pur | our | por | your
A2

pour angličtina

lít, sypat

Význam pour význam

Co v angličtině znamená pour?
Definice v jednoduché angličtině

pour

If you pour something, you let it flow from one place to another. If something pours, it flows fast from one place to another. If the rain pours, it is raining hard (a lot of rain is coming down fast).

pour

The act of pouring. Now that's a good pour of beer.

pour

cause to run pour water over the floor (= pullulate) move in large numbers people were pouring out of the theater beggars pullulated in the plaza lít, sypat (= decant, pour out) pour out the sommelier decanted the wines flow in a spurt Water poured all over the floor supply in large amounts or quantities We poured money into the education of our children lít jako z konve, padat trakaře rain heavily Put on your rain coat-- it's pouring outside!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad pour překlad

Jak z angličtiny přeložit pour?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako pour?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Časování pour časování

Jak se v angličtině časuje pour?

pour · sloveso

Příklady pour příklady

Jak se v angličtině používá pour?

Jednoduché věty

Don't pour hot water into the glass or it will crack.
Nelijte do sklenice horkou vodu, nebo praskne.
Pour me a glass of wine.
Nalij mi skleničku vína.
Pour me a glass of wine.
Nalijte mi skleničku vína.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Pour me a Guinness.
Nalijte pivo.
Pour me a shot, pour me another.
Nalij mi panáka. A ještě.
Pour me a shot, pour me another.
Nalij mi panáka. A ještě.
Jared. Pour yourself a glass.
Nalij si sklenku.
Besides, I'm going to pour it over this sliced banana, so vitamin C will be involved.
Mimo to, já tím přeliju tenhle nakrájený banán, takže to bude obsahovat vitamín C.
Can I pour you some tea?
Mohu vám nalít čaj?
Here, let me pour you some of this absolutely delicious tea, and you will be right as rain in no time.
Tady, naliju ti trošku tohoto vítečného čaje a než se naděješ, budeš jako řípa.
Sutton, I'm sure you understand that every penny I pour into my assistant's salary is a penny less I have to spend on the image, which is what sells this magazine.
Sutton, věřím, že rozumíš tomu, že každý cent, který dám své asistentce je je o cent méně, který by mohl vytvořit image, která prodává tenhle časopis.
I can drink it as long as you can pour it.
Můžu pít, dokud budeš nalévat.
Water will pour in, when it rains.
Vždyť mně tam bude pršet, zatejkat.
Now pour!
Nyní lej!
Every time they make a joke, a million francs pour in.
Dělají srandu, která je stojí milión franků.
So pour yourself a brandy and pull yourself together.
Tak si nalej koňak, ať se vzpamatuješ.
No siree, I'm gonna sit up with that two-legged cactus. and pour water into him until lilies sprout out of both his ears.
Kdepak, já tu budu sedět s tím dvounohým kaktusem. a budu ho zalévat, dokud mu z uší nevykvetou lilie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

BERLIN - As thousands of refugees pour into Europe to escape the horrors of war, with many dying along the way, a different sort of tragedy has played out in many of the European Union's newest member states.
BERLÍN - V době, kdy se tisíce uprchlíků hrnou do Evropy, aby unikly hrůzám války, přičemž mnozí z nich cestou umírají, odehrává se v mnoha nejnovějších členských státech Evropské unie jiný typ tragédie.
Indeed, while the scandals have shaken the government, Lula was overwhelmingly reelected last year, and investors continue to pour money into the stock market.
Ba třebaže skandály otřásly vládou, Lula byl loni drtivou většinou znovuzvolen a investoři nadále na akciový trh sypou peníze.
But it does not automatically follow that governments should pour money into public infrastructure projects or foster private investment by adding further incentives amid already auspicious market conditions.
Z toho však automaticky nevyplývá, že by vlády měly lít peníze do veřejných infrastrukturálních projektů nebo podporovat soukromé investice přidáváním dalších pobídek k již tak příznivým tržním podmínkám.
With membership achieved and EU money starting to pour in, leaders feel secure enough to let economic policy slip.
Po dosažení členství a poté, co začaly z EU přitékat peníze, se lídři cítí dost bezpeční na to, aby pustili hospodářskou politiku ze řetězu.
But, given the tastes and appetites of Moscow's mayor, you can assume that he will continue to pour what money remains into the city's building boom.
Leč vzhledem ke vkusu a apetytu moskevského starosty lze předpokládat, že i nadále bude zbylé peníze sypat do stavebního boomu velkoměsta.
In fact, there has been neither inflation nor growth: central banks can seemingly pour hundreds of billions of dollars, euros, or yen into the market with little discernible effect.
Ve skutečnosti nenastala inflace ani růst: centrální banky mohou zdánlivě zaplavit trh stamiliardami dolarů, eur či jenů, aniž by to mělo nějaký patrný efekt.
Big international banks pour in lots of short term capital into a region, and then suddenly pull the plug, demanding immediate repayments, and being unwilling to roll over the credits.
Velké mezinárodní banky nalévají neuvěřitelné množství krátkodobého kapitálu do dané oblasti, a pak znenadání vytáhnou špunt a požadují okamžité splacení a nejsou ochotny ani náhodou jen diskutovat o přehodnocení úvěrů.
Since those early days, the US Government has continued to pour billions of dollars into research and development of IT technologies.
Již v těchto raných dobách házela vláda USA miliony dolarů do chřtánu výzkumu a rozvoje informačních technologií.
Perhaps not surprisingly, the IMF has tried to pour cold water on international enthusiasm for its generosity.
Mezinárodní měnový fond se - možná nikoliv překvapivě - pokusil zchladit mezinárodní nadšení pro štědrost.
Confidence is too low for commercial banks to create credit on the scale needed to return to full employment and the pre-crisis growth trend, however many hundreds of billions of whatever cash central banks pour into them.
Důvěra je příliš nízká na to, aby komerční banky vytvořily úvěry v takovém objemu, jaký je potřebný pro návrat k plné zaměstnanosti a k předkrizovému růstovému trendu, ať už do nich centrální banky napumpují jakkoliv mnoho stamiliard jakékoliv měny.
The TRC helped to open festering wounds, cleanse them, and pour balm on them to help in healing all of South Africa's people.
Komise pravdy a usmíření otevřela hnisající rány, vyčistila je a nalila na ně balzám, aby napomohla k uzdravení všech obyvatel Jižní Afriky.
Stable economic policy and rapid growth, in turn, enabled Blair's government to pour extra money into education and the National Health Service.
Stabilní hospodářská politika a rapidní růst pak Blairově vládě umožnily nalít více peněz do školství a Národní zdravotnické služby.
In doing so, he neglected to focus on the structural problems that propelled a docile society to pour into the streets two and a half years ago to bring down his predecessor, Hosni Mubarak.
Přitom zanedbával strukturální problémy, které před dvěma a půl lety vyhnaly jinak pokornou společnost do ulic, aby sesadila jeho předchůdce Husního Mubaraka.
Britain's economy grew more steadily and rapidly than it had done for several generations, and the tax revenue generated by growth enabled the government to pour money into education and the National Health Service.
Britská ekonomika rostla vytrvaleji a svižněji než během předchozích několika generací a příjem z daní poháněný růstem umožnil vládě nalít peníze do školství a zdravotnictví.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

pour čeština

Příklady pour anglicky v příkladech

Jak přeložit pour do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Pour la patrie.
Pour la patrie.
Now, could I pour you some tea?
Now, could I pour you some tea?
Vous restez ici quelques minutes pour moi.
Vous restez ici quelques minutes pour moi.
Alors je vais un peu parler pour moi.
Alors je vais un peu parler pour moi.
Pas pour toi?
Pas pour toi?
A kdybych věděl, co v tom je pour moi?
And if I did...what's in it for moi?
Pour quoi pas?
Pourquoi pas?
Pour quoi pas?
Pour quoi pas?
Téléphone pour monsieur.
Telephone pour monsieur.
Les dames et demoiselles pour etre baisees devant leur noces.
Les dames et demoiselles pour etre baisees devant leur noces. Il n'est pas la coutume de France.
Marge, pour vous.
Marge, pour vous.
Non attendez plutot une soupe du jour pour moi.
Non attendez plutot une soupe du jour pour moi.
Permettez-moi de proposer pour commencer.
Permettez-moi de proposer pour commencer.
Monsieur Oscar Benton. consentez-vous a prendre pour espouse.
Monsieur Oscar Benton. consentez-vous a prendre pour espouse.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »