Anglická slova podle úrovní: A2 – začátečník

Na úrovni A2 student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

A

absence nepřítomnost absence
absolutely úplně zcela naprosto absolutně
academic akademik akademický vědecký vysokoškolský
account účet
accuse obvinit vinit obžalovat
achievement výkon významný čin dosažení
acid kyselina kyselý
acknowledge přiznat uznat uznávat potvrdit
acquire dosáhnout získat osvojit si nabýt
actor herec
address adresa
adopt adoptovat
adventure dobrodružství
advice rada
advise radit poradit doporučit
aeroplane letadlo letoun
afford poskytnout poskytovat dovolit si dopřát si
afterwards potom poté později
aid pomoc pomáhat
aim cíl mířit
aircraft letadlo letoun
airport letiště
alive živý
all right v pořádku dobře
alternative alternativa alternativní
ancient starobylý starověký starý antický
angry rozhněvaný rozzlobený
apparent zřejmý zjevný zdánlivý očividný
appeal odvolání
application žádost použití užití aplikace
appointment schůzka ustanovení setkání rande
appreciate vážit si ohodnotit ocenit oceňovat
approval schválení souhlas
approve schválit schvalovat souhlasit
arrange uspořádat zarovnat zařídit zařizovat
arrangement úmluva zařízení uspořádání urovnání
asleep spící
assembly shromáždění
assess ohodnotit ocenit odhadnout
assessment odhad hodnocení zhodnocení poplatek
asset aktivum přínos majetková hodnota majetek
assistance pomoc asistence podpora
association sdružení asociace svaz spolek
at all vůbec
at least alespoň aspoň přinejmenším nejméně
attach připevnit připojit
attract přitahovat
attractive přitažlivý atraktivní
aunt teta
average průměrný průměr
award vyznamenání udělení odměnit

B

backwards pozpátku obráceně dozadu
balance zůstatek saldo vyvážit vyrovnat
banana Banán
bank account bankovní účet bankovní konto
baseball baseball
basically v podstatě
basin umyvadlo povodí miska pánev
basketball basketbal
bath koupelna vana koupel
bathe koupat koupat se
bathroom koupelna záchod toaleta
beach pláž
bear medvěd porodit
beauty krása kráska krasavice
bedroom ložnice
being bytost tvor existence bytí
belong patřit
belong to příslušet patřit k patřit náležet
beneath pod dole
beside vedle při
bicycle kolo jízdní kolo bicykl
bike kolo jízdní kolo bicykl
bind spojit vázat svázat
birth narození porod
bishop biskup střelec
bite kousat
blame obviňovat vinit hana vyčítat
blind slepý
block blok
blow foukat vanout vát rána
boil vařit uvařit
bomb bomba
border hranice okraj
borrow vypůjčit si půjčit si půjčit výpůjčka
boss šéf vedoucí dozorce
bother vadit zlobit trápit sužovat
bottle láhev
bottom dno zadek
brain mozek
branch větev
brave statečný odvážný udatný
bread chléb
breakfast snídaně
breath dech výdech vdech nádech
breathe dýchat
bridge most
brief stručný krátký
brown hnědý
burn hořet
bus stop zastávka autobusová stanice
busy Zaneprázdněn
butter máslo
buyer nákupčí kupující kupec zákazník
bye ahoj čau na shledanou
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

C

cabinet skříň kabinet studovna skříňka
cake dort
calm klidný klid uklidnit bezvětrný
camera fotoaparát
camp tábor
campaign kampaň tažení
cancer Rak
capable schopný talentovaný schopen
capacity schopnost kapacita způsobilost objem
care péče starat se starost pečovat
careful opatrný pečlivý důkladný
carefully opatrně pečlivě starostlivě pozorně
cash hotovost
cast vrhnout odlít odlévat odlitek
castle hrad
cat kočka
celebrate slavit oslavit velebit oslavovat
centimetre centimetr
chain řetěz řetězec
challenge výzva vyzvat pochybovat
champion šampión přeborník mistr
championship mistrovství
chapter kapitola
characteristic vlastnost charakteristika
charity dobročinnost charita
cheap levný laciný mizerný
check šek kontrolovat kontrola zkouška
cheers na zdraví
cheese sýr
chemical chemický chemikálie
cheque šek
chest hruď
chicken kuře slepice zbabělec kur
chief náčelník vedoucí šéf hlavní
chocolate čokoláda čokoládový
cigarette cigareta
cinema kino
circle kruh kružnice
circular oběžník kulatý kruhový kotoučový
circumstances okolnosti situace
citizen občan
civil civilní zdvořilý soukromoprávní občanský
clean čistý čistit
clever chytrý
climb lézt šplhat stoupat
clock hodiny
closely úzce těsně blízko zblízka
cloud mrak oblak
cloudy oblačný oblačno zamračený zamračeno
coach trenér kočár autobus
coal uhlí
coast pobřeží břeh
coat kabát
code kód zákoník
colleague kolega spolupracovník kolegyně
column sloupec sloup
comb hřeben
combination kombinace slučování kombinování spolčování
combine smísit kombajn spojit promíchat
comfortable pohodlný příjemný komfortní
command rozkaz příkaz přikázat rozkázat
commercial reklama komerční obchodní
commission provize komise úkol pověření
commitment závazek věrnost vazba svěření
comparison porovnání srovnání
compete soutěžit konkurovat soupeřit
complain stěžovat si reklamovat naříkat
complaint žaloba stížnost reklamace nemoc
complex komplikovaný komplexní komplex spletitý
component součást komponenta součástka složka
concentrate soustředit koncentrát soustředit se koncentrovat se
concentration koncentrace
conclude ukončit skončit
conclusion závěr
conduct vést řídit chování
confidence důvěra sebedůvěra přesvědčení smělost
confirm potvrdit schválit ratifikovat potvrzovat
congress kongres
connect spojit spojovat připojit
conscious vědomý vědom úmyslný vědomý si
consequence důsledek výsledek následek
conservative konzervativní opatrný konzervativec
consideration úvaha ohled uvažování úhrada
constant konstantní konstanta stálý
construction konstrukce budova stavba
contemporary současný současník soudobý moderní
content obsah spokojený
contrast kontrastovat protiklad kontrast rozpor
contribute přispět přispívat
contribution příspěvek dar přispění
cool chladný zchladit skvělý ochladit
copy kopírovat kopie
corporate statutární společný společenský podnikový
correct správný opravovat opravit
cough kašel kašlat
council rada koncil kolegium
countryside venkov
county hrabství okres
course kurz cesta
crazy šílený bláznivý potrhlý blázen
cream smetana
creation tvoření vytváření výtvor vznik
credit úvěr kredit
crew posádka skupina osádka obsluha
crime Zločin
criminal zločinec zločinný trestný kriminální
crisis krize
crisps brambůrky křupky křupavé lupínky
criterion kritérium
criticism kritika
crossing přechod rozcestí křížení křižovatka
crowd dav zástup houf
cruel krutý
cupboard skříň
currently nyní v současné době současně aktuálně
curriculum životopis učivo studijní plán osnovy
custom zvyk

D

dad táta tatínek taťka
daddy táta tatínek
daily denně denní
damage škoda
damn zatratit zatracený sakra zatraceně
dance tanec tančit tancovat
danger nebezpečí
dangerous nebezpečný
dear drahý
debt dluh
decade desetiletí dekáda desítiletí
decay hnít rozklad
declare oznámit vyhlásit prohlásit deklarovat
defend bránit hájit chránit
definitely určitě rozhodně samozřejmě definitivně
definition definice
deliver doručit doručovat dodávat předat
democracy demokracie
democratic demokratický
demonstrate ukázat demonstrovat dokázat
depth hloubka hlubina
deputy zástupce poslanec zmocněnec náměstek
description popis popsání
desire touha toužit
desk psací stůl stůl pult
destroy zničit
detailed podrobný detailní
device zařízení přístroj
dictionary slovník
diet dieta strava
difficulty potíž obtíž úskalí obtížnost
director ředitel režisér šéf
disappear zmizet mizet
display ukázat vyložit
dispute spor hádka
divide dělit
division dělení divize
domestic domácí vnitrozemský tuzemský ochočený
double zdvojnásobit dvojnásobný dvojitý zdvojit
downstairs po schodech dolů dolů dole o poschodí níže
drawing kreslení kresba obraz zobrazení
dream sen snít
dress šaty oděv oblečení
dry suchý sušit
due způsoben splatný rovnou příspěvky
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

E

ear ucho
earn vydělávat vydělat zasloužit si vydělat si
editor redaktor editor
educational výchovný vzdělávací
effectively efektivně účinně
eighth osmý
electric elektrický
electrical elektrický
electricity elektřina
eleventh jedenáctý
email elektronická pošta e-mail
emergency pohotovost naléhavost nouzový nouzová situace
emotion emoce cit dojetí
emphasis důraz zdůraznění přízvuk
employer zaměstnavatel
employment zaměstnání
empty prázdný vyprázdnit
enemy nepřítel
engineer inženýr
enormous obrovský ohromný nesmírný enormní
ensure zajišťovat zajistit zaručit zabezpečit
entire celý veškerý
entirely úplně zcela naprosto
entry vstup záznam přístup
equal stejný rovný
equally stejně vyrovnaně rovnoměrně
error chyba omyl
escape uprchnout uniknout útěk únik
essential nezbytný esenciální zásadní podstatný
estate majetek nemovitost vlastnictví vlastnost
estimate odhadnout ohodnotit odhadovat odhad
everybody všichni každý
everywhere všude
exact přesný precizní
exam zkouška
examination zkouška zkoumání vyšetření vyšetřování
excellent výborný výtečný vynikající skvělý
except kromě vyjma mimo
exchange vyměnit výměna zaměnit směnit
exhibition výstava
existence existence bytí jsoucnost
existing existující nynější současný jsoucí
expand rozšířit roztáhnout
expectation očekávání naděje
expense výdaj vydání útrata režie
expensive drahý nákladný
experiment pokus experiment
expert odborník expert znalec
explanation vysvětlení vysvětlování objasnění
explore zkoumat prozkoumat probádat
expression výraz
extent rozsah míra velikost
extremely extrémně neobyčejně

F

factory fabrika továrna
fair spravedlivý veletrh světlý jarmark
fairly poctivě dosti dost spravedlivě
faith víra náboženství
fan vějíř větrák fanoušek ventilátor
farmer zemědělec rolník sedlák farmář
fashion móda způsob
fast rychlý rychle
fat tlustý tuk
fault chyba omyl
favour vlídnost preferovat popularita oblíbit si
favourite oblíbený oblíbenec miláček favorit
feather péro pero peří
fee poplatek odměna plat honorář
feed krmit
female ženský žena samice samičí
fifteenth patnáctý
fifth pátý pětina
file pilník soubor pořadač pilovat
finding zjištění nález rozhodnutí poznatek
first-class prvotřídní prima
firstly za prvé především
fix opravit upevnit spravit připevnit
flat plochý byt
flight let útěk
flow téci téct tok proud
focus ohnisko
fog mlha
foggy mlhavý zamlžený mlhavo
for example například
forgive odpustit odpouštět prominout
formal formální
fourth čtvrtý
frame rámec snímek rám
frequently často opakovaně namnoze mnohdy
fridge lednička chladnička
friendly přátelský
fruit ovoce
fuel palivo
fully zcela úplně
fun zábava legrace
fundamental základní podstatný zásadní stěžejní
funny legrační zábavný zvláštní směšný
fur
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

G

gap trhlina spára prasklina otvor
garage garáž autoservis autoopravna
gate dveře brána vrata
gather sbírat shromáždit sebrat shromažďovat
generate vytvořit vyrábět vytvářet generovat
gentleman pán kavalír džentlmen pan
get out vystoupit vylézt
get up vstát vstávat
gift dar dárek
give back vrátit vracet
give in vzdát se poddat se
glad rád radostný veselý
glance pohled třpyt rychlý pohled
go away odejít odjet odcházet
go back zčernat vrátit se vracet se
go by uplynout řídit se projíždět plynout
go down klesnout klesat sjet sejít
go off vybuchnout zajít zacházet
go out vyjít vycházet vyjet
go up stoupat jít nahoru
god bůh
gold zlato Zlatá
golden zlatý
golf golf
goods zboží
grandchild vnouče
granddad dědeček děda děd
granddaughter vnučka
grandfather dědeček děda děd
grandma babička
grandmother babička
grandpa dědeček děda
grandson vnuk
grant udělit stipendium poskytnout grant
grass tráva
grey šedivý šedý
grill gril
grow up vyrůst vyrůstat
guard stráž hlídač strážce střežit
guest host
guide průvodce
guidelines směrnice vodítka
guilty vinný vinen trestuhodný

H

hall hala předsíň vestibul sál
handle rukojeť držadlo řídit vést
hang on počkat nepřestávat držet se
hardly stěží sotva
hat klobouk
hate nenávist nenávidět
healthy zdravý
height výška
hell peklo
hence odtud
high school střední škola gymnázium
hill kopec pahorek vrch hora
hire najmout pronajmout
historical historický
hold on vytrvat přidržet počkat
homework domácí úkol úkoly
honour čest uznávat počestnost důstojnost
household domácnost
housing bydlení ubytování byt byty
hurt ranit zranit bolet poranit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

I

ice led
ice cream zmrzlina
identity identita totožnost
ill nemocný
illegal ilegální nelegální nezákonný
immediate bezprostřední okamžitý přímý
implication implikace
imply naznačit implikovat naznačovat
importance závažnost význam důležitost
impose vnutit zavést uvalit
impossible nemožný
impression účinek dojem
improvement zlepšení zdokonalení vylepšení
in fact ve skutečnosti vlastně
in love zamilovaný
inch palec coul
incident událost příhoda nehoda incident
increasingly zvýšeně stále více stále víc narůstajíce
independence nezávislost samostatnost
inform oznámit informovat
initial počáteční
injury úraz zranění poranění
inner vnitřní skrytý
institute ústav zřídit založit zahájit
instruction výuka vyučování směrnice nařízení
instrument nástroj přístroj
insult urazit urážet
intend zamýšlet hodlat
intention záměr úmysl intence účel
internal vnitřní
interpretation interpretace výklad tlumočení
interview rozhovor interview pohovor osobní rozhovor
introduction úvod zavedení představení předmluva
investigate vyšetřovat zkoumat
invite pozvat zvát
island ostrov

J

jam džem marmeláda
joint kloub
journey cesta
judgement úsudek soud rozsudek posudek
jump skočit skákat skok
justice spravedlnost
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

K

kick kopnout kop vykopnout kopat
kid dítě kůzle
knee koleno
knock klepat vyrazit uhodit zaklepat

L

lab laboratoř
lady dáma paní
largely z velké části převážně obyčejně
latter pozdější posledně jmenovaný nedávný
launch odpálit odpálení vypustit vymrštit
lawyer advokát
leadership vedení vůdcovství řízení
leaf list
league svaz liga spolek ligový
lean hubený opírat naklonit
legislation legislativa zákonodárství
length délka
lesson lekce vyučovací hodina
let go pustit pouštět
liability odpovědnost závazek povinnost pasivum
liberal liberál štědrý liberální šlechetný
library knihovna
licence licence řidičský průkaz povolení
license licence
limited omezený ohraničený limitovaný
link spojení propojení článek spojka
lip ret pysk
literature literatura
litre litr
living živý živoucí živobytí žijící
living room obývák obývací pokoj
loads spousta spousty náklady
loan půjčka
location místo umístění
long-term dlouhodobý
look after starat se o pečovat o postarat se o pečovat
look at koukat prohlížet prohlédnout podívat se
lovely roztomilý rozkošný půvabný překrásný
lower snížit spustit spouštět snižovat
lucky šťastný
lunch oběd
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

M

mad
magazine časopis magazín
mainly hlavně především převážně
manner způsob
map mapa zobrazení obraz
mark známka značka znak symbol
married vdaná ženatý
mass mše hmotnost hmota spousta
massive masivní
master pán mistr zvládnout
match zápalka zápas utkání sirka
meal jídlo
meanwhile mezitím zatím
medal medaile
medicine lék lékařství
mental psychický duševní mentální přihlouplý
merely pouze jenom
metal kov
meter metr měřidlo
metre metr
milk mléko
mine důl
ministry ministerstvo
minor vedlejší nezletilý moll minoritní
minority menšina
mistake chyba omyl
mix smíchat míchat promíchat zamíchat
moral morální mravný
mostly většinou ve většině případů ponejvíce
motion pohyb chod
motor motor
motorway dálnice
mountain Mountain
mum máma maminka mamka
mummy mumie máma maminka
muscle sval
museum muzeum

N

narrow úzký
naturally přirozeně samozřejmě
navy námořnictvo
necessarily nevyhnutelně nutně nezbytně bezpodmínečně
neck krk šíje
negative záporný negativní negativ zápor
negotiation vyjednávání smlouvání sjednávání
neighbour soused
neither žádný
next to vedle blízko při
nineteenth devatenáctý
ninth devátý
nod přikývnout kývat přitakání přikývnutí
noise hluk rámus šum zvuk
noon poledne
normally obvykle normálně obyčejně běžně
northern severní
nose nos
notion představa potucha ponětí pojem
novel román neotřelý neobvyklý
nowadays nyní teď dnes
nurse zdravotní sestra sestra ošetřovatelka ošetřovat
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

O

obey poslouchat uposlechnout podřídit se
obvious zřejmý samozřejmý očividný
occasion příležitost záminka příčina
occupy obsadit zaujímat zaujmout zabrat
odd zvláštní podivný neobvyklý divný
official oficiální úředník úřední
oh ach
on foot pěšky
online online
onto na
opening otvor začátek zahajovací příležitost
operate řídit fungovat vést spravovat
operation operace
oppose oponovat odporovat čelit vzdorovat
opposite opačný protiklad opak proti
orange pomeranč oranžový
ordinary obyčejný normální průměrný obvyklý
origin počátek původ vznik
originally původně
ought měl bych bys měl by měl
outcome výsledek
outdoors venku
overall celkový celkem kombinéza celkově
owe dlužit

P

pack balíček svazek stádo ranec
package balíček balík svazek
paint malovat barva zobrazit
panel panel deska čelní deska výplň
pardon milost prominout odpustit pardon
parliament parlament
partly částečně
partner partner společník spolupracovník druh
partnership partnerství spoluúčast spolupráce společenství
passage chodba plavba přejezd přechod
passenger cestující pasažér
passport cestovní pas pas
payment platba výplata
pen
pencil tužka
penny cent peníze maličkost
percent procento
percentage procento procentní sazba procentní
perfectly dokonale úplně zcela
permanent trvalý permanentní stálý neustálý
permit dovolit povolit připustit povolení
persuade přesvědčit přesvědčovat namluvit
petrol benzín
phase fáze
phone number telefonní číslo
photo fotografie fotka
photograph fotografie
phrase rčení úsloví slovní spojení fráze
pig prase
pile skládka hromada fůra stoh
pilot pilot
pin špendlík čep kolík pin
pink růžový karafiát
pipe potrubí fajfka roura
plastic plast umělá hmota plastový
plate talíř
platform nástupiště tribuna stupínek pódium
pleasant příjemný
pleased spokojený potěšený
pleasure potěšení radost rozkoš
plenty hojnost
plot parcela spiknutí pozemek
pocket kapsa
poem báseň
pole Polák
politician politik
poll anketa průzkum volby
pool tůň bazén rybník fond
port přístav
possess vlastnit posednout ovládnout ovládat
possibly možná snad eventuálně
postcard pohlednice
potato brambor
pour lít sypat
practical praktický
practise vykonávat provádět vycvičit trénovat
praise chválit chvála
prefer upřednostňovat preferovat dát přednost mít raději
preparation příprava přípravy přípravek připravování
pretty hezký pěkný dosti dost
previously předtím dříve
primary základní primární první hlavní
prime prvočíslo prima
priority priorita
prisoner vězeň zajatec trestanec
prize cena výhra vážit si odměna
progress pokrok vývoj
promote propagovat povýšit prosazovat podporovat
pronounce vyslovit vyslovovat
proper vlastní pořádný
properly řádně správně pořádně náležitě
proportion proporce poměr úměra rozměr
proposal návrh
prospect vyhlídka šance rozhled možnost
proud hrdý pyšný
provision poskytnutí zásobování zásobit ustanovení
publication publikace publikování
pure čistý ryzí
purple purpurový nachový fialový nach
pursue pronásledovat zabývat se usilovat o usilovat
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Q

quantity množství počet kvantita
quarrel hádka spor
queen královna dáma
quiet tichý ticho klidný klid
quietly tiše potichu

R

rail kolejnice zábradlí kolej železnice
rain déšť
raincoat pláštěnka
rare vzácný řídký ojedinělý znamenitý
rarely zřídka
reading čtení
reasonable rozumný
recall vzpomínat odvolat připomenout
recommend doporučit doporučovat
record záznam zaznamenat rekord nahrát
recover uzdravit se zotavit se obnovit
reduction snížení redukce zmenšení pokles
reference odkaz narážka zmínka posudek
regard považovat týkat se pokládat ohled
regime režim
regulation směrnice nařízení předpis
reject odmítnout odmítat
relationship vztah příbuzenství poměr
relative příbuzný relativní příbuzná
relevant relevantní závažný
relief reliéf pomoc úleva útěcha
religion náboženství
rely spoléhat spoléhat se opírat se
remaining zbývající zbylý
remind připomenout připomínat
rent nájemné nájem trhlina
repair oprava opravit spravit opravovat
repeat opakovat
reply odpověď odpovědět
republic republika
request žádat žádost prosba
requirement požadavek podmínka náležitost
researcher výzkumník výzkumný pracovník badatel
resident obyvatel
resolution rozlišení rozhodnutí rezoluce řešení
respect respekt úcta respektovat
restaurant restaurace
revenue výnos příjmy příjem tržba
review přezkoumání recenze revue kritika
revolution revoluce
rice rýže
ride jet jízda
ring prsten zvonit
roof střecha
root kořen
rough hrubý
route cesta dráha
row řada veslovat řádek
royal královský
ruler pravítko vládce
rural selský vesnický venkovský
rush spěch kvap spěchat pádit
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

S

sad smutný
salad salát
sample vzorek ukázka příklad vzorkovat
sand písek
sandwich sendvič obložený chlebíček
satisfy uspokojit vyhovět přesvědčit
savings úspory
scheme plán schéma projekt program
scientific vědecký přírodovědecký racionální
scientist vědec
score skóre partitura skórovat dvacet
scream ječet křičet řvát vykřiknout
screen obrazovka síto plátno
search hledat zkoumání pátrání průzkum
second-class podřadný druhořadý
secret tajný tajemství
secretary sekretář sekretářka
secure zajistit spolehlivý jistit bezpečný
seed semeno
select vybrat zvolit vybírat
selection výběr volba
self osobnost ego
sentence věta rozsudek trest odsoudit
separate oddělit rozdělit
sequence sled sekvence posloupnost souslednost
seriously vážně skutečně
servant sluha služebník
service služba
session sezení zasedání schůze porada
seventh sedmý
severe přísný drsný závažný zlý
sew šít sešít
shadow stín
sharp ostrý
sheep ovce
sheet prostěradlo list arch
shelter útulek přístřeší kryt útočiště
shift zaměnit směna přesouvat posuv
shirt košile
shock šok šokovat úder vyděsit
shoe bota
shot výstřel úder trefa kulka
shout křičet řvát vykřiknout křik
shower sprcha
shut zavřít zavírat
sight zrak vidění zahlédnout pohled
signal signál znamení
significantly významně podstatně
silence ticho mlčení
silent tichý
silver stříbro
sir pan pane sir pán
sixth šestý
sixtieth šedesátý
skirt sukně
sky nebe
slide skluzavka sklouznutí sklouznout uklouznout
slight subtilní nepatrný štíhlý mírný
slip omyl uklouznout chyba sklouznout
slow pomalý pomalu
smoke kouřit kouř dým
snow sníh
soap mýdlo
sock ponožka
software software
soil půda zemina
soldier voják vojín
solid pevný
solve vyřešit řešit rozřešit luštit
somehow nějak nějakým způsobem
somewhat poněkud trochu jaksi
soul duše
southern jižní
speaker reproduktor mluvčí
speech řeč projev
spell kouzlo hláskovat
spirit duch
spokesman mluvčí
spoon lžíce
spot skvrna
spread šířit rozšířit rozšířit se rozšiřovat
square čtverec náměstí
stamp razítko známka poštovní známka
steal ukrást krást krádež
steel ocel
stomach žaludek břicho
storm bouře bouřka
stove kamna pec sporák
straight přímý rovný
stress přízvuk stres zdůraznit důraz
stretch natáhnout úsek táhnout roztáhnout
strike stávka
string řetězec struna šňůra řetěz
strongly silně
struggle úsilí zápas námaha bojovat
studio ateliér studio
stupid hloupý hlupák pošetilý pitomý
style styl sloh typ stylizovat
substantial podstatný závažný značný velký
subtract odečíst odčítat
succeed podařit se uspět následovat mít úspěch
sudden náhlý neočekávaný nenadálý
sufficient dostatečný postačující dostačující
suggestion návrh
suit oblek
suitable vhodný vyhovující odpovídající
suitcase kufr
sum suma částka součet úhrn
sunny slunečný slunný
supermarket supermarket samoobsluha
supper večeře
supply zásobování poskytnout nabídka dodávka
supporter přívrženec zastánce stoupenec obhájce
surely jistě nepochybně určitě pochopitelně
surname příjmení
surprise překvapit překvapení udivit údiv
surprised překvapil překvapený
surround obklíčit obklopit obehnat okraj
swear přísahat přísaha nadávat klít
sweet sladký
swim plavat
switch přepínač vypínač

T

tall vysoký
tank tank rezervoár cisterna
tape páska
taste chuť ochutnat
teaching výuka
tear slza roztrhnout trhlina
technical technický
temperature teplota
tenth desátý
terrible hrozný strašný
terribly strašně hrozně
territory území teritorium oblast
thanks díky poděkování
theatre divadlo
theme téma námět
thick tlustý hustý
thin tenký hubený
think about přemýšlet o
thinking uvažování přemýšlivý myšlení myšlenka
third třetí třetina
thirtieth třicátý
ticket lístek jízdenka vstupenka
tidy uspořádat uklizený čistý úhledný
tie kravata vázanka remíza zavázat
tights přiléhavé kalhoty punčocháče punčochové kalhoty
till do pokladna než dokud ne
tiny malý nepatrný maličký malinký
tired unavený
toilet záchod toaleta
tone tón
tool nástroj
tooth zub
topic téma předmět námět
totally zcela úplně totálně kompletně
tour turné túra prohlídka procestovat
towel ručník
toy hračka
trade union odbory odborová organizace
traffic doprava provoz silniční provoz obchodní styk
transport přeprava doprava dopravit
trend trend tendence směr sklon
trip cesta výlet
troop vojsko skupina rota mužstvo
truck kamion nákladní auto kamión
trust důvěra trust víra svěřenectví
try on vyzkoušet si
turn off vypnout vypínat
turn on zapnout zapínat
turn out vyrábět vyrukovat vyprodukovat vylézt z postele
twentieth dvacátý
twice dvakrát
typical typický
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

U

ugly ošklivý škaredý
unable neschopný neschopen
uncle strýc
unfortunately bohužel
union svaz sjednocení unie sdružení
unique unikátní jedinečný ojedinělý jediný
united spojený
unusual neobvyklý zvláštní neobyčejný
upper hořejší horní vrchní svrchní
upstairs nahoře nahoru o poschodí výše
urban městský
use up dobrat
used použitý
used to zvyklý na
user uživatel

V

vary změnit zpestřit odlišovat se odlišit
vast široký rozsáhlý rozlehlý nedohledný
vegetable zelenina
verb sloveso
victory vítězství
violence Násilí
virtually virtuálně prakticky vlastně skutečně
vision vidění zrak vize
volume svazek objem hlasitost rozsah
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

W

wages plat mzda
wake Sillage
warn varovat upozornit alarmovat
warning varování
wash mýt prát vyprat umývat
waste odpad plýtvat zničit promrhat
wave vlna mávat
weak slabý
weapon zbraň
weather počasí
web tkanivo tkanina síť pavučina
website internetová stránka
wedding svatba
welcome vítat vítaný uvítání
welfare blahobyt blaho prospěch prosperita
wet mokrý vlhký
wheat pšenice
wheel kolo
whenever vždycky kdykoliv kdykoli
widely široko široce
willing ochotný
windy větrný
wing křídlo
winner vítěz
wonderful skvělý báječný úžasný podivuhodný
worse hůř horší
writer spisovatel
writing spis dokument psaní rukopis

Y

yard ráhno dvůr yard dvorek
yellow žlutý žlutá
yours váš tvůj
youth mládí mládež
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »