ž | y | ý | x

z italština

Z

Význam z význam

Co v italštině znamená z?

z

ultima lettera dell’alfabeto

Překlad z překlad

Jak z italštiny přeložit z?

Z italština » čeština

Z

Příklady z příklady

Jak se v italštině používá z?

Citáty z filmových titulků

Questo è il Dott. Hugo Z. Hackenbush, il nuovo responsabile dello staff medico.
To je Dr. Hugo Z. Hackenbush, váš nový hlavní lékar.
È sicuro che sta parlando del Dott. Hugo Z. Hackenbush?
Urcite mluvíte o doktoru Hugo Z. Hackenbushovi?
Hugo Z. Hackenbush!
Hugo Z. Hackenbush!
Mi faccia av ere una slitta mez z'ora prima.
Pošlete mi sáně půl hodiny předtím.
Numero 0-2-2-4 0-0-Z. Stop.
Číslice 0-2-2-4 0-0-Z.
Sono diventati immuni attraverso un siero anti-biotico, Che penso sia la stessa nostra formula X-Z-A.
Mají sérum, které má stejné složení jako naše XZA.
Maida Vale Z499.
Maida Vale Z499.
Non sono venuto a lamentarmi dei suoi z0 scagnozzi che hanno pestato a sangue tre dei miei ragazzi.
Nepřišel jsem si stěžovat jak vašich 20 statečnejch chlapů zmlátilo mé hochy tak až zůstali ležet.
Loro erano in z0. Noi eravamo in pochi.
Bylo jich 20 a nás jen pár.
Ma ha lasciato che Terrill cacciasse le mie vacche, e z4 sono morte di sete senza che potessi farci niente.
Ale vy jste dovolila Henry Terrillovi odehnat mý krávy z Big Muddy a 24 z nich pošlo žízní než jsem se stačil nadechnout.
Poi sarà la volta della bomba X, Y e Z e un giorno una di loro esploderà!
Pak X, Y a Z-bombu, a jednoho krásného dne jedna z nich bouchne.
Quel giovanotto avrà almeno z0 anni.
Tomuhle jinochovi je tak 20.
Un ragazzino pelle e ossa di 1z anni.
Šlachovitý človíček asi 12ti letý.
Non vedo l'ora che esca il London Times, la prima edizione uscirà tra 1.z00 anni.
První edice by měla vyjít tak. za 1200 let.

z čeština

Překlad z italsky

Jak se italsky řekne z?

z čeština » italština

di da su dille digli dei dall’ dalle dalla dal dai dagli

Z čeština » italština

zeta Z

Příklady z italsky v příkladech

Jak přeložit z do italštiny?

Jednoduché věty

Já jsem z Tokia.
Sono di Tokyo.
Z dálky ten malý ostrov připomínal mořskou želvu.
Da lontano la piccola isola assomigliava a una tartaruga marina.
Když led taje, stává se z něj voda.
Quando il ghiaccio si scioglie, diventa acqua.
Jsem z tohoto onemocnění zcela vyléčen.
Sono completamente guarito da questa malattia.
Chraptím z nachlazení.
Sono rauco dal raffreddore.
Při pozorování z určité vzdálenosti je to skutečná nádhera.
Vista da una certa distanza, è una vera bellezza.
Odešla z domu brzy, aby měla dobré místo.
Sono uscita di casa presto per avere un buon posto.
Žádná z těchto knih není užitečná.
Nessuno di questi libri è utile.
Nevycházej ven z této oblasti.
Non camminare al di fuori di quest'area.
Nerozumíme ničemu z toho, co říkáte.
Non capiamo niente di quello che dite.
Vstřebávání informací z internetu je jako pití vody z požárního hydrantu.
Attingere un'informazione da Internet è come bere acqua da un idrante antincendio.
Vstřebávání informací z internetu je jako pití vody z požárního hydrantu.
Attingere un'informazione da Internet è come bere acqua da un idrante antincendio.
Na fotografii nemá dívka zlatý věnec, ale věnec z květin.
Nella fotografia la ragazza non ha una ghirlanda dorata, ma una ghirlanda di fiori.
Měl by ses učit z jeho příkladu.
Dovresti imparare dal suo esempio.

Citáty z filmových titulků

McConaughey není syndrom, nýbrž jeden z našich nejlepších herců.
McConaughey non e' una sindrome, anche se e' uno dei nostri migliori attori in attivita'.
Někdy, když mají pacienti bebíčka a nikdo je neléčí, stanou se z nich ještě větší bebíčka.
Beh, ogni tanto, quando le persone si fanno la bua e non vengono curate, si fanno ancora di piu' la bua.
Pořád zapomínám, že Turk je z jedné osminy Japonec.
Mi dimentico sempre che Turk e' giapponese per un ottavo.
A co třeba, jak si pořád utahuješ z Keitha, že sis ho nevzala?
Che mi dici del modo in cui sfotti Keith sul fatto che non lo hai sposato?
Pracuju tu celou věčnost, nemůžete mě vyhodit z nemocnice.
Sono qui da sempre, non puo' sbattermi fuori dall'ospedale.
Vím, že to bylo moje rozhodnutí, takže pro mě bylo snazší se s tím smířit a dělat si z toho legraci.
So che e' stata una mia decisione e che quindi per me e' stato piu' facile superarla. Beh, sai, scherzarci su e roba simile.
Ten praktikant, kterého jste předtím zmínil. Nakonec se z něj stal skvělý doktor, že?
Quindi quello specializzando di cui parlavi. prima, sono sicuro che e' diventato un medico abbastanza bravo, vero?
Je jako ten oslík, co se z něj sypou peníze.
E' una macchina dei soldi, pura al 100 percento.
A to bylo plné jídla z té kůlny.
Era piena del cibo della baracca.
Ostatním se moc nelíbilo, že jsem v osadě, protože jsem podle nich ukradl jídlo z kůlny a pak ji spálil.
La gente al campo e' arrabbiata con me perche' sembra che io abbia rubato del cibo dalla baracca e poi le abbia dato fuoco.
Je to tu z nějakého důvodu.
Il fatto che sia qui ha la sua motivazione.
Byl by z toho průšvih.
E' un problema.
Ta mohla být z čehokoli.
Il sangue? Potrebbe essere qualsiasi cosa.
Mohla být z ptáka. Nebo z jelena.
Potrebbe essere un uccello o forse un cervo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Quest'accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l'UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.
První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu. Harmonizovaný standard by však v některých případech mohl být přísnější než původní standardy některých zemí.
La prima opzione permetterebbe ai produttori di tutto il mondo di sfruttare le economie di scala, anche se, in alcuni casi, gli standard armonizzati potrebbero essere più restrittivi degli standard originali di determinati paesi.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Se questa politica fosse estesa alle aziende dei paesi terzi, ciò favorirebbe in modo significativo la liberalizzazione.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Se, tuttavia, il TTIP dovesse escludere le aziende dei paesi terzi dalla politica di riconoscimento reciproco, la loro competitività rispetto alle aziende americane ed europee si ridurrebbe in modo sostanziale.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Se, tuttavia, il TTIP dovesse escludere le aziende dei paesi terzi dalla politica di riconoscimento reciproco, la loro competitività rispetto alle aziende americane ed europee si ridurrebbe in modo sostanziale.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Innanzitutto, potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive.
Prvním z nich je skutečnost, že jsou velmi drahé nebo přesněji řečeno že cena, která je za ně účtována, je velmi vysoká, přestože skutečné výrobní náklady představují pouhý zlomek této částky.
Il primo è dato dal prezzo elevato, o più specificatamente dal prezzo elevato imposto sulla vendita quando il costo di produzione è invece pari ad una frazione del costo di vendita.
A dokonce ani ta část, kterou vláda nefinancuje, není konvenčním trhem; většina individuálních nákupů léků na předpis je totiž hrazena z pojištění.
Inoltre, anche la percentuale non finanziata dallo stato non rappresenta un mercato tradizionale dato che gran parte degli acquisiti individuali dei medicinali con obbligo di prescrizione sono coperti dall'assicurazione.
Z výsledných poznatků mají prospěch všichni, protože brání epidemiím a omezují hospodářské i lidské ztráty v důsledku rozšířených nemocí.
La conoscenza che ne deriva comporta dei benefici per tutti in quanto arresta le epidemie e riduce il prezzo economico e umano legato alla diffusione delle malattie.
Mohou také učinit opatření k tomu, aby ORP byla z roku na rok předvídatelnější.
Essi possono anche adottare misure per rendere l'APS più prevedibile di anno in anno.
Dlouhodobá data z časových řad naznačují, že se společensko-ekonomická propast úmrtnosti do padesátých let snižovala, ale od té doby podstatně vzrostla.
I dati raccolti nel lungo periodo indicano che il divario di mortalità socioeconomica si era già ridotto prima degli anni '50, tuttavia da allora è invece cresciuto in modo consistente.
Z rychle přibývající vědecké literatury na toto téma vyplývají dvě možná vysvětlení: selektivní sociální mobilita směrem vzhůru a opožděné rozšíření změn chování.
Una crescente letteratura scientifica sull'argomento ha prodotto due possibili spiegazioni: una mobilità sociale selettiva verso l'alto ed una diffusione ritardata del cambiamento comportamentale.
V. Lee Badgettová, ekonomka z Massachusettské univerzity v Amherstu, představila na jednání Světové banky v březnu 2014 prvotní zjištění studie ekonomických dopadů homofobie v Indii.
M.V. Lee Badgett, un economista dell'Università di Massachusetts-Amherst, ha presentato i primi risultati di una ricerca sulle implicazioni economiche legate all'omofobia in India durante un incontro della Banca Mondiale a marzo 2014.
Do budoucna by měla Světová banka zvolit stejný přístup také k právům LGBT a učinit z právní ochrany sexuální orientace a genderové identity podmínku pro státy přijímající půjčky.
Guardando al futuro, la Banca dovrebbe mantenere lo stesso approccio verso i diritti delle persone LGBT e definire la tutela legale anche per l'orientamento sessuale e l'identità di genere quale condizione per ricevere i prestiti.