ž | y | ý | X

Z němčina

Z

Význam Z význam

Co v němčině znamená Z?

Z

sechsundzwanzigster Buchstabe des lateinischen Alphabets

z

der 26. Buchstabe des lateinischen Alphabets als Kleinbuchstabe
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Z překlad

Jak z němčiny přeložit Z?

Z němčina » čeština

Z zet

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Z?

Z němčina » němčina

Zet Zeile Zahl
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

z čeština

Překlad Z německy

Jak se německy řekne Z?

z čeština » němčina

von aus vor vom

Z čeština » němčina

Z Zet

Příklady Z německy v příkladech

Jak přeložit Z do němčiny?

Jednoduché věty

Z nějakého důvodu se cítím živější v noci.
Aus irgendeinem Grund fühle ich mich nachts lebendiger.
Každý člověk, který je sám, je sám proto, že má strach z ostatních.
Jeder Mensch, der allein ist, ist allein, weil er Angst vor den anderen hat.
Z důvodu nešťastné lásky spáchal sebevraždu.
Sein Selbstmord war eine Folge seines Liebeskummers.
Teče ti z nosu!
Deine Nase läuft.
Co bys dělal, kdyby jsi viděl člověka z jiné planety?
Was würdest du tun, wenn du einen Menschen von einem anderen Planeten sähest?
Z tohoto pokoje je pěkný výhled na horu.
Dieses Zimmer hat einen schönen Ausblick auf den Berg.
Je obviněn z únosu.
Er wird der Entführung beschuldigt.
Žádný učený z nebe nespadl.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Je těžké přeložit básničku z jedné řeči do druhé.
Es ist schwierig, ein Gedicht in eine andere Sprache zu übersetzen.
Byl vyhozen z auta.
Er wurde aus dem Auto geschleudert.
Koukal se z okna.
Er sah aus dem Fenster.
Víš z jakého důvodu?
Kennst du den Grund?
Nemůžete ho obvinit z krádeže, aniž byste měl důkaz.
Sie können ihn nicht des Diebstahls bezichtigen, ohne Beweise zu haben.
Tony umí z naší třídy nejlépe anglicky.
Tony kann in unserer Klasse am besten Englisch.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Je to honorovaný Brit. Každopádně. Povýším ho z vojína na nadporučíka.
Der Knightmare der siebten Generation hat iiberdurchschnittliche Fahigkeiten.
Neprohrál bych! Stává se z tebe idiot.
Du solltest die Fahigkeit haben, so was wieder in Ordnung zu bringen.
Navíc nám skupina z Kyota darovala Nightmary a spousty informací.
Die Zahl unserer Informanten wachst immer schneller. Japaner sind ziemlich anfallig fur Massenbewegungen.
Máme za to, že ho někdo z nich podporuje. Kvůli vojenským povinnostem nemám na vybranou a musím se přemístit do horského pásma Narita.
Unsere militarischen Pflichten zwingen uns, in die Berge bei Narita zu fahren.
Takže jsme se konečně stali jedněmi z nich.
Nein, da liegst du falsch, Kallen.
Zero, přestaň z nás dělat blázny!
Die haben uns komplett umzingelt!
Jsme odříznuti od světa. Jestli si kdokoliv z vás myslí, že beze mě vyhrajete, tak mě klidně zastřelte.
Wer glaubt, ohne mich durchzukommen, egal wer, soll mich erschieBen!
Proč vybrali tohle místo? Všechno bude ztraceno, když armáda najde data z Code R.
Wenn die Armee die Daten von Code R entdeckt, ist das unser Ende.
Žádná odezva z oblasti tři!
Major Tabata gefallen!
Musíme přerušit hlavní transportní cestu z Čínské federace.
Verstanden? Ja.
Můžu něco vyčíst z jeho rozhovoru s touhle holkou.
Wenn ich mit ihr rede, finde ich bestimmt was.
Nepřátelé vylézají z vody!
Der Gegner! Er kommt aus dem Wasser!
Svět vyvedený z míry tvými názory!
Mehr von der Welt wie du sie siehst!
Z-záloha?!
Ein feindlicher Angriff?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
Aus diesem Grund wurde auch der große Held des Krieges, Winston Churchill, im Sommer 1945, noch vor der Kapitulation Japans, als Premierminister abgewählt.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Wenigen Menschen gelingt es, große Begeisterung für die UNO aufzubringen.
Mnohem tvrdší úder však konsensus roku 1945 inkasoval ve chvíli, kdy jsme se všichni radovali z pádu sovětského impéria, druhé velké tyranie dvacátého století.
Doch dem Konsens des Jahres 1945 wurde ein noch viel stärkerer Schlag versetzt, als wir alle den Zusammenbruch des Sowjetimperiums, der anderen großen Tyrannei des 20. Jahrhunderts, bejubelten.
Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení.
Nicht alle sind mit dieser amerikanischen Vorstellung glücklich.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
Das Problem besteht in allen Ländern, die von der Bedrohung des Terrorismus betroffen sind, obwohl es in vielen nicht ganz so konkret ist.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Einige der heutigen Einschränkungen des Habeas-Corpus-Gesetzes und der Bürgerrechte haben nur begrenzte Gültigkeit. Sämtliche Vorschriften dieser Art sollten regelmäßig von den Parlamenten überprüft werden.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Doch es besteht auch eine ernst zu nehmende Kehrseite: Das Abkommen könnte den Exporteuren aus Entwicklungsländern schaden, wenn die EU und die USA keine konzertierten Bemühungen unternehmen, die Interessen dieser Akteure zu schützen.
První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu.
Die erste Möglichkeit würde es Herstellern überall ermöglichen, von Skaleneffekten zu profitieren.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Würde man diese Politik auf Unternehmen aus Drittländern ausweiten, hätte das enorm liberalisierende Auswirkungen.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Nimmt man allerdings Firmen aus Drittländern von dieser Politik der gegenseitigen Anerkennung im THIP aus, würde sich deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen und amerikanischen Unternehmen erheblich verringern.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Nimmt man allerdings Firmen aus Drittländern von dieser Politik der gegenseitigen Anerkennung im THIP aus, würde sich deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen und amerikanischen Unternehmen erheblich verringern.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Erstens könnte man es allen Ländern ermöglichen von den Vorteilen eines bilateralen Abkommens über gegenseitige Anerkennung zu profitieren, indem man zu restriktive Ursprungsregeln vermeidet.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Zweitens: Zieht man eine Harmonisierung in Betracht, könnte man weniger strikten Ursprungsnormen den Vorzug geben, außer es bestehen stichhaltige Beweise, dass diese dem Ziel der Regulierung abträglich sind.
Krize namísto toho vzešla z amerického debaklu podřadných hypoték, který globální ekonomiku rychle stáhl do nejhlubší recese od 30. let 20. století.
Stattdessen ist die Krise auf das US-Hypothekendebakel zurückzuführen, das die Weltwirtschaft rasch in die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren hinabzog.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »