z | ž | y | ý

d italština

N, 12

Význam d význam

Co v italštině znamená d?

d

quarta lettera dell'alfabeto italiano, con nome esteso "di" nella compilazione telefonica "d come Domodossola", in quella internazionale "d come delta"  Vitamina D: vedi vitamina (matematica) simbolo della derivata

Překlad d překlad

Jak z italštiny přeložit d?

D italština » čeština

N 12 D

Příklady d příklady

Jak se v italštině používá d?

Jednoduché věty

Aveva molta sete e chiese un po' d'acqua.
Měl velkou žízeň a požádal o trochu vody.
Credo in questo metodo d'insegnamento.
Věřím v tuto metodu učení.
Forse cambierà d'opinione.
Možná změní názor.
Nella Boemia meridionale si estende un paesaggio calmo, soleggiato, con molti laghi dove vengono allevati pesci d'acqua dolce.
V jižních Čechách se rozprostírá pokojná slunná krajina s mnoha rybníky, ve kterých se chovají sladkovodní ryby.
Nulla è più forte di una promessa d'amore.
Nic není silnější než slib lásky.
Non importa se lui è d'accordo o no.
Není podstatné, jestli on souhlasí, nebo ne.
D'altro canto, aveva un'opinione diversa.
On byl na druhou stranu jiného názoru.
Un bicchiere di vino, una birra, un succo d'arancia e un caffèlatte.
Sklenku vína, pivo, pomerančovou šťávu a latte.

Citáty z filmových titulků

Se fate bene il vostro lavoro, andremo d'accordo, ok?
Dokud odvádíte svou práci, nebudete mít problémy.
Devo badare al signor Hicks, quindi ho bisogno che teniate d'occhio il piano.
Musím se jít postarat o pana Hickse, takže vy pohlídejte tohle patro.
Quindi, sei davvero d'accordo con quello che il dottor Cox ha detto di me?
Takže ty souhlasíš s tím, co o mně Dr. Cox řekl?
D'ora in poi ci daremo tutti da fare.
Jo, od teď si dáme větší pozor.
D'accordo.
Jasně.
I Nielsen certamente non saranno d'accordo.
Lidé s peoplemetry nesouhlasí.
Noi andiamo d'accordo.
Vycházíme spolu tak dobře.
D'accordo, vado a prendere le mie cose.
Dobře, půjdu si pobrat věci.
Ho gia' visto delle mani cosi' prima d'ora.
Už jsem to dříve viděla.
Sì, dopo la formazione a L.A. Ti sei stancato delle infermiere ossigenate e delle ferite d'arma da fuoco, eh?
Umělé bloncky a postřelení už unavují?
Dobbiamo organizzare gli interventi perché i tempi d'attesa per ogni ricevente siano i più brevi possibile.
Operace zorganizujeme tak, aby čekání každého příjemce bylo co nejkratší.
Ho eseguito una corpectomia spinale d'emergenza su una vittima d'incidente di quindici anni.
Dělal jsem spinální korpektomii u 15leté oběti nehody.
Ho eseguito una corpectomia spinale d'emergenza su una vittima d'incidente di quindici anni.
Dělal jsem spinální korpektomii u 15leté oběti nehody.
Si scrissero lettere d'amore per il resto della loro vita.
Po zbytek života si posílali milostná psaní.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

C'è probabilmente un po' di verità in questo argomento - ed anche una certa dose d'ironia.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
Non sarebbe quindi paradossale se oggi l'alchimia finanziaria riuscisse a far sì che un lingotto d'oro valga enormemente di più?
Nebylo by tedy paradoxní, kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku?
Ma se i tassi d'interesse reale crescessero significativamente, come è possibile che succeda un giorno, il prezzo dell'oro potrebbe affondare.
Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší, což by jednoho dne docela dobře mohly, ceny zlata se mohou zhroutit.
Per grandi investitori, fondi sovrani di investimento e banche centrali ha perfettamente senso mantenere una modesta quantità d'oro nel proprio portafoglio per tutelarsi contro eventi estremi.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
PECHINO - Prima del luglio 2007, la maggior parte degli economisti si trovava d'accordo sul fatto che gli squilibri globali fossero la minaccia peggiore per la crescita mondiale.
PEKING - Před červencem roku 2007 se většina ekonomů shodovala, že nejvážnější hrozbou pro světový růst jsou globální nevyváženosti.
La confezione di prodotti finanziari per le comunità della diaspora potrebbe attrarre risorse per investimenti, rafforzando il legame dei migranti - economico e non - con i loro paesi d'origine.
Finanční produkty šité na míru komunit v diasporách by mohly zajistit prostředky na investice a současně upevnit ekonomické i další vazby migrantů k jejich domovským zemím.
Il sostegno al reddito dovrebbe essere accompagnato da programmi sanitari di prevenzione, mentre l'istituzione di programmi d'istruzione sanitaria potrebbero aiutare a diminuire il legame tra capacità cognitive ridotte ed una cattiva salute.
Příjmovou podporu by měly doplňovat preventivní zdravotnické programy, přičemž programy zdravotní osvěty by měly napomáhat k oslabení vazby mezi nízkou kognitivní schopností a špatným zdravím.
Molti guardano alla riduzione e socializzazione dei debiti come all'unica via d'uscita.
Mnozí lidé pokládají odpuštění a socializaci dluhů za jedinou cestu ven.
Siamo in grado, come prima, di fornire a tutti un tenore di vita elevato - elevato rispetto a una ventina d'anni fa - e presto lo renderemo ancora superiore.
Jsme stejně schopni jako dříve dopřát každému vysokou životní úroveň - myslím vysokou v porovnání se stavem řekněme před 20 lety - a brzy se naučíme zajišťovat ještě vyšší úroveň.
Vogliamo protesi d'anca, trapianti di cuore, cure per la fertilità, voli low cost, riscaldamento centralizzato, Internet a banda larga e accesso a spiagge esclusive.
Víme, že chceme náhradní kyčelní kloub, transplantaci srdce nebo léčbu neplodnosti, že chceme levnou leteckou dopravu, ústřední vytápění, rychlý internet a exkluzivní přístup k pláži.
Tuttavia, in questo momento non sta raccogliendo tutti i dati d'ufficio necessari, tra cui le operazioni commerciali in base ai tempi e ai clienti, per capire le operazioni dei più grandi commercianti e le eventuali conseguenze.
Přesto stále rutinně neshromažďuje data, která potřebuje - obchody řazené časově a podle zákazníka - pro pochopení aktivit a vlivu velkých obchodníků.
La soluzione è far sì che gli esperti, che ricevono una formazione adeguata per approfondire ancor di più le proprie conoscenze specializzate, facciano un passo indietro e vedano la visione d'insieme.
Trik spočívá v tom, jak přimět experty naučené nořit se stále hlouběji do své specializace k tomu, aby udělali krok zpět a podívali se na širší rámec.
Fisco: Obama aumenterebbe l'aliquota d'imposta marginale sui guadagni in conto capitale, sui dividendi, sugli interessi, gli immobili, e in particolar modo sui redditi individuali elevati e sulle piccole aziende.
Daně. Obama by zvýšil nejvyšší marginální daňové sazby v oblasti mezd, kapitálových příjmů, dividend, úroků a nemovitostí, zejména u jednotlivců s vyššími příjmy a malých podniků.
Ma, invece della difesa della libertà, al giorno d'oggi gli americani ne ricavano in modo massiccio paura e spargimenti di sangue.
Namísto ochrany svobody se však Američané dočkali jen masivního krveprolévání a strachu.

D čeština

Překlad d italsky

Jak se italsky řekne d?

D čeština » italština

vitamina D calciferolo D

d čeština » italština

giorno

Příklady d italsky v příkladech

Jak přeložit d do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nechci jít na 3D, motá se mi pak hlava.
Non voglio guardare cose in 3D. Mi fa girare la testa.
D, E, N.
D-E-N.
Takže v den D vyvěsíme vlajku.
Allora, il Giorno della Commemorazione isseremo la bandiera.
Poupátko. - Promiňte, pomohl byste mi v oddělení D?
Pinky, forse I'hai sostituito altre volte.
S kým? S tou dámou v oddělení D, pane.
Con lei non ce Ia faccio.
Vysoké C nebo vitamín D?
Un acuto o un'esplosione?
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Jsem Jim Hawkins, Rangers skupina D.
Jim Hawkins, Texas Rangers, Compagnia D.
Tokáta a fuga d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, ztvárněná v obrazech Walta Disneyho a jeho společníků, v podání Filadelfského orchestru a jeho dirigenta, Leopolda Stokowskiho.
Interpretata in immagine da Walt Disney e la sua équipe e musicalmente dall'Orchestra di Filadelfia diretta da Leopold Stokowski.
Za všechno může ta malá ZRŮDA: Z-R-Ú-D-Á.
E' tutta colpa di quel piccolo mostriciattolo.
Pan H jede výtahem s panem D.
Il signor H scende in ascensore con D. Il signor H scende in ascensore con D.
Každý muž dostane čtyři potravinové příděly D, dva K.
Ognuno di voi riceverà quattro razioni D e due razioni K.
Musí jít na sever, na D-2. 47850.
Deve andare a nord, fino al punto D-2. 47850.
Postupujte co nejrychleji na sever k D-247850.
Raggiungere il punto D-247850 il più presto possibile.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podle mého názoru by se problém snadno vyřešil sám, kdyby se mohla vrátit na scénu Republikánská strana Dwighta D. Eisenhowera (ovšem bez Richarda Nixona a Josepha McCarthyho).
A mio avviso il problema si potrebbe risolvere facilmente solo se ritornasse in scena il Partito repubblicano di Dwight D. Eisenhower (anche senza Richard Nixon e Joseph McCarthy).
Stejně tak platí, že ani jedna vládní agentura neoznačila za karcinogen 2,4-D.
Fra l'altro, nessuna agenzia governativa ha classificato il 2,4-D come cancerogeno.
Už od 70. let JMPR ve svých hodnoceních vždy dospíval k závěru, že když se 2,4-D správně aplikuje, nepředstavuje zdravotní ohrožení pro nikoho a pro nic na souši ani ve vodě.
Nelle sue revisioni, che hanno avuto inizio nel 1970, il JMPR ha sempre concluso che, quando il 2,4-D viene applicato in modo corretto, non rappresenta una minaccia per la salute di alcun essere vivente o cosa presenti sul suolo o nell'acqua.
Pokud by se produkty jako glyfosát nebo 2,4-D měly stát nedostupnými, farmáři by se museli uchýlit k jiným metodám odplevelování - přičemž žádná z nich není tak účinná.
Se prodotti come il glifosato e il 2,4-D dovessero uscire dalla circolazione, gli agricoltori sarebbero costretti a ricorrere ad altri metodi per contrastare le erbe infestanti, nessuno dei quali sarebbe altrettanto efficace.
Látka 2,4-D má více než sto schválených typů využití včetně kontroly invazivních druhů plevele na trávnících, v lesnictví a za účelem zvýšení bezpečnosti podél dálnic, koridorů elektrického vedení a železničních tratí.
Sono più di 100 gli usi previsti del 2,4-D e tra questi vi è il controllo delle erbe infestanti nei prati, in ambito forestale, e per aumentare la sicurezza lungo autostrade, corridoi energetici e linee ferroviarie.
Putinův tah připomíná nechvalně proslulou Jaltskou konferenci z roku 1945, kde Josif Stalin vnutil Winstonu Churchillovi a Franklinu D. Rooseveltovi spoluvinu za rozdělení Evropy, které polovinu kontinentu na téměř půlstoletí zotročilo.
La mossa di Putin è simile alla famigerata Conferenza di Yalta del 1945, dove Joseph Stalin rese Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt complici di una divisione dell'Europa che ha assoggettato metà del continente per quasi cinquant'anni.