B1

indication angličtina

indikace

Význam indication význam

Co v angličtině znamená indication?
Definice v jednoduché angličtině

indication

An indication is something that points out or indicates something else. The market changes were an early indication of the recession. The successful surgery was an indication of recent medical advances.

indication

(= indicant) something that serves to indicate or suggest an indication of foul play indications of strain symptoms are the prime indicants of disease (medicine) a reason to prescribe a drug or perform a procedure the presence of bacterial infection was an indication for the use of antibiotics something (as a course of action) that is indicated as expedient or necessary there were indications that it was time to leave the act of indicating or pointing out by name (= reading, meter reading) a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument he could not believe the meter reading the barometer gave clear indications of an approaching storm
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Překlad indication překlad

Jak z angličtiny přeložit indication?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako indication?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady indication příklady

Jak se v angličtině používá indication?

Citáty z filmových titulků

And it would most likely be an indication that we're getting closer to finding an intelligent civilisation.
A to bude s největší pravděpodobností znamení, že jsme stále blíže k nalezení inteligentní civilizace.
At that time, yes. There was no indication of any resentment towards you?
Nebylo tam žádné znamení nějaké nevraživosti vůči vám?
It appears to be an acute epileptoid manifestation and a pan phobic melancholiac with indication of a neurasthenia cordus.
Zdá se, že to bude akutní epileptický projev a fóbická melancholie s indikací neurastenie.
It is five hours now since Roy Earle took to cover on the rock and there's no indication on his part to surrender.
Už je to 5 hodin, co se Roy Earle ukryl ve skalách a nic nenaznačuje, že by se hodlal vzdát.
There's every indication it's a very rich vein.
Všechno ukazuje na mohutnou ryzí žílu.
You already have a slight indication.
Už vám bylo mírně naznačeno.
Or less, if that artillery is any indication.
Nebo méně, soudě dle ostřelování.
There's no indication.
Nic tomu nenaznačuje.
You've made an indication!
Něco jste jí ukazoval!
Not the faintest indication, sir.
Nemám tušeni, pane. A vy?
Yes, and he gave every indication of being a thoroughly honest fellow.
Ano a podle všeho je to naprosto čestný muž.
All they ask is an indication that we've really got it.
Chtějí jenom nějaký náznak, že to opravdu máme.
Well, here's your indication.
Tak tady máš ten svůj náznak.
I can only give you an indication of my own hope.
Chci ti jen naznačit, v čem je moje naděje.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

There is every indication that they fear the reformers far more.
Vše nasvědčuje tomu, že reformátorů se bojí daleko více.
There is absolutely no indication so far that organized networks or religious groups are manipulating these youth.
Zatím neexistuje absolutně žádný náznak, že těmito mladými lidmi manipulují organizované sítě či náboženské skupiny.
The meanderings of the stock market are a similar indication of uncertainty.
O jakési nejistotě svědčí také výkyvy na akciovém trhu.
What matters is that the larger emerging markets are putting substantial capital into institutions that will be dominated by China - an indication of how frustrated they are with the World Bank and the IMF.
Na čem ale záleží je fakt, že větší rostoucí trhy dávají zásadní kapitál do institucí, kterým bude dominovat Čína - indikátor toho, jak frustrovaní jsou ze Světové banky a IMF.
Still, there is little indication so far that the two reform laggards are up to the challenge.
Přesto jen máloco naznačuje, že dva reformní opozdilci na tuto výzvu stačí.
But if the sorry story of FIFA is any indication, we can be sure that, whatever forms government might take, money still rules.
Jestliže však smutný příběh FIFA o něčem svědčí, můžeme si být jisti, že ať už na sebe vláda vezme jakoukoli podobu, světu stále vládnou peníze.
Furthermore, Moreno-Ocampo has inferred al-Bashir's genocidal intent from a set of facts and conduct that in his view amount to a clear indication of such intent.
Moreno-Ocampo dále al-Bašírův genocidní záměr odvodil ze souboru faktů a projevů chování, které podle jeho názoru představují jasnou známku takového záměru.
One indication that something new is affecting Russian policy is provided by those loyal Kremlin pundits who are known for their gift of unmistakably guessing their masters' changing moods.
Jedním náznakem toho, že ruskou politiku ovlivňuje něco nového, představují Kremlu věrní vzdělanci proslulí darem neomylně odhadovat proměnlivé nálady svých pánů.
The fact that most participants in discussions about global poverty - the readers of this commentary included - know few, if any, people who live below the poverty line is an indication of the extent of the world's economic segregation.
Skutečnost, že většina účastníků diskusí o globální chudobě - včetně čtenářů tohoto komentáře - zná jen málo lidí žijících pod hranicí chudoby, pokud vůbec nějakého, naznačuje rozsah této ekonomické segregace světa.
The Hamas victory is, first and foremost, an indication of the total failure of the traditional Palestinian leadership to create a body politic.
Vítězství Hamasu je v prvé řadě známkou naprostého neúspěchu tradičního palestinského vedení vytvořit politickou obec.
But, though Renzi expends much verbal energy on the economy, so far he has given no indication that he understands the nature of Italy's problem.
Avšak přestože Renzi na ekonomiku vydává mnoho verbální energie, prozatím na sobě nedal nijak znát, že podstatě italského problému rozumí.
The Turkish offensive is also an indication that these changes go beyond the current tensions between Turkey and Israel, which are just one facet of much deeper trends.
Turecká ofenziva je také příznakem toho, že tyto změny přesahují současná pnutí mezi Tureckem a Izraelem, která jsou jen jednou stránkou mnohem hlubších trendů.
First, it is a clear indication that Hezbollah is, indeed, the long arm of the Iranian regime - its base on the Mediterranean and on Israel's border.
Zaprvé, jde o jasnou známku toho, že Hizballáh je skutečně prodlouženou rukou íránského režimu - jeho základnou na břehu Středozemního moře a na izraelské hranici.
Azerbaijan is no exception, and Russia, having been burned by its naked intervention on behalf of the governments in Georgia and Ukraine, has given every indication that it intends to sit this one out.
Ázerbájdžán není výjimkou a Rusko, které se již spálilo při nezastíraných intervencích ve prospěch vlád v Gruzii a na Ukrajině, již dalo jasně najevo, že se v tomto případě nehodlá angažovat.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...