pint | print | joint | paint
A1

point angličtina

bod

Význam point význam

Co v angličtině znamená point?
Definice v jednoduché angličtině

point

A point is a position with no size, or a small dot. These two lines meet at this point. A point is the sharp end of a knife or other sharp thing. He used the point of the knife to make a hole in the can. The point of something is the reason or purpose for it. The whole point of coming here was to plant this tree, so let's not go home without doing it. A point is a dot between two numbers. To the dot's right, you find a decimal. The price has gone up by two point five percent.

point

To point at something is to hold one finger (or a stick, arrow or other long, thin thing) in the direction of the thing so that people will look at the thing. He pointed her toward the gate.

point

místo a geometric element that has position but no extension a point is defined by its coordinates označit, vymezit (= indicate, show) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively I showed the customer the glove section He pointed to the empty parking space he indicated his opponents the precise location of something; a spatially limited location she walked to a point where she could survey the whole street a brief version of the essential meaning of something get to the point he missed the point of the joke life has lost its point podrobnost, detail (= detail) an isolated fact that is considered separately from the whole several of the details are similar a point of information stupeň (= degree, stage) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process a remarkable degree of frankness at what stage are the social sciences? an instant of time at that point I had to leave (= orient) be oriented The weather vane points North the dancers toes pointed outward nasměrovat (= charge) direct into a position for use point a gun He charged his weapon at me the object of an activity what is the point of discussing it? (= direct) direct the course; determine the direction of travelling a V shape the cannibal's teeth were filed to sharp points tečka (= dot) a very small circular shape a row of points draw lines between the dots bod the unit of counting in scoring a game or contest he scored 20 points in the first half a touchdown counts 6 points a promontory extending out into a large body of water they sailed south around the point bod (= item) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list he noticed an item in the New York Times she had several items on her shopping list the main point on the agenda was taken up first sharp end he stuck the point of the knife into a tree he broke the point of his pencil an outstanding characteristic his acting was one of the high points of the movie a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect (= indicate, signal) be a signal for or a symptom of These symptoms indicate a serious illness Her behavior points to a severe neurosis The economic indicators signal that the euro is undervalued indicate the presence of (game) by standing and pointing with the muzzle the dog pointed the dead duck be positionable in a specified manner The gun points with ease mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes mark with diacritics point the letter mark (Hebrew words) with diacritics repair the joints of bricks point a chimney a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch one percent of the total principal of a loan; it is paid at the time the loan is made and is independent of the interest on the loan a distinguishing or individuating characteristic he knows my bad points as well as my good points a wall socket the gun muzzle's direction he held me up at the point of a gun the property of a shape that tapers to a sharp tip a V-shaped mark at one end of an arrow pointer the point of the arrow was due north tečka (= period, full stop, stop) a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations in England they call a period a stop any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass he checked the point on his compass (= luff) sail close to the wind (= taper) give a point to The candles are tapered desetinná tečka (= decimal point) the dot at the left of a decimal fraction (= distributor point) a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts them and current flows to the spark plugs (= aim, direct) intend (something) to move towards a certain goal He aimed his fists towards his opponent's face criticism directed at her superior direct your anger towards others, not towards yourself
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad point překlad

Jak z angličtiny přeložit point?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako point?

POINT angličtina » angličtina

INC
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Časování point časování

Jak se v angličtině časuje point?

point · sloveso

Příklady point příklady

Jak se v angličtině používá point?

Jednoduché věty

That's interesting, but beside the point.
Je to zajímavé, ale vedlejší.
I agree with you on that point.
V tomto bodě s vámi souhlasím.
I'm not interested in having a boyfriend at this point.
V tuto chvíli nemám zájem o žádného přítele.
Tom said that there was no point in growing vegetables when it can be bought.
Tom řekl, že nemá smysl pěstovat zeleninu, když se dá koupit.
There was no point in arguing with Tom.
Nemělo smysl se s Tomem hádat.
Not everyone shares that point of view.
Všichni ten názor nesdílí.
Let me point out one of the problems.
Dovolte mi poukázat na jeden z těch problémů.
Please come to the point.
Přejděte k věci, prosím.
There's no point in trying anymore.
Už to nemá smysl zkoušet.
At this point, we have no choice.
Momentálně nemáme jinou možnost.
At this point, we can only hope.
V tuto chvíli můžeme jen doufat.
There's no point discussing that now.
Teď nemá smysl o tom hovořit.
I think that you're missing the point.
Myslím, že to nechápeš.
At one point in time we were enemies, but we concluded a peace and now have a good relationship with each other.
V jednu chvíli jsme byli nepřáteli,ale uzavřeli jsme mír a teď spolu máme dobrý vztah.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

That's not the point.
Takhle to nemyslím.
He's reached that point?! Hey!
Hej, co se děje?
And what's the point if we're the only ones left?!
Co můžeme udělat, když budeme jediní, kteří zůstanou?
We're not the end point, the goal of evolution, or anything like that.
Nejsme koncový bod, cíle evoluce, nebo něco podobného.
I think, at this point, it's just all mind games.
Myslím, že v tomhle bodě jsou to všechno jenom hry.
If this is all part of the game, it's beyond me at this point.
Pokud je to všechno součástí hry, tak je to nad moje chápání.
At that point, I just, you know, lost it.
V tu chvíli jsem už toho měl dost.
He's got a point.
Na tom něco bude.
Okay, here's where I prove my point.
Dobře, tady můžeme dokázat že mám pravdu.
So have I made my point, Or do I have to beat them again with just one pinky?
Tak měl jsem pravdu, nebo je musím ještě jednou porazit jenom s jedním malíčkem?
That's such a good point!
To je tak dobrá poznámka!
What's the point of any of this?
Jaký má tohle všechno smysl?
Just act normal, and at a certain point, the Commandant will contact you.
Prostě jednej normálně a v určitou chvíli tě kontaktuje velitel.
She's also a compulsive gambler and a philanderer, so what's your point?
Také je notorickou gamblerkou a záletnicí, takže o co ti jde?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

One of these species, orange roughy, has been caught commercially for only around a quarter-century, but already is being fished to the point of collapse.
Jeden z těchto druhů, červenice obecná, se komerčně loví teprve asi čtvrtstoletí, ale už je vychytána až na pokraj kolapsu.
The whole point of restructuring was to discharge debt and make the remainder more manageable.
Celým smyslem restrukturalizace bylo umořit část dluhu a zajistit, aby byl zbytek zvladatelnější.
Of course, this may not be the breaking point beyond which the debt burden becomes unsustainable.
Jistěže se nemusí jednat o bod zlomu, za nímž už dluhové břemeno začne být neudržitelné.
At that point, the trouble grabbed widespread attention, destroyed public confidence, and set in motion a negative feedback loop.
V onom okamžiku tato nesnáz uchvátila všeobecnou pozornost, otřásla důvěrou veřejnosti a dala do pohybu negativní koloběh zpětných vazeb.
This three-point program would lay the ground for economic resurgence.
Tento tříbodový program by se mohl stát základnou pro hospodářské oživení regionu.
To contain today's financial and economic crisis, Europe will also need to continue the cooperation that it has shown up to this point.
Abychom dnešní finanční a ekonomickou krizi zkrotili, Evropa bude muset vytrvat ve spolupráci, již až dosud prokazovala.
We are approaching a point of no return, at which feedback loops will kick in and continue to warm the planet, no matter what we do.
Blížíme se do bodu, za nímž už nebude návratu, neboť začnou působit zacyklené zpětné vazby a budou planetu nadále ohřívat, ať děláme, co děláme.
At that point, Americans will join the stampede out of their economy.
V této chvíli se Američané připojí k hromadnému úprku ze své ekonomiky.
China, India, and other developing nations, have a point - or rather, three points.
Čína, Indie a další rozvojové země mají kus pravdy - či spíše tři kusy pravdy.
So the fierce debate over whether to increase the size of American ground forces in Iraq is beside the point.
Urputná debata o tom, zda zvýšit nasazení amerických pozemních sil v Iráku, proto neřeší podstatu věci.
There is no point in trying to win the hearts and minds of major drug traffickers.
Snažit se naklonit si myšlení a city významných drogových překupníků nemá smysl.
That six-percentage-point difference in anticipated real yield is a measure of bond investors' extraordinary and irrational panic.
Rozdíl šesti procentních bodů v očekávaném reálném výnosu je výrazem mimořádné a iracionální paniky investorů do dluhopisů.
Giving lectures about fiscal prudence is beside the point.
Kázání o fiskální rozvaze míjejí podstatu věci.
A key point here is that institutional arrangements are, by necessity, country-specific.
Klíčovým bodem je zde to, že institucionální uspořádání je nutně pro každou zemi specifické.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

point čeština

Příklady point anglicky v příkladech

Jak přeložit point do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nastupujte na palubu do Miami, Palm Beach a Point South.
All aboard for Miami, Palm Beach and Point South.
Annapolis a West Point mají slavnou tradici.
Annapolis and West Point have a long and glorious tradition.
Poloha 50 mil severne od Point Foxu.
Position, 50 miles north of Point Fox.
Loď kotví za Point Nort.
The ship's laying off Point Nort.
Point Nort, eh?
Point Nort, eh?
S klukama jsme byli na průzkumu u řeky Kokumbona poblíž Tassafaronga Point.
Me and my boys were on this patrol over the Kokumbona River near Tassafaronga Point.
Nyní zde máme jeden z vašich návrhu, na zřízení akademii pro letce jako je West Point.
Now, here's one in which you propose that the government. build an academy like West Point for airmen.
Tak jak tě donutil jít na Point?
How did he force you to go to the Point?
Jen jsme si trochu popovídali a on se vrátil do Texasu.. a já šel na Point.
We just had a little talk, and he flew back to Texas. and I went on to the Point.
Pacifikem co nejdále na sever, až k Point Barrow, a provedla nezbytná měření radioaktivity.
As far north in the Pacific as possible, to point barrow, and make the necessary radioactivity readings.
Mám Point Barrow.
I got point barrow.
Mohl jsem jít na West Point!
I could have gone to West Point.
Vy jste byl ve West Point, že veliteli?
You're West Point, aren't you, Captain?
Hele Harry, já nejsem z West point.
Harry, look, I'm not West Point.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »