ž | y | ý | x

z angličtina

z

Význam z význam

Co v angličtině znamená z?
Definice v jednoduché angličtině

z

Z is the twenty-sixth (26th), and last letter of the alphabet. "z" comes after "y"

z

(= Z, zee, zed, ezed, izzard) the 26th letter of the Roman alphabet the British call Z zed and the Scots call it ezed but Americans call it zee he doesn't know A from izzard

Z

(= z, zee, zed, ezed, izzard) the 26th letter of the Roman alphabet the British call Z zed and the Scots call it ezed but Americans call it zee he doesn't know A from izzard (= omega) the ending of a series or sequence the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end — -Revelation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad z překlad

Jak z angličtiny přeložit z?

z angličtina » čeština

z

Z angličtina » čeština

Z

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako z?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady z příklady

Jak se v angličtině používá z?

Citáty z filmových titulků

N.GLAN, Z.DAREVSKY, M.ZHAROV.
N. Glan, Z. Darevskij, M.
It's a W.J.Z. Well, I walked right into that one.
Rádio WJZ. To jsem tomu dal.
Q 49677308 Z.
Q 49677308 Z.
This is Dr. Hugo Z. Hackenbush, your new chief of staff.
To je Dr. Hugo Z. Hackenbush, váš nový hlavní lékar.
Are you sure you're speaking of Dr. Hugo Z. Hackenbush?
Urcite mluvíte o doktoru Hugo Z. Hackenbushovi?
Hugo Z. Hackenbush!
Hugo Z. Hackenbush!
Is that a Z-1 40?
Z-140?
Numeral o-2-2-4 o-o-Z.
Číslice 0-2-2-4 0-0-Z.
They have been made immune through the anti-biotic serum, which I believe is the same as our formula X-Z-A. Reduce their counterpart!
Mají sérum, které má stejné složení jako naše XZA.
Maida Vale Z499.
Maida Vale Z499.
Hello, Z-Zebra. Are you all right?
Haló, Zebro, jste v pořádku?
Goner Z-Zebra.
Goner od Zebry.
B-O-N-A-N-Z-A.
BONANZA.
Z ybysky.
Zybysky.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Before going into exile, Taylor turned over the presidency to his long-time ally, Vice President Moses Z. Blah, who is to rule until a new transitional government takes over.
Než Taylor odesel do exilu, předal prezidentský úřad svému dlouholetému stoupenci viceprezidentovi Mosesi Z. Blahovi, který má vládnout, dokud moc nepřevezme nová prozatímní vláda.
Z. A. Bhutto's legacy was empowerment of the impoverished and defense of ordinary people's rights amid feudalistic politics and military rule.
A. Bhutta bylo dodávat moc chudým a bránit práva obyčejných lidí obklopených feudalistickou politikou a vojenskou vládou.
But what if I forget my umbrella at Z's house?
A když deštník zapomenu u Z?
Toward Z, I am indifferent, neither friend nor foe.
K Z jsem lhostejný, nejsme přátelé ani nepřátelé.
The idea was first proposed by Robert Z. Lawrence and Robert Litan in their 1986 book, Saving Free Trade, andrevived in a 2001 article by Litan and Lori Kletzer.
Tuto myšlenku v roce 1986 poprvé navrhli Robert Z. Lawrence a Robert Litan v knize Saving Free Trade (Jak zachránit volný obchod) a v roce 2001 ji Litan spolu s Lori Kletzerovou znovu oživili v novinovém článku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

z čeština

Překlad z anglicky

Jak se anglicky řekne z?

z čeština » angličtina

from out of of z off down from in

Z čeština » angličtina

Z

Příklady z anglicky v příkladech

Jak přeložit z do angličtiny?

Jednoduché věty

Z nějakého důvodu se cítím živější v noci.
For some reason I feel more alive at night.
Nesmíš spustit z očí svůj životní cíl.
You must not lose sight of your goal in life.
Musíš akorát přečíst pár stránek z téhle knížky.
You have only to read a few pages of this book.
Je tu pro tebe hovor z Akemi.
There's a phone call for you from Akemi.
Kávu dovážíme z Brazílie.
We import coffee from Brazil.
Barva se loupe z oprýskané zdi.
The paint is peeling off the weather-beaten wall.
Lije jako z konve.
It is raining hard.
Z lékařského pohledu vám doporučuji zhubnout.
Speaking medically, I advise you to lose weight.
Neměli jsme v úmyslu z plánu vynechat Mary.
We didn't mean to leave Mary out of the plan.
Objednal jsem si knihu z Londýna.
I ordered a book from London.
Lev vyrval maso z mrtvé žirafy.
The lion ripped the flesh from the dead giraffe.
Měla jsem velký strach z hadů.
I was very scared of snakes.
Jazyky jako francouzština, italština a španělština vycházejí z latiny.
Such languages as French, Italian and Spanish come from Latin.
Z čeho se vyrábí máslo?
What is butter made of?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Vy. Vy jste z Austrálie, ne?
Australia, right?
To přijel z Austrálie kvůli mě?
Then, did he come to find me all the way from Australia?
Jo, potřebuju ho na omáčku z černých fazolí.
I'm going to put it in the jajang sauce.
Je mi z toho nanic.
Aigoo, how disgusting.
Dostaneš se do vážných problémů, jestli z toho bude další skandál.
Don't you know the danger of another scandal broke loose? -I got it.
To se vám tolik líbím, že jste přiletěl až z Austrálie.
Even if you like me that much. All the way from Australia. Why would you come all this way?
Stelly z Posledního koncertu.
Stella from 'Last Concert?
Počkejte chvilku, přinesu z auta Yuneho oblečení.
Would you like to wait a bit? I'll bring Yoon's clothes, wanna wear that?
Volám z vysílačky, co mám v sanitce.
I call through the radio of my car.
Voják Kururugi Suzaku z 11-tého oddílu. Případ 1075, týkající se vraždy Prince Clovise.
Private Kururugi Suzaku of the district 11 military, case 1075, concerning the suspicion of Prince Clovis' murder.
Z nedostatku důkazů vás tímto propouštíme.
We declare you acquitted due to lack of evidence.
Že prý si nic z toho nepamatuje. To je stejná výmluva, jakou měl Patre!
Saying that he does not remember anything. it's the same excuse as Patre!
Vždyť jste s námi prohráli, vy psi z poražené země!
You guys lost to us, you dogs of a defeated country!
Před tím, než Princezna Cornelie dorazí, musíme očistit hanbu z našich spojenců!
Before Princess Cornelia arrives, we must cleanse the shame of our fellow men!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
For many of his supporters, it was President Ronald Reagan who, with his deliberate escalation of the arms race, pushed the Soviet economy to the brink, thereby fully demonstrating the superiority of liberal societies and free markets.
Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
That is why the war's great hero, Winston Churchill, was voted out of office in the summer of 1945, even before Japan surrendered.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Few people can muster great enthusiasm for the UN.
Mnohem tvrdší úder však konsensus roku 1945 inkasoval ve chvíli, kdy jsme se všichni radovali z pádu sovětského impéria, druhé velké tyranie dvacátého století.
But the 1945 consensus was dealt a much greater blow precisely when we all rejoiced at the collapse of the Soviet Empire, the other great twentieth-century tyranny.
Na uvolněné místo nastoupil liberalismus, jenž vytvořil obrovské bohatství pro některé lidi, avšak na úkor ideálu rovnosti, který vzešel z druhé světové války.
Neoliberalism filled the vacuum, creating vast wealth for some people, but at the expense of the ideal of equality that had emerged from World War II.
Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení.
Not all are happy about this American notion.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
The problem exists in all countries affected by the threat of terrorism, though in many it has not become quite as specific.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Some of today's restrictions on habeas corpus and civil liberties have sunset clauses restricting their validity; all such rules should be re-examined by parliaments regularly.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.
But even small terrorist successes are costly in terms of lives, money, and making open societies less so.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
But there is a serious downside: The deal could hurt developing-country exporters, unless the EU and the US make a concerted effort to protect these actors' interests.
První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu.
The first option would enable producers everywhere to take advantage of economies of scale.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
If the policy were extended to third-country firms, it would have a powerful liberalizing impact.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
First, they could allow all countries to reap the benefits of a bilateral mutual-recognition deal by agreeing not to impose restrictive rules of origin.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Second, where they do consider harmonization, they could favor the less stringent of the original standards, unless there is credible evidence that it would not support the relevant regulatory objective.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »