D | a | wd | úd

ad čeština

Příklady ad spanělsky v příkladech

Jak přeložit ad do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Není to podvrh, pane AD.
Sí, claro, no hay nada de falso en ella, señor fiscal.
Ad hoc, ad loc čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc y quid pro quo. Saber más. Eso procuro.
Ad hoc, ad loc čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc y quid pro quo. Saber más. Eso procuro.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc y quid pro quo. Poco tiempo para tanto saber.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc y quid pro quo. Poco tiempo para tanto saber.
Domum, pane. Ad domum.
Domum, Señor Ad domum.
Dominus ad nauseam.
Dominus ad nauseam.
Intro ibo ad altare Dei.
Intro ibo ad altare Dei.
Tradice buddhismu přišla do země sněhu v pátém století AD.
La tradición budista llegó al país de la nieve en el siglo V aC.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD.
Unos los sitúan en el Año de la Serpiente de Agua, 213 aC.
Další do roku vody ox 173 AD.
Otros, en el Año del Buey de Agua, 173 aC.
Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
No investigan las pistas, las conclusiones son selectivas, no hay índice.
Pěkná ad velmi chytrá.
Hermosa y muy inteligente.
Jezevci samozřejmě zatknuti nebyli takže incident byl odložen ad acta.
Por supuesto, los mapache no fueron castigados, asi que el incidente acabó archivado.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
El pasado y el presente están marcados por el carácter especial de las relaciones entre los Estados Unidos, México y el Canadá.
Uspořádání svobodných a spravedlivých voleb nemusí být prvotním tématem, avšak současně to není téma, které by se mělo kvůli stabilitě a výhodnosti odložit ad acta.
Llevar a cabo elecciones libres y justas tal vez no sea la cuestión principal, pero tampoco es algo que debería postergarse por el bien de la estabilidad y viabilidad.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
Si bien han surgido algunas prácticas de rutina con el crecimiento de los mercados internacionales de capitales, continúan siendo ad hoc.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
En su mayor parte, los líderes mundiales preferían que no se los molestase con el tema de Corea del Norte, y así reaccionaban de manera ad hoc cuando planteaba un problema para la seguridad.
Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.
Lula afirmó que ese procedimiento ad hoc brindó al Brasil un grado de flexibilidad del que carecían otros países, pero no careció de costos, según dijo, y los resultados no fueron duraderos.
Stačilo by, kdyby hrstka generálních ředitelů a premiérů prohlásila, že jsou připraveni o využívání služeb takové agentury na ad hoc bázi uvažovat.
Bastaría con que un puñado de directores ejecutivos y primeros ministros dijeran que están dispuestos a considerar la utilización de un mecanismo de esta índole en base a cada caso individual.
Hráčů je dvaadvacet a mají různý cíl a různé schopnosti. Připočteme-li k tomu, kolik různých konfrontačních a kooperačních manévrů mohou uskutečnit, počet možných kombinací narůstá téměř ad infinitum.
Con veintidós jugadores con sus propias voluntades y habilidades, con varios movimientos de confrontación y cooperación, el número de combinaciones posibles crece casi al infinito.
Ale jakmile se do regulace přímo zapojí politici, výsledkem jsou ad hoc rozhodnutí a bankéři, kteří umějí využít své moci nebo dobrých styků, často zjišťují, že pro ně - jako mávnutím kouzelného proutku - pravidla neplatí.
Pero cuando los políticos entran a participar directamente en la regulación, a menudo se toman decisiones ad hoc y los banqueros poderosos o con buenas conexiones a menudo descubren que las reglas, mágicamente, no se les aplican.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
La relación de Europa con Rusia es demasiado importante como para que se desarrolle de una manera ad hoc a través de acuerdos bilaterales.
Navíc zatímco úhlavním nepřítelem Izraele je dnes Hamás, Indie stojí před záplavou teroristických organizací - Laškar-e-tajba, Džajš-e-Muhammad, Džamaát-ad-dawa a dalšími.
Es más, mientras que el principal adversario de Israel actualmente es Hamas, la India enfrenta un lodazal de organizaciones terroristas -Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammad, Jamaat-ud-Dawa y más-.
Má-li být zachována vláda zákona, nesmí sebeobrana demokracie působit svévolným nebo ad hoc dojmem.
Si ha de imponerse el régimen de derecho, la autodefensa democrática no debe parecer ad hoc o arbitraria.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Las decisiones ad hoc han substituido a una estrategia a corto plazo viable y basada en principios.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu.
Antes de que la comunidad internacional creara el TPI, había dos tribunales ad hoc, uno para la ex Yugoslavia y otro para Ruanda.
Jinými slovy, vlády by neměly činit rozhodnutí ad hoc, když se finanční firmy dostanou do potíží, ale stanovit si politiky finančních záchran dřív, než vyvstane potřeba zakročit.
En otras palabras, los gobiernos deberían establecer políticas de rescate financiero antes de que surja la necesidad de intervenir, en lugar de tomar decisiones ad hoc cuando las firmas financieras ya están en problemas.