rise | rase | arise | arse
A1

raise angličtina

vyvolat, zvýšit, způsobit

Význam raise význam

Co v angličtině znamená raise?
Definice v jednoduché angličtině

raise

If you raise something you make it higher; that is you move it up. I need to raise the car off the ground to fix it from below. Raise your hand if you know the answer. If you raise children or animals, you care for them until they have grown up (become adults). I raised the children after their mother died. I raised my dog from a puppy. If you raise food (plants or animals) you grow it on a farm. This is also used for plants that are not food, like cotton or tobacco. My grandfather raised corn and chickens. If you raise a number, you make it bigger. If you raise an idea you start talking about it. Why did you have to raise the issue of abortion? If someone raises the dead they make dead people alive again. Jesus is said to have raised the dead.

raise

A raise is an increase in pay at work. I have worked here long enough I should get a raise. In gambling, a raise is an increased bet.

raise

raise the level or amount of something raise my salary raise the price of bread zvednout, zdvihnout (= lift) raise from a lower to a higher position Raise your hands Lift a load cause to be heard or known; express or utter raise a shout raise a protest raise a sad cry collect funds for a specific purpose The President raised several million dollars for his college (= grow, produce) cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques The Bordeaux region produces great red wines They produce good ham in Parma We grow wheat here We raise hogs here (= conjure, call down) summon into action or bring into existence, often as if by magic raise the specter of unemployment he conjured wild birds in the air call down the spirits from the mountain vychovat (= bring up) bring up raise a family bring up children (= lift) move upwards lift one's eyes (= wage hike, hike) the amount a salary is increased he got a 3% raise he got a wage hike (= erect) construct, build, or erect Raise a barn create a disturbance, especially by making a great noise raise hell raise the roof raise Cain (= lift) raise in rank or condition The new law lifted many people from poverty (= enhance, heighten) increase This will enhance your enjoyment heighten the tension (= arouse, evoke) call forth (emotions, feelings, and responses) arouse pity raise a smile evoke sympathy (= leaven) cause to puff up with a leaven unleavened bread (= lift) invigorate or heighten lift my spirits lift his ego bring (a surface or a design) into relief and cause to project raised edges establish radio communications with They managed to raise Hanoi last night multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth raise your 'o' activate or stir up raise a mutiny bet more than the previous player bid (one's partner's suit) at a higher level (= bring up) put forward for consideration or discussion raise the question of promotions bring up an unpleasant topic increasing the size of a bet (as in poker) I'll see your raise and double it (= lift) the act of raising something he responded with a lift of his eyebrow fireman learn several different raises for getting ladders up (= resurrect, upraise) cause to become alive again raise from the dead Slavery is already dead, and cannot be resurrected Upraising ghosts (= lift) put an end to lift a ban raise a siege (= recruit) cause to assemble or enlist in the military raise an army recruit new soldiers (= rise) an upward slope or grade (as in a road) the car couldn't make it up the rise (= promote, advance, kick upstairs) give a promotion to or assign to a higher position John was kicked upstairs when a replacement was hired Women tend not to advance in the major law firms I got promoted after many years of hard work
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad raise překlad

Jak z angličtiny přeložit raise?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako raise?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Časování raise časování

Jak se v angličtině časuje raise?

raise · sloveso

Příklady raise příklady

Jak se v angličtině používá raise?

Jednoduché věty

Raise your hand before you answer.
Zvedněte ruce, než odpovíte.
Tom used to raise rabbits.
Tom kdysi choval králíky.
He is going to raise the taxes.
Chystá se zvýšit daně.
What we need is a pay raise.
To co potřebujeme, je zvýšení platu.
They wanted to know how to raise a billingual child.
Chtěli vědět, jak vychovávat bilingvní dítě.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

With that money, she can buy all the milk in the world and raise 1000 children!
Ta by mohla za své peníze vychovat tisíc dětí.
Later, I probably can raise babies well.
Vsadím se, že bych byl taky skvělý táta.
I want to raise twins too.
Kéž bych měla dvojčata.
Over time, the effect was to raise productivity, incomes, nutrition and even height.
V průběhu doby to mělo efekt zvýšení produktivity, příjmů, výživy a dokonce i výšky.
Does Lord Choi raise bandits?
Copak lord Choi zaměstnává bandity?
Previously I fought for a successful career and for my honor. I was desperate to raise my reputation in the world. It was with such a selfish desire that I annihilated the Yoshioka School.
Zoufale jsem toužil proslavit se ve světě. ve které jsem zničil školu Jošioka. když jsem je zavraždil.
Nobody thought to raise a red flag when they saw a body in a fridge?
Nikoho nenapadlo bít na poplach, když viděl tělo v lednici?
Raise our son, start a restaurant. I can't.
Měli jsme vychovávat syna, otevřít si restauraci, ale já.
You don't know what it's like to be in love, to be married, to raise a son with. With the woman you love. And you have no idea what it's like to lose her.
Nevíš, co je to láska, co je to manželství, jaké je, když vychováváš dítě s milovanou ženou, a už vůbec netušíš, jak bolestivá je její ztráta.
Uh. Does my new promotion, by any chance, come with a raise?
Neodrazí se moje povýšení, náhodou, na výplatě?
I'm trying to raise awareness.
Snažím se zvýšit povědomí.
Leaving traces behind will not raise an issue.
Když za sebou zanecháš stopy, neměl by to být problém.
I couldn't raise a child.
Nemohla jsem vychovávat dítě.
They raise guillotine. to cut the Valgrand's neck!
Chystají gilotinu. Pro Valgrandův krk!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Allowing opium traffickers to operate with impunity gives them a free hand to raise money to pay for the arms and fighters battling the Afghan army and NATO forces.
Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků, kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO.
Should this change, the ECB will have to raise rates even if Europe's economic growth remains slack.
Pokud by se to změnilo, ECB bude muset sazby zvýšit, i kdyby hospodářský růst Evropy zůstával mdlý.
The only way, he says, for the Fed to have kept stock prices in reasonable equilibrium ranges in the late 1990's would have been to raise interest rates so high that they hit the real economy on the head with a brick.
Jediným způsobem, jímž by podle jeho slov Fed koncem 90. let udržel ceny akcií v rozumně vyvážených rozmezích, by bylo posunout úrokové sazby tak vysoko, že by to reálné ekonomice podtrhlo nohy.
Technically, reducing a deficit is a straightforward matter: one must either cut expenditures or raise taxes.
Technicky je snižování schodku přímočará činnost: je potřeba buď snižovat výdaje, nebo zvyšovat daně.
But why can't the US bring itself to raise taxes on gasoline and other sources of carbon emission like coal burning power plants?
Proč se však nemohou USA přimět ke zvýšení daní na benzin a další zdroje uhlíkových emisí, jako jsou tepelné uhelné elektrárny?
The overwhelming - and sensible - expectation is that the two parties will compromise and raise the debt ceiling before inflicting serious economic and financial dislocations.
Většinově - a rozumně - se očekává, že se partaje na kompromisu dohodnou a dluhový strop zvýší dřív, než způsobí vážné ekonomické a finanční vyšinutí.
Obama would raise the top marginal tax rates on wages, capital gains, dividends, interest, and estates, especially on higher-income individuals and small businesses.
Obama by zvýšil nejvyšší marginální daňové sazby v oblasti mezd, kapitálových příjmů, dividend, úroků a nemovitostí, zejména u jednotlivců s vyššími příjmy a malých podniků.
Frankly, no one knows what legislative deal will be struck to raise the debt ceiling.
Upřímně řečeno nikdo neví, jaká legislativní dohoda na zvýšení dluhového stropu se nakonec upeče.
In fact, it is reluctant to say or do anything publicly that might raise China's hackles.
Přitom se ovšem zdráhá veřejně prohlásit nebo udělat cokoliv, co by mohlo Číně nadzvednout mandle.
Moreover, many fragile states are rich in natural resources, and must establish transparent resource management - aimed at curbing corruption and controlling illicit flows of money and goods - in order to raise the revenues needed to deliver services.
Mnohé křehké státy jsou navíc bohatě obdařené přírodními zdroji a musí vytvořit jejich transparentní správu, zaměřenou na potlačování korupce a kontrolu nezákonných toků peněz a zboží, aby si zajistily příjmy nezbytné pro poskytování služeb.
On the contrary, a shakeout of less productive jobs, for example, would at first raise unemployment, increase government outlays, and reduce private spending.
Právě naopak, například ořezávání méně produktivních pracovních míst by nejprve zvýšilo nezaměstnanost, zatížilo vládní výdaje a snížilo soukromé útraty.
Suppose that we levy a small tax on existing coal power plants in order to pay for the solar subsidy, and then gradually raise consumers' electricity bills as more and more solar plants are phased in.
Předpokládejme, že uvalíme malou daň na již existující uhelné elektrárny, abychom zaplatili dotaci elektrárnám slunečním, a pak budeme postupně zvyšovat účty za elektřinu, jak se do sítě bude zapojovat stále více slunečních elektráren.
It involves three steps: raise money from the globally rich, do not deal with governments, and transfers funds in cash to the poor.
Zahrnuje tři kroky: vybrat peníze od celosvětově bohatých, nejednat s vládami a převést prostředky v hotovosti chudým.
Honoring all three of those legal obligations simultaneously is impossible if Congress refuses to raise the debt ceiling, but raising the debt ceiling without Congressional approval, though illegal and an impeachable offense, was the least-bad choice.
Splnit všechny tři tyto právní závazky je nemožné, pokud Kongres odmítá zvýšit dluhový strop, avšak zvýšení dluhového stropu bez souhlasu Kongresu, jakkoliv jde o nezákonný a trestuhodný prohřešek, bylo nejméně špatnou volbou.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...