join | point | joist | iont
A2

joint angličtina

kloub

Význam joint význam

Co v angličtině znamená joint?
Definice v jednoduché angličtině

joint

A place where two things meet but are still able to move. A place where two things join solidly. Any part of the body where two bones join, sometimes letting that part of the body to be bent or straightened. A way to join two pieces of wood together so that they interlock. A bar, restaurant, or nightclub. It was the kind of joint you wouldn't want your boss to see you in. prison; jail. I'm not breaking any more laws because I don't want to go back to the joint. A marijuana cigarette. Let's smoke a joint and then go skateboarding.

joint

united or combined a joint session of Congress joint owners kloub (anatomy) the point of connection between two bones or elements of a skeleton (especially if it allows motion) společný affecting or involving two or more joint income-tax return joint ownership a disreputable place of entertainment junction by which parts or objects are joined together špek, joint marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking fit as if by joints The boards fit neatly involving both houses of a legislature a joint session of Congress provide with a joint the carpenter jointed two pieces of wood fasten with a joint separate (meat) at the joint (= roast) a piece of meat roasted or for roasting and of a size for slicing into more than one portion (= articulation) the shape or manner in which things come together and a connection is made
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad joint překlad

Jak z angličtiny přeložit joint?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako joint?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Časování joint časování

Jak se v angličtině časuje joint?

joint · sloveso

Příklady joint příklady

Jak se v angličtině používá joint?

Citáty z filmových titulků

Why cant he joint us?
Proč s náma nemůže jít?
There's going to be a joint orchestra with the girl's grammar.
Chystá se společný orchestr s dívčí střední.
How about you and I giving this joint the air and indulging in some snappy necking?
Co takhle si odskočit a trochu se pomuchlovat?
Now, you low-down rat, get out. or we wreck the joint! - Come on!
A teď ty kryso ničemná nandávej nebo ti ten krám roztřískáme.
Surprised to see me in your swell joint?
Jsi překvapen, že mě vidíš ve svým parádním klubu?
This is the joint where you're working.
Ty děláš v tomhle podniku.
The joint's been held up, that's all.
Přepadli tenhle podnik, to je všechno.
Some joint you got here.
Máte to tu pěkný.
This magnolia is leaving your sweet-smelling vanilla joint.
Ta ozdoba z vaší navoněný, nudný nory právě hodlá zmizet.
We've been casing the joint for a whole week.
Už týden to místo hlídáme.
They're no good to the joint anymore.
Už z nich moc nekápne.
I'm sick and tired of this joint.
Už mám téhle díry dost.
She's got too much class for this joint.
Pro tuhle díru je moc nóbl.
There's no use arguing with this joint.
Nemá smysl s ním diskutovat.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The national reservations must be go, and a joint strategy for success must be adopted, including a massive increase in civilian and military aid for Afghanistan, if the country is to be prevented from descending into the same abyss as Iraq.
Má-li se zabránit propadu země do téže propasti jako Irák, je třeba odstranit národní výhrady a přijmout jednotnou strategii pro dosažení úspěchu, včetně zvýšení civilní i vojenské pomoci Afghánistánu.
Moreover, a regional consensus among all the players must be rebuilt, including Pakistan, Iran, and India, whose joint responsibility for peace, stability, and redevelopment in Afghanistan must be recognized by Europe and the US.
Dále je třeba znovu vybudovat regionální konsenzus mezi všemi aktéry, včetně Pákistánu, Íránu a Indie, jejichž společnou zodpovědnost za mír, stabilitu a rekonstrukci v Afghánistánu musí Evropa a USA pochopit.
On the contrary, they are now the government's partners in a joint venture to manage this dishonest scheme.
Právě naopak: stali se vládními partnery ve společném podniku uskutečňování tohoto nepoctivého plánu.
In the fall of 2000, Czech voters rebuked both parties during regional and Senate elections, with the Social Democrats losing their joint majority in the Senate.
Na podzim roku 2000, během regionálních a senátních voleb, dali voliči oběma stranám co proto. Sociální demokraté ztratili většinu v Senátu.
Later that very day, a joint operation resulted in simultaneous arrests in five European countries.
Ještě týž den vyústila jedna společná operace v několik souběžných zatčení v pěti evropských zemích.
Deeds speak louder than words, and deeds on the transatlantic level have been swift and decisive - for example, joint efforts aimed at choking off terrorist financing - even when we had strong divergences over Iraq.
Činy hovoří jasněji než slova a činy na transatlantické úrovni byly pohotové a rozhodné - například společné úsilí učinit přítrž financování teroristů -, přestože v otázce Iráku jsme měli značné neshody.
In the nineteenth century, the joint interests of the authoritarian Russian, German, and Austrian Empires prevented the establishment of a free Poland: such unholy alliances have no place in the twenty-first century.
V devatenáctém století bránily vzniku svobodného Polska společné zájmy autoritářské ruské, německé a rakouské říše: takto nekalé aliance nemají v jedenadvacátém století místo.
CAMBRIDGE: Many life and death issues facing developing countries can only be addressed by international joint action.
CAMBRIDGE: Mnoho otázek života a smrti, kterým čelí rozvojové země, je možné řešit pouze společnou mezinárodní akcí.
Joint exploration and development of the resources within and beneath the archipelago could then begin.
Pak by mohl začít společný průzkum a rozvoj zdrojů nacházejících se na tomto souostroví a pod ním.
In a study of pilots smoking only a single moderate joint, there was a difference between a placebo control group and those taking cannabis, up to 50 hours after taking the drug.
Ve studii pilotů kouřících jen jednu běžně velkou cigaretu byl rozdíl mezi kontrolní skupinou, která požívala placebo, a skupinou, která kouřila cannabis, rozdíl až 50 hodin po požití drogy.
In November, the first ever India-China joint naval exercises were held off the Chinese coast.
V listopadu pak u čínských břehů proběhly první společné indicko-čínské námořní manévry.
Last week, Russia and China held joint military maneuvers in the presence of both Russian President Vladimir Putin and Chinese President Hu Jintao.
Rusko a Čína minulý týden pořádaly vojenské manévry za přítomnosti ruského prezidenta Vladimíra Putina i čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa.
During the exercises, Shenyang units advanced 1,000 kilometers into the Beijing district, where they engaged in joint war games.
Během cvičení postoupily šenjangské jednotky 1 000 kilometrů do pekingského okresu, kde vstoupily do společných válečných her.
If Kim's bombast and nuclear threats lead to China-US bonding over a joint North Korea settlement, the entire world will be the safer for it.
Povedou-li Kimovy nabubřelé jaderné výhrůžky k tomu, že se Čína a USA dohodnou na společném řešení severokorejského problému, bude celý svět o něco bezpečnější.

joint čeština

Překlad joint anglicky

Jak se anglicky řekne joint?

joint čeština » angličtina

spliff reefer joint jay fatty L J
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady joint anglicky v příkladech

Jak přeložit joint do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Říkal jsem ti, ať si dáš joint.
I told you to smoke a joint.
Tohle je joint.
This is a joint.
Joint má dva konce.
The joint has two ends.
Uchopte joint pevně otevřeným koncem k sobě, palcem a ukazováčkem. Takhle.
Take the joint with the open end facing you firmly between between your thumb and index fingers, like this.
Nebyl ještě vzhůru, jinak by si chtěl zapálil joint.
He wouldn't be awake yet he would want to smoke a joint.
Mezi uživateli drog. se cigareta marihuany nejčastěji nazývá cígo, brčko, prásk, joint.
Among users of the drug, a marijuana cigarette is referred to as reefer, stick, roach, joint.
Divnej joint, co, Dawn?
It's a weird joint, ain't it, Dawn?
Klidně můžu zhulit celej tenhle joint a pořád vodejdu po svejch.
I could probably smoke this whole joint and still walk away, man.
Není to na joint. Není to kilo, ani gram.
It is not a lid or kilo or gram.
Joint.
A joint.
Joint?
Joint?
Jeden joint by vrátil jižní Kalifornii do roku 65.
One joint of this put Southern California to sleep back in '65.
Jeden joint.
One joint.
Jeden joint a seděl jste ve vězení?
One joint. And for this you did time in jail.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vůbec poprvé jsem investovala s jedním známým Maďarem, který chtěl ve své rodné zemi založit joint-venture a přivést na místní trh společnost CompuServe.
My first investment was with a guy I knew from Hungary who was going to create a joint venture to bring CompuServe into Hungary.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...