d | a | wd | úd

ad italština

ve, v, u

Význam ad význam

Co v italštině znamená ad?

ad

forma eufonica di a  ad ogni costo  dillo ad Anna
Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »

Překlad ad překlad

Jak z italštiny přeložit ad?

ad italština » čeština

ve v u na ke k do

Příklady ad příklady

Jak se v italštině používá ad?

Jednoduché věty

Lui avrà piacere ad aiutarti.
Bude mu potěšením ti pomoci.
Io sono solo andata là ad aiutare.
Já tam jen šel pomoci.
Dovrebbe abituarsi ad alzarsi prima dal letto.
Musel by si zvyknout vstávat dřív.
L'industrializzazione e l'esodo rurale hanno accentuato l'inurbamento della popolazione italiana dal 1945 ad oggi.
Rozvoj průmyslu a odchod lidí z venkova zvýšily urbanizaci Itálie od roku 1945 dodnes.
Vai ad aspettare in macchina.
Běž čekat do auta.
Farebbe meglio ad andare a casa.
Raději bys měl jít domů.
Farebbe meglio ad andare di persona.
Měl bys jít raději osobně.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Citáty z filmových titulků

E' come per gli altri 100 esami che abbiamo prescritto ad uomo il cui unico sintomo e' la dispnea.
Stejně jako sto ostatních testů, které jsme objednali pro člověka, kterému se jen špatně oddychovalo.
Io non tornero' ad una vita o ad un lavoro che mi piace o alla famiglia o a degli amici o anche ad un ex-ragazzo e capisco che tu sia triste per tutto questo.
Já se nevrátím k životu nebo práci, kterou mám ráda, ani k rodině a přátelům a dokonce ani k expříteli. Chápu, že je ti po tom smutno.
Io non tornero' ad una vita o ad un lavoro che mi piace o alla famiglia o a degli amici o anche ad un ex-ragazzo e capisco che tu sia triste per tutto questo.
Já se nevrátím k životu nebo práci, kterou mám ráda, ani k rodině a přátelům a dokonce ani k expříteli. Chápu, že je ti po tom smutno.
Io non tornero' ad una vita o ad un lavoro che mi piace o alla famiglia o a degli amici o anche ad un ex-ragazzo e capisco che tu sia triste per tutto questo.
Já se nevrátím k životu nebo práci, kterou mám ráda, ani k rodině a přátelům a dokonce ani k expříteli. Chápu, že je ti po tom smutno.
Ascolta, noi stiamo partecipando ad un gioco.
Podívej, hrajeme hru.
Non ho intenzione di stare qui ad aspettare che mi pugnali alle spalle.
Nebudu se tu povalovat a čekat, až přijde a bodne mě do zad.
Tutto ad un tratto, e' successo qualcosa.
Z ničeho nic, jako by něco létalo.
Daniel si avvicina a me, ed inizia ad accusarmi di aver ferito Carolina.
Přišel ke mně Daniel a začal mě obviňovat z toho, že jsem ublížil Carolině.
La cosa ha sorpreso anche me, ad essere onesti.
Upřímně to překvapilo i mě.
Anche se non so cosa è successo, come ha fatto una bella donna come voi ad avere una fine così terribile?
Asi nechápu, o co tu jde, jak se to mohlo stát mladé dámě, jako jste vy?
Ad essere onesti, Lord Choe ha aumentato troppo queste tasse.
Upřímně řečeno, lord Choi si Bang Nap účtuje příliš vysoký.
Penserò ad un modo per rivenderli.
Určitě se mi je podaří prodat.
Ad ogni modo, è il mio funerale, quindi dovrei partecipare, no?
Nemůžu jít na svůj pohřeb.
Perchè? Perchè inizierò ad indagare sulla mia morte da qui.
Musím hledat pravdu o své smrti zrovna tam.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

È certamente vero che l'oro è stato caratterizzato da una crescita solida, ma questo è quello che è successo anche ai prezzi immobiliari in tutto il mondo fino ad un paio di anni fa.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Con un riconoscimento reciproco, l'UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.
In effetti, delle norme di origine eccessivamente restrittive si sono rivelate problematiche per alcuni degli accordi di riconoscimento siglati dall'UE, come ad esempio quelli relativi agli standard dei servizi professionali.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
Maggiore è il tasso di crescita, maggiori saranno le entrate che riuscirà ad ottenere il governo senza aumentare le aliquote contributive; e maggiori entrate consentono deficit minori.
Čím vyšší je tempo růstu, tím vyšší příjmy vláda inkasuje, aniž musí zvyšovat daňové sazby; a vyšší příjmy umožňují nižší schodky.
Il primo è dato dal prezzo elevato, o più specificatamente dal prezzo elevato imposto sulla vendita quando il costo di produzione è invece pari ad una frazione del costo di vendita.
Prvním z nich je skutečnost, že jsou velmi drahé nebo přesněji řečeno že cena, která je za ně účtována, je velmi vysoká, přestože skutečné výrobní náklady představují pouhý zlomek této částky.
Tuttavia, in America e in gran parte del mondo i prezzi dei medicinali rimangono esorbitanti e la diffusione della conoscenza continua ad essere molto limitata.
V Americe i většině světa jsou však ceny léků stále přemrštěné a šíření poznatků se přísně omezuje.
A fine maggio la comunità internazionale avrà la possibilità di iniziare ad implementare queste idee presso l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS; un momento di speranza per tutta la sanità pubblica a livello mondiale.
Na konci května bude mít mezinárodní společenství příležitost započít s realizací těchto myšlenek na Schůzi WHO o světovém zdraví - pro veřejná zdravotnictví všude na světě to bude okamžik naděje.
I leader europei non possono continuare ad effettuare in modo indefinito grandi trasferimenti di risorse attraverso i paesi senza un coerente quadro politico europeo.
Možná že mají pravdu.
L'Unione Europea si è finalmente impegnata ad aiutare finanziariamente i propri membri in difficoltà.
Evropská unie se konečně zavázala pomoci svým členům ve finanční tísni.
Ora è chiaro che è la stessa Bce ad aver causato gran parte della fuga di capitali da Paesi come Spagna e Italia, perché il credito a basso costo da essa offerto allontanava i capitali privati.
Dnes už je jasné, že značnou část úniku kapitálu ze zemí jako Španělsko a Itálie zapříčinila sama ECB, protože levné úvěrování, které nabídla, vypudilo soukromý kapitál.
ROTTERDAM - Chi si trova ad un livello inferiore della scala socioeconomica (in base al livello di istruzione, occupazione o reddito) ha, in media, una vita più breve e meno sana di chi è ad un livello più elevato.
ROTTERDAM - Lidé, kteří stojí na společensko-ekonomickém žebříčku níže (indikováno podle úrovně jejich vzdělání, povolání nebo příjmu), žijí v průměru kratší a méně zdravý život než lidé stojící na vyšších příčkách.
ROTTERDAM - Chi si trova ad un livello inferiore della scala socioeconomica (in base al livello di istruzione, occupazione o reddito) ha, in media, una vita più breve e meno sana di chi è ad un livello più elevato.
ROTTERDAM - Lidé, kteří stojí na společensko-ekonomickém žebříčku níže (indikováno podle úrovně jejich vzdělání, povolání nebo příjmu), žijí v průměru kratší a méně zdravý život než lidé stojící na vyšších příčkách.
Ma questi stessi dati vengono oggi registrati nei paesi ad alto reddito, compresi quelli con un alto indice di prosperità economica e sviluppo umano e persino gli stati sociali altamente sviluppati dell'Europa occidentale.
Dnes se však tato data běžně uvádějí u zemí s vysokými příjmy včetně těch, které se řadí vysoko v žebříčcích hospodářské prosperity a lidského rozvoje - dokonce i u vysoce rozvinutých západoevropských sociálních států.
Per contro, le politiche del welfare sono infatti finalizzate ad individuare un compromesso tra gli interessi dei dipendenti e quelli dei datori di lavoro, della manodopera e delle classi medie.
Sociální politika si spíše klade za cíl vytvořit kompromis mezi zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracujícími a středními vrstvami.
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

ad čeština

Příklady ad italsky v příkladech

Jak přeložit ad do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Samozřejmě. Není to podvrh, pane AD.
Certo, non è falso, Signor Procuratore.
Ad hoc, ad loc čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc e quid pro quo, poco tempo che ho, poche cose che so.
Ad hoc, ad loc čas nemám, všechno umím, všechno znám.
Ad hoc, ad loc e quid pro quo, poco tempo che ho, poche cose che so.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc e quid pro quo, poco tempo che ho, poche cose che so.
Ad hoc, ad loc čas nemám, já všechno umím, já všechno znám.
Ad hoc, ad loc e quid pro quo, poco tempo che ho, poche cose che so.
Tradice buddhismu přišla do země sněhu v pátém století AD.
La tradizione buddista arrivo' nella terra della neve nel quinto secolo d.C.
Nyní je někteří historici řadí do roku Vodního hada, 213 AD.
Alcuni storici li collocano nell'anno del serpente dell'acqua, il 213 d.C.
Další do roku vody ox 173 AD.
Altri nell'anno del bue dell'acqua, il 173 d.C.
Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Certe piste non vengono seguite, le conclusioni sono soggettive.
Říkals, že Ad šla k matce.
Hai detto che Adriana andava da sua madre.
Gratuluji. Nelsne, získal si Ad Age za spot Pelican.
Nelson, lo hai vinto per lo spoPelican.
Právě jsme vyhráli cenu Ad Age za ten spot.
Abbiamo vinto l'Ad Age Award con quello spot.
Jo, ad hoc.
Sì, ad hoc.
Ad hoc.
Ad hoc.