aster | mater | maser | muster
MUŽSKÝ ROD master ŽENSKÝ ROD mistress
A2

master angličtina

pán, mistr, zvládnout

Význam master význam

Co v angličtině znamená master?
Definice v jednoduché angličtině

master

A master is someone who controls something. She is the master of this domain. A master of a skill is very good at it. She is a master at sculpting humans. A degree awarded by a university. She holds a masters degree at Balliol College.

master

If a person masters something, they become very good at it; they are skilled at it. Through their courses, they will master the fine arts.

master

mistr an artist of consummate skill a master of the violin one of the old masters pán (= overlord) a person who has general authority over others be or become completely proficient or skilled in She mastered Japanese in less than two years překonat (= overcome) get on top of; deal with successfully He overcame his shyness directs the work of others (= original) an original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made (= victor) a combatant who is able to defeat rivals have dominance or the power to defeat over Her pain completely mastered her The methods can master the problems (= headmaster) presiding officer of a school someone who holds a master's degree from academic institution kapitán an officer who is licensed to command a merchant ship an authority qualified to teach apprentices (= control) have a firm understanding or knowledge of; be on top of Do you control these data? (= passkey) key that secures entrance everywhere hlavní (= chief, main, primary, principal) most important element the chief aim of living the main doors were of solid glass the principal rivers of America the principal example policemen were primary targets the master bedroom a master switch
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad master překlad

Jak z angličtiny přeložit master?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako master?

Master angličtina » angličtina

master
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Časování master časování

Jak se v angličtině časuje master?

master · sloveso

Příklady master příklady

Jak se v angličtině používá master?

Jednoduché věty

Tom was master of the situation in no time.
Tom nebyl nikdy pánem situace.
He was master of the situation.
Byl pánem situace.
Mankind is a master at destroying.
Lidstvo je odborník na ničení.
The more languages you master, the simpler you'll find them.
Čím více jazyků se naučíte, tím jednodušší vám připadnou.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Master Kirihara! Did I hear correctly that you were promised a position. in the special zone involving the Sakuradite mining rights?
Lorde Kiriharo, slyšel jsem, že jste kvůli svým úzkým kontaktům s těžiči sakuraditu zaslíbil svou pozici ve speciální oblasti.
As a new century dawned in 1 400, the emperor YongIe had another transport technology at his disposal, which had the potential to make him master, not just of the middle Kingdom, but of the entire global market.
Na prahu nového století, v roce 1400, měl císař Yongle k dispozici další dopravní techniku, která měla potenciál udělat z něho vládce a to nejen Říše Středu, ale celého globálního trhu.
That young master didn't look like talking an empty word.
Ten mladej pán rozhodně nemluvil do větru.
But then, it's a good thing you didn't meet that Young Master last time.
Ale zase. je dobře, že ses posledně nesetkala s mladým pánem.
That saying, that Miss could rest peacefully now because of you, Young Master.
Říká se, že slečna teď bude, díky vám, mladý pane, odpočívat v pokoji.
Young Master, let's go.
Mladý pane, jdeme.
Young Master, they're saying to hurry up.
Mladý pane, říkají, že si máte pospíšit.
It's that Young Master!
To je mladý pán!
Young Master, you are coming to your senses?
Mladý pane, už jste se probral?
Young Master.
Mladý pane!
YOUNG MASTER!
Mladý pane!
Well, if we think in that way, you are also similar to them as you aren't interested in anything about the world, Young Master.
No, když o tom tak přemejšlím, tak jste jim hodně podobnej. Taky se nezajímáte, co se kde děje, mladý pane.
Our Young Master isn't interested in the world at all to work hard as a proper magistrate.
Našeho mladýho pána, vůbec nezajímá těžká práce magistráta.
Young Master where are you?
Mladý pane, kde jste?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

He was a master at converting the complicated into the simple; and, rather than being paralyzed by complexity, he found new ways to deconstruct and overcome it.
Byl mistrem přetváření složitého na jednoduché; nenechal se ochromit komplikovaností a hledal nové způsoby jak ji kriticky rozebrat a překonat.
If politics is defined as the art of compromise, Arafat was a master of it at the Palestinian and Arab levels.
Definujeme-li politiku jako umění kompromisu, Arafat byl na palestinské a arabské úrovni jejím přeborníkem.
A human chess master's ability to intuit, visualize, and prioritize easily prevailed over the brute force approach of computers.
Intuitivní chápání, duševní zrak a schopnost určovat priority šachového mistra snadno vítězily nad počítačovou metodou hrubé síly.
But Berlusconi is also a master of ambiguity, someone who appeals to liberal values while pursuing an anti-liberal, populist, and corporatist agenda.
Ale Berlusconi je také mistrem víceznačnosti, člověkem, který se odvolává na liberální hodnoty, zatímco realizuje antiliberální, populistický a korporativistický program.
Yet, from Third World poverty levels two decades ago, Ireland has surpassed its former colonial master in GDP per capita.
A přesto se ze stavu bídy třetího světa, v jakém bylo před dvaceti lety, Irsko vypracovalo a předčí svého bývalého koloniálního učitele v HDP na hlavu.
Those who want to master the challenge of climate change now will reject such realism.
Ti, kdo chtějí vyřešit problém klimatických změn ihned, budou takový realismus odmítat.
Indeed, apart from defense and foreign affairs, Hong Kong was to be master of its own house.
Vskutku, s výjimkou obrany a zahraničních věcí měl být Hongkong svým vlastním pánem.
Silvio Berlusconi, another real-estate billionaire, who began his career as a crooner on a cruise ship, was even more outrageous than Trump, as well as a master of the mass media - literally so, as he owned most of it in his country.
Silvio Berlusconi, další realitní miliardář, který začínal kariéru jako zpěvák na výletní lodi, byl ještě nemožnější než Trump, ale byl to také mistr hromadných sdělovacích prostředků - a to doslova, protože mu většina médií v jeho zemi patřila.
Indeed, Europe needs a master plan to avoid a tailspin of recession, growing unemployment, and weakening banking systems.
Evropa skutečně potřebuje ucelený plán, aby se vyvarovala pádu, který by zahrnoval recesi, rostoucí nezaměstnanost a ochabování bankovních soustav.
A new master plan for growth would not be about printing money.
Nový komplexní růstový plán by nespočíval v tištění peněz.
If we are serious about a master plan for growth, we need to provide the necessary means.
Míníme-li určitý komplexní růstový plán vážně, musíme mu zajistit potřebné prostředky.
The special master would not be a fellow Californian, but he would be a fellow American.
Onen speciální mistr by sice nebyl Kaliforňan, ale byl by to Američan.
They would also be reassured by the fact that California sends representatives to Washington, D.C., where the special master's marching orders would be issued.
A také by je uklidňovala skutečnost, že Kalifornie vysílá své zástupce do Washingtonu, odkud by tento speciální mistr dostával pokyny.
Although every member nation has played its part in integrating Europe, France has without doubt been the country that provided most of the ideas and master builders.
Ačkoliv svou roli při integraci Evropy sehrály všechny členské země, Francie bezpochyby nabídla nejvíce myšlenek a architektů.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

master čeština

Příklady master anglicky v příkladech

Jak přeložit master do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Takto upravený master duplikačního pozitivu byl použit pro 2K digitální verzi v roce 2013.
The master negative of this edit was used for the 2K digital version.
Jeho jméno je Ogeechuck, Master Private.
His name is Ogeechuck, Master Private.
Dobře, pane. V-Master X-X-1.
V-Master to X-X-1.
X-X-1 V-Master.
X-X-1 to V-Master.
V-Master X-X-1.
V-Master to X-X-1.
They are easy to learn, but difficult to master and to apply.
They are easy to learn, but difficult to master and to apply.
Master.
Master.
Master se mi hlavou trenér dnes.
Master made me head trainer today.
Master Card, Visa, American Express?
Master Charge, Visa, American Express?
The Beat master.
The Beat master.
Kreditní karta Master. American Express. zlatá karta.
Master Charge, American Express.
Master disk s HOS.
The master disk for HOS?
Master Tatsu, dost, prosím.
Master Tatsu, stop, please.
Master William.
Master William.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »