A2

gather angličtina

sbírat, shromáždit, sebrat

Význam gather význam

Co v angličtině znamená gather?
Definice v jednoduché angličtině

gather

If people or things gather, they come together. A crowd of several hundred gathered outside the police station. We gathered thousands of signatures to end the war. The amount of data that scientists are gathering on the brain is similarly increasing every year. I gathered my courage, walked into the room, and closed the door behind me. Let us read for ourselves all the information that they gathered. If you gather something, you've heard or read it, or you have reason to believe it, but you don't know. This trip was a kept secret, I gather , until yesterday. I gather that he does not entirely trust her. I gather you're currently writing a book. If something gathers speed, it continues to get faster. The train pulled ahead , gathering speed as it moved away. If something is gathering dust, it is not being used. Remember that wheelchair? It was gathering dust in the garage.

gather

shromažďovat, sebrat assemble or get together gather some stones pull your thoughts together (= assemble) collect in one place We assembled in the church basement Let's gather in the dining room (= accumulate, pile up) collect or gather Journals are accumulating in my office The work keeps piling up conclude from evidence I gather you have not done your homework (= pucker) draw together into folds or puckers draw and bring closer she gathered her shawl around her shoulders look for (food) in nature Our ancestors gathered nuts in the Fall sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching (= gathering) the act of gathering something (= gain) increase or develop the peace movement gained momentum the car gathers speed (= assemble, get together) get people together assemble your colleagues get together all those who are interested in the project gather the close family members
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad gather překlad

Jak z angličtiny přeložit gather?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako gather?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Časování gather časování

Jak se v angličtině časuje gather?

gather · sloveso

Příklady gather příklady

Jak se v angličtině používá gather?

Jednoduché věty

As soon as you gather enough wisdom, you are too old to be able to make use of it.
Jakmile získáte dostatek moudrosti, jste moc staří na to, abyste toho využili.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

We must gather fuel and return here fast.
Musíme sehnat benzín a rychle se vrátit.
And it came to pass that the Nephites did gather together a great number of men, even to exceed the number of 30,000.
Stalo se, že Nephiti shromáždili velké množství lidí! Dokonce možná víc jak 30.000!
It's a tank to gather the rainwater.
To je nádrž na dešťovou vodu.
At the same time as the ceremony at the town hall. the townspeople gather for a torchlight procession. in honour of the president.
Současně s ceremonialem na radnici se obyvatelé města shromážďují k pochodňovému průvodu na počest prezidenta.
The Baron von Chanterelle does not wish for his lineage to die out and therefore invites all of the region's maidens to gather in the marketplace so that his nephew, the sole heir, may choose a fitting maiden to take as his wife.
Baron von Chanterelle chce zabránit tomu, aby jeho rod vymřel, proto vyzývá všechny panny z okolí, ať se shromáždí na trhovém náměstí, aby si jeho synovec, jediný univerzální dědic, mohl vybrat pannu, kterou pojme za ženu.
Must've been terrible if they had time to gather the harvest.
Musela být hrozná, když měli čas na sklizeň.
Gather round, boys.
Ke mně, chlapci.
Gather some leaves and grass.
Obstarej trávu a listí.
Newly wedded men gather.
Čerstvě ženatí muži pospolu.
The women gather at the house of the deceased.
Ženy se shromažďují v domě zesnulého.
GATHER THE FORCES!
Shromáděte armádu!
Even I was able to gather that much.
Na tohle bych přišel taky.
Well, we stand a first-rate chance of having him withdraw his financial support. Now, did you gather that?
Na to byste taky přišel?
And we shall gather, and.
Sejdeme se.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

That discontent will likely gather momentum as elections near, which may be enough to stop the federal authorities from meeting their strategic goal of winning an unchallengeable majority of seats in the new Duma.
S blížícím se termínem voleb se tato nespokojenost bude zřejmě projevovat stále více, což by mohlo stačit k tomu, aby federální úřady upustily od svého strategického cíle získat v nové Dumě naprostou většinu křesel.
MONROVIA, LIBERIA - This week, the 27 members of the High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda gather in Monrovia, Liberia, to advise United Nations Secretary-General Ban Ki-moon.
MONROVIA, LIBÉRIE - Tento týden se v liberijské Monrovii schází 27 členů Vysokého panelu významných osob o rozvojové agendě po roce 2015, aby poskytli rady generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů Pan Ki-munovi.
If those who gather in Moscow on May 9 do anything to validate Soviet war crimes, they will show themselves insensitive to the silent cries of WWII's tens of millions of dead innocents.
Pokud ti, kdo se 9. května sejdou v Moskvě, udělají cokoliv, čím by stvrdili právoplatnost sovětských válečných zločinů, projeví tím necitlivost vůči němým výkřikům desetimilionů nevinných mrtvých z druhé světové války.
But as the storm clouds gather in the coming year, the political coalition that put Bush in power will stifle progress in undoing the fiscal mess.
Zatímco se však nad nadcházejícím rokem stahují bouřková mračna, politická koalice, která přivedla Bushe k moci, bude dusit pokrok při odklízení tohoto fiskálního nepořádku.
Under the terms of the UN treaty on climate change, the signatories - virtually the whole world - are to gather each year to discuss the treaty's implementation.
V rámci úmluvy OSN o změně klimatu se její signatáři - prakticky celý svět - každoročně scházejí, aby prodiskutovali uskutečňování úmluvy.
In Accra, a trendy street club named Strawberries is well known as a hangout for gays, and there are a few prominent, if still discreet, clubs where homosexual men and women gather.
V Akkře je módně zařízený bar Jahody, o němž se dobře ví, že je lokálem gayů. Existuje i několik nápadných, ač stále zdrženlivých klubů, kde se homosexuální muži i ženy scházejí.
In August, political leaders from the entire world will gather in Johannesburg for the World Summit on Sustainable Development.
A konečně v srpnu se političtí vůdci celého světa sjedou do Johannesburgu, kde se bude konat Světový summit o udržitelném rozvoji.
Indeed, it is widely believed that President Jiang and his confidante Zeng Qinghong obsessively gather politically embarrassing evidence against corrupt officials in order to blackmail these officials into subservience.
Mnoho lidí přitom věří, že prezident Ťiang a jeho důvěrník Ceng Čhing-chung jsou posedlí sbíráním politicky nepříjemných důkazů proti úředníkům, aby je vydíráním dostali pod svou kontrolu.
After all, popular protests have failed to gather steam; Bashar al-Assad's regime has held firm in Syria; and Egypt, with neither a constitution nor a parliament, has apparently veered from democracy, if not descended into chaos.
Lidové protesty koneckonců nenabraly dynamiku, režim Bašára Asada v Sýrii se udržel a Egypt, který nemá ústavu ani parlament, se zjevně odklonil od demokracie, pokud přímo neupadl do chaosu.
On October 29, leaders of the European Union will gather in Rome to sign the Union's new Constitutional Treaty.
Devětadvacátého října se vedoucí představitelé Evropské unie sejdou v Římě, aby podepsali novou Ústavní smlouvu unie.
As the world's richest nations gather in Canada for the annual G-7 jamboree, their leaders should ask if the US and Europe face a similar fate.
Až se v Kanadě sejdou nejbohatší země světa na své každoroční schůzce zemí G-7, měli by si jejich vůdci položit otázku, zda podobnému osudu čelí také Spojené státy a Evropa.
On December 10th, women from around the world will gather at the European Parliament to fight against Female Genital Mutilation.
Dne 10. prosince se sejdou ženy z celého světa v Evropském parlamentu, aby bojovaly proti mrzačení ženských genitálií.
Recent methodological advances have enabled us to assess better what contributes to citizens' sense of well-being, and to gather the data needed to make such assessments on a regular basis.
Metodologické pokroky poslední doby nám umožňují lépe hodnotit, co mezi občany přispívá k pocitu blahobytu, a shromažďovat data, jichž je k pravidelnému provádění takových hodnocení zapotřebí.
When the NATO Allies gather in Istanbul, much of the talk will concern the divisions between America and Europe over Iraq.
Až se představitelé členských zemí NATO sejdou v Istanbulu, velká část rozhovorů se bude týkat sporů mezi Amerikou a Evropou ohledně Iráku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...