Gaz | saze | raze | maze
B1

gaze angličtina

zírat, dívat se, zevlovat

Význam gaze význam

Co v angličtině znamená gaze?
Definice v jednoduché angličtině

gaze

When someone gazes at someone, they stare at that person for a long time. Why does Anthony keep gazing at me? When someone is staring at something absent - minded. Sorry, I couldn't hear you. I was gazing at my water bottle.

gaze

zírat (= stare) look at with fixed eyes The students stared at the teacher with amazement a long fixed look he fixed his paternal gaze on me
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Překlad gaze překlad

Jak z angličtiny přeložit gaze?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako gaze?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Časování gaze časování

Jak se v angličtině časuje gaze?

gaze · sloveso

Příklady gaze příklady

Jak se v angličtině používá gaze?

Citáty z filmových titulků

So, lower your gaze and lower your knife.
Takže sklop oči a zandej ten nůž.
The only person present not belonging to the household was Torarin and his gaze kept returning to the iron-clad chest at the foot of the four-poster bed.
Jediná přítomná osoba, která nepatřila k domu, byl Torarin. Jeho pohled se neustále vracel k železem okované truhle u postele s nebesy. Tam měl pan Arne uloženo jmění ve stříbrných mincích.
Have you come over to help me gaze upon the wrath of God?
Přišla jste, abyste mi pomohla čelit Božímu hněvu?
Just sit there and gaze on them features.
Jen tu seď a studuj jeho rysy.
Gaze upon them features!
Studuj jeho rysy! Studuj!
Gaze! - What's your husband's name?
Jak se jmenuje tvůj muž?
Well gaze into the crystal.
Podívejme se do koule.
A physician's gaze.
Upřený pohled lékaře.
It's her gaze that I like.
Je to její pohled, který mám ráda.
Then yield thee, coward, and live to be the show and gaze o' the time.
Tak vzdej se, sketo, a světu na odiv a podiv žij.
What a profile, what a gaze, what a forehead!
Jaký profil, Jaký přímý pohled, jaké čelo!
What a forehead, what a smile, what a gaze!
Jaké čelo, Jaký úsměv, jaký přímý pohled!
What a fine profile, what a forehead, what a spiritual gaze!
Jak jemný profil, jaké čelo, jak duchaplný pohled!
Rise, infidel, so that the court may gaze upon your face.
Vstaň, nevěřící, tak aby tento soud mohl vidět do tvé tváře.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

If you are ashamed, you do not expose yourself to punishment, nor do you extend your hand in a gesture of repair. When you are ashamed, you cannot bear the critical gaze of others: you hold your head low.
Stud vybízí k ústupu mimo zraky veřejnosti.
No one meets your gaze.
Nikdo se však s vámi nestřetne pohledem.
Women who were about to give birth would gaze at their simple rubber shoes, which were kept by the back door.
Ženy před porodem se vždy upřeně dívaly na své obyčejné gumové boty, které stály u zadních dveří.
As light pollution covers more of the planet, we are losing one of our oldest connections to nature: the ancient ability to gaze at the stars.
Tím, jak stále větší část planety zamořuje světelný smog, totiž ztrácíme jedno ze svých nejstarších spojení s přírodou: odvěkou schopnost dívat se na hvězdy.
Humans compute other people's intentions and emotions continuously, constantly observing their movements, postures, and gaze.
Lidé vyhodnocují úmysly a emoce druhých lidí průběžně. Neustále sledují jejich pohyby, gesta a pohledy.
On the contrary, they felt liberated from what they experienced as the intrusive, commodifying, basely sexualizing Western gaze.
Právě naopak, cítily se osvobozené od dotěrného, nízce sexualizujícího západního zírání, proměňujícího ženu ve zboží.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »