lit | Lt | lot | žít

lít čeština

Překlad lít anglicky

Jak se anglicky řekne lít?

lít čeština » angličtina

pour cast beat down strike spill shed mint
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady lít anglicky v příkladech

Jak přeložit lít do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

To bude chtít kapku whisky, lrské, a já ji do sebe budu lít.
It'll be a little drop of whiskey, Irish, and I'll pour it meself.
Jako lít vodu přes síto.
Like water through a sieve.
Snaží se do mě lít alkohol, ale já si vždycky uchovám jasnou hlavu.
He keeps trying to pour the liquor into me, but I always manage to keep my head.
Dobrá, ale bude to lít do lahve.
OK, and he provides the bottles free to pour the drink back.
A pak do ní začneme lít mléko?
Then pour the milk in?
Nikdy do nich nezačnou lít mléko z kbelíku.
They never begin by pouring stuff into them out of a bucket.
Ale já vždy říkám, že dobrá whisky je lepší než lít olej do rozbouřené vody.
But I always said a glass of good whiskey is better than oil to calm troubled waters.
Jsem tu doma více než ve Vídni, v těch tvých nablýskaných salónech, když se mám bavit s nudnými lidmi, lít do sebe šampaňské a klopýtat při valčících od všelijakých Straussů?
More at home here than in Vienna. in all your glittering salons. gossiping gaily with bores I detest, soaking myself in champagne. stumbling about to waltzes by Strauss I can't even remember.
Ty budeš lít zvony, já malovat ikony.
You'll cast bells. I'll paint icons.
Jestli chytím toho idiota který nalíčil tuto past, nechám jej mrskat po dvě hodiny a sama budu lít do ran ocet.
If I find the idiot who set this trap, he'll be flogged for two hours and I'll apply the vinegar myself.
Začni lít.
Pour.
Bude lít jako z konve!
It will rain cats and dogs!
Chcete na mě lít ledovou vodu?
Pour cold water on me?
Možná do toho nemůžeš lít vodu.
Maybe you shouldn't have poured washing-up liquid into it.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Z toho však automaticky nevyplývá, že by vlády měly lít peníze do veřejných infrastrukturálních projektů nebo podporovat soukromé investice přidáváním dalších pobídek k již tak příznivým tržním podmínkám.
But it does not automatically follow that governments should pour money into public infrastructure projects or foster private investment by adding further incentives amid already auspicious market conditions.
Monetární politika je v posledním roce uvolněná a před volbami do Dumy začala vláda lít obrovské sumy do důchodů a dalších sociálních dávek.
Monetary policy has been loose for the last year, and before the Duma election the government started pouring huge sums into pensions and other social welfare transfers.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »