ass | mas | moss | miss
A2

mass angličtina

mše, hmotnost, hmota

Význam mass význam

Co v angličtině znamená mass?
Definice v jednoduché angličtině

mass

A measure of how much material is in something. The Earth has much more mass than the moon. The spacesuit weighed 75 pounds on Earth but here in outer space it weighed nothing, although its mass was exactly the same. Much material. A mass of dirty branches stopped the river. A Christian ceremony in memory of . He goes to mass every Sunday. A crowd of people. A mass of protesters gathered at city hall.

mass

spousta the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field (= batch, deal, lot, mint, passel, plenty, slew, wad) (often followed by 'of') a large number or amount or extent a batch of letters a deal of trouble a lot of money he made a mint on the stock market see the rest of the winners in our huge passel of photos it must have cost plenty a slew of journalists a wad of money an ill-structured collection of similar things (objects or people) hmotnost a body of matter without definite shape a huge ice mass (= masses, people) the common people generally separate the warriors from the mass power to the people join together into a mass or collect or form a mass Crowds were massing outside the palace (= bulk, volume) the property of something that is great in magnitude it is cheaper to buy it in bulk he received a mass of correspondence the volume of exports (= aggregate, aggregated) formed of separate units gathered into a mass or whole aggregate expenses include expenses of all divisions combined for the entire year the aggregated amount of indebtedness

Mass

mše (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the celebration of the Eucharist a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic rite the priest said Mass a musical setting for a Mass they played a Mass composed by Beethoven
DoporučujemeAnglicky snadno a rychle jen za 1 Kč. Získejte za 1 Kč přístup na 30 dní do nejprodávanější angličtiny u nás (běžná cena za jeden kurz je 3 690 Kč).Anglicky snadno a rychle jen za 1 Kč. Získejte za 1 Kč přístup na 30 dní do nejprodávanější angličtiny u nás (běžná cena za jeden kurz je 3 690 Kč).

Překlad mass překlad

Jak z angličtiny přeložit mass?

Mass angličtina » čeština

mše Mše

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako mass?

Mass angličtina » angličtina

church Eucharist rite Communion
Doporučujeme...Online kurzObchodní angličtina pro pokročilé B2Obchodní angličtina pro pokročilé B2 - úroveň Camridge BEC Vantage.Podívat se onlinejazyky.cz »

Časování mass časování

Jak se v angličtině časuje mass?

mass · sloveso

Příklady mass příklady

Jak se v angličtině používá mass?

Jednoduché věty

Never believe the mass media.
Nikdy nevěřte masmédiím.
The change is possible if a critical mass of people is involved.
Změna je možná, když se zapojí kritická masa lidí.
Doporučujeme...Angličtina ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

Citáty z filmových titulků

This telescope will also determine the planet's mass and distance from its star.
Tento dalekohled také určí hmotnost planety a vzdálenost od mateřské hvězdy.
And if the red giant does not have enough mass to fuse carbon, an inert mass of carbon and oxygen builds up in the center, transforming into a dense white dwarf.
A když ten červený obr nemá dost objemu na sloučení uhlíku, netečný objem uhlíku a kyslíku se utvoří v centru a přemění se na hutného bílého trpaslíka.
And if the red giant does not have enough mass to fuse carbon, an inert mass of carbon and oxygen builds up in the center, transforming into a dense white dwarf.
A když ten červený obr nemá dost objemu na sloučení uhlíku, netečný objem uhlíku a kyslíku se utvoří v centru a přemění se na hutného bílého trpaslíka.
Certainly, after Mass.
Samozřejmě,. po bohoslužbě.
Now we know you don't go to mass unless we make you.
Teď víme, kdo tu má pré, když nejsou kočky doma.
At the signal, a mass of molten steel is directed from each furnace into the mold for the gun.
Z formy šlehají plameny a crčí pára. To způsobí velikou radost mezi už tak rozjařenými astronomy.
I am going to attend mass, my daughter.
Jdu na mši dcero moje!
Father. permit me to attend Mass.
Otče. dovolte mi pomáhat při mši.
Joan, if we permit you to attend Mass. will you stop wearing men's clothes?
Jano, kdybych ti to dovolil. přestala by ses oblékat do mužských šatů?
So, you would rather dress as a man than attend Mass?
Takže. radši se budeš oblékat jako muž než pomáhat při mši?
I know that in one of the schools. the boys have risen up in the classroom. and enlisted in a mass.
Vím, že v jedné škole chlapci ve třídě povstali a dali se odvést hromadně.
Mass the knights.
Shromážděte rytíře.
Mass the longbows on the right flank, crossbows on the left.
Shromážděte lučistníky na pravém křídle a kušníky na levém.
They mass for attack on the west tower.
Shromažďují se, aby zaútočili na západní hradby.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In many cases, lifesaving medicines can be cheaply mass-produced, but are sold at prices that block access to those who need them.
V mnoha případech je masová výroba život zachraňujících léků levná, ale prodávají se za ceny, které je činí nedostupnými pro ty, kdo je potřebují.
Many citizens believe, rightly, that their mass media are failing to investigate and document abuses.
Mnozí občané jsou přesvědčeni, a právem, že hromadné sdělovací prostředky nevyšetřují a nedokladují případy zneužívání pravomocí.
When geo-strategic military front lines are non-existent, as in Kosovo, Afghanistan, and Iraq, mass no longer equals victory.
Neexistují-li geostrategické vojenské frontové linie, jak tomu bylo v Kosovu, v Afghánistánu i v Iráku, pak se masa nerovná vítězství.
Higher interest rates to reduce the housing boom seem, even in retrospect, ill advised if the cost is mass unemployment.
Zvýšení úrokových sazeb s cílem omezit boom bydlení se i při zpětném pohledu jeví jako nerozum, jestliže by cenou za ně byla masová nezaměstnanost.
The mystique of immense wealth, noble birth, and great exclusivity is further sustained by the global mass media that promote these rituals.
Kouzlo nesmírného bohatství, urozenosti a mimořádné výlučnosti ještě umocňují globální masmédia, jež tyto rituály propagují.
Kuwait now allows women to vote, Qatar has embraced an ambitious reform program, Bahrain has shown great tolerance of mass demonstrations, and the U.A.E. is allowing something like a free press.
Kuvajt dnes umožňuje ženám účast ve volbách, Katar přijal ambiciózní reformní program, Bahrajn projevil obrovskou toleranci vůči masovým demonstracím a Spojené arabské emiráty povolují existenci něčeho takového, jako je svobodný tisk.
Talk is growing of a change in US defense doctrine to allow for pre-emptive strikes on states that harbor weapons of mass destruction.
Proslýchá se, že Amerika hodlá změnit svou obrannou doktrínu tak, aby v rámci preventivních opatření umožňovala útok na státy, které disponují zbraněmi hromadného ničení.
The common aim should be to remove the threat posed by a dictator with so well-documented a predilection for weapons of mass destruction.
Společným cílem by mělo být odstranění hrozby v podobě diktátora s tolikrát dokázanou slabostí pro zbraně hromadného ničení.
Moreover, Saddam may already possess a weapon of mass destruction but has been deterred from using it.
Dále je možné, že Saddám už zbraň hromadného ničení má, ale podařilo se zabránit mu v jejím použití.
It reached this zenith by surpassing cash-strapped Russia - long its only rival as a mass imprisonment society - after Russia released thousands of inmates so as to save money.
Spojené státy předběhly svého dlouhodobého hlavního rivala v masovém uvězňování, finančně vyčerpané Rusko, které z ekonomických důvodů propustilo na tisíce vězňů.
At the same time, the war left enormous pent-up demand for the products of mass production: cars, washing machines, refrigerators, lawn mowers, television sets, and more.
Ta současně vyvolala obrovskou akumulovanou poptávku po výrobcích masové spotřeby: automobilech, pračkách, ledničkách, sekačkách na trávu, televizorech a dalších.
The United States seems to reel from one mass gun killing to another - roughly one a month this year alone.
Spojené státy jako by se potácely od jedné hromadné střelby ke druhé - v tomto roce k nim dochází zhruba jednou za měsíc.
Between the mid-1970's and the mid-1990's, Australia had several mass shootings.
V Austrálii došlo od poloviny sedmdesátých do poloviny devadesátých let k několika hromadným střelbám.
In the US and many Latin American countries, slaveholding fueled mass violence as well.
V USA a mnoha latinskoamerických zemích přiživovalo masové násilnosti také otroctví.
Doporučujeme...Online kurzAnglická slovíčka pro A2Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...