-d | a- | a1 | d
B1

ad angličtina

našeho letopočtu

Význam ad význam

Co v angličtině znamená ad?
Definice v jednoduché angličtině

AD

AD is short for the Latin words anno Domini, which means in the year of our Lord. You use AD to refer to a date after the year in which Jesus Christ is believed to have been born. The Romans started building the Colosseum in 70 AD.

ad

A short way of saying advertisement. I saw an ad in the newspaper for a job at the factory.

ad

reklama a public promotion of some product or service

AD

(= A.D.) in the Christian era; used before dates after the supposed year Christ was born in AD 200
Doporučujeme...E-book zdarmaAngličtina na cesty111 stránek v kapesním formátu nabitých praktickými slovíčky a frázemi pro vaši příští dovolenou (běžná cena je 199 Kč).Stáhnout easylingo.cz »

Překlad ad překlad

Jak z angličtiny přeložit ad?

AD angličtina » čeština

našeho letopočtu n. l. A. D.

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ad?
Doporučujeme...Online kurzAngličtina pro finanční sféru B2+Kurz angličtiny zaměřený na tématiku účetnictví.Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady ad příklady

Jak se v angličtině používá ad?

Citáty z filmových titulků

In the space of just a generation, in the fifth century AD, the Roman Empire in Western Europe essentially fell apart - the aqueducts dried up, the roads overgrown, the circuses deserted.
V období jen jedné generace, v pátém století n.l. se Římská říše v západní Evropě v podstatě rozpadla - akvadukty vyschly, silnice zarostly, arény byly opuštěny.
I cannot believe that I turned down the ad sales job.
Nemůžu uvěřit tomu, že jsem odmítla tu práci v reklamě.
In the year 79 AD, Vesuvius awakened, and buried the city of Pompeii.
V roce 79 po Kristu s obrovským výbuchem probudila se sopka Vesus a pohřbeno město Pompeji.
Would you be so kind as to give me the want ad section of the newspaper?
Mohl bys mi podat rubriku zaměstnání?
You know I can't afford a new encyclopedia so I was looking through the ads in the paper and I got on the wrong page, and I came across this ad, and.
Věděl jsem, že novou encyklopedii si nemůžu dovolit, takže jsem prohlížel inzeráty v novinách a dostal jsem se na špatnou stránku a všiml si toho inzerátu, a.
I ead an ad hee about a oom to ent.
Tady je inzerát na pokoj k pronajmutí.
So I had this ad made up all on my own. because I thought, well, what's the harm in trying?
Tak jsem tu reklamu udělala sama, protože jsem si myslela, že za optání nic nedám.
Ad infinitum, if you wish.
Až donekonečna, přejete-li si.
You're as evocative as a full-page ad.
Jsi jak celostránková reklama.
In any other ad you run, use that last line.
Ano, pane Minifyi. - Tuto klauzuli použijete ve všech inzerátech.
Well, he's telling everybody about Mr. Minify's ad.
Vykládá každému o inzerátu pana Minifye.
I thought I'd ask you if it's true that the ad says right out.
Říká, co? Chci se zeptat, je pravda, že ten inzerát jasně říká.
Tell her after. Well, ad, what do you say?
No, Adame, co říkáš?
If it's tails, ad goes.
Orel, jde Adam.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Both past and present have been burdened by the ad hoc nature of relations among the United States, Mexico, and Canada.
Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
Though some routine practices have emerged as international capital markets have grown, they remain ad hoc.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
For the most part, world leaders preferred not to be bothered with North Korea, and so reacted in an ad hoc way whenever it created a security problem.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
Lula claimed that this ad hoc approach gave Brazil a degree of flexibility lacking in other countries; but it was not cost-free, as he claimed, and the results did not endure.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
Insofar as the goal of preventing the proliferation of nuclear weapons on the Korean peninsula is concerned, the US has thus succeeded by sustaining an ad hoc concert of powers thus far with China, Japan, Russia, and South Korea.
Pokud jde o snahu zabránit šíření jaderných zbraní na Korejském poloostrově, Spojeným státům se až dosud dařilo udržet v této otázce shodu s Čínou, Japonskem, Ruskem a Jižní Koreou.
With twenty-two players with their own wills and skills, with various movements of confrontation and cooperation, the number of possible combinations is increased almost ad infinitum.
Hráčů je dvaadvacet a mají různý cíl a různé schopnosti. Připočteme-li k tomu, kolik různých konfrontačních a kooperačních manévrů mohou uskutečnit, počet možných kombinací narůstá téměř ad infinitum.
Europe's relationship with Russia is too important for it to be developed in an ad hoc fashion through bilateral arrangements.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
And Greece is in the throes of a humanitarian crisis today because the inevitable restructuring of its debt has been used as an excuse for postponing that restructuring ad infinitum.
A Řecko se dnes zmítá v humanitární krizi, protože se nevyhnutelná restrukturalizace jeho dluhu využívá jako záminka k ustavičnému odkládání této restrukturalizace.
From an American perspective, flexible ad hoc coalitions of the willing have turned out to be more useful than the established NATO alliance, where Germany led the fight to refuse Turkey's request for support.
Z americké perspektivy se flexibilní ad hoc koalice ochotných prokázaly jako prospěšnější než zavedená aliance NATO, v níž Německo vedlo boj za odmítnutí turecké žádosti o pomoc.
The East German voters were not only impressed by his decisive handling of severe floods in August, but also by his ad hoc neutralism with regard to Iraq in September.
Na východoněmecké voliče hluboce zapůsobil nejen tím, jak dokázal z srpnu zvládnout ničivé povodně, ale i svým zářijovým ad hoc neutralismem s ohledem na Irák.
If the rule of law is to be upheld, democratic self-defense must not appear ad hoc or arbitrary.
Má-li být zachována vláda zákona, nesmí sebeobrana demokracie působit svévolným nebo ad hoc dojmem.
Ad hoc decisions have replaced a feasible and principled medium-term strategy.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Before the international community established the ICC, there were two ad hoc tribunals - one for the former Yugoslavia and one for Rwanda. Their work paved the way for the ICC.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu. Jejich činnost vydláždila cestu k ICC.
But, with another display of reactive and ad hoc decision-making, we are no wiser about how Europe intends to resolve its dilemmas.
Při pohledu na další projev reaktivního rozhodování ad hoc nejsme ovšem o nic moudřejší v tom, jak má Evropa v úmyslu řešit svá dilemata.
Doporučujeme...Česko-anglický mluvníkRozvažte si jazykKoupit booktook.cz »

ad čeština

Příklady ad anglicky v příkladech

Jak přeložit ad do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Není to podvrh, pane AD.
Nothing phony about it, Mr. DA.
Constructio ad sensum.
Constructio ad sensum.
Ad hoc, ad loc, čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc and quid pro quo. So little time, so much to know.
Ad hoc, ad loc, čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc and quid pro quo. So little time, so much to know.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc and quid pro quo, so little time, so much to know.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc and quid pro quo, so little time, so much to know.
Dominus ad nauseam.
Dominus ad nauseam.
Intro ibo ad altare Dei.
Intro ibo ad altare Dei.
Tradice buddhismu přišla do země sněhu v pátém století AD.
Buddhist tradition first came to the land of snow in the fifth century AD.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD.
Now some historians place them in the Water Snake Year, 213 AD.
Další do roku vody ox 173 AD.
Others in the year of the water ox 173 AD.
Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Leads are not followed up, conclusions are selective, no index.
Vítejte v klubu Reflektor, kde to šlape.. akdeje klid,aD.
Welcome to the Spotlite, where we make the beat right and we can't fight.
Pěkná ad velmi chytrá.
Beautiful and very smart.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
Both past and present have been burdened by the ad hoc nature of relations among the United States, Mexico, and Canada.
Uspořádání svobodných a spravedlivých voleb nemusí být prvotním tématem, avšak současně to není téma, které by se mělo kvůli stabilitě a výhodnosti odložit ad acta.
Holding free and fair elections may not be the primary issue, but nor are they issues that should be shelved in the interests of stability and expediency.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
Though some routine practices have emerged as international capital markets have grown, they remain ad hoc.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
For the most part, world leaders preferred not to be bothered with North Korea, and so reacted in an ad hoc way whenever it created a security problem.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
Lula claimed that this ad hoc approach gave Brazil a degree of flexibility lacking in other countries; but it was not cost-free, as he claimed, and the results did not endure.
Stačilo by, kdyby hrstka generálních ředitelů a premiérů prohlásila, že jsou připraveni o využívání služeb takové agentury na ad hoc bázi uvažovat.
It would be enough for a handful of CEOs and prime ministers to say that they are prepared to consider using such a Facility on a case-by case basis.
Hráčů je dvaadvacet a mají různý cíl a různé schopnosti. Připočteme-li k tomu, kolik různých konfrontačních a kooperačních manévrů mohou uskutečnit, počet možných kombinací narůstá téměř ad infinitum.
With twenty-two players with their own wills and skills, with various movements of confrontation and cooperation, the number of possible combinations is increased almost ad infinitum.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
Europe's relationship with Russia is too important for it to be developed in an ad hoc fashion through bilateral arrangements.
Z americké perspektivy se flexibilní ad hoc koalice ochotných prokázaly jako prospěšnější než zavedená aliance NATO, v níž Německo vedlo boj za odmítnutí turecké žádosti o pomoc.
From an American perspective, flexible ad hoc coalitions of the willing have turned out to be more useful than the established NATO alliance, where Germany led the fight to refuse Turkey's request for support.
Navíc zatímco úhlavním nepřítelem Izraele je dnes Hamás, Indie stojí před záplavou teroristických organizací - Laškar-e-tajba, Džajš-e-Muhammad, Džamaát-ad-dawa a dalšími.
Moreover, whereas Israel's principal adversary is currently Hamas, India faces a slew of terrorist organizations - Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammad, Jamaat-ud-Dawa, and more.
Na východoněmecké voliče hluboce zapůsobil nejen tím, jak dokázal z srpnu zvládnout ničivé povodně, ale i svým zářijovým ad hoc neutralismem s ohledem na Irák.
The East German voters were not only impressed by his decisive handling of severe floods in August, but also by his ad hoc neutralism with regard to Iraq in September.
Má-li být zachována vláda zákona, nesmí sebeobrana demokracie působit svévolným nebo ad hoc dojmem.
If the rule of law is to be upheld, democratic self-defense must not appear ad hoc or arbitrary.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Ad hoc decisions have replaced a feasible and principled medium-term strategy.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu. Jejich činnost vydláždila cestu k ICC.
Before the international community established the ICC, there were two ad hoc tribunals - one for the former Yugoslavia and one for Rwanda. Their work paved the way for the ICC.
Doporučujeme...Angličtina: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »