspoon lžička
teenager teenager výrostek nezletilý mladistvý
temporary dočasný provizorní přechodný prozatímní
tendency tendence sklon
tennis tenis
tension napětí
tent stan
terror hrůza zděšení strach teror
terrorism terorismus
terrorist terorista teroristický
theoretical teoretický
therapy terapie léčba
thereby čímž tímto tím takto
thief zloděj
thirst žízeň
thread vlákno nit
throat hrdlo
thumb palec
thunder hrom hřmění zahřmění hřmít
tick klíště tikot fajfka zaškrtnout
tight těsný pevný
timber řezivo dřevo strom fošna
timetable časový rozvrh rozvrh hodin rozvrh jízdní řád
tin cín
tip spropitné vrchol trik tip
tire pneumatika vyčerpat unavit
tissue tkáň
toast přípitek toust topinka zdravice
tobacco Tabákové výrobky
toe prst
tomato rajče
ton tuna
tongue jazyk
tonne tuna
tough odolný vytrvalý urputný tvrdě
tourist turista
tower věž
trace stopa sledovat vystopovat vysledovat
traffic lights dopravní světla
tragedy tragédie
trail pěšina stezka cesta stopa
trainers trenéři tenisky
tram tramvaj
transfer přenést převod převézt přenášet
transform proměnit přeměnit změnit transformovat
transition přechod
translate přeložit překládat
translation překlad překládání
translator překladatel
transparent průhledný průsvitný
transportation přeprava doprava
trash smetí odpad šunt šmejd
traveller cestovatel cestující cestovatelka
treaty smlouva
tremendous úžasný strašlivý senzační obrovský
triangle trojúhelník
trick trik švindl úskok podvést
trousers kalhoty
truly opravdu skutečně pravdivě doopravdy
tune melodie nápěv ladit soulad
tunnel tunel
turkey krocan krůta
turn down zamítnout ztlumit ztišit zeslabit
turn up přidat teplo pustit hlasitěji objevit se náhodou najít
tutor tutor školitel konzultant vychovatel
twin dvojče
typically typicky
tyre pneumatika
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

U

ultimate poslední definitivní závěrečný základní
ultimately nakonec
umbrella deštník
undergo vytrpět podstoupit prodělat
undergraduate student vysokoškolák pregraduální absolvent
underground podzemní metro podzemí ilegální
underneath pod na spodní straně
undertake vykonat zavázat se zaručit se přijmout
undo rozepnout
undoubtedly nepochybně bezpochyby určitě
unemployed nezaměstnaný
unhappy nešťastný
uniform uniforma stejnokroj
unity jednota svornost soulad shoda
universal univerzální všeobecný světový obecný
universe vesmír
unknown neznámý
unlike rozdílný různý odlišný na rozdíl od
unlikely nepravděpodobně nepravděpodobný
upset rozrušit rozrušený znervóznit znepokojení
upwards vzhůru směrem nahoru nahoru
urge podněcovat prosazovat popohnat pobízet
urgent naléhavý nutný
useless zbytečný nepotřebný

V

vacation prázdniny dovolená
valuable hodnotný vzácný drahý
van Van
variable proměnná proměnlivý variabilní proměnný
variation variace
venture odvážit se troufnout si riskovat podnik
vessel loď nádoba
via přes pomocí skrz prostřednictvím
vice neřest zlozvyk vada
viewer divák
violate znásilnit porušit znesvětit zneuctít
violent násilný prudký
virtue ctnost účinnost statečnost
virus virus
visible viditelný
visual zrakový
vital životně důležitý rozhodující podstatný životodárný
vocabulary slovník slovní zásoba slovníček
voluntary dobrovolný
volunteer dobrovolník
voter volič
vulnerable zranitelný bezbranný vystavený poranitelný
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

W

waiter číšník
waitress číšnice servírka
wander toulat se potulovat se bloudit
ward svěřenec opatrování oddělení
warmth teplo
washing machine pračka
washing-up mytí nádobí
weakness slabost
wealth bohatství majetek
wealthy bohatý
weekly týdně týdenní každotýdenní
weigh vážit
well-known známý
whereas zatímco přičemž kdežto
whisper šeptat pošeptat šepot
whoever kdokoliv kdokoli
width šířka
wire drát telegram telegraf struny
wisdom moudrost
wise moudrý
witness svědek svědectví
wooden dřevěný
wool vlna
workshop dílna
worried ztrápený utrápený starostlivý obávat se
worship zbožňovat uctívání uctívat
worthwhile užitečný stojící za to hodnotný
wound rána zranit poranit
wow zapůsobit vtip dojmout páni
wrap přehoz zabalit zabalení ovinout
written psaný napsaný

Y

yearly roční každoročně každoroční
yoghurt jogurt
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Z

zone zóna pásmo